Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Ôn Tập hè tiếng việt lớp 2

Thứ tư - 12/05/2021 04:20
Ôn Tập hè tiếng việt lớp 2, 29 de on Tiếng Việt lớp 2 cuối học kì 2, bài on tập môn tiếng việt lớp 2: luyện từ và câu, 35 đề ôn luyện Tiếng Việt lớp 2, On tập Tiếng Việt lớp 2, De cương on tập Tiếng Việt lớp 2, On tập luyện từ và câu lớp 2 cuối năm, Bài tập Tiếng Việt lớp 2 nâng cao, Tổng hợp kiến thức luyện từ và câu lớp 2
Ôn Tập hè tiếng việt lớp 2
Ôn Tập hè tiếng việt lớp 2

Ôn Tập hè tiếng việt lớp 2, 29 de on Tiếng Việt lớp 2 cuối học kì 2, bài on tập môn tiếng việt lớp 2: luyện từ và câu, 35 đề ôn luyện Tiếng Việt lớp 2, On tập Tiếng Việt lớp 2, De cương on tập Tiếng Việt lớp 2, On tập luyện từ và câu lớp 2 cuối năm, Bài tập Tiếng Việt lớp 2 nâng cao, Tổng hợp kiến thức luyện từ và câu lớp 2 

hÖ thèng kiÕn thøc tiÕng ViÖt c¬ b¶n cÇn  «n tËp CHO HỌC SINH LỚP 2

trong thêi gian hÌ cho HS líp 2

        * luyÖn tõ vµ c©u        

   1. T×m c¸c tõ chØ ®å dïng häc tËp, tõ chØ ho¹t ®éng , tÝnh nÕt cña HS( mçi lo¹i 5 tõ)?
    §Æt c©u víi 1trong c¸c tõ t×m ®­îc ( mçi lo¹i 1 tõ).
   2. T×m c¸c tõ chØ sù vËt( 10 tõ)? §Æt c©u víi 1trong c¸c tõ t×m ®­îc.
   3. T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng( 6 tõ)? §Æt c©u víi 1trong c¸c tõ t×m ®­îc.
   4. T×m c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm( 6 tõ)? §Æt c©u víi 1trong c¸c tõ t×m ®­îc.
   5.  T×m c¸c tõ chØ quan hÖ hä hµng( hä néi ,hä ngo¹i)? §Æt c©u víi 1trong c¸c tõ t×m ®­îc.
   6. §iÒn dÊu chÊm, dÊu chÊm hái hoÆc dÊu phÈy vµo tõng « trèng cho thÝch hîp:
     Håi Êy ë Sµi Gßn B¸c Hå cã mét ng­êi b¹n lµ b¸c Lª Mét h«m B¸c Hå hái b¸c  Lª:
      _ Anh Lª cã yªu n­íc kh«ng
    B¸c Lª ng¹c nhiªnlóng tóng trong gi©y l¸t råi tr¶ lêi:
  • Cã chø
  • Anh cã thÓ gi÷ bÝ mËt kh«ng
   7. §Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×?Ai lµm g×? Ai thÕ nµo?( mçi mÉu c©u ®Æt 3 c©u)
   8. Ba c©u sau kh«ng viÕt hoa tªn riªng. Em h·y t×m c¸c tªn riªng vµ viÕt hoa l¹i cho ®óng.
           hµ néi lµ mét thµnh phè cã nhiÒu vïng trång hoa ®Ñp. Bªn hå t©y xanh trong, lµng ngäc hµ nh­ mét v­¬ng hoa lín mu«n mµu rùc rì.Xa xa, nh÷ng v­ên ®µo nhËt t©nkhoe s¾c th¾m ®Ó chµo ®ãn xu©n vÒ.
    9. XÕp c¸c tõ : b«ng hoa, tµn, kÕt, qu¶ ngät, nghÜ, nãi, ong, b¹n, gióp, cho, mËt hoa, b­ím thµnh hai nhãm:
          a. nhãm tõ chØ sù vËt.
          b. Nhãm tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i.
   10. T×m 10 tõ chØ ®å dïng trong gia ®×nh; 10 tõ chØ c«ng viÖc trong gia ®×nh.
   11. H·y xÕp c¸c tõ nu«i nÊng, d¹y b¶o, yªu mÕn,kÝnh träng, hiÕu th¶o, ch¨m sãc, v©ng lêi, lÔ phÐp thµnh hai nhãm:
         a. Nhãm tõ chØ viÖc lµm,t×nh c¶m cña bè mÑ ®èi víi con.
         b. Nhãm tõ chØ th¸i ®é cña con víi bè mÑ.
   12. Bé phËn in ®Ëm trong c©u sau tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
                 Nh÷ng trang giÊy bãng lo¸ng, th¬m ¬i lµ th¬m.
         a. lµ g×?                             b. Lµm g×?                              c. ThÕ nµo?
   13. Tõ chØ ®Æc ®iÓm nµo tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau:
             a. ®en                               b. d÷ tîn                      c. to                           d. m¹nh mÏ
    14. C©u sau thuéc kiÓu c©u g×?
                 Bé c¸nh còng cã duyªn l¾m råi.
           a. Ai lµ g×?                             b.  Ai lµm g×?                   c . Ai thÕ nµo?
     15. Bé phËn nµo trong c©u  Chó trèng choai lín nhanh nh­ thæi. Tr¶ lêi cho c©u hái thÕ nµo?
a. Lín nhanh
b. nh­ thæi
c. lín nhanh nh­ thæi
    16. §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm trong mçi c©u sau:
         a. Sau c¬n m­a, d­íi gèc t¸o cã mét vòng n­íc trong v¾t.
         b. Mïa xu©n,TuÊn ®­îc ®i vµo rõng ch¬i.
         c. Khi mÆt trêi chiÕu xuèng, TuÊn thÊy mét bªn m¸i nhµ xanh biÕc,beenkia l¹i ®á öng.
     17. Nèi tªn con vËt ë cét tr¸i víi ®Æc ®iÓm cña nã ë cét ph¶i cho thÝch hîp:
       
 
a. Voi
b. Sãc
c. C¸o
d. Hæ
e. V­în
1. ranh m·nh
2. hung d÷
3. leo trÌo giái
4. chËm ch¹p
5. nhanh nh­ tªn b¾n
 
    18. §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm trong mçi c©u sau:
        a. L«ng thá tr¾ng muèt.
       b. Thá ch¹y nh­ bay.
       c. Chó voi b­íc ®i thong th¶, chËm r·i.
   19. §iÒn tªn con vËt thÝch hîp vµo chç trèng:
       a. .....®­îc xem lµ rÊt ng©y th¬ vµ hiÒn.
       b. ..... lµ loµi thó ®­îc mÖnh danh lµ “ chóa s¬n l©m”
      c. Loai thó ngñ suèt mïa ®«ng lµ.....
   20. Nèi tõng tõ ë cét A víi nghÜa thÝch hîp ë cét B
                A                                                          B

            a. Suèi                       vïng n­íc mÆn réng lín trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt
 
           b. Kªnh                   Dßng n­íc ch¶y tù nhiªn ë ®åi nói b¾t nguån tõ c¸c khe ®¸

           c. BiÓn                     C«ng tr×nh ®µo, ®¾p dÓ dÉn n­íc t­íi tiªu cho ®ång ruéng.
     21. §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm trong mçi c©u sau:
          a.  V× m­a to, n­íc suèi d©ng ngËp hai bê.
          b. N­íc suèi lãng l¸nh v× cã ¸nh s¸ng mÆt trêi ph¶n chiÕu.
          c. Suèt mïa ®«ng, lò c¸ r« lÈn tr¸nh trong bïn ao.
          d. Ng­êi ta trång cµ phª ®Ó lÊy h¹t lµm ®å uèng.
    22. §iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng:
            a. B¸c Hå rÊt ..............c¸c ch¸u thiÕu nhi.
            b. C¸c ch¸u thiÕu nhi ... ............B¸c Hå. 
            c. B¸c Hå lµ l·nh tô ...........cña nh©n d©n ViÖt Nam.
            d. ThiÕu nhi ViÖt Nam v« cïng............. B¸c Hå.
 ( biÕt ¬n, kÝnh yªu, yªu quý, kÝnh yªu
    23. T×m tõ tr¸i nghÜa víi mçi tõ sau:
         a. th«ng minh
         b. vui vÎ
        c. hiÒn lµnh
   * tËp lµm v¨n
   1. KÓ 5-6 c©u vÒ ng­êi th©n («ng, bµ, bè, mÑ, ....)
   2.§­îc tin ë quª bÞ b·o ,bè mÑ vÒ quª th¨m «ng bµ. Em h·y viÕt th­ ng¾n th¨m hái «ng bµ. 
 

  3 Gia ®×nh lµ tæ Êm” Em h·y kÓ 5-6 c©u vÒ gia ®×nh cña em.

  4. Em h·y viÕt 5-6 c©u t¶ mét mïa trong n¨m mµ em yªu thÝch.
  5. Em ®· d­îc nh×n thÊy B¸c qua tranh,¶nh, s¸ch, b¸o, ti vi... Em h·y viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 5-6 c©u vÒ B¸c.
 

  6. Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n(5-6 c©u )kÓ mét viÖc tèt cña em( hoÆc cña b¹n em).

  7. H·y viÕt lêi thÓ hiÖn sù ng¹c nhiªn thÝch thó cña em khi nhËn ®­îc mãn quµ mµ bè (mÑ) tÆng trong dÞp khai gi¶ng n¨m häc míi.
  8.  Em h·y viÕt 5-6 c©u t¶ mét con vËt mµ em yªu thÝch.
  9.  Em h·y viÕt 5-6 c©u t¶ mét c©y hoa mµ em yªu thÝch.
  10. Em h·y viÕt 5-6 c©u t¶ mét loµi c©y ¨n qu¶ (hoÆc c©y bãng m¸t) mµ em yªu thÝch.
  11. H·y nãi lêi phï hîp khi em m­în s¸ch cña b¹n mµ ch­a tr¶ ®óng hÑn.
 12. Nãi lêi c¶m în cña em trong c¸c tr­êng hîp sau:
       a. B¹n cïng líp cho em ®i chung ¸o m­a.
       b. C« gi¸o cho em m­în quyÓn s¸ch.
       c. Em bÐ nhÆt hé em chiÕc bót r¬i.
  13. Nãi lêi xin lçi cña em trong c¸c tr­êng hîp sau:
       a. Em lì b­íc giÉm vµo ch©n b¹n.
       b. Em ®ïa nghÞch va vµo mét em bÐ ,lµm em bÐ ng·.
       c. Em m¶i ch¬i, quªn lµm viÖc mÑ ®· dÆn.
  14. H·y nãi lêi an ñi cña em víi «ng bµ:
      a. Khi c©y hoa do «ng( bµ) trång bÞ chÕt.
     b. Khi kÝnh ®eo m¾t cña «ng( bµ) bÞ vì.
  15. H·y nãi lêi chóc mõng cña em víi b¹n khi b¹n ®¹t gi¶i cao trong k× thi häc sinh giái HuyÖn.
 

   16. ViÕt lêi ®¸p cña em khi «ng(bµ) tÆng quµ chóc mõng sinh nhËt em.

   17.  ViÕt lêi ®¸p cña em trong c¸c tr­êng hîp sau:
        a. Em xin ®i xem ®¸ bãng cïng anh. Anh b¶o “ Em ë nhµ häc bµi ®i”.
        b. Em r©t buån v× bÞ ®iÓm kiÓm tra kh«ng tèt. C« gi¸o an ñi: “ §õng buån, nÕu cè g¾ng h¬n, em sÏ ®­îc ®iÓm tèt.”
    c .   Em mÆc ®Ñp ®­îc c¸c b¹n khen.
    d. Em quÐt,dän nhµ cöa s¹ch sÏ, ®­îc cha mÑ khen.
    e. –Bè ¬i, bè cã mua ®­îc s¸ch cho con kh«ng/
        - Bè ch­a mua ®­îc ®©u.
       -......
    g -  Hµ ¬i, cho tí m­în côc tÈy nhÐ?
       -  õ.
       - .........
    h. Mét b¹n nghÞch, lµm mùc b¾n vµo ¸o em, xin lçi em: “ Xin  lçi b¹n. M×nh lì tay th«i.”
  
TiÕng ViÖt 2- §Ò 1
Bµi 1(2®): H·y s¾p xÕp c¸c tõ trong mçi dßng sau thµnh c©u:
 
  1. MÑ/ yªu/ em /rÊt ( t¹o 3 c©u)
b.Thu/ cña/ em/ b¹n/ lµ ( t¹o 4 c©u)
Bµi 2(2®: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc dßng ®· thµnh c©u:
      a.B«ng hoa nµy
      b.QuyÓn vë míi tinh Êy
      c.ChiÕc bót nµy rÊt ®Ñp.
      d.Bµ hái g× mÑ ch¸u ¹?
      e.Trong khu rõng xanh
Bµi3  (2®):  §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng
      a.H­¬ng lµ ng­êi .............häc tËp
      b.H­¬ng ®i häc rÊt .....................
      c.H«m nay,gÆp bµi khã,H­¬ng vÉn ........................gi¶i cho b»ng ®­îc.
                   ( chuyªn cÇn , kiªn nhÉn , cÇn cï )
Bµi 4(2®):  §Æt  c©u theo tõng mÉu c©u sau:   Ai – lµ g× ? ( 3 c©u)
Bµi 5(2®):  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ c« gi¸o em.

TiÕng ViÖt 2- §Ò 2
Bµi 1(2®):  §Æt  c©u theo tõng mÉu c©u sau:
C¸i g× - lµ g× ?( 3 c©u )
Bµi 2(2®):  ViÕt tiÕp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau:
      a.Lan lµ............................................................................................................
      b.Thá lµ.........................................................................................................
      c.Bót ch× ,th­íc kÎ lµ......................................................................................
Bµi 3(2®):  Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u kiÓu Ai – lµ g× ?
     a.ThÕ lµ mïa xu©n mong ­íc ®· ®Õn .
      b.MÑ lµ ngän giã cña con suèt ®êi.
      c.Ngµy 2 th¸ng 9 lµ ngµy Quèc kh¸nh cña n­íc ta.
      d.Em cø t­ëng lµ b¹n Êy ®· ®Õn råi.
      e.§ã lµ quyÓn s¸ch mÑ tÆng em h«m sinh nhËt.
Bµi 4(2®):  Ng¾t ®o¹n sau thµnh 3 c©u vµ viÕt l¹i cho ®óng chÝnh t¶
     Linh vµ V©n lµ ®«i b¹n th©n nhau tõ lóc bÐ hai b¹n sèng cïng trong mét khu tËp thÓ hµng ngµy,hai b¹n cïng nhau häc tËp vµ vui ch¬i.
Bµi 5(2®):  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ b¹n th©n cña em .

TiÕng ViÖt 2- §Ò 3
Bµi 1(2®):  ViÕt tiÕp vµo chç trèng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau:
      a...........lµ ng­êi mÑ thø hai cña em.
       b............lµ thñ ®« cña n­íc Ph¸p.
Bµi 2(2®):  §Æt  c©u theo tõng mÉu c©u sau:
Con g× - lµ g× ?( 3 c©u)
Bµi 3(2®): §Æt c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? ®Ó cho mäi ng­êi biÕt :
        a.Tªn c« gi¸o em
        b.QuyÓn s¸ch em yªu thÝch
        c.NghÒ nghiÖp cña mÑ em
Bµi 4(2®):  T×m  3 c¸ch nãi cïng nghÜa víi  c©u sau vµ ghi l¹i :
     T«i kh«ng gÆp H­¬ng.
Bµi 5(2®):  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ ng­êi mÑ kÝnh yªu cña em .
TiÕng ViÖt 2- §Ò 4
Bµi 1(2®): §Æt c©u theo mÉu Ai – lµ g× ? ®Ó cho mäi ng­êi biÕt :
      a.Em häc líp nµo
 b.M«n thÓ thao em thÝch nhÊt
Bµi 2(2®):  §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm :
  a.H«m nay, T×nh lµ ng­êi ®Õn líp sím nhÊt .
 b.Ng­êi b¹n em quý nhÊt lµ Nhung.
Bµi 3(2®):  T×m  3 c¸ch nãi cïng nghÜa víi  c©u sau vµ ghi l¹i :
      Em kh«ng t×m ®­îc vë TiÕng ViÖt.
Bµi 4(2®):  §iÒn dÊu phÈy vµo mçi chç thÝch hîp cho mçi c©u sau :
 
  1. Hoa hång hoa lan hoa huÖ ®Òu rÊt ®Ñp vµ rÊt th¬m.
  2. Buæi s¸ng,bè mÑ ®i lµm em ®i häc.
  3. Chóng em lu«n ngoan ngo·n v©ng lêi «ng bµ cha mÑ.
d.     V©n thËt xøng ®¸ng lµ con ngoan trß giái
Bµi 5(2®):  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ «ng( hoÆc bµ) cña em .
TiÕng ViÖt 2- §Ò 5
Bµi 1(2®):  §Æt c©u hái cho bé phËn ®­îc in ®Ëm :
      a.PhÇn th­ëng cña Lan lµ mét chiÕc bót mùc.
      b.MÝt lµ mét cËu bÐ sinh ra ë thµnh phè TÝ hon .
Bµi 2(2®):  T×m  3 c¸ch nãi cïng nghÜa víi  c©u sau vµ ghi l¹i :
     §©y kh«ng ph¶i lµ bót cña em.
Bµi 3(2®):  T×m  3 c¸ch nãi cïng nghÜa víi tõng c©u sau vµ ghi l¹i :
      QuyÓn s¸ch nµy kh«ng ph¶i lµ s¸ch cña em .
Bµi 4(2®):  §iÒn dÊu phÈy vµo mçi chç thÝch hîp cho mçi c©u sau :
 a.Buæi s¸ng, s­¬ng muèi phñ tr¾ng cµnh c©y b·i cá.
  b.Nói ®åi thung lòng lµng b¶n ch×m trong biÓn m©y mï.
  c.Ve SÇu lµ mét chó bÐ hay h¸t vµ h¸t hay l¾m .§­îc nhiÒu ng­êi khen,thÕ lµ chó ta thÝch  qu¸ h¸t liªn miªn h¸t quªn ¨n quªn ngñ quªn c¶ häc hµnh .
  d.§Çu n¨m häc,mÑ mua cho em ®Çy ®ñ s¸ch vë th­íc kÎ bót ch× .
Bµi 5(2®):  Dïng dÊu chÊm ®Ó t¸ch ®o¹n v¨n sau thµnh 6 c©u.ChÐp l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng:
   M­a r¶ rÝch suèt ngµy trêi lóc nµo còng mäng n­íc lóa chÝn rò xuèng ®­êng x¸m mµu bïn nhÇy nhôa dÊu ch©n ng­êi b­íc nhoÌ nhoÑt vòng n­íc ®äng mµu x¸m ng¾t.
TiÕng ViÖt 2- §Ò 6
Bµi 1(2®): ViÕt tiÕp cho trän c©u theo mÉu:
Nhµ m¸y lµ n¬i lµm viÖc cña c«ng nh©n.
BÖnh viÖn lµ ..................................................................................................
Tr­êng häc lµ.................................................................................................
Bµi 2(2®): ViÕt tiÕp cho trän c©u theo mÉu:
Cöa hµng b¸ch ho¸ lµ n¬i mäi ng­êi ®Õn ®Ó mua s¾m hµng ho¸ .
BÖnh viÖn lµ.. ................................................................................................
Tr­êng häc lµ................................................................................................
C«ng viªn lµ ................................................................................................
Bµi 3(2®)§o¹n v¨n sau ®· bá ®i c¸c dÊu c©u .Em h·y chÐp l¹i ,®iÒn dÊu c©u vµ viÕt hoa cho ®óng :
 MÆt tr¨ng trßn nh« lªn tõ phÝa ®»ng ®«ng ¸nh tr¨ng trong xanh to¶ kh¾p khu rõng thá mÑ cïng ®µn con n¾m tay nhau nh¶y móa ch©n thá nhÞp nhµng l­ít theo nhÞp trèng .
Bµi 4(2®):  §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm cña c¸c c©u sau :
a. Suèt mïa ®«ng, lò c¸ r« lÈn tr¸nh trong bïn ao.
b. Suèt mïa ®«ng, lò c¸ r« lÈn tr¸nh trong bïn ao.
Bµi 5(2®):  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ mét loµi c©y mµ em yªu thÝch
TiÕng ViÖt 2- §Ò 7
Bµi 1 (2®):  §Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm cña c¸c c©u sau:
 a.V× cã s«ng H­¬ng,kh«ng khÝ cña thµnh phè HuÕ trë nªn trong lµnh.
 b.V× cã s«ng H­¬ng,kh«ng khÝ cña thµnh phè HuÕ trë nªn trong lµnh
Bµi 2(2®):  G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn Ai, 2 g¹ch d­íi bé phËn lµ g× ? trong c¸c c©u sau:
a.Em lµ häc sinh líp 2.
b.Chóng em lµ b¹n th©n cña nhau.
c.CËu b¹n Lan lµ kÜ s­ x©y dùng.
Bµi 3(2®):  Víi 3 tiÕng: yªu, th­¬ng, mÕn. H·y t¹o thµnh 6 tõ  vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ ®ã.
Bµi 4(2®):  G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt ( ng­êi, con vËt, ®å vËt, c©y cèi) trong c¸c c©u sau
a.Trêi trong xanh.
b.Giã thæi m¸t léng.
Bµi 5(2®):  Dïng dÊu chÊm ®Ó t¸ch ®o¹n v¨n sau thµnh 5 c©u.ChÐp l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng:
           §Êy lµ c©u chuyÖn trªn c¸nh ®ång sím mïa xu©n b©y giê ,kh«ng cßn ai buån vµ lÎ loi mét m×nh n÷a chim hãt lÝu lo trªn cá míi giã ngµo ng¹t mïi mËt vµ hoa d­íi n­íc, trªn bê, ai nÊy míi yªn t©m ®i dù héi.

TiÕng ViÖt 2- §Ò 8
Bµi 1(2®):  G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn Ai, 2 g¹ch d­íi bé phËn lµm g× ? trong c¸c c©u sau :
a.MÑ ®i th¨m bµ.
b.Em ë nhµ häc bµi.
c.Bè ®i c«ng t¸c xa nhµ.
Bµi 2(2®): T×m 3 tõ nãi vÒ t×nh c¶m gia ®×nh vµ ®Æt c©u víi c¸c tõ ®ã.
Bµi 3(2®): §Æt c©u cho bé phËn in ®Ëm d­íi ®©y:
a.Nhê siªng n¨ng häc tËp, S¬n ®· ®øng ®Çu líp.
b. Em thøc dËy khi chó gµ trèng cÊt tiÕng g¸y.
Bµi 4(2®): Dïng g¹ch chÐo( /) t¸ch c¸c c©u sau thµnh 2 thµnh phÇn (Ai/ thÕ nµo ?)
a.Mïa xu©n x«n xao, rùc rì.
b.Mïa hÌ n¾ng chãi chang.
c.Mïa thu hiÒn dÞu.®.Mïa ®«ng u buån, l¹nh lÏo.
Bµi 5(2®): Ng¾t ®o¹n v¨n sau thµnh 9 c©u vµ viÕt l¹i cho ®óng:
    Ngµy ®Çu tiªn cña em ®i häc thËt lµ vui em mÆc quÇn ¸o ®Ñp nh­ng ch¼ng mang theo g× c¶ khi vµo líp, em thÊy mét b¹n khãc m·i em ®Õn lµm quen vµ nãi chuyÖn víi b¹n thÕ råi b¹n còng nÝn khi c« gi¸o b¶o chóng em tù giíi thiÖu th× em míi biÕt tªn b¹n lµ Mai tõ ®ã, chóng em ch¬i víi nhau rÊt th©n c¶ líp em ®· h¸t rÊt nhiÒu bµi em thÊy ®i häc thËt vui.
TiÕng ViÖt 2- §Ò 9
Bµi 1(2®):  G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn Ai, 2 g¹ch d­íi bé phËn lµm g× ? trong c¸c c©u sau :
a.Anh Hoµng lu«n nh­êng nhÞn, chiÒu chuéng bÐ Hµ.
b.ChÞ Hång ch¨m sãc bÐ Hoa rÊt chu ®¸o.
Bµi 2(2®): §Æt c©u cho bé phËn in ®Ëm d­íi ®©y:
a.TiÕng hãt cña chó chim s¬n ca lµm say ®¾m c¶ khu v­ên.
b.Thuû Tinh rÊt tøc giËn v× kh«ng lÊy ®­îc MÞ N­¬ng.
Bµi 3(2®):  G¹ch ch©n c¸c tõ chØ sù vËt ( ng­êi, con vËt, ®å vËt, c©y cèi) trong c¸c c©u sau
a.Nói cao vêi vîi.     b.Chim hãt lÝu lo.             c.Tr¨ng s¸ng v»ng vÆc.
Bµi 4(2®):  Dïng g¹ch chÐo( /) t¸ch c¸c c©u sau thµnh 2 thµnh phÇn (Ai/ lµm g× ?)
a. Bµ ®i chî.           b. MÑ ®i lµm.                      c. Liªn d¾t em ra v­ên ch¬i.
Bµi 5(2®):  §iÒn dÊu phÈy thÝch hîp vµo c¸c c©u sau :
a.B¹n Hµ b¹n HuÖ rÊt ch¨m chØ häc tËp.              b.B¹n Nam hiÒn lµnh thËt thµ.
TiÕng ViÖt 2- §Ò 10
Bµi 1(2®):  G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn Ai, 2 g¹ch d­íi bé phËn thÕ nµo ? trong c¸c c©u sau
a.Lan rÊt ch¨m häc.            b.Hµ rÊt th«ng minh.              c.H»ng rÊt lÔ phÐp.
Bµi 2(2®):  G¹ch 1 g¹ch d­íi bé phËn Ai, 2 g¹ch d­íi bé phËn lµm g× ? trong c¸c c©u sau :
a.BÐ Hµ vµ bÐ Hoa rÊt v©ng lêi vµ yªu quý anh chÞ.
b.Trong mét nhµ, anh chÞ em cÇn yªu th­¬ng, gióp ®ì nhau.
Bµi 3(2®): §Æt c©u cho bé phËn in ®Ëm d­íi ®©y:
a. Trªn bê ®ª, ®µn tr©u ®ang thung th¨ng gÆm cá.   b. Hoa b­ëi th¬m nøc mét gãc v­ên.
c.¤ng mÆt trêi tõ tõ nh« lªn tõ phÝa ®»ng ®«ng.
Bµi 4(2®):  G¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng trong c¸c c©u sau :
a.B¹n Nam ®ang con ngùa.     b.§µn vÞt ®ang b¬i d­íi hå n­íc.   c.B¹n Lan ®ang nghe h¸t.
Bµi 5(2®)Dïng g¹ch chÐo( /) t¸ch c¸c c©u sau thµnh 2 thµnh phÇn (Ai/ thÕ nµo ?; Ai/ lµm g× ?)
a. S­¬ng muèi phñ tr¾ng cµnh c©y b·i cá.
b.Nói ®åi thung lòng lµng b¶n ch×m trong biÓn m©y mï.
c.Ve SÇu lµ mét chó bÐ hay h¸t vµ h¸t hay l¾m.

File Download Ôn tập tiếng việt lớp 2


 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây