Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam 20.11

Thứ tư - 04/11/2020 22:14
Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam 20.11, Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam, Bài phát biểu của học sinh hay và ý nghĩa nhất ngày 20/11Những bài phát biểu hay và xúc động nhất của học sinh, Ngày 20/11: Bài phát biểu của học sinh hay và ý nghĩa nhất, Bài phát biểu ngày 20/11 hay, ngắn gọn nhất của học sinh, Top 10 bài phát biểu ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất
Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam 20.11
Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam 20.11
Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam 20.11, Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam, Bài phát biểu của học sinh hay và ý nghĩa nhất ngày 20/11, Những bài phát biểu hay và xúc động nhất của học sinh, Ngày 20/11: Bài phát biểu của học sinh hay và ý nghĩa nhất, Bài phát biểu ngày 20/11 hay, ngắn gọn nhất của học sinh, Top 10 bài phát biểu ngày 20/11 hay và ý nghĩa nhất, Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, các học sinh có thể tham khảo bài phát biểu ngày 20/11 hay và xúc tích nhất.

Bài phát biểu của học sinh nhân ngày nhà giáo việt nam 20.11

Kính thưa các quý vị đại biểu!
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!
Thưa toàn thể các bạn học sinh thân mến!
Nhân kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018; em rất vinh dự được thay mặt các bạn học sinh trường ....... phát biểu trong ngày hội trọng đại này. Trước tiên em xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ, kính chúc các thầy cô giáo công tác tốt, có nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.
Kính thưa các thầy giáo, cô giáo
Uống nước nhớ nguồn
Ăn quả nhớ người trồng cây...
Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường, chúng em đã được thầy, cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên để giúp chúng em nên người.
Là người Việt Nam chúng em không thể nào quên truyền thống Tôn sư trọng đạo mà ông cha đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng em vững bước vào đời và giúp chúng em thành công trên con đường học vấn.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy, cô giáo. Đồng thời cũng là ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến những người đã có công dạy dỗ chúng em trong những năm qua.

Kính thưa các thầy, cô giáo! Chúng em được mẹ cha sinh ra, nuôi dưỡng lớn khôn, nên người. Rồi đến tuổi đi học, chúng em được đến trường. Thầy cô giáo đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.
Thầy cô vừa là những người bạn lớn tuổi vừa là những người cha, người mẹ luôn hướng về phía những đứa trò nhỏ với cái nhìn ấm áp và trìu mến, yêu thương. Thầy cô đã trang bị cho chúng em hành trang tri thức để tự tin bước vào đời, hăng say đối đầu với những cơn sóng gió.

Chính thầy cô đã hướng cho chúng em về một ngày mai lập nghiệp, bước từng bước vững chãi trên đường đời. Chúng em biết khóc, biết cười trước những mảnh đời; biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã;… biết yêu gia đình và yêu quê hương.
Thầy cô còn dạy chúng em biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch… để ngẩng cao đầu với bạn bè. Chúng em biết… rồi đây… Cuộc đời thầy cô sẽ tiếp tục đưa bao nguời qua dòng sông tri thức.
Rồi thời gian sẽ trôi qua, năm tháng sẽ làm nhạt nhòa tất cả, nhưng có điều chắc chắn là tất cả chúng em sẽ không bao giờ quên những ngày tháng được học ở mái trường này, chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn của các thầy giáo, cô giáo.
Chúng em chỉ là những học trò nhỏ không biết làm những việc lớn lao gì để đáp lại công ơn to lớn đó. Chúng em xin hứa vâng lời thầy cô, cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu đạt nhiều điểm 10, làm nhiều điều hay, việc tốt,... để dâng tặng thầy, cô thể hiện lòng biết ơn công lao dạy dỗ của các thầy cô đối với chúng em.
Cuối cùng, nhân ngày 20 tháng 11, em xin thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh của trường ........ Kính chúc các quí vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khoẻ, thành đạt trong công tác và hạnh phúc.
Chúc các bạn học sinh vui, khoẻ, chăm ngoan, học tốt xứng đáng là con ngoan - trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.
Đến với buổi lễ kỉ niệm hôm nay chúng em xin được dâng lên các quý vị đại biểu cùng các thầy cô giáo những bông hoa tươi thắm nhất.

Bài phát biểu nhân ngày 20/11 số 2

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu!

KÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o!
C¸c b¹n häc sinh th©n mÕn!
Trong kh«ng khÝ s«i ®éng cña c¶ n­íc chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 – 11. RÊt vinh dù cho em ®­îc thay mÆt cho toµn thÓ c¸c b¹n Häc sinh bÇy tá tÊm lßng biÕt ¬n s©u s¾c vµ lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt ®Õn thÇy c«. Chóng em kÝnh chóc thÇy c« m¹nh khoÎ, vµ h¹nh phóc ®Ó d×u d¾t líp líp c¸c thÕ hÖ häc sinh v÷ng b­íc vµo t­¬ng lai. Víi c©u nãi “ Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn” §èi víi chóng em thÇy c« kh«ng chØ truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho chóng em, d¹y cho chóng em lÏ sèng mµ thÇy c« lµ nh÷ng ng­êi cha ng­êi mÑ thø  hai cña chóng em. §óng nh­ lêi cña bµi h¸t:
“ Lóc ë nhµ mÑ còng lµ c« gi¸o
Khi ®Õn tr­êng c« gi¸o nh­ mÑ hiÒn ”
           C«ng ¬n cña thÇy c« réng nh­ trêi biÓn, nh÷ng lêi d¹y cña thÇy c« lµ nh÷ng hµnh trang ®Ó chóng em b­íc vµo t­¬ng lai. Nhê sù ch¨m sãc ©n cÇn, sù d¹y dç chu ®¸o cña thÇy c« chóng em tiÕp thu ®­îc vèn tri thøc tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. Hµng ngµy cïng víi sù bËn rén cña cuéc sèng ®êi th­êng nh­ng thÇy c« lu«n dµnh cho cho chóng em nh÷ng g× ­u ¸i nhÊt. ThÇy c« ®· ®æ biÕt bao nhiªu c«ng søc vµo nh÷ng bµi gi¶ng ®Ó cã nh÷ng tiÕt d¹y hay nhÊt  mµ chóng em tiÕp thu bµi ®­îc nhanh nhÊt.Chóng em nh­ ®­îc sèng trong nh÷ng thêi kú lÞch sö ®Çy oai hïng vµ s«i ®éng qua m«n lÞch sö. Chóng em nh­ ®­îc du ngo¹n bèn ph­¬ng tõ Ch©u âu, Ch©u ¸, Ch©u Phi, Ch©u Mü víi nh÷ng phong tôc tËp qu¸n  kh¸c nhau cña tõng d©n téc qua m«n häc §Þa lý….ThÇy c« lu«n söa cho chóng em tõng nÐt ch÷ ®Õn t­ thÕ  ngåi häc. Mçi lÇn chóng em ®­îc ®iÓm thÊp, mçi bµi to¸n bµi To¸n sai thÇy c« lu«n ®éng viªn, gióp ®ì ®Ó chóng em ®¹t kÕt qña cao nhÊt trong häc tËp.
          ThÇy c« kh«ng chØ lµ ng­êi truyÒn thô kiÕn thøc lµm hµnh trang cho chóng em v÷ng b­íc vµo t­¬ng lai mµ h¬n hÕt thÇy c« ®· d¹y cho chóng em mét nh©n c¸ch sèng cao ®Ñp. Chóng em biÕt yªu th­¬ng gióp ®ì nh÷ng ng­êi gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. BiÕt gióp ®ì nhau trong häc tËp vµ trong cuéc sèng. Nhê nh÷ng lêi d¹y b¶o  ©n cÇn cña thÇy c« mµ chóng em ®· cã vèn kiÕn thøc s©u, réng, cã lèi sèng cao ®Ñp trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi.
§Ó kh«ng phô c«ng ¬n cña thÇy c« chóng em ®· kh«ng ngõng thi ®ua dµnh nhiÒu nh÷ng b«ng hoa ®iÓm 10 ®Ó d©ng tÆng  thÇy c« vµ chóng em sÏ lu«n cè g¾ng häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh con ngoµn, trß giái.
          Tr­íc khi vÒ chç em xin kÝnh chóc c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ, c«ng t¸c tèt. Chóc c¸c b¹n häc sinh m·i m·i lµ ng­êi häc trß giái cña thÇy c«, cha mÑ! Xin tr©n träng c¶m ¬n!


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây