Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ

Thứ năm - 15/04/2021 01:48
ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ, On tập từ loại và cụm từ lớp 6, Bài tập về từ loại lớp 5 có đáp án, Bài tập về từ loại Tiếng Việt có đáp án, On tập về từ loại Tiếng Việt, Bài tập về từ loại Tiếng Việt lớp 5, Bài tập về từ loại Tiếng Việt lớp 6 có đáp án, Từ loại và cụm từ, Tổng hợp kiến thức Tiếng Việt từ lớp 6 đến lớp 9
ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ
ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ
ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ, On tập từ loại và cụm từ lớp 6, Bài tập về từ loại lớp 5 có đáp án, Bài tập về từ loại Tiếng Việt có đáp án, On tập về từ loại Tiếng Việt, Bài tập về từ loại Tiếng Việt lớp 5, Bài tập về từ loại Tiếng Việt lớp 6 có đáp án, Từ loại và cụm từ, Tổng hợp kiến thức Tiếng Việt từ lớp 6 đến lớp 9 

ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ

ÔN TẬP VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI VÀ CỤM TỪ                                           
A-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Củng cố và nắm vững kiến thức về từ loại: danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ và các cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
 - Biết vận dụng vào đặt câu, viết đoạn văn.
B.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG:
1.Kiến thức: Nắm chắc các từ loại và cụm từ đã học; vận dụng vào làm các dạng bài tập.
2. Kĩ năng: Phân biệt các từ loại, sử dụng đúng các từ loại trong giao tiếp và tạo lập văn bản.
3.Thái độ: Có ý thức trong việc dùng từ, đặt câu và tạo lập văn bản
4. Năng lực : Năng lực sử dụng ngôn ngữ, so sánh,hợp tác,đối chiếu và viết đoạn văn.
B.CÁC HOAT ĐỘNG DẠY- HỌC
1.Kiểm tra: Trình bày bài viết tập làm văn ở nhà.
 2.Bài mới :
A. Phần lí thuyết:

? Thế nào là danh từ?? Có mấy loại danh từ??Thế nào là động từ?

? Có mấy loại động từ?


? Thế nào là tính từ?


? Khả năng kết hợp của tính từ?? Thế nào là số từ?

? Thế nào là lượng từ?

? Lượng từ có mấy nhóm?


? Hãy phân biệt số từ với lượng từ?


? Thế nào là chỉ từ? Lấy ví dụ?

? Thế nào là cụm danh từ?


? Cấu tạo của cụm danh từ?? Cụm động từ được cấu tạo ntn?? Chỉ rõ cấu tạo cụm tính từ?B. Luyện tập:
Bài 1: Tìm các danh từ và cụm danh từ trong đoạn văn:Bµi 2:  T×m ®éng tõ, côm ®éng tõ trong c¸c vÝ dô sau:
       “Hìi c« t¸t nư­íc bªn ®µng
Sao c« móc ¸nh tr¨ng vµng ®æ ®i”
                                             (Cadao)                                                                           

b.    “ §· bÊy l©u nay b¸c tíi nhµ
TrÎ thêi ®i v¾ng, chî thêi xa
Ao s©u, nư­íc c¶, kh«n chµi c¸
Vư­ên réng, rµo th­ưa, khã ®uæi gµ
C¶i chöa ra c©y, cµ míi nô
BÇu võa rông rèn, mư­íp ®­ư¬ng hoa”
              (B¹n ®Õn ch¬i nhµ - NguyÔn KhuyÕn)
    c.     “Con ¬i nhí lÊy c©u nµy
S«ng s©u chí léi, ®ß ®Çy chí qua”
(Ca dao)
Bài 3: Tìm số từ, lượng từ, chỉ từ trong đoạn văn sau:“ Mỗi người đều có một cá tính, một sở thích riêng. Bởi vậy tập thể cần phải biết tôn trọng những cá tính đó, sở thích đó. Nhưng ngược lại, để hoà mình vào tập thể, mỗi người cũng không được vì cá tính riêng, sở thích riêng mà ảnh hưởng đến tập thể.”
Bài 4: Đặt 3 câu có sử dụng danh từ, tính từ, động từ hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
Bài 5:Viết đoạn văn ngắn có sử dụng tính từ và cụm tính từ
I.Từ loại:
1.Danh từ:
- Danh từ là từ chỉ người, sự vật, hiện tượng, khái niệm…
- Từ chỉ số lượng+DT+ chỉ từ = cụm DT
- Chức vụ điển hình trong câu của dt là làm chủ ngữ, khi làm vị ngữ cần có từ là đứng trước
Vd: Bố em // là công nhân.
      CN              VN
* Lưu ý : có khi dt làm bổ ngữ
Vd: Em đang họcbài
                              BN
- Có hai loại danh từ:
+ danh từ chỉ đơn vị
+ danh từ chỉ sự vật ( Dt chung và Dt riêng)
2§éng tõ.
  -  §éng tõ lµ nh÷ng tõ chØ hµnh ®éng, tr¹ng th¸i cña ngư­êi, sù vËt.
  -  Cã hai lo¹i ®éng tõ lµ :
       +  §éng tõ chØ hµnh ®éng.
       +  §éng tõ chØ tr¹ng th¸i vµ ®éng tõ chØ t×nh th¸i.
   -  §éng tõ thư­êng lµm vÞ ng÷ trong c©u.
        VD: Nã/ häc bµi.
              CN    VN
3.Tính t :
-  ChØ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt cña sù vËt,  hµnh ®éng, tr¹ng th¸i,  -> gäi lµ tÝnh tõ.
- Khn¨ng kÕt hîp cña tÝnh tõ
- TÝnh tõ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi ®· sÏ ®ang,còng, vÉn..(gièng ®éng tõ) ®Ó t¹o thµnh côm tÝnh tõ.
VD: ®· vµng, sÏ ngät...
- Kh¶ n¨ng kÕt hîp víi h·y, ®õng, chí rÊt h¹n chÕ( ®éng tõ cã kh¶ n¨ng kÕt hîp nhiÒu h¬n)
4.Số từ
- Số từ là những từ chỉ số lượng hay thứ tự của sự vật.Có hai loại số từ :
  +Số từ chỉ số lượng: đứng trước danh từ. Vd: một, hai, ba( ngày)
  + Số từ chỉ thứ tự:  đứng sau danh từ .Vd: (thứ) nhất,nhì, ba, bốn
  + Số từ làm phụ trước cho cụm danh từ.
*Lưu ý :
- Có khi số từ chỉ số lượng đứng trước danh từ:
         VD: hai mâm sáu
- Cần phân biệt số từ với danh từ mang ý nghĩa chỉ số lượng.
         VD: đôi, cặp, chục, tá
5.Lượng từ: là những từ chỉ số lượng ít hay nhiều của sự vật.
  -  Lượng từ chia làm hai nhóm:
   +Lượng từ chỉ toàn thể: Tất cả, tất thảy, toàn bộ, cả..
   + Lượng từ chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: Các, mỗi, từng...
- Lượng từ làm phụ trước cho cụm danh từ.
*Phân biệt lượng từ và số từ
- Trong cụm danh từ, cả lượng từ và số từ đều đứng trước DT chỉ đơn vị nhưng ý nghĩa chỉ lượng của lượng từ không chính xác và cụ thể như số từ.
 -Vd: + Năm em học sinh( số từ chỉ số lượng chính xác, cụ thể)
         + Những em học sinh( lượng từ chỉ số lượng nhiều một cách chung chung, không cụ thể, chính xác).
- Số từ và lượng từ có tác dụng quan trọng trong việc xác định DT.Chỉ có danh từ mới có khả năng kết hợp với số từ và lượng từ.Cụ thể:
 +Số từ: t chỉ số lượng;s chỉ thứ tự
+ Lượng từ: t chỉ tổng thể,; t chỉ số lượng
6. Chỉ từ  là những từ dùng để trỏ vào sự vật nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian.Sự định vị này thường lấy vị trí của người nói và thời điểm phát ngôn làm gốc.
VD :
+ Kia: định vị sv trong khoảng cách xa với người nói
+ Này: định vị sv trong khoảng cách gần với người nói
+ Nay: định vị sv ở thời điểm phát ngôn.
+ Nãy: định vị sv vào thời điểm trước thời điểm phát ngôn.
->  Chỉ từ làm phụ sau cho cụm danh từ.
+ Chỉ từ còn có tên gọi khác là đại từ chỉ
định
II.Cụm từ:
1.Cụm danh từ
- Là loại tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
- Mô hình đầy đủ cụm danh từ
   PT        +          TT        +        PS
Từ chỉ lượng         DT                 Đ, KG,TG
2. Côm ®éng tõ.
  -  Côm ®éng tõ lµ tæ hîp tõ do ®éng tõ vµ c¸c tõ ng÷ phô thuéc nã t¹o thµnh.
  -  CÊu t¹o cña côm ®éng tõ gåm ba thµnh tè:
+ PhÇn tr­ưíc: Bæ sung ý nghÜa vÒ thêi gian, thÓ thøc, ý kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh.
     + PhÇn trung t©m: Nªu ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i.
+ PhÇn sau: Nªu ®èi tư­îng, ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, kÕt qu¶, hư­íng, møc ®é.
  VD :     -   ®ang   ¨n   c¬m  
3.Cụm tính từ:
                    PT      PTT      PS
   TÝnh tõ + phô ng÷ = côm tÝnh tõ
- C¸c phô ng÷ ®øng tr­íc: biÓu thÞ quan hÖ thêi gian, sù tiÕp diÔn t­¬ng lai, møc ®é cña ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, sù kh¼ng ®Þnh, phñ ®Þnh.
- C¸c phô ng÷ sau: biÓu thÞ vÞ trÝ, sù so s¸nh, møc ®é, ph¹m vi, nguyªn nh©n cña ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt.

Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu.Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho conmột người chồng thật xứng đáng.
*Gợi ý:
+ C¸c ®éng tõ lµ:
   a.  t¸t, móc, ®æ
   b.tíi, ®i, chµi, ®uæi, ra, dông.
   c.nhí, léi, qua.
   +  C¸c côm ®éng tõ lµ :
          -  t¸t nư­íc bªn ®µng         
-  móc ¸nh tr¨ng vµng
          -   ®æ ®i                                
          -  tíi nhµ
           -   ®i v¾ng                           
           -  kh«n chµi c¸
           -   khã ®uæi gµ                   
           -  chöa ra c©y
           -   võa rông rèn              
           -  nhí lÊy c©u nµy
           -  chí léi
           -  chí qua
Gợi ý:
 Số từ: một.
Lượng từ: mỗi, những.
Chỉ từ: đó.

- Gọi 3 em cùng lên bảng làm.


* Yêu cầu: Viết ngắn gọn, có sử dụng phù hợp,đúng ngữ cảnh các tính  từ và cụm tính từ đó.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây