Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Tiếng Anh Chủ đề 1. Thì hiện tại đơn

Thứ bảy - 13/02/2021 02:28
Thì hiện tại đơn Công thức, Bài tập về thì hiện tại đơn, Ví dụ thì hiện tại đơn, Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn, Thì hiện tại đơn lớp 6, Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao, Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6
Tiếng anh
Tiếng anh
Thì hiện tại đơn Công thức, Bài tập về thì hiện tại đơn, Ví dụ thì hiện tại đơn, Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn, Thì hiện tại đơn lớp 6, Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao, Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn, Thì hiện tại đơn, Công thức thì hiện tại đơn, Bài tập thì hiện tại đơn, Ví dụ thì hiện tại đơn, Bài tập thì hiện tại đơn nâng cao, Bài tập thì hiện tại đơn PDF

 Chủ đề 1. Thì hiện tại đơn

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI
1. Cách dùng
- Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại
- Diễn tả chân lý, sự thật hiển nhiên
- Sự việc xảy ra trong tương lai. Cách này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu
- Sử dụng trong câu điều kiện loại 1
2. Cấu trúc
 
Thể Động từ tobe Động từ thường
Khẳng định (+) S + am/is/are + ….
Trong đó:
I + am
We, You, They + are
He, She, It + is
Ví dụ: He is a student.
S + V(e/es) + ……
*Cách thêm s/es:
– Thêm s vào đằng sau hầu hết các động từ: want-wants; work-works;…
– Thêm es vào các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s: watch-watches; miss-misses; …
– Bỏ y và thêm ies vào sau các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:study-studies;…
– Động từ bất quy tắc: go-goes; do-does; have-has…. .
Ví dụ: I usually get up early.
Phủ định (-) S + am/is/are + not + ….
Ví dụ: I am not a doctor.
S + do/ does + not + V(ng. thể)
Ví dụ: I don’t like chicken.
Nghi vấn (?) *Yes/No question:
Am/ Are/ Is (not) + S + …. ?
- Yes, S + am/ are/ is.
- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.
Ví dụ:
- Are they your friends?
- No. they aren’t.
*Wh- question:
Wh + am/ are/ is (not) + S + …. ?
Ví dụ:
- Who are you?
- I am your teacher.
*Yes/No question:
Do/ Does (not) + S + V(ng. thể). . ?
- Yes, S + do/ does.
- No, S + don’t/ doesn’t.
Ví dụ:
- Do you often go to bed late?
- Yes, I do.
*Wh- question:
Wh + do/ does(not) + S + V (ng. thể)…. ?
Ví dụ:
- Why don’t you go there?
- Because I am busy.

Lưu ý:
Cách phát âm phụ âm cuối s/es: dựa vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết.
– /s/: Khi từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/
– /iz/: Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)
– /z/: Khi từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lại

3. Dấu hiệu nhận biết
Trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất:
- Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi), never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).
Một số từ chỉ mức độ thường xuyên khác:
- Every day, every week, every month, every year,……. (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
- Once/ twice/ three times/ four times…. . a day/ week/ month/ year,……. (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……. . một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

 Chủ đề 1. Thì hiện tại đơn

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Task 1. Chia động từ trong ngoặc ở Thì hiện tại đơn.
1. I (be) ________ at school at the weekend.
2. She (not study) ________ on Friday.
3. My students (be not) ________ hard working.
4. He (have) ________ a new haircut today.
5. I usually (have) ________ breakfast at 7. 00.
6. She (live) ________ in a house?
7. Where (be)____ your children?
8. My sister (work) ________ in a bank.
9. Dog (like) ________ meat.
10. She (live)________ in Florida.

Hướng dẫn giải:
1. I am at school at the weekend.
2. She doesn’t study on Friday.
3. My students are not/ aren’t hard working.
4. He has a new haircut today.
5. I usually have breakfast at 7. 00.
6. Does she live in a house?
7. Where are your children?
8. My sister works in a bank.
9. Dog likes meat.
10. She lives in Florida.

Task 2. Chọn đáp án đúng.
1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.
2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.
3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.
4. They don’t go/ doesn’t go to bed at 8. 30 p. m.
5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.
6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.
7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.
8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.
9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.
10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Hướng dẫn giải:
1. I don’t stay at home.
2. We don’t wash the family car.
3. Doris doesn’t do her homework.
4. They don’t go to bed at 8. 30 p. m.
5. Kevin doesn’t open his workbook.
6. Our hamster doesn’t eat apples.
7. You don’t chat with your friends.
8. She doesn’t use a ruler.
9. Max, Frank and Steve don’t skate in the yard.
10. The boy doesn’t throw stones.

Task 3. Điền trợ động từ để câu mang nghĩa phủ định.
1. I ………. like tea.
2. He ………. play football in the afternoon.
3. You ………. go to bed at midnight.
4. They………. do homework on weekends.
5. The bus ………. arrive at 8. 30 a.m.
6. My brother ………. finish work at 8 p. m.
7. Our friends ………. live in a big house.
8. The cat ………. like me.

Hướng dẫn giải:
1. I don't like tea.
2. He doesn't play football in the afternoon.
3. You don't go to bed at midnight.
4. They don't do homework on weekends.
5. The bus doesn't arrive at 8. 30 a.m.
6. My brother doesn't finish work at 8 p. m.
7. Our friends do not live in a big house.
8. The cat does not like me.

Task 4. Chuyển sang câu phủ định.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.
2. We take photos. - We ______________ photos.
3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.
4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.
5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.
6. He listens to the radio every evening. - She ___________ to the radio every evening.
7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.
8. The children are at home. - The children ___________ at home.
9. The dog runs after the cat. - The dog __________ after the cat.
10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

Hướng dẫn giải:
1. She does not feed/ doesn't feed the animals.
2. We do not take/ don't take photos.
3. Sandy does not do/ doens't do the housework every Thursday.
4. The boys do not have/ don't have two rabbits.
5. Simon can not read/ can't read English books.
6. He does not listen/ doesn't listen to the radio every evening.
7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.
8. The children are not/ aren't at home.
9. The dog does not run/ doesn't run after the cat.
10. Lessons don't/ do not always finish at 3 o'clock.

5. Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.
1. She (not study) ………. on Saturday.
2. He (have) ………. a new haircut today.
3. I usually (have) ………. breakfast at 6. 30.
4. Peter (not/ study)………. very hard. He never gets high scores.
5. My mother often (teach)………. me English on Saturday evenings.
6. I like Math and she (like)………. Literature.
7. My sister (wash)………. dishes every day.
8. They (not/ have)………. breakfast every morning.

Hướng dẫn giải:
1. She doesn’t study on Saturday.
2. He has a new haircut today.
3. I usually have breakfast at 6. 30
4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.
5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.
6. I like Math and she likes Physics
7. My sister washes dishes every day.
8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Task 6. Viết lại câu hoàn chỉnh từ những từ đã cho.
Eg: They / wear suits to work? Do they wear suits to work?
1. She / not / sleep late at the weekends
2. we / not / believe the Prime Minister
3. you / understand the question?
4. David / want some coffee?
5. when / she / go to her Chinese class?
6. why / I / have to clean up?
7. they / not / work late on Fridays
8. she / have three daughters

Hướng dẫn giải:
1. She doesn’t sleep late at the weekends.
2. We don’t believe the Prime Minister.
3. Do you understand the question?
4. Does David want some coffee?
5. When does she go to her Chinese class?
6. Why do I have to clean up?
7. They don’t work late on Fridays.
8. She has three daughters.

Task 7. Hoàn thành các câu hỏi sau.
1. How/ you/ go to school/ ?
___________________________________ ?
2. what/ you/ do/ ?
___________________________________ ?
3. where/ John/ come from/ ?
___________________________________ ?
4. how long/ it/ take from London to Paris/ ?
___________________________________ ?
5. how often/ she/ go to the cinema/ ?
___________________________________ ?
6. when/ you/ get up/ ?
___________________________________ ?
7. how often/ you/ study English/ ?
___________________________________ ?
8. what time/ the film/ start/ ?
___________________________________ ?
9. where/ you/ play tennis/ ?
___________________________________ ?
10. what sports/ Lucy/ like/ ?
___________________________________ ?

Hướng dẫn giải:
1. How do you go to school?
2. What do you do?
3. Where does John come from?
4. How long does it take from London to Paris?
5. How often does she go to the cinema?
6. When do you get up?
7. How often do you study English?
8. What time does the film start?
9. Where do you play tennis?
10. What sports does Lucy like?

Task 8. Hoàn thành cách câu sau
1. . . . . . . . Jack like eating hamburgers? Yes, . . . . . . . .
2. . . . . . . . you get up early on Sundays? No, . . . . . . . .
3. . . . . . . . the students always work hard for the exam? No, . . . . . . . .
4. . . . . . . . the train leave at noon every day? Yes, . . . . . . . .
5. . . . . . . . he often play the guitar? No, . . . . . . . .
6. . . . . . . . they take a taxi to school every morning? Yes, . . . . . . . .
7. . . . . . . . Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? No, . . . . . . . .
8. . . . . . . . water boil at 100 degrees Celsius? Yes, . . . . . . . .

Hướng dẫn giải:
1. Does Jack like eating hamburgers? Yes, he does.
2. Do you get up early on Sundays? No, I don't/ I do not.
3. Do the students always work hard for the exam? No, they don't/ they do not.
4. Does the train leave at noon every day? Yes, it does.
5. Does he often play the guitar? No, he doesn't/ he does not.
6. Do they take a taxi to school every morning? Yes, they do.
7. Do Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? No, they don't/ they do not.
8. Does water boil at 100 degrees Celsius? Yes, it does.

Task 9. Chia các động từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.
My cousin, Peter (have). . . . . . . . . . . a dog. It (be). . . . . . . . . . . an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be). . . . . . . . . . . Kiki and it (like). . . . . . . . . . . eating pork. However, it (never/ bite). . . . . . . . . . . anyone; sometimes it (bark). . . . . . . . . . . when strange guests visit. To be honest, it (be). . . . . . . . . . . very friendly. It (not/ like). . . . . . . . . . . eating fruits, but it (often/ play). . . . . . . . . . . with them. When the weather (become). . . . . . . . . . . bad, it (just/ sleep). . . . . . . . . . . in his cage all day. Peter (play). . . . . . . . . . . with Kiki every day after school. There (be). . . . . . . . . . . many people on the road, so Peter (not/ let). . . . . . . . . . . the dog run into the road. He (often/ take). . . . . . . . . . . Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be). . . . . . . . . . . naughty, but Peter loves it very much.

Hướng dẫn giải:
My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Task 10. Hoàn thành cách câu sau với từ trong ngoặc
1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

2. He (stay) up late? (sometimes)

3. I (do) the housework with my brother. (always)

4. Peter and Mary (come) to class on time. (never)

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

6. You (go) shopping? (usually)

7. She (cry). (seldom)

8. My father (have) popcorn. (never)


Hướng dẫn giải:
1. My brothers often sleep on the floor.
2. Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?
3. I always do the housework with my brother.
4. Peter and Mary never come to class on time.
5. Why does Johnson always get good marks?
6. Do you usually go shopping?
7. She seldom cries.
8. My father never has popcorn.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây