Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học

Thứ ba - 27/04/2021 00:44
Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học, Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học ViOLET, Bài tập các lực cơ học ViOLET, Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2, Bài tập về các lực cơ học, Bài tập trắc nghiệm lực hấp dẫn ViOLET, Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 bài 28, Đặc điểm của các lực cơ học, Trắc nghiệm Vật lý
Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học
Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học
Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học, Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học ViOLET, Bài tập các lực cơ học ViOLET, Bài tập trắc nghiệm vật lý 10 học kì 2, Bài tập về các lực cơ học, Bài tập trắc nghiệm lực hấp dẫn ViOLET, Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 bài 28, Đặc điểm của các lực cơ học, Trắc nghiệm Vật lý 

Bài tập trắc nghiệm các lực cơ học

Câu 1: Khi khối lượng của hai vật và khoảng cách giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng đều tăng lên gấp đôi thì lực hấp dẫn giữa chúng có độ lớn                                                  
    A. tăng gấp đôi.                            B. giảm đi một nửa                     C.tăng gấp bốn.                           D.                không đổi.

Câu 2. Lực hấp dẫn do một hòn đá ờ trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn
A.lớn hơn trọng lượng cùa hòn dá,
B.nh hơn trọng lượng cùa hòn đá.
C. bằng trọng lượng cùa hòn đá.
D. bằng 0.
Câu 3. Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt trăng và do Mặt trăng tác dụng lên Trái Đất?
A.Hai lực cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn.
B.Hai lực cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn.
C. Lực do Trái Đất hút Mặt trăng mạnh hơn.
D. Đây là hai lực cân bằng.
Câu 4. Đơn vị của hằng số hấp dẫn là:
  A.\frac{N.{{m}^{2}}}{k{{g}^{2}}}. \\ B.\frac{N.{{m}^{2}}}{kg}. \\ C.\frac{kg.m}{{{N}^{2}}} \\ D.\frac{N.k{{g}^{2}}}{{{m}^{2}}}
Câu 5. Khi khối lượng của hai chất đim tăng lên gấp đôi và khoảng cách giữa chúng giảm đi một nửa thì lực hấp dẫn giữa hai vật đó có độ lớn
    A.tăng lên gấp đôi.                      B. giảm đi một nửa.                    C. tăng lên 16 lần.                       D. giảm đi 16 lần.
Câu 6. Hai vật AB có khi lượng ln lượt là mAmB;  mA> mB, đặt trên mặt đất.
    A.Lực do vật Ahút Trái Đất lớn hơn lực do vật Bhút Trái Đất.
    B.Lực do vật A hút vật B lớn hơn lực do vật B hút vật A.
C. Lực do vật A hút Trái Đất nhỏ hơn lực do vật B hút Trái Đất.
D. Lực do Trái Đất hút vật A bằng lực do Trái Đất hút vật B.
Câu 7. Khi đưa một vật từ mặt đất lên cao thì
A.khối lượng của vật tăng lên, còn trọng lượng ca vật không đối.
B.khối lượng của vật không đổi, còn trng lượng của vật giảm đi.
C. khối lượng và trọng lưng đều giảm.
D. khối lượng và trọng lượng đều không thay đổi.
Câu 8. Hai quả cầu đặc đồng chất giống nhau có khối lượng M và bán kính R. Lực hấp dẫn lớn nhất giữa chúng sẽ là:
   A. \frac{G{{M}^{2}}}{{{R}^{2}}} \\B.\frac{2G{{M}^{2}}}{{{R}^{2}}} \\ C.\frac{G{{M}^{2}}}{4{{R}^{2}}} \\ D.\frac{G{{M}^{2}}}{2{{R}^{2}}}
Câu 9.Một vật có trọng lượng 20N tại mặt đất. Khiđưa vật lên độ cao h = R so với mặt đất (R là bán kínhTrái Đất) thì nó có trọng lượng của nó bằng
    A. 20 N.                                         B. 5 N.                                           C. 80 N.                                         D. 40 N.
Câu 10. Hai xe tài giống nhau, mỗi xe có khối lượng20 tấn, ở cách xa nhau l00 m. Tìm lực hấp dẫn giữa haixe.
    A. 2,7.10-6 N.                                                                                        B.2,7.10-4 N.
    C. 1,3.10-10 N.                                                                                      D.2.105 N.
Câu 11. Một vật có trọng lượng là 100N tại bề mặt Trái Đất. Tìm trọng lượng của nó khi nó được đưa lên bề mặt Mặt trăng. Biết gia tốc trọng trường tại bề mặt Trái Đất và Mặt trăng lần lượt là 9,8m/s2 và l,7m/s2.
    A.100N.                                         B.3N.                                              C. 17,3 N.                                     D. 576,5 N.
Câu 12. Một vật nh có khối lượng 10kg được tách thành hai mảnh rồi đặt cách nhau một khoảng nhất định. Cách tách khối lượng cho lực hấp dẫn giữa hai mảnh lớn nhất là
    A.1kg và 9kg.                                                                                       B. 5kg và 5kg.
    C. 7kgvà3kg.                                                                                        D. chưa đủ dữ kiện đtính.
Câu 13. Một phi hành gia có trọng lượng 700 N ở mặt đất. Cho biết Trái Đất có khối lượng gấp 81 lần khối lượng của Mặt Trăng, bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Tìm trọng lượng của phi hành gia trên mặt trăng.
    A.32N.                                           B.700N.                                         C. 118N.                                       D.4142N.
Câu14. Tính gia tốc rơi tự do trên mặt sao Hỏa. Biết bán kính sao Hỏa bằng 0,53 lần bán kính Trái Đất, khối lượng sao Hỏa bằng 0,11 khối lượng Trái Đất, gia tốc rơi tự do trên mặt đất là 9,8m/s2.
    A. 429,3m/s2.                               B.3,8m/s2                                      C. 2,0m/s2                                     D.47,2m/s2.
Câu 15. Trong một quả cầu bằng chì bán kính R, ngườita khoét một lỗ hình cầu bán kính \frac{R}{2}.


Tìm lực do quả cầu tác dụng lên vật nhỏ m trên đường nối tâm hai hình cầu, cách tâm hình cầu lớn một đoạn d, biết rằng khi chưa khoét quả cầu có khối lượng M.
   A.F=GMm.\frac{7{{d}^{2}}-8dR+2{{R}^{2}}}{8{{d}^{2}}{{\left( d-\frac{R}{2} \right)}^{2}}} \\B. F=GMm.\frac{7{{d}^{2}}+8dR+2{{R}^{2}}}{8{{d}^{2}}{{\left( d-\frac{R}{2} \right)}^{2}}} \\C. F=GMm.\frac{7{{d}^{2}}-8dR+2{{R}^{2}}}{{{d}^{2}}{{\left( d-\frac{R}{2} \right)}^{2}}} \\ D. F=GMm.\frac{7{{d}^{2}}-8dR+2{{R}^{2}}}{4{{d}^{2}}{{\left( d-\frac{R}{2} \right)}^{2}}}
Câu 16. Biết khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt trăng và khoảng cách giữa hai tâm của chúng gấp 60 lần bán kính Trái Đất. Phải đặt một vật tại điểm nào trên đường nối tâm Trái Đất va Mặt trăng để vật nằm cân bằng. Bỏ qua tác dụng của các hành tinh khác lên vật.Cho bán kính Trái Đất laf R.
A.Cách Trái Đất 54R.                                                                         B.Cách Trái Đất 6R.                      
C.Cách Trái Đất  \frac{30}{41}R.                                                                     D.Cách Trái Đất \frac{2430}{41}R.
Câu 17.Một vật khi ờ mặt đất bị Trái đất hút một lực72N. Tính lực hút của Trái Đất khi vật độ cao
h = 0,5R so với mặt đất (R là bán kính Trái đất).
    A.48N.                                           B. 162 N.                                       C.32N.                                           D.36N.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai? Độ cứng của xo
A.phụ thuộc vào kích thước của lò xo.
B.phụ thuộc vào vật liệu dùng làm lò xo.
C.có đem vị là N.m-1.
D.tlệ với lực đàn hồi của lò xo.
Câu 19. Tác dụng lực kéo F như nhau vào hai lò xo. Kết quả cho thấy độ dãn của lò xo I gấp đôi lò xo II. Gọi {{k}_{1}},{{k}_{2}} lần lượt là độ cứng của hai lò xo thì
    A.{{k}_{1}}=2{{k}_{2}}.. \\ B.{{k}_{2}}=2{{k}_{1}}.. \\ C.{{k}_{1}}={{k}_{2}}.. \\ D.{{k}_{1}}=3{{k}_{2}}..
Câu 20. Khi treo một vật có khối lượng 200g vào một lò xo thì nó dãn ra một đoạn 4cm. Lấy g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo là
    A.100 N/m.                                   B.500 N/m.                                   C.50 N/m.                                     D.0,5N/m.
Câu 21. Khi treo một vật có khối lượng m1 = 200g vào một lò xo thì nó dãn ra một đoạn\Delta {{l}_{1}}=4cm. Nếu tiếp tục treo thêm vật có khổi lượng {{m}_{2}}=100g vào lò xo thì nó dãn bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
    A. 2 cm.                                         B. 8 cm.                                         C. 5 cm.                                         D. 6 cm.
Câu 22.Một lò xo có độ cứng l00 N/m và chiều dài tự nhiên 20cm. Nén lò xo bằng một lực có độ lớn 5N thì chiều dài của lò xo là
    A. 15 cm.                                      B. 19,95 cm.                                 C.25cm.                                         D.20cm.
Câu 23. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 40cm. Khi treo vào lò xo vật có khối lượng 100g thì nó dãn ra 2cm. Tính chiều dài của lò xo khi tiếp tục treo thêm một vật có khối lượng 25g.
    A.42cm.                                         B. 42,5 cm.                                   C. 40,5cm.                                    D. 41 cm.
Câu 24. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi kéo đlực đàn hồi của nó bằng 10N thì chiều dài cùa lò xo bằng bao nhiêu?
    A. 28 cm.                                      B. 48 cm.                                       C.40cm.                                         D. 22 cm.
Câu 25. Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0cm và có độ cng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0N đ nén lò xo. Khi ấy, chiều dài cùa nó bằng bao nhiêu?
    A. 2,5 cm.                                     B. 12,5 cm.                                   C.7,5 cm.                                      D. 9,75 cm.
Câu 26. Một người tác dụng một lực có độ lón 600N lên một lò xo thì lò xo này bị nén lại một đoạn 0,8cm. Đ lò xo này dãn một đoạn 0,34cm thì người này phải tác dụng một lực có độ lớn bằng:
    A.255N.                                         B.300N.                                         C. 1200 N.                                     D.400N.
Câu 27. Một lò xo có một đầu cố định. Khi kéo đầu còn lại với lực 2N thì lò xo dài 22cm. Khi kéo đầu còn lại với lực 4N thì lò xo dài 24cm. Độ cứng của lò xo này là:
    A. 9,1 N/m.                                                                                           B. 17.102 N/m.
    C.1,0 N/m.                                                                                            D. 100 N/m.
Câu 28. Hình vẽ sau nêu sự phụ thuộc của lực đàn hồi vào độ dãn của một lò xo.


Tính độ dãn ca lò xo khi lực đàn hồi bằng 25N.
    A.2cm.                                           B. 2,5cm.                                     C.2,7cm.                                       D.2,8cm.
Câu 29. Một lò xo có khối lượng không đáng kế, được treo thng đứng. Phía dưới treo qu cân có khối lượng 200g thì chiều dài của lò xo là 30cm. Nếu treo thêm vào một vật có khối lượng 250g thì lò xo dài 32cm. Lấy g = 10m/s2, Độ cứng của lò xo là
A.k = 125 N/m.                                                                                       B.k = 100 N/m.
C.k = 50 N/m.                                                                                          D.k = 75 N/m.
Câu 30. Một lò xo nhẹ có độ cứng k và độ dài tự nhiênl0 được treo thẳng đứng. Buộc một vật nặng khối
lượng m vào đầu dưới của lò xo. Sau đó lại buộc thêm vật m nữa vào chính giữa lò xo. Chiều dài cùa lò xo khi đó là
   A.{{l}_{0}}+\frac{3mg}{2k}. \\ B. {{l}_{0}}+\frac{2mg}{k}. \\ C. {{l}_{0}}+\frac{mg}{2k}. \\ D. {{l}_{0}}+\frac{mg}{k}.
Câu 31. Một cơ hệ gồm bốn thanh nhẹ nối với nhau bằng các khớp, một lò xo nhẹ tạo thành hình vuông. Ban đu lò xo dài tự nhiên 10cm. Khi treo vật 500g thì góc nhọn giữa hai thanh (khớp không gắn lò xo) là \alpha ={{60}^{0}}. \text{VS}\; g=10m/{{s}^{2}}.Tính độ cng k ca lò xo.


    A.68,3N/m.                                                                                           B. 75N/m.
    C. 98,6N/m.                                                                                          D. 120,7N/m.
Câu 32. Phát biu nào sau đây là đúng khi nói v độ lớn ca lực ma sát ngh?
A.Lớn hơn độ lớn ca ngoại lực.
B.Nhỏ hơn độ lớn ca ngoại lục.
C.Ti lệ thuận với độ lớn ca áp lực lên mặt tiếp xúc.
D. Bằng độ lớn của thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc.
Câu 33. Chiều ca lực ma sát ngh
A.ngược chiều với vận tốc của vật.
B.ngược chiều với gia tốc của vật.
C. vuông góc với mặt tiếp xúc.
D.ngược chiều với thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc.
Câu 34. Lực ma sát trượt
A.càng lớn nếu vật đi càng nhanh.
B.có chiều ngược với chiều của ngoại lực.
C. có độ lớn ti lệ thuận với độ lớn ca áp lực của vật lên mặt tiếp xúc.
D.xuất hiện đ giữ không cho vật chuyển động.
Câu 35. Lực ma sát trượt có độ lớn phụ thuộc vào
A.diện tích mặt tiếp xúc.
B.tốc độ của vật.
C. vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc.
D.thời gian chuyển động.
Câu 36. Một vật trượt xuống một dốc nghiêng vi góc nghiêng là \alpha  so vi phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là \mu . Độ lớn ca lực ma sát trượt bằng:
  A.\mu mg \\ B.mg \\ C.\mu mg.cos\alpha \\ D. \mu mg.sin\alpha
Câu 37. Một vật có khối lượng m đứng yên trên mặt sàn nằm ngang thì được truyền tức thời một vận tốc ban đầu. Hệ số ma sát trượt là\mu . Câu nào sau đây là sai?
A.Độ lớn của lực ma sát trượt là \mu mg.
B.Gia tốc của vật thu được không phụ thuộc vào khối lưng ca vật trượt.
C.Vật chắc chắn chuyển động chậm dần đều.
D.Gia tốc ca vật thu được phụ thuộc vào vn tốc ban đầu.
Câu 38. Kéo một lực F theo phương ngang đ một vật trượt đều trên mặt phng nằm ngang. Biết vật có khối lượng m, hệ số ma sát trượt là\mu  thì
A.F>\mu mg. \\ B.F<\mu mg.\\ C. F=\mu mg. \\ D.F>=2\mu mg.
Câu 39. Một khối gỗ nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Nếu nâng chậm một đầu bàn lên thì trong giai đoạn vật chưa trượt
A.Áp lực của vật lên mặt phẳng nghiêng sẽ tăng.
B.Lực ma sát nghỉ không thay đổi.
C.Lực ma sát nghỉ tăng lên.
D.Hệ số ma sát sẽ tăng lên.
Câu 40. Một vật có trọng lượng 240N được kéo trượt đều bởi lực 12N nằm ngang trên mặt sàn nhám nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật với sàn là:
    A.0,24.                                            B.0,12.                                           C. 0,05.                                          D. 0,01.
Câu 41. Một vật đặt nằm yên trên một tấm bảng nhám dài 50cm. Khi nâng một đầu của tấm bảng lên cao 30cm thì vật bắt đầu trượt trên tấm bảng. Coi lực ma sát ngh cực đại bằng lực ma sát trượt. Hệ số ma sát trượt là
    A. 0,25.                                          B. 0,4.                                            C. 0,05.                                          D. 0,01
Câu 42. Có 5 tấm thép giống nhau xếp chồng lên nhau. Khối lượng mỗi tấm là m = 5kg và
hệ số ma sát giữa các tấm là \mu =0,2. Lấy g = 10m/s2 và coi lc ma sát ngh cực đại bằng lực ma sát trượt. Cần đặt một lực theo phương ngang tối thiêu bằng bao nhiêu để kéo 3 tấm trên cùng?


    A.30N.                                           B. 50N.                                          C. 10N.                                          D. 20N.
Câu 43. Có 5 tấm thép giống nhau xếp chồng lên nhau. Khối lượng mỗi tấm là m = 5kg và hệ số ma sát giữa các tấm là\mu =0,2. Lấy g = 10m/s2và coi lực ma sát ngh cực đại bằng lực ma sát trượt. Cần đặt một lực theo phương ngang tối thiểu bằng bao nhiêu để kéo tấm thứ ba?
    A.30N.                                           B. 50N.                                          C. 10N.                                          D. 20N.
Câu 44. Có hai chất đim có cùng khối lượng m đặt tại hai điểm AB cách nhau AB = 2a. Một chất điểm khác khối lượng m' nằm trên đường trung trực của AB và cách trung đim I của ABđoạn h. Tìm h đ lực hp dẫn tổng hợp tác dụng lên m' có giá trị lớn nhất.
  A. h=\frac{a}{\sqrt{2}} \\ B. h=a\sqrt{2} \\ C. h=a \\ D.h=\frac{a}{\sqrt{3}}
ĐÁP ÁN
1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.A
11.C 12.B 13.C 14.B 15.A 16.A 17.C 18.D 19.B 20.C
21.D 22.A 23.B 24.A 25.C 26.A 27.D 28.B 29.A 30.A
31.C 32.D 33.D 34.C 35.C 36.C 37.D 38.C 39.C 40.C
41.D 42.A 43.B 44.A            

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây