Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Tiếng Anh Chủ đề 7. Thì quá khứ tiếp diễn

Thứ bảy - 13/02/2021 02:28
Wh question thì quá khứ đơn, Công thức thì quá khứ tiếp diễn, Bài tập thì quá khứ tiếp diễn, Thì quá khứ tiếp diễn, Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn, Thì quá khứ hoàn thành, Thì quá khứ tiếp diễn với when và while, Thì quá khứ tiếp diễn với when và while violet.
Tiếng anh
Tiếng anh
Wh question thì quá khứ đơn, Công thức thì quá khứ tiếp diễn, Bài tập thì quá khứ tiếp diễn, Thì quá khứ tiếp diễn, Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn, Thì quá khứ hoàn thành, Thì quá khứ tiếp diễn với when và while, Thì quá khứ tiếp diễn với when và while violetBài tập thì quá khứ tiếp diễn với When và while, Thì quá khứ tiếp diễn với when và while, Thì quá khứ tiếp diễn với when và while violet, Thì quá khứ hoàn thành, Công thức thì quá khứ tiếp diễn, Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn với When và while

Chủ đề 7. Thì quá khứ tiếp diễn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Cách dùng
- Diễn đạt hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ
- Diễn đạt hai hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ
- Diễn đạt hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào
- Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ và làm phiền đến người khác

2. Cấu trúc
Khẳng định (+) Phủ định (-) Nghi vấn (?)
S + was/were + V-ing
Ví dụ:
I was thinking about him last night.
S + was/were + not + V-ing
Ví dụ:
I wasn’t thinking about him last night.
(Từ để hỏi) + was/were + S + V-ing?
Ví dụ:
Were you thinking about him last night?

3. Dấu hiệu nhận biết
Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ kèm theo thời điểm xác định.
– at + giờ + thời gian trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)
– at this time + thời gian trong quá khứ. (at this time two weeks ago, …)
– in + năm (in 2000, in 2005)
– in the past (trong quá khứ)
Ngoài việc dựa vào cách dùng của thì Quá khứ tiếp diễn, ngữ cảnh của câu thì các bạn cũng hãy cân nhắc sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn khi có xuất hiện các từ như: While (trong khi); When (Khi); at that time (vào thời điểm đó);…

Chủ đề 7. Thì quá khứ tiếp diễn

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ở thì quá khứ tiếp diễn.
1. At this time last year, they (build) this house.
2. I (drive) my car very fast when you called me.
3. I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.
4. My father (watch) TV when I got home.
5. At this time yesterday, I (prepare) for my son's birthday party.
6. What you (do) at 8 pm yesterday?
7. Where you (go) when I saw you last weekend?
8. They (not go) to school when I met them yesterday.
9. My mother (not do) the housework when my father came home.
10. My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

Hướng dẫn giải:
1. were building
2. was driving
3. was chatting
4. was watching
5. was preparing
6. were you doing
7. were you going
8. weren't going
9. wasn't doing
10. was reading

Task 2. Chọn đúng thì của các câu sau.
1. I saw/ was seeing the accident when I was waiting for the taxi.
2. What were you doing/ did you do when I phoned?
3. They didn't visit/ weren't visiting their friends last summer holiday.
4. It rained/ was raining heavily last July.
5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.
6. Chris was eating/ ate pizza every weekend last month.
7. While we were running/ run in the park, Mary fell over.
8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?
10. They were watching/ watched football on TV all day.

Hướng dẫn giải:
1. saw
2. were you doing
3. didn’t visit
4. rained
5. was reading
6. ate
7. were running
8. Did you find
9. did she dance
10. were watching

Task 3. Biến đổi các câu sau sang phủ định, câu hỏi và trả lời các câu hỏi đó.
1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. They were working when she came yesterday.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. She was painting a picture while her mother was making a cake.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. He was typing a letter when his boss went into the room.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
1. He was planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
- He wasn't planting trees in the garden at 4 pm yesterday.
- Was he planting trees in the garden at 4 pm yesterday?
Yes, he was. / No, he wasn't.
2. They were working when she came yesterday.
- They weren't working when she came yesterday.
- Were they working when she came yesterday?
Yes, they were. / No, they weren't.
3. She was painting a picture while her mother was making a cake.
- She wasn't painting a picture while her mother was making a cake.
- Was she painting a picture while her mother was making a cake?
Yes, she was. / No, she wasn't.
4. Anne was riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
- Anne wasn't riding her bike to school when Peter saw her yesterday.
- Was Anne riding her bike to school when Peter saw her yesterday?
Yes, she was. / No, she wasn't.
5. He was typing a letter when his boss went into the room.
- He wasn't typing a letter when his boss went into the room.
- Was he typing a letter when his boss went into the room?
Yes, he was. / No, he wasn't.

Task 4. Hoàn thành các câu sau với từ cho sẵn
1. Where/ you/ go? When/ you/ go?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Who/ you/ go with?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. How/ you/ get/ there?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. What/ you/ do/ during the day?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. you/ have/ a/ good/ time?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. you/ have/ any/ problems?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. How long/ you/ be/ there?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
1. Where did you go? When did you go?
2. Who did you go with?
3. How did you get there?
4. What were you doing during the day?
5. Did you have a good time?
6. Did you have any problems?
7. How long were you there?
8. What were your parents doing while you were going on holiday?

Task 5. Chia đúng các động từ sau ở thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) 1. . . . . . . . . . . . to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) 2. . . . . . . . . . . . in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father (drink) 3 some water. Suddenly I (see) 4. . . . . . . . . . . . a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair (be) 5. . . . . . . . . . . . beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) 6. . . . . . . . . . . . fast. I (ask) 7. . . . . . . . . . . . him for his name with a shy voice. He (tell) 8. . . . . . . . . . . . me that his name was John. He (stay) 9. . . . . . . . . . . . with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) 10. . . . . . . . . . . . a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Hướng dẫn giải:
In my last holiday, I went to Hawaii. When I went to the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a castle and my father was drinking some water. Suddenly I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea and his hair was beautiful black. He was very tall and thin and his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the end of my holidays when I left Hawaii I said good-bye to John. We had tears in our eyes. He wrote to me a letter very soon and I answered him.

Task 6. Tìm lỗi sai trong các câu sau
1. I was play football when she called me.
2. Was you study Math at 5 p. m. yesterday?
3. What was she do while her mother was making lunch?
4. Where did you went last Sunday?
5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
9. While I am listening to music, I heard the doorbell.
10. Peter turn on the TV, but nothing happened.

Hướng dẫn giải:
1. I was play football when she called me.
Play playing
2. Was you study Math at 5 p. m. yesterday?
Was…study Were…studying
3. What was she do while her mother was making lunch?
Do doing
4. Where did you went last Sunday?
Went go
5. They weren't sleep during the meeting last Monday.
Sleep sleeping
6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.
Have had
7. She didn't broke the flower vase. Tom did.
Broke break
8. Last week my friend and I go to the beach on the bus.
Go went
9. While I am listening to music, I heard the doorbell.
Am was
10. Peter turn on the TV, but nothing happened.
Turn turned

Task 7. Chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn)
1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.
2. What were you doing/ did you do when I called?
3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.
4. It rained/ was raining heavily last July.
5. While people were talking to each other, he read/ was reading his book.
6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.
7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.
8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?
9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?
10. They were watching/ watched football on TV at 7 p. m. yesterday.

Hướng dẫn giải:
1. saw
2. were you doing
3. didn’t visit
4. rained
5. was reading
6. ate
7. were running
8. did you find
9. did she dance
10. were watching

Task 8. Chia động từ ở các câu sau đây.
1. They (go) ……………. . home after they (finish) …………… their work.
2. She said that she (already, see) ………. Dr. Rice.
3. After taking a bath, he (go) ……………. . to bed.
4. He told me he (not/eat) ………………… such kind of food before.
5. When he came to the stadium, the match (already/ begin) ………………
6. Before she (watch) ………. . TV, she (do) ………. homework.
7. What (do) ……. . he before he went to the airport?
8. After they (go) …………, I (sit) ………. . down and (watch)…………. . TV
9. Yesterday, John (go) ………. . to the store before he (go) ……… home.
10. She (win) …………. the gold medal in 1986.

Hướng dẫn giải:
1. went, had finished
2. had already seen
3. went
4. hadn’t eaten
5. had already begun
6. watched, had done
7. had done
8. had gone, sat, watched
9. had gone, went
10. won

Task 9. Mỗi câu sau chứa một lỗi sai. Tìm và sửa chúng.
1. Before they came to visit my grandparents, I have already cleaned the house.
2. After Jimmy had gone home, I was doing the shopping.
3. She had come to the cinema before I do.
4. When they arrived, John goes away.
5. I had prepared for the exam and am ready to do well.

Hướng dẫn giải:
1. have had
2. was doing did
3. do did
4. goes had gone
5. am was

Task 10. Viết lại câu dựa vào những từ cho sẵn.
1. David had gone home before we arrived.
After…………………………………………………………………………………….
2. We had lunch then we took a look around the shops.
Before………………………………………………………………………………….
3. The light had gone out before we got out of the office.
When…………………………………………………………………………………….
4. After she had explained everything clearly, we started our work.
By the time …………………………………………………………………………….
5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.
Before………………………………………………………………………………….

Hướng dẫn giải:
1. After David had gone home, we arrived.
2. Before we took a look around the shops, we had had lunch.
3. When we got out of the office, the light had gone out.
4. By the time we started our work, she had explained everything clearly.
5. Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây