Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

So sánh trong Tiếng Anh, trắc nghiệm online

Thứ hai - 04/01/2021 09:48
So sánh trong Tiếng Anh, trắc nghiệm online, Bài tập trắc nghiệm viết lại câu so sánh, Bài tập trắc nghiệm comparison, Bài tập về so sánh trong tiếng Anh có đáp an, Bài tập so sánh danh từ lớp 7, Double comparative bài tập, Bài tập the more the more, Các dạng so sánh trong tiếng Anh và bài tập, Comparative and superlative Bài tập
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

So sánh trong Tiếng Anh, trắc nghiệm online, Bài tập trắc nghiệm viết lại câu so sánh, Bài tập trắc nghiệm comparison, Bài tập về so sánh trong tiếng Anh có đáp an, Bài tập so sánh danh từ lớp 7, Double comparative bài tập, Bài tập the more the more, Các dạng so sánh trong tiếng Anh và bài tập, Comparative and superlative Bài tập, Bài tập so sánh bằng, Ví dụ về so sánh bằng trong tiếng Anh, Bài tập so sánh trong tiếng Anh, Bài tập so sánh hơn, Công thức so sánh nhất, Cấu trúc viết lại câu so sánh trong tiếng Anh, Ví dụ về câu so sánh, So sánh kép trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI So sánh trong Tiếng Anh

1. So sánh bằng 

Dùng để so sánh 2 người, vật, hiện tượng có tính tương đồng, giống nhau
Đối với loại so sánh này, chúng ta không cần phân biệt tính từ ngắn và dài
- Cấu trúc (với tính từ): S + V + as + adj/adv + as + N/pronoun
Ví dụ: Lan is as young as Hoa. (Lan thì bằng tuổi Hoa. )
- Cấu trúc (với danh từ đếm được):
S + V + as many + plural noun + as + noun/ pronoun/ Clause
Ví dụ: My brother has as many toys as me. (Anh trai tôi có nhiều đồ chơi như tôi. )
- Cấu trúc (với danh từ không đếm được):
S + V + as many + uncountable noun + as + noun/ pronoun/ clause
Ví dụ: I have as much money as my brother. (Tôi có cùng số tiền với anh tôi. )

2. So sánh hơn

*Tính/ trạng từ ngắn: S + V + adj/advngắn - er + than + N/pronoun
Ví dụ: My house is smaller than her house. (Nhà của tôi nhỏ hơn nhà của cô ấy. )
Lưu ý về cách thêm “er” đối với tính/ trạng từ ngắn:
Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm “r” Large → larger
Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối Big → bigger
Đối với các tính từ kết thúc bằng “y” thì ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er” Noisy → noisier
Đối với tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức so sánh hơn đối với tính từ ngắn Narrow → narrower
Happy → happier
Quiet → quieter
Clever → cleverer
*Tính/ trạng từ dài: S + V + more + adj/advdài + than + N/pronoun
Ví dụ: Jenny is more beautiful than me. (Jenny thì đẹp hơn tôi. )
*Bảng tính từ so sánh bất quy tắc:
Tính/ Trạng từ So sánh hơn Nghĩa
Good/ well Better Tốt hơn
Bad/ badly Worse Tệ hơn
Little Less Ít hơn
Much/ many More Nhiều hơn
Far Farther/ Further Xa hơn

3. So sánh hơn nhất

Dùng để so sánh 3 người, vật, hiện tượng trở lên
*Tính/ trạng từ ngắn: S + V + the + adj/advngắn- est
Ví dụ: This is the longest river in the world. (Đây là con sông dài nhất trên thế giới. )
Lưu ý về cách thêm “est” đối với tính/ trạng từ ngắn:
Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm “st” Large → the largest
Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp đôi phụ âm cuối Big → the biggest
Đối với các tính từ kết thúc bằng “y” thì ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er” Noisy → the noisiest
Đối với tính từ có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức so sánh hơn đối với tính từ ngắn Narrow → the narrowest
Happy → the happiest
Quiet → the quietest
Clever → the cleverest
*Tính/ trạng từ dài: S + V + the most + adj/advdài
Ví dụ: She is the most beautiful girl in my class. (Cô ấy là cô gái xinh nhất lớp tôi. )
*Bảng tính từ so sánh bất quy tắc:
Tính/ Trạng từ So sánh hơn Nghĩa
Good/ well The best Tốt nhất
Bad/ badly The worst Tệ nhất
Little The least Ít nhất
Much/ many The most Nhiều nhất
Far The farthest/ the furthest Xa nhất
4. So sánh kép
Khi cần diễn tả những ý nghĩ như “càng…. càng…” người ta dùng thể so sánh kép (double comparative). Thể so sánh kép được tạo thành tùy theo số lượng ý mà ta muốn diễn đạt.
*Nếu chỉ có 1 ý:
- Đối với tính từ ngắn: Adj/ advngắn-er + and + adj/advngắn-er
Ví dụ: It is getting hotter and hotter. (Trời càng ngày càng nóng)
- Đối với tính từ dài: More and more + adj/advdài
Ví dụ: The storm became more and more violent. (Cơn bão càng ngày càng dữ dội)
*Nếu có 2 ý:
- Đối với tính từ ngắn: The + adj/ advngắn-er + S + V, The + adj/ advngắn-er + S + V
Ví dụ: The taller she gets, the thinner she is. (Cô ấy càng cao, cô ấy càng gầy. )
- Đối với tính từ dài: The + more + adj/ advdài + S + V, The + more + adj/ advngắn + S + V
Ví dụ: The more beautiful she is, the more attractive she gets. (Cô ấy càng xinh cô ấy càng thu hút. )
*The more + S + V, the more + S + V
Ví dụ: The more I know her, the more I hate her. (Tôi càng biết cô ấy, tôi càng thấy ghét cô ấy. )

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG So sánh trong Tiếng Anh

Task 1. Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của động từ trong ngoặc
1. Her daughter is . . . . . . her (beautiful).
2. Summer is…. . . . . . . season of the year (hot)
3. That dog isn’t. . . . . . . it looks (dangerous)
4. In the past, people were . . . . . . . than today (polite)
5. It is. . . . . . . today than it was yesterday (cold)
6. Our hotel was . . . . . . . than all the others in the town (cheap)
7. What’s . . . . . . . river in the world (long)
8. It was an awful day. It was . . . . . . . day of my life (bad)
9. Everest is. . . . . . . mountain in the world. It is . . . . . . . than any other mountain (high)
10. I prefer this chair to the other one. It’s . . . . . . . (comfortable)
Hướng dẫn giải:
1. Her daughter is as beautiful as her.
2. Summer is the hottest season of the year.
3. That dog isn’t as dangerous as it looks.
4. In the past, people were more polite than today.
5. It is colder today than it was yesterday.
6. Our hotel was cheaper than all the others in the town.
7. What’s the longest river in the world.
8. It was an awful day. It was the worst day of my life.
9. Everest is the highest mountain in the world. It is higher than any other mountain.
10. I prefer this chair to the other one. It’s more comfortable.
Task 2. Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đổi
1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.
I’ve. . . . . . .
2. I’ve never met any more dependable person than George.
George is. . . . . . .
3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.
Your mother is. . . . . . .
4. There is no better teacher in this school than Mr John.
Mr John is. . . . . . .
5. Have you got any bigger than that one?
Is this. . . . . . . ?
Hướng dẫn giải:
1. I’ve never tasted a more delicious cake than this one.
2. George is the most dependable person I’ve ever met.
3. Your mother is more kind-hearted than anyone.
4. Mr John is the best teacher in this school.
5. Is this the smallest hat you’ve got?
Task 3. Chọn đáp án đúng
1. Sarah is . . . . . . . at chemistry than Susan.
A. good                             B. well                               C. better                            D. best
2. I don’t work so hard. . . . . . . my father.
A. so                                  B. as                                   C. than                               D. more
3. Sam is the . . . . . . . student in my class.
A. tall                                 B. most all                         C. taller                              D. tallest
4. No one in my class is . . . . . . . beautiful. . . . . . . her.
A. as/as                              B. more/as                          C. as/than                          D. the/more
5. Going by train isn’t . . . . . . . convenient as going by car.
A. so                                  B. as                                   C. more                              D. A and B are correct
6. The test is not . . . . . . . difficult . . . . . . . it was last month.
A. as/as                              B. so/as                              C. more/as                         D. A and B are correct
7. Peter usually drives . . . . . . . Mary
A. more fast                       B. fast than                        C. faster than                     D. B and C are correct
8. She cooked . . . . . . . than you.
A. well                               B. more good                    C. better                            D. more well
9. This film is . . . . . . . interesting than that film.
A. most                              B. less                                C. as                                  D. so
10. My salary is . . . . . . . his salary.
A. high                               B. more high                      C. higher than                    D. more higher than
Hướng dẫn giải:
1. C
2. B
3. D
4. A
5. D
6. D
7. C
8. C
9. B
10. C
Task 4. Viết lại câu với từ cho sẵn
1. The apartment is big. The rent is high.
The bigger . . . . . . . .
2. We set off soon. We will arrive soon.
The sooner. . . . . . . . .
3. The joke is good. The laughter is loud.
The better. . . . . . . . .
4. She gets fat. She feels tired.
The fatter . . . . . . . .
5. As he gets older, he wants to travel less.
The older . . . . . . . . .
6. The children are excited with the difficult games.
The more . . . . . . . .
7. People dive fast. Many accidents happen.
The faster . . . . . . . .
8. I meet him much. I hate him much
The more . . . . . . . . .
9. My boss works better when he is pressed for time,
The less . . . . . . . . .
10. As he has much money, he wants to spend much.
The more . . . . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. The bigger the apartment is, the higher the rent is. .
2. The sooner we set off, the sooner we will arrive.
3. The better the joke is, the louder the laughter is.
4. The fatter she gets, the more tired she feels.
5. The older he gets, the less he want to travel.
6. The more difficult the games are, the more excited the children are.
7. The faster people drive, the more accidents happen. .
8. The more I meet him, the more I hate him.
9. The less time my boss has, the better he works.
10. The more money he has, the more he wants to spend.
Task 5. Viết lại câu với từ cho sẵn
1. If you read many books, you will have much knowledge.
The more . . . . . . .
2. He speaks too much and people feel bored.
The more . . . . . . .
3. The growth in the economy makes people’s living condition better.
The more . . . . . . .
4. He learned a lot of things as he traveled far.
The farther . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. The more books you read, the more knowledge you will have.
2. The more he speaks, the more bored people feel.
3. The more the economy grows, the better people’s living condition is.
4. The farther he traveled, the more he learned.
Task 6. Dùng các hình thức so sánh với tính từ trong ngoặc
1. Mary is 10 years old. Julie is 8 years old. Mary is (old). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julie.
2. The Alps are very high. They are (high). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mountains in Europe.
3. An ocean is (large). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a sea.
4. A Rolls Royce costs a lot of money. A Twingo costs less money.
A Rolls Royce is (expensive). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Twingo.
5. John's results were good. Fred's results were very poor. Fred's results were (bad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John's.
6. This exercise is not difficult. It's (easy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I expected.
7. The weather is not good today - it's raining. I hope the weather will be (good). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . next week.
8. People are not friendly in big cities. They are usually (friendly). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in small towns.
9. In the government of a country, the President is (important). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . person.
10. People say that Chinese is (difficult). . . . . . . . . . . . . . . . . . . to learn than English.
Hướng dẫn giải:
1. older than
2. higher than
3. larger than
4. more expensive
5. worse than
6. easier than
7. better
8. friendlier
9. the most important
10. more difficult
Task 7. Chia dạng đúng của tính từ trong ngoặc
1. The movie was (interesting). . . . . . . . . . . . . . . . than the one on TV.
2. We've got (little). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . time than I thought.
3. This shirt is too small. I need a ( large). . . . . . . . . . . . . . . . . one.
4. Lan is (clever). . . . . . . . . . . . . . . . . and (pretty). . . . . . . . . . . . . . . . . . . than Lien.
5. She is (nice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . than I expected.
6. This was the (big). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . farm I've ever visited.
7. Who between the two workers is the (good). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
8. This old machine is (powerful). . . . . . . . . . . . . . . . than we thought.
9. The farmers have never had a (rich). . . . . . . . . . . . harvest than that.
10. Which is (difficult). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , English or Math?
Hướng dẫn giải:
1. more interesting
2. less
3. larger
4. cleverer - prettier
5. nicer
6. biggest
7. best
8. more powerful
9. richer
10. more difficult
Task 8. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi
1. Her old house is bigger than her new one.
Her new house. . . . . . . .
2. No one in my class is taller than Peter.
Peter. . . . . . . .
3. The black dress is more expensive than the white one.
The white dress. . . . . . . .
4. According to me, English is easier than Maths.
According to me, Maths. . . . . . . .
5. No one in my group is more intelligent than Mary.
Mary. . . . . . . .
6. No river in the world is longer than the Nile.
The Nile. . . . . . . .
7. Mount Everest is the highest mountain in the world.
No mountain. . . . . . . .
8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.
She is. . . . . . . .
9. He works much. He feels tired.
The more. . . . . . . .
10. This computer works better than that one.
That computer. . . . . . . .
Hướng dẫn giải:
1. Her new house isn't so/ as big as her old one.
2. Peter is the tallest in my class.
3. The white dress isn't so/ as expensive as the black one.
4. According to me, Maths isn't so/ as easy as English.
5. Mary is the most intelligent in my group.
6. The Nile is the longest river in the world.
7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.
8. She is the prettiest girl I have ever met.
9. The more he works, the more tired he feels.
10. That computer doesn't work so/ as well as that one.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây