Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Tiếng Anh Chủ đề 10. Thì tương lai gần

Thứ bảy - 13/02/2021 02:28
Thì tương lai dự định, Bài tập thì tương lai gần, Thì tương lai đơn, Bài tập thì tương lai đơn và thì tương lai gần, Thì tương lai tiếp diễn, Công thức thì tương lai đơnBài tập thì tương lai đơn, Bài tập thì tương lai gần lớp 6, Bài tập trắc nghiệm thì tương lai gần.
Tiếng anh
Tiếng anh
Thì tương lai dự định, Bài tập thì tương lai gần, Thì tương lai đơn, Bài tập thì tương lai đơn và thì tương lai gần, Thì tương lai tiếp diễn, Công thức thì tương lai đơnBài tập thì tương lai đơn, Bài tập thì tương lai gần lớp 6, Bài tập trắc nghiệm thì tương lai gần, Bài tập thì tương lai gần violet, Bài tập thì tương lai đơn PDF, Bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần, Thì tương lai gần

Chủ đề 10. Thì tương lai gần

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Cách dùng
- Dùng để diễn tả một dự định hay kế hoạch trong tương lai gần
Ex: I ‘m going to write to her next year. / Tôi sẽ viết thư cho cô ấy vào năm sau.
- Diễn đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể
Ex: Look at the sky ! It is going to rain. / Nhìn lên bầu trời đi, sắp mưa rồi.

2. Cấu trúc
Khẳng định (+) Phủ định (-) Nghi vấn (?)
S + is/ am/ are + going to + V
Ex: I’m going to doing my home work.
(Tôi sẽ làm bài về nhà. )
S + is/ am/ are not + going to + V
Ex: She is going to see a movie at 8 am tomorrow
(Cô ấy sẽ đi xem phim lúc 8 giờ sáng ngày mai)
Is/ Am/ Are + S + going to + V
Trả lời: Yes, S + is/am/ are. / No, S + is/am/are.
Ex:
- Are you going to cook mean tonight ?
Bạn sẽ nấu cơm tối nay chứ ?
- Yes, I am.
Ừ, mình sẽ nấu.

3. Dấu hiệu nhận biết
Dấu hiệu nhận biết thì tương lai gần bao gồm các trạng từ chỉ thời gian ở tương lai giống dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn. Nhưng có thêm những căn cứ hay những dẫn chứng cụ thể.
• in + thời gian: trong … nữa (in 5 minutes: trong 5 phút nữa)
• tomorrow: ngày mai
• Next day: ngày tới
• Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Chủ đề 10. Thì tương lai gần

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Sử dụng các câu sau đây để trả lời các tình huống trong 1 – 8.
He is going to win.
You are going to fail.
I’m going to be ill.
It isn’t going to rain.
I’m not going to be ill.
You aren’t going to fail.
It’s going to rain.
He isn’t going to win.
1. Look at the clouds.
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Why don’t you learn for the test?
…………………………………………………………………………………………………………………
3. I’m so tired.
…………………………………………………………………………………………………………………
4. The sun is shining.
…………………………………………………………………………………………………………………
5. You are learning so hard.
…………………………………………………………………………………………………………………
6. I’m OK.
…………………………………………………………………………………………………………………
7. He is playing so well.
…………………………………………………………………………………………………………………
8. He is the worst tennis player of all.
…………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
1. Look at the clouds. It’s going to rain.
2. Why don’t you learn for the test? You are going to fail.
3. I’m so tired. I’m going to be ill.
4. The sun is shining. It isn’t going to rain.
5. You are learning so hard. You aren’t going to fail.
6. I’m OK. I’m not going to be ill.
7. He is playing so well. He is going to win.
8. He is the worst tennis player of all. He isn’t going to win.

Task 2. Viết các câu hỏi bên dưới sử dụng các động từ trong ngoặc và “going to”
1. What are your New Years’ resolutions? (you | work more)
………………………………………………………………………?
2. Doctor, is it serious? (he | die)
………………………………………………………………………?
3. Why are you taking your gloves? (it | be cold)
………………………………………………………………………?
4. You stopped the project. (you | continue in future)
………………………………………………………………………?
5. Your parents are over sixty years old. (they | retire)
………………………………………………………………………?
6. Eve is a bit overweight. (she | start any diet)
………………………………………………………………………?
7. Look at the snow on the roof. (it | fall down)
………………………………………………………………………?
8. You’ve decided to be number one in our country. (how | you | reach that)
………………………………………………………………………?
9. The dog looks quite dangerous. (it | bite me)
………………………………………………………………………?
10. Why do you want to take a day off? (what | you | do)
………………………………………………………………………?

Hướng dẫn giải:
1. Are you going to work more?
2. Is he going to die?
3. Is it going to be cold?
4. Are you going to continue in future?
5. Are they going to retire?
6. Is she going to start any diet?
7. Is it going to fall down?
8. How are you going to reach that?
9. Is it going to bite me?
10. What are you going to do?

Task 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. She (come) to her grandfather’s house in the countryside next week.
2. We (go) camping this weekend.
3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.
4. She (buy) a new house next month because she has had enough money.
5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.
6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.
7. My mother (go) out because she is making up her face.
8. They (sell) their old house because they has just bought a new one.

Hướng dẫn giải:
1. is going to come (Cô ấy sẽ tới nhà của ông bà ở quê vào tuần tới. )
2. are going camping (Chúng tôi sẽ đi cắm trại vào cuối tuần này. )
3. am going to have (Tôi sẽ cắt tóc vào ngày mai bởi vì nó quá dài. )
4. is going to buy (Cô ấy sẽ mua một ngôi nhà vào tháng tới bởi vì cô ấy đã có đủ tiền. )
5. are going to visit (Ông bà của tôi sẽ tới nhà của chúng tôi vào ngày mai. Họ vừa mới thông báo với chúng tôi. )
6. are going to play (15 phút nữa bố tôi sẽ chơi tennis bởi vì ông ấy vừa mới mặc quần áo thể thao. )
7. is going out (Mẹ tôi sẽ đi ra ngoài bởi vì bà ấy đang trang điểm. )
8. are going to sell (Họ sẽ bán ngôi nhà cũ bởi vì họ vừa mới mua một ngôi nhà mới. )

Task 4. Cho dạng đúng của động từ
1. I don’t know what is going on. Maybe I _______(go) to check it.
2. She has planned everything for the picnic at weekend. She ___________(buy) some snacks to eat for lunch.
3. The weather is not good. It _________(snow).
4. What ___________(you/become) when you grow up?
5. He _________(bring) it for her, I think so.
6. Till they complete their projects, they ________(not/play) soccer together.

Hướng dẫn giải:
1. will go
2. is going to buy
3. is going to snow
4. are you going to become
5. will bring
6. won’t play

Task 5. Hoàn thành câu dùng từ gợi ý đã cho
1. She/not/want/eat/sweet cakes//I/think/consume/vegetables.
2. You/bring/coat/weather/be/cold.
3. father/know/my bike/break//fix/this afternoon.
4. friends/stay/here/until/finish/project.
5. He/take care/her/well//Don’t worry.

Hướng dẫn giải:
1. She doesn’t want to eat sweet cakes, I think she will consume vegetables.
2. You should bring your coat because the weather is going to be cold.
3. My father knows that my bike has broken, so he is going to fix it this afternoon.
4. Her friends will stay here until they finish their project.
5. He will take care of her well. Don’t worry!

Task 6. Chia động từ trong ngoặc phù hợp
1. They (do) it for you tomorrow.
2. We believe that she (recover) from her illness soon.
3. I promise I (return) school on time.
4. My mother (go) out because she is making up her face.
5. They (sell) their old car because they has just bought a new one.

Hướng dẫn giải:
1. will do
2. will recover
3. will return
4. is going
5. are going to sell

Task 7. Chọn đáp án phù hợp.
1. I (have)___________ a good time tonight.
A. is going to have            B. are going to have          C. am going to have
2. Janet (help)___________ me.
A. is going to help             B. are going to help           C. am going to help
3. (he/ drive)__________ the car?
A. is he going to drive       B. am he going to drive     C. are he going to drive
4. We (stay)__________ at home tonight.
A. are going to stay           B. am going to stay           C. is going to stay
5. (you/ play)__________ tennis with Jenny?
A. am you going to play    B. is you going to play      C. are you going to play

Hướng dẫn giải:
1. C. am going to have
2. A. is going to help
3. A. is he going to drive
4. A. are going to stay
5. C. are you going to play
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án C A A A C

Task 8. Read the situations and complete the dialogues. Use “going to”
1. You have decided to tidy your room this morning.
FRIEND: Are you going out this morning?
YOU: No, I'm going to tidy my room.
2. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided to take it back.
FRIEND: That sweater is too big for you.
YOU: I know . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. You have been offered a job, but not tot you have decided not to accept it.
FRIEND: I hear you've been offered a job.
YOU: That right, but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. You have to phone Sarah. It's morning now and you have decided to phone her tonight
Friend : Have you phoned Sarah yet?
YOU: No, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. You are in a restaurant. The food is awful and you've decided to complain.
FRIEND: This food is awful, isn't it?
YOU: Yes, it's disgusting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
2. I'm going to take it back
3. I'm not going to accept it
4. I'm going to phone her tonight
5. I'm going to complain

Task 9. What is going to happen in these situations? Use the words in brackets.
1. There are a lot of black clouds in the sky
(rain) It's going to rain.
2. It is 8. 30, Tom is leaving his house. He has to be at work at 8. 45 but the journey takes 30 minutes.
(late) He . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole.
(sink) The boat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Lucky and Chirs are driving. They is very little petrol leftin the tank. The nearest petrol station is a long way away.
(run out) They . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
2. He's going to be late
3. The boat is going to sink
4. They're going to run out of petrol

Task 10. Write a question with going to for each situation
1. Your friend has won some money. You ask:
(what/do with it?) What are you going to do with it?
2. Your friend is going to a party tonight. You ask :
(what/wear?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Your friend has just bought a new table. You ask:
(where/put it) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Your friend has decided to have a party. You ask:
(who/invite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
2. What are you going to wear?
3. Where are you going to pur it?
4. Who are you going to invite?
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây