Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI VÀ VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Thứ năm - 15/04/2021 01:48
CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI VÀ VĂN BẢN NHẬT DỤNG, Giáo án on tập văn bản nhật dụng lớp 9, Đề cương On tập văn bản nhật dụng lớp 9, Giáo án ôn tập văn bản nhật dụng lớp 8, Văn bản nhật dụng lớp 9, On tập văn bản nhật dụng lớp 9 kì 1, Ôn tập văn bản nhật dụng lớp 8, Tên các văn bản nhật dụng lớp 7, Đọc hiểu văn bản nhật dụng
CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI  VÀ VĂN BẢN  NHẬT DỤNG
CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI VÀ VĂN BẢN NHẬT DỤNG
CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI VÀ VĂN BẢN  NHẬT DỤNG, Giáo án on tập văn bản nhật dụng lớp 9, Đề cương On tập văn bản nhật dụng lớp 9, Giáo án ôn tập văn bản nhật dụng lớp 8, Văn bản nhật dụng lớp 9, On tập văn bản nhật dụng lớp 9 kì 1, Ôn tập văn bản nhật dụng lớp 8, Tên các văn bản nhật dụng lớp 7, Đọc hiểu văn bản nhật dụng 

CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI  VÀ VĂN BẢN  NHẬT DỤNG

CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO VĂN BẢN NƯỚC NGOÀI
VÀ VĂN BẢN  NHẬT DỤNG

A.MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
  Giúp học sinh:
     - Hệ thống và củng cố lại các văn bản nước ngoài và văn bản nhật dụng đã học.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG
1. Kiến thức:
- Nắm chắc nội dung và nghệ thuật của các văn bản nước ngoài và văn bản nhật dụng đã học.
2.Kĩ năng:
    - Cảm nhận các nhân vật trong các văn bản và các thông điệp trong cuộc sống đối với mọi người.
3. Thái độ:
     - Cảm phục và mến yêu những điều tốt đẹp của con người.
4.Năng lực : Năng lực phát hiện, cảm thụ, tư duy, phân tích,hợp tác.
C.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1:Củng cố phần lí thuyết:

- Hs đọc văn bản

? Nêu nội dung của văn bản?? Truyện có những nghệ thuật gì đặc
 sắc?


? Thế nào là văn bản nhật dụng?
- Hs đọc văn bản,

? Truyện có những nghệ thật nào đáng
chú ý?

? Với những nghệ thuật đó nhằm thể
hiện nội dung gì?

? Những nghệ thuật nào tạo nên sức
hấp dẫn của văn bản?


? Ý nghĩa của văn bản?

I.Văn bản nước ngoài

1.Buổi học cuối cùng
An- phông- xơ Đô- đê
a.Nội dung:
- Ph¶i biÕt yªu quÝ, gi÷ g×n, häc tËp ®Ó n¾m v÷ng tiÕng nãi, ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh, nhÊt lµ khi ®Êt n­íc bÞ r¬i vµo vßng n« lÖ. Ng«n ng÷ kh«ng chØ lµ tµi s¶n quÝ b¸u cña d©n téc mµ cßn lµ  ph­¬ng tiÖn quan träng ®Ó ®Êu tranh giµnh l¹i ®éc lËp tù do.
2.Nghệ thuật:
- Truyện kể theo ngôi thứ nht víi vai kÓ lµ mét häc sinh cã mÆt trong truyÖn.
- Miªu t¶ nh©n vËt qua ý nghÜ, t©m trng, ngo¹i h×nh,cö chØ, hµnh ®éng.
- Ng«n ng÷ tù nhiªn, giäng kÓ ch©n thµnh, sö dông nhiÒu tõ c¶m th¸n.
- Sö dông phÐp so s¸nh

  II. Văn bản nhật dụng

*Khái niệm:
- Lµ nh÷ng bµi viÕt cã néi dung gÇn gòi, bøc thiÕt, ®èi víi cuéc sèng cña con ng­êi vµ céng ®ång trong x· héi  ( thiªn nhiªn, m«i tr­êng, n¨ng l­îng, d©n sè, quyÒn trÎ em, ma tuý...)
- V¨n b¶n nhËt dông cã thÓ dïng tÊt c¶ c¸c thÓ lo¹i còng nh­ c¸c kiÓu v¨n b¶n.

2.Bc thư ca th lĩnh da đỏ

a.NghÖ thuËt:
- PhÐp so s¸nh, nh©n hãa, ®iÖp ng÷ vµ thñ ph¸p ®èi lËp-> t¹o nªn søc hÊp dÉn, thuyÕt phc cña bøc th­.
- Ng«n ng÷ giµu c¶m xóc.
  b.Ý nghÜa v¨n b¶n:
Bøc th«ng ®iÖp:
+ Con ng­êi sèng ph¶i hoµ nhËp víi thiªn nhiªn.
+ Ch¨m lo b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i tr­êng nh­ b¶o vÖ m¹ng sèng cña m×nh.
II. Luyện tập:
Bài 1: Hãy cho biết tại sao tác giả gọi đây là buổi học cuối cùng?


Bài 2: Phân tích sự đối lập giữa thái độ của người da trắng và người da đỏ đối với đất đai, môi trường.

Bài 3:Nếu cần nói về những gì tiêu biểu nhất cho quê hương mình thì em sẽ lựa chọn những hình ảnh nào? Viết một đoạn văn khoảng 10 dòng miêu tả những hình ảnh ấy?
Bài 3:Viết một văn bản nhật dụng nói về một hiện tượng ô nhiễm môi trường ở địa phương em.
 
Gợi ý:
- Nghĩa đen: Hôm nay là buổi học cuối cùng thầy trò Ha- men được học tiếng Pháp.
- Nghĩa bóng:Truyện nói đến một nỗi đau, từ ngày mai, lũ trẻ phải học tiếng của quân xâm lược.Bởi thế, đây là buổi học cuối cùng chúng được tắm trong tình yêu của tiếng mẹ đẻ, được sống trong môi trường văn hóa của dân tộc mình.
Gợi ý:
*Người da trắng:
- Khi chết đi, họ lạc chân giữa các vì sao và quên đi đất nước sinh ra họ.
- Đối xử với đất đai, bầu trời bằng thái độ lạnh lùng: mua được, bán được...
- Phá hoại môi trường ( đối xử tàn ác với muông thú, tàn phá thiên nhiên).
*Người da đỏ:
- Không thể quên được đất đai vì “ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ”.
- Đối xử đất đai bằng tình yêu bền chặt.
- Coi thiên nhiên, đất đai như anh em, ruột thịt.
 Gợi ý:
-Nên lựa chọn những điều đặc trưng của quê hương mình để gợi tả như: phong cảnh, món ăn, lễ hội...
- Chú ý kết hợp miêu tả với biểu hiện cảm xúc, tình cảm.

Gợi ý:
- Vấn đề rác thải, nước thải
+ Thực trạng
+ Nguyên nhân
+ Biện pháp khắc phục.

 
Hướng dẫn học bài: -  Ôn lại  các văn bản đã học.
  - Làm tiếp bài 4.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây