Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian

Thứ năm - 24/06/2021 09:58
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian, Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian, Vị trí tương đối của 2 đường thẳng lớp 11, Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng, Có bao nhiêu vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian
Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian, Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian, Vị trí tương đối của 2 đường thẳng lớp 11, Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng, Có bao nhiêu vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian, Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian lớp 11, Xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng lớp 9, Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, Bài tập xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng lớp 9

Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI
Câu 1.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho
\\{{d}_{1}}:\left\{ \begin{matrix} x=1+t \\ y=2-t \\ z=-2-2t \\ \end{matrix} \right. \\\\ {{d}_{2}}:\left\{ \begin{matrix} x=2+t' \\ y=1-t' \\ z=1 \\ \end{matrix} \right.
. Xác  định vị trí tương đối của hai đường thẳng {{d}_{1}} ; {{\text{d}}_{2}}.
  A. Hai đường thẳng song song.   
B. Hai đường thẳng chéo nhau.    
C. Hai đường thẳng cắt nhau. 
D. Hai đường thẳng trùng nhau.
Câu2. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng {{d}_{1}}:\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-2}{3},{{d}_{2}}:\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z+4}{4} ta được kết quả nào?
A. Cắt nhau    B. Song song    C. Chéo nhau   D. Trùng nhau

Câu 3. Cho mặt phẳng (\alpha ):2x+y+3z+1=0 và đường thẳng
d:\left\{ \begin{matrix} & x=-3+t \\ & y=2-2t \\ & z=1 \\ \end{align} \right.
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
\\\\A.\text{d}\subset \text{(}\alpha \text{)} \\\\B.\text{d}\parallel \text{(}\alpha \text{)} \\\\C.\text{d}\cap \text{(}\alpha \text{)=M} \\\\D.\text{d}\bot \text{(}\alpha \text{)}
Câu 4. Xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng?
d:\left\{ \begin{matrix} & x=1+t \\ & y=2+t \\ & z=3-t \\ \end{align} \right. \; d':\left\{ \begin{matrix} & x=1+2u \\ & y=-1+2u \\ & z=2-2u \\ \end{align} \right.
A.d và d' chéo nhau   
B.\text{d}\parallel d'
C.\text{d}\cap d'\text{=M}  
D.\text{d}\equiv d'
Câu 5. Hãy xét vị trí tương đối giữa 2 mặt cầu (S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-8x+4y-2z-4=0 và  (S'):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+4x-2y-4z+5=0 ?
A. Không cắt nhau     
B. Cắt nhau
C. Tiếp xúc ngoài  
D. Tiếp xúc trong
Câu 6. Hãy xét vị trí tương đối giữa 2 mặt cầu (S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-4x+4y+12z-4=0 ;(S'):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}+4x+2y-2z+5=0?
A. Không cắt nhau   
B. Cắt nhau
C. Tiếp xúc ngoài  
D. Tiếp xúc trong
Câu 7 . Cho mặt cầu (S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-4x-6y+2z-2=0 và mặt phẳng (\alpha ):4x-3y+z-1=0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. ( \alpha ) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ hơn bán kính mặt cầu. 
B. ( \alpha )đi qua tâm của mặt cầu (S) 
C.( \alpha ) tiếp xúc với mặt cầu (S)  
D. (\alpha )\cap (S)=\varnothing  .
Câu 8 . Cho mặt cầu (S): {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-2z=0{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-2z=0 và mặt phẳng ( \alpha ):4x+3y+1=0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.( \alpha ) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ hơn bán kính mặt cầu. 
B.( \alpha ) đi qua tâm của mặt cầu (S) 
C.( \alpha ) tiếp xúc với mặt cầu (S)  
D.(\alpha )\cap (S)=\varnothing
Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng 3x-2y+z+3=0,4x-3y+4z+2=0 song song với mặt phẳng (P):2x-y+(m+3)z-2=0?
\\\\A.\text{m=5} \\\\B.\text{m=-5} \\\\C.\text{m=3} \\\\D.\text{m=-3}
Câu 10. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng d:\frac{x+1}{2}=\frac{y-3}{m}=\frac{z-1}{m-2} cắt mặt phẳng (P):x+3y+2z-5=0?
\\\\A.\text{m}\ne \frac{\text{1}}{5} \\\\B.\text{m}\ne \frac{\text{3}}{\text{5}} \\\\C.\text{m}\ne \frac{\text{2}}{5} \\\\D.\text{m}\ne \frac{\text{4}}{\text{5}}
Câu 11. Giá trị nào của m để đường thẳng d:\frac{x-1}{m}=\frac{y+2}{2m-1}=\frac{z+3}{2}  vuông góc với mặt phẳng (P):x+3y-2z-5=0 là:
\\\\A.\text{m=1} \\\\B.\text{m=-1} \\\\C.\text{m=2} \\\\D.\text{m=-2}
Câu 12. Tìm m để 2 đường thẳng {{d}_{1}}:\frac{x}{2}=\frac{y}{-3}=\frac{z}{m} ; {{d}_{2}}:\frac{x+1}{3}=\frac{y+5}{2}=\frac{z}{1} cắt nhau?

\\\\A.\text{m=1} \\\\B.\text{m=2} \\\\C.\text{m=3} \\\\D.\text{m=4}

Câu13. Cho 2 điểm A(-1;3;-5),B(m-1;m;1-m). Giá trị của mđể đường thẳng AB song song với mặt phẳng (\alpha ):x+y-z+4=0 là:
\\\\A.\text{m=1} \\\\B.\text{m=2} \\\\C.\text{m=3} \\\\D.\text{m=4}
Câu 14. Tìm giá trị của m,n để 2 mặt phẳng (\alpha ):(m+3)x+3y+(m-1)z+6=0 ; (\beta ):(n+1)x+2y+(2n-1)z-2=0  song song với nhau?
\\\\A.\text{m=}\frac{\text{5}}{\text{2}}{{,}_{{}}}n=\frac{2}{3} \\\\B.\text{m=}\frac{\text{5}}{\text{2}}{{,}^{{}}}n=-\frac{2}{3} \\\\C. \text{m=-}\frac{\text{5}}{\text{2}}{{,}^{{}}}n=\frac{2}{3} \\\\D. \text{m=-}\frac{\text{5}}{\text{2}}{{,}^{{}}}n=-\frac{2}{3}
Câu 15. Để 2 mặt phẳng (\alpha ):mx-y+mz+3=0 ; (\beta ):(2m+1)x+(m-1)y+(m-1)z-6=0 hợp với nhau một góc \frac{\pi}{6} thì m phải bằng bao nhiêu?
\\\\A.\text{m=}\frac{\text{1}}{\text{2}} \\\\B.\text{m=}\frac{\text{3}}{\text{2}} \\\\C.\text{m=-}\frac{\text{1}}{\text{2}} \\\\D.\text{m=-}\frac{\text{3}}{\text{2}}
Câu 16 :     Cho hai đường thẳng  
{{d}_{1}}:\text{ }\left\{ \begin{matrix} & x=1+2t \\ & y=2+3t \\ & z=3+4t \\ \end{align} \right. ;{{d}_{2}}:\text{ }\left\{ \begin{matrix} & x=3+4t' \\ & y=5+6t' \\ & z=7+8t' \\ \end{align} \right.
Trong các mệnh đề sa, mệnh đề nào đúng?
\\\\A. {{d}_{1}}\bot {{d}_{2}} \\\\B. {{d}_{1}}\equiv {{d}_{2}} \\\\C. {{d}_{1}}\parallel {{d}_{2}} \\\\D. {{d}_{1}}\text{ v }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }{{d}_{2}}  chéo nhau.
Câu 18 :     Trong không gian toạ độ Oxyz, cho điểm A\left( -1,2,1 \right) và hai mặt phẳng \left( \alpha \right):2x+4y-6z-5=0 , \left( \beta \right):x+2y-3z=0. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A.    \beta không đi qua A và không song song với \left( \alpha \right) 
B.   \beta đi qua A và song song với \left( \alpha \right)
C.    \beta đi qua A và không song song với \left( \alpha \right)
D.   \beta không đi qua A và song song với \left( \alpha \right)
Câu 19 :     Cho hai mặt phẳng song song (P): n\text{x}+7y-6\text{z}+4=0 ; (Q): 3\text{x}+my-2\text{z}-7=0. Khi đó     giá trị của m và n là:
\\\\A. m=\frac{7}{3};\,\,n=1 \\\\B. n=\frac{7}{3};\,\,m=9 \\\\C. m=\frac{3}{7};\,\,n=9 \\\\D. m=\frac{7}{3};\,\,n=9
Câu 20 :     Vị trí tương đối của hai đường thẳng
{{d}_{1}}:\left\{ \begin{matrix} & x=1+2t \\ & y=-2-3t \\ & z=5+4t \\ \end{align} \right.;{{d}_{2}}:\left\{ \begin{matrix} & x=7+3ts \\ & y=2+2t \\ & z=1-2t \\ \end{align} \right. là:
A.    Chéo nhau    B.    Trùng nhau    C.    Song song    D.    Cắt nhau
Câu 21. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng {{d}_{1}}:\frac{x-2}{2}=\frac{y-3}{2}=\frac{z-2}{3},{{d}_{2}}:\frac{x+2}{3}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-1}{4} ta được kết quả nào?
A. Cắt nhau     B. Song song    C. Chéo nhau   D. Trùng nhau
Câu 22. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng {{d}_{1}}:\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{2}=\frac{2-z}{-3} , {{d}_{2}}:\frac{x-5}{3}=\frac{y-3}{2}=\frac{z}{4}  ta được kết quả nào?
A. Cắt nhau     B. Song song   C. Chéo nhau   D. Trùng nhau

Câu 23 :     Cho hai đường thẳng
{{d}_{1}}:\text{ }\left\{ \begin{matrix} & x=-1+2t \\ & y=3t \\ & z=1+4t \\ \end{align} \right. ; {{d}_{2}}:\text{ }\left\{ \begin{matrix} & x=-1-4t' \\ & y=-1-6t' \\ & z=-1-8t' \\ \end{align} \right.
Trong các mệnh đề sa, mệnh đề nào đúng?
\\\\A. {{d}_{1}}\bot {{d}_{2}} \\\\B. {{d}_{1}}\equiv {{d}_{2}} \\\\C. {{d}_{1}}\parallel {{d}_{2}}  
D.  {{d}_{1}}\text{ v }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }\;{{d}_{2}}  chéo nhau.
Câu 24 :     Cho hai đường thẳng
{{d}_{1}}:\text{ }\left\{ \begin{matrix} & x=1-2t \\ & y=2+2t \\ & z=3-4t \\ \end{align} \right. ; {{d}_{2}}:\text{ }\left\{ \begin{matrix} & x=3+t' \\ & y=2-t' \\ & z=1+2t' \\ \end{align} \right.
Trong các mệnh đề sa, mệnh đề nào đúng?
\\\\A. {{d}_{1}}\bot {{d}_{2}} \\\\B. {{d}_{1}}\equiv {{d}_{2}} \\\\C. {{d}_{1}}\parallel {{d}_{2}} \\\\D. {{d}_{1}}\text{ v }\!\!\grave{\mathrm{a}}\!\!\text{ }\;{{d}_{2}}  chéo nhau
Câu 25. Cho mặt phẳng (\alpha ):x+y-3z+1=0 và đường thẳng
d:\left\{ \begin{matrix} & x=-1+t \\ & y=2+2t \\ & z=1-t \\ \end{align} \right.. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
\\\\A.\text{d}\subset \text{(}\alpha \text{)} \\\\B.\text{d}\parallel \text{(}\alpha \text{)} \\\\C.\text{d}\cap \text{(}\alpha \text{)=M} \\\\D.\text{d}\bot \text{(}\alpha \text{)}
Câu 26. Cho mặt phẳng (\alpha ):2x+y+3z+1=0 và đường thẳng d:\left\{ \begin{matrix} & x=3+t \\ & y=2-2t \\ & z=2 \\ \end{align} \right. . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
\\\\A. \text{d}\subset \text{(}\alpha \text{)} \\\\B. \text{d}\parallel \text{(}\alpha \text{)} \\\\C. \text{d}\cap \text{(}\alpha \text{)=M} \\\\D. \text{d}\bot \text{(}\alpha \text{)}
Câu 28. Xét vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng {{d}_{1}}:\frac{x-1}{2}=\frac{y+3}{2}=\frac{2-z}{-3} , {{d}_{2}}:\frac{x-3}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-5}{4} ta được kết quả nào?
A. Cắt nhau     B. Song song    C. Chéo nhau    D. Trùng nhau

Download file Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây