Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Tổng hợp và phân tích lực, Điều kiện cân bằng của chất điểm

Thứ ba - 27/04/2021 00:44
Tổng hợp và phân tích lực, Điều kiện cân bằng của chất điểm, Điều kiện cân bằng của chất điểm, Một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực chất điểm sẽ cân bằng khi, Giáo án Vật lý 10 Bài 9, vật lý 10 bài 9 (trang 54), Vật Lý 10 Bài 9 lý thuyết, Giải bài tập Vật lý 10 trang 58, Vật Lý 10 Bài 9 (trang 58), Vật lý 10 Bài 10, Tổng hợp lực lý 11, Tổng hợp lực là gì, Giáo án Vật lý 10 Bài 9, Một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực chất điểm sẽ cân bằng khi, Điều kiện cân bằng của chất điểm, 3 định luật Newton lớp 10, vật lý 10 bài 9 (trang 54), Bài 9 trang 58 SGK Vật lý 10, Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải, Hai lực cân bằng lớp 10, Nếu điều kiện cân bằng của chất điểm, Các trường hợp đặc biệt của tổng hợp lực, Điều kiện cân bằng của một chất điểm là, Một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực chất điểm sẽ cân bằng khi, Bài tập điều kiện cân bằng của chất điểm, Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song là,
Tổng hợp và phân tích lực, Điều kiện cân bằng của chất điểm
Tổng hợp và phân tích lực, Điều kiện cân bằng của chất điểm

Tổng hợp và phân tích lực, Điều kiện cân bằng của chất điểm, Điều kiện cân bằng của chất điểm, Một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực chất điểm sẽ cân bằng khi, Giáo án Vật lý 10 Bài 9, vật lý 10 bài 9 (trang 54), Vật Lý 10 Bài 9 lý thuyết, Giải bài tập Vật lý 10 trang 58, Vật Lý 10 Bài 9 (trang 58), Vật lý 10 Bài 10, Tổng hợp lực lý 11, Tổng hợp lực là gì, Giáo án Vật lý 10 Bài 9, Một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực chất điểm sẽ cân bằng khi, Điều kiện cân bằng của chất điểm, 3 định luật Newton lớp 10, vật lý 10 bài 9 (trang 54), Bài 9 trang 58 SGK Vật lý 10, Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải, Hai lực cân bằng lớp 10, Nếu điều kiện cân bằng của chất điểm, Các trường hợp đặc biệt của tổng hợp lực, Điều kiện cân bằng của một chất điểm là, Một chất điểm chịu tác dụng của 3 lực chất điểm sẽ cân bằng khi, Bài tập điều kiện cân bằng của chất điểm, Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song là,  

Tổng hợp và phân tích lực, Điều kiện cân bằng của chất điểm

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
Vấn đề cấn nắm:
- Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.
- Các lực cơ học.
- Các định luật Niu-tơn.
- Chuyển động ném ngang.
1. Lực. Cân bằng lực
Lực là đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết qu là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.
-   Đường thẳng mang véc tơ lực gọi là giá của lực.
-   Đơn vị của lực là Niutơn (N).
-   Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.
Chú ý: Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.
2. Tổng hợp lực


1.1. Định nghĩa
Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. Lực thay thế gọi là hợp lực.
2. Qui tắc hình bình hành
Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chứng.
\overrightarrow{F}=\overrightarrow{{{F}_{1}}}+\overrightarrow{{{F}_{2}}}
3. Điểu kiện cân bằng của cht đim
Muốn cho một chất điếm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.


\overrightarrow{F}=\overrightarrow{{{F}_{1}}}+\overrightarrow{{{F}_{2}}}+...=\overrightarrow{0}
4. Phân tích lực
1. Định nghĩa
Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.
2. Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước
Để phân tích lực  \overrightarrow{F} thành hai lực \overrightarrow{{{F}_{1}},}\overrightarrow{{{F}_{2}}}  theo hai phương Ox, Oy ta kẻ từ ngọn của \overrightarrow{F} hai đường thẳng song song với hai phương, giao điếm với hai phương chỉnh là ngọn của các véc tơ lực thành phần.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH

Dạng 1. Tổng hợp và phân tích lực

Phương pháp giải:
\vec{F}={{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}

Về độ lớn
+ Nếu: {{\vec{F}}_{1}}\uparrow \downarrow {{\vec{F}}_{2}}\Rightarrow F={{F}_{1}}+{{F}_{2}}
+ Nếu: {{\vec{F}}_{1}}\uparrow \downarrow {{\vec{F}}_{2}}\Rightarrow F=\left| {{F}_{1}}-{{F}_{2}} \right|
+ Nếu: {{\vec{F}}_{1}}\bot {{\vec{F}}_{2}}\Rightarrow F=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}}
+ Nếu: \left( {{{\vec{F}}}_{1}},{{{\vec{F}}}_{2}} \right)=\alpha \Rightarrow F=\sqrt{F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2{{F}_{1}}{{F}_{2}}cos\alpha }
Trường hợp: {{F}_{1}}={{F}_{2}}=>F=2{{F}_{1}}cos\frac{\alpha }{2}


Ví dụ 1: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của ba lực {{\vec{F}}_{1}},{{\vec{F}}_{2}},{{\vec{F}}_{3}}. Biết độ lớn của các lực là  {{F}_{1}}=5N,{{F}_{2}}=2N,{{F}_{3}}=3N. Tìm độ lớn hợp lực tác dụng lên chất điểm đó.
 A.F=2\sqrt{2}N \;\;\;\; B.F=2N \;\;\;\; C.F=4N \;\;\;\; D.F=2\sqrt{3}N
Lời giải:


\vec{F}={{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}+{{\vec{F}}_{3}}={{\vec{F}}_{13}}+{{\vec{F}}_{2}}\;\;\ VS \;\;({{\vec{F}}_{13}}={{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{3}}) là hợp lực của {{\vec{F}}_{1}};{{\vec{F}}_{3}}
{{F}_{13}}=\left| {{F}_{1}}-{{F}_{3}} \right|=2N\to F=\sqrt{F_{2}^{2}+F_{13}^{2}}=2\sqrt{2}N
Đáp án A.
Ghi nhớ
Về nguyên tắc khi tổng hợp từ ba lực trở lên ta tổng hợp hai lực rồi tiếp tục tổng hợp với các lực thứ ba… Tuy nhiên, để ho đơn giản và tránh nhầm lẫn, nên chọn tổng hợp các lực có liên hệ dễ tính toán nhất trước: hai lực cùng phương, cùng độ lớn, hai lực vuông góc,…


Ví dụ 2: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực đồng phẳng có độ lớn 12N, 16N và 20N. Góc giữa hai lực 16N và 12N bằng bao nhiêu?
    A. 900.                                           B.53,10.                                         C.36,90.                                         D.310.
Lời giải:
Điều kiện cân bằng của chất điểm:  {{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}+{{\vec{F}}_{3}}={{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}=-{{\vec{F}}_{3}}:{{\vec{F}}_{1}};{{\vec{F}}_{2}} là hai cạnh kề của hình bình hành có đường chéo là -{{\vec{F}}_{3}}
Nhận thấy  {{12}^{2}}+{{16}^{2}}={{20}^{2}} tức là F_{1}^{2}+F_{2}^{2}=F_{3}^{2}  nên hình bình hành trên là hình chữ nhật.Vậy góc giữa hai lực 16N và 12N bằng 900.
Đáp án A
Ghi nhớ
Để giải nhanh, nên tập thói quen phát hiện các bộ ba chính số {{a}^{2}}={{b}^{2}}+{{c}^{2}}, là số đo chiều dài ba cạnh của một tam giác vuông.


Ví dụ 3: Cho hai lực đồng quy có độ lớn 4N và 5N hợp nhau một góc $\alpha $ . Biết rằng hợp lực của hai lực trên có độ lớn bằng 7,8N. Giá trị của \alpha
    A.{{60}^{0}}15'                      B. {{119}^{0}}44'                  C.{{7}^{0}}15'                        D.{{172}^{0}}44'
Lời giải:
{{F}^{2}}=F_{1}^{2}+F_{2}^{2}+2{{F}_{1}}{{F}_{2}}cos\alpha \to cos\alpha =\frac{{{F}^{2}}-F_{1}^{2}-F_{2}^{2}}{2{{F}_{1}}{{F}_{2}}}
Đáp án A.
Ví dụ 4: Một chất điểm chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng. Biết ba lực này từng đôi một tạo với nhau một góc${{120}^{0}}$ và có độ lớn của các lực là {{F}_{1}}={{F}_{2}}=5N;{{F}_{3}}=10N . Tìm độ lớn hợp lực tác dụng lên chất điểm.
    A.F =5N.                                       B.F =10N.                                     C.F =20N.                                     D.F =0N.
Lời giải:
\vec{F}={{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}+{{\vec{F}}_{3}}={{\vec{F}}_{12}}+{{\vec{F}}_{3}}\;\;vs\;\;{{\vec{F}}_{12}}={{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}
Dễ thấy \Delta OMN là tam giác cân có góc bằng {{60}^{0}} nên nó là tam giác đều.
\to {{F}_{125}}={{F}_{1}}=5N
Vậy F=\left| {{F}_{3}}-{{F}_{12}} \right|=5N
Đáp án A.
Ghi nhớ
Việc phát hiện các tam giác đặc biệt là rất quan trọng, nó giúp ta công cụ giải nhanh bài toán, rất phù hợp với cách thi trắc nghiệm.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây