Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Bài tập tiệm cận của hàm số hay, file word

Thứ hai - 21/06/2021 10:19
Bài tập tiệm cận của hàm số hay, file word, Bài tập tự luận tiệm cận, Chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số, Bài tập về tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án, 29 bài tập Luyện tập về tiệm cận, Bài tập tiệm cận 12, Trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số file word, Trắc nghiệm tiệm cận của đồ thị hàm số File word, Bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đồ thị hàm số
Bài tập tiệm cận của hàm số hay, file word
Bài tập tiệm cận của hàm số hay, file word
Bài tập tiệm cận của hàm số hay, file word, Bài tập tự luận tiệm cận, Chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số, Bài tập về tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án, 29 bài tập Luyện tập về tiệm cận, Bài tập tiệm cận 12, Trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số file word, Trắc nghiệm tiệm cận của đồ thị hàm số File word, Bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đồ thị hàm số, Đồ thị hàm số có bao nhiêu tiệm cận, Cách tìm số đường tiệm cận bằng máy tính, Bài tập nâng cao về tiệm cận, Bài tập trắc nghiệm về tiệm cận, Bài tập tiệm cận 12, Chủ đề 4 đường tiệm cận của đồ thị hàm số, số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=1/3x+2, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=, Bài toán chứa tham số đường tiệm cận, Đường tiệm cận chứa tham số m, Bài toán tiệm cận chứa tham số, Tìm m để hàm số có 3 tiệm cận, Tìm m để hàm số có 2 tiệm cận đứng, Tìm m để tiệm cận ngang đi qua 1 điểm, Hàm số có tiệm cận hay không, Điều kiện để có đứng 2 đường tiệm cận
Bài tập tiệm cận của hàm số hay, file word
TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
A – KIẾN THỨC CHUNG
1. Định nghĩa:
+) Đường thẳng x=a là TCĐ của đồ thị hàm số
​ nếu có một trong các điều kiện sau:
  hoặc ​  hoặc  ​  hoặc 
+) Đường thẳng y=b là TCN của đồ thị hàm số
nếu có một trong các điều kiện sau:
hoặc


2. Dấu hiệu:
+) Hàm phân thức mà nghiệm của mẫu không là nghiệm của tử có tiệm cận đứng.
+) Hàm phân thức mà bậc của tử
  bậc của mẫu có TCN.
+) Hàm căn thức dạng:
có TCN. (Dùng liên hợp)
+) Hàm 
có TCN y=0
+) Hàm số
có TCĐ x=0


3. Cách tìm:
+) TCĐ: Tìm nghiệm của mẫu không là nghiệm của tử.
+) TCN: Tính 2 giới hạn:
hoặc


4. Chú ý:
+) Nếu

+) Nếu

B – BÀI TẬP
DẠNG 1: BÀI TOÁN TIỆM CẬN KHÔNG CHỨA THAM SỐ

Câu 1: Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
               


Câu 2: Cho hàm số . Tổng số đường tiệm cận của hai đồ thị là
               


Câu 3: Cho hàm số có đồ thị là (C). Mệnh đề nào sau đây là đúng?
         
có tiệm cận ngang là y=3    
        
có tiệm cận ngang là y=0     
        
có tiệm cận đứng là x=1      
       
chỉ có một tiệm cận

Câu 4: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang là:
              


Câu 5: Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là
              

Câu 6: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
               

Câu 7: Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là
              


Câu 8: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
              A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng.
              B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận đứng.
              C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y=1 và y=3.
              D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x=1 và x=3.


Câu 9: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đúng một đường tiệm cận (gồm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang).
               
Câu 10: Cho hàm số
xác định trên khoảng và có . Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?             
             A. Đồ thị hàm số
có đúng hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y=2 và y=-1  
             B. Đồ thị hàm số
có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng x=-1       
             C. Đồ thị hàm số
có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng y=2
             D. Đồ thị hàm số
có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x=-2 và x=-1

Câu 11: Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị là:
               


Câu 12: Đồ thị hàm số y=f(x) có Chọn khẳng định đúng ?
                A. Tiệm cận đứng x=2.          B. Tiệm cận ngang y=2.
               C. Hàm số có hai cực trị.        D. Hàm số có một cực trị.


Câu 13: Xét các mệnh đề sau:
1. Đồ thị hàm số   có một đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang.
2. Đồ thị hàm số   có hai đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận đứng.
3. Đồ thị hàm số   có một đường tiệm cận ngang và hai đường tiệm cận đứng.
Số mệnh đề ĐÚNG là
              

Câu 14: Cho các hàm số . Chọn phát biểu sai
              A. Có hai đồ thị có tiệm cận đứng.         B. Có hai đồ thị có tiệm cận ngang.
              C. Có đúng hai đồ thị có tiệm cận.         D. Có hai đồ thị có chung một đường tiệm cận.


Câu 15: Số tiệm cận của đồ thị hàm số
               

Câu 16: Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?
              

Câu 17: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
              

Câu 18: Tìm tất cả các đường tiệm cận ngang và đứng của đồ thị hàm số
A. Đồ thị hàm số có tất cả hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = -3 , y = 3 và không có tiệm cận đứng.   
B. Đồ thị hàm số
​ không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng x = -1               
C. Đồ thị hàm số
​ không có tiệm cận ngang và có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng x = -1, x = 1.        
D. Đồ thị hàm số
​ có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng y = 3 và không có tiệm cận đứng.

Câu 19: Đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?
  A. không có


Câu 20: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
              

Câu 21: Số tiệm cận của đồ thị hàm số
              


Câu 22: Cho hàm số . Khi đó tiệm cận đứng và tiệm cân ngang là
             A. Không có.  

           

Câu 23: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Câu 24: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?
               

đứng là x=1.
Câu 25: Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

              
 

DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN TIỆM CẬN CHỨA THAM SỐ
Câu 1: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số  có tiệm cận đi qua điểm A\left( 1;4 \right)
               

Câu 2: Tìm m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng y=1.
                 

Câu 3: Cho M là giao điểm của đồ thị với trục hoành. Khi đó tích các khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận là
               

Câu 4: Tìm m để hàm số không có tiệm cận đứng?
                 

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm
               

 Câu 6: Biết rằng các đường tiệm cận của đường cong và trục tung cắt nhau tạo thành một đa giác (H). Mệnh đề nào dưới đây đung?
                A. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 16.   
                B. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 8.
                C. (H) là một hình chữ nhật có chu vi bằng 12.             
                D. (H) là một hình vuông có chu vi bằng 4.


Câu 7: Các giá trị của tham số a để đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang là:

               

Câu 8: Tìm m để hàm số có tiệm cận đứng

               
 
                D. không có m

Câu 9: Số điểm thuộc đồ thị (H) của hàm số
có tổng các khoảng cách đến hai tiệm cận của (H) nhỏ nhất là
               

Câu 10: Cho hàm số có đồ thị (C). Số điểm thuộc đồ thị (C) cách đều hai tiệm cận của đồ thị (C) là
               

Câu 11: Cho hàm số có đồ thị (C). Tìm tọa độ điểm M có hoành độ dương thuộc (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là nhỏ nhất.

              

Câu 12: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số có đúng hai tiệm cận ngang?

               


Câu 13: Tìm các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận ngang.

   
B. Với mọiCâu 14: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
               


Câu 15: Cho hàm số . Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số đã cho có đúng một đường tiệm cận đứng?
               


Câu 16: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8.
               


Câu 17: Tìm m để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng
               

Câu 18: Biết đồ thị  hàm số nhận trục hoành và trục tung làm hai tiệm cận thì giá trị a+b bằng:

Câu 19: Số các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là:
               

Câu 20: Cho hàm số . Đồ thị hàm số nhận trục hoành và trục tung làm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Khi đó tổng a+b bằng:
               

Câu 21: Cho hàm số . Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016.
               

Câu 22: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.
               


Câu 23: Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận ngang.
               

               

Câu 24: Tìm tất cả các giá trị của số thực m sao cho đồ thị hàm số
có 2 đường tiệm cận.
               


Câu 25: Cho hàm số Xác định a và b để đồ thị hàm số nhận đường thẳng x=1 là tiệm cận đứng và đường thẳng làm tiệm cận ngang.

               


Câu 26: Cho hàm số y=\frac{5x-3}{{{x}^{2}}+4x-m} với m là tham số thự C. Chọn khẳng định sai:
                A. Nếu m<-4 đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang.
                B. Nếu m=-4 đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang và một tiệm cận đứng.
                C. Nếu m>-4 đồ thị hàm số có ít nhất một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
                D. Với mọi m hàm số luôn có hai tiệm cận đứng.

Câu 27: Cho hàm số y=\frac{2x+1}{x-1}. Tìm điểm M trên (C) để khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng cách từ M đến trục Ox.
                \\\\A. \left[ \begin{matrix} & M\left( 0;-1 \right) \\ & M\left( 4;3 \right) \\ \end{align} \right. \\\\B. \left[ \begin{matrix} & M\left( 0;1 \right) \\ & M\left( 4;3 \right) \\ \end{align} \right. \\\\C. \left[ \begin{matrix} & M\left( 0;-1 \right) \\ & M\left( 4;5 \right) \\ \end{align} \right. \\\\D. \left[ \begin{matrix} & M\left( 1;-1 \right) \\ & M\left( 4;3 \right) \\ \end{align} \right.

Câu 28: Cho hàm số y=\frac{x+3}{{{x}^{2}}-6x+m}. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số chỉ có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang?
                \\\\A. -27. \\\\B. 9 \;hay\;-27. \\\\C. 0. \\\\D. 9.

Câu 29: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y=\frac{2x-1}{3x-m} có đường tiệm cận đứng
               \\\\A. m\ne 1 \\\\B. m=1 \\\\C. \forall m\in \mathbb{R} \\\\D. m\ne \frac{3}{2}

Câu 30: Cho hàm số y=\sqrt{m{{x}^{2}}+2x}-x. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang
\\\\A. m=1. \\\\B. m\in \left\{ -2;2 \right\}. \\\\C. m\in \left\{ -1;1 \right\}. \\\\D. m>0. 

Download file bài tập Tiệm cận hay

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây