Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Should, Ought to, Had better động từ tiếng anh khuyết thiếu

Thứ hai - 04/01/2021 01:18
Should, Ought to, Had better động từ tiếng anh khuyết thiếu, should, ought to must, have to, bài tập should, ought to, had better, Ought to, Must và have to, Must have to need should ought to had better, Bài tập về should và ought to, Bài tập Should had better, Dạng phủ định của ought to, bài tập should, ought to, had better
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

Should, Ought to, Had better động từ tiếng anh khuyết thiếu, should, ought to must, have to, bài tập should, ought to, had better, Ought to, Must và have to, Must have to need should ought to had better, Bài tập về should và ought to, Bài tập Should had better, Dạng phủ định của ought to, bài tập should, ought to, had better, Must have to need should ought to had better, should, ought to must, have to, Bài tập về should và ought to, Bài tập Should had better, Must và have to, Bài tập should had better, Cách dùng should better

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI Should, Ought to, Had better động từ tiếng anh khuyết thiếu

1. Điểm chung của Should – Ought to – Had better
- Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb)
- Cấu trúc: S + should/ought to/ had better + V
- Ví dụ:
Minh should take the TOEIC test before the internship time.
You ought to ask her for help.
They had better not be late.

2. Sự khác nhau của Should – Ought to – Had better

OUGHT TO là lời khuyên mang tính nhấn mạnh hơn SHOULD, OUGHT TO có hàm ý là không thể còn cách nào khác hơn là phải (làm gì đó), mang tính giải pháp, diễn tả một khả năng hành động sự việc có thể xảy ra với mức độ chắc chắn cao.
Ngoài ra, khi nói về một nhiệm vụ hoặc một điều luật, chúng ta thường sử dụng ‘ought to’.
Ví dụ: He ought to get the promotion. He works really hard.
(Anh ấy chắc phải được thăng chức. Anh ta làm việc thật sự siêng năng).
HAD BETTER: lời khuyên về sự vật sự việc cụ thể, hoặc diễn đạt điều gì đó tốt nhất nên làm trong tình huống xảy ra ở hiện tại.
Ví dụ: We’d better hurry or we’ll miss the train.
(Chúng nên nhanh lên nếu không sẽ lỡ chuyến tàu mất).

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Should, Ought to, Had better động từ tiếng anh khuyết thiếu

Task 1. Điền vào chỗ trống ought to, had better, should
1. My husband is waiting for me. I…. . not be late.
2. You …… start eating better.
3. I ……. study tonight, but I think I’ll watch TV instead.
4. You …… take care of that cut on your hand soon, or it will get infected.
5. You have got a toothache. Perhaps you …. . see a dentist.
6. There’ll be a lot of traffic tomorrow. We…… leave early.
Hướng dẫn giải:
1. had better
2. should
3. ought to
4. had better
5. should
6. had better
Task 2. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Young people ______ obey their parents.
a.must                                                                           b. may
c. will                                                                           d. ought to
Câu 2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.
a. can                                                                            b. may
c. should                                                                       d. would
Câu 3. I ______ be delighted to show you round the factory.
a. ought to                                                                    b. would
c. might                                                                        d. can
Câu 4. Leave early so that you ______ miss the bus.
a. didn’t                                                                        b. won’t
c. shouldn’t                                                                  d. mustn’t
Câu 5. Jenny's engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune
a.must                                                                           b. might
c. will                                                                           d. should
Câu 6. You ______ to write them today.
a. should                                                                      b. must
c. had                                                                            d. ought
Câu 7. I hope I ______ find it.
a. will                                                                           b. shall
c. could                                                                        d. must
Hướng dẫn giải:
1. a.must
2. c. should
3. b. would
4. b. won’t
5. a.must
6. d. ought
7. a. will
Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án A C B B A D A
Task 3. Rewrite the sentence in the same meaning:
1. Perhaps Susan know the address. (may)
Susan ………………………………………………………………………….
2. It’s possible that Joanna didn’t receive my message. (might)
Joanna …………………………………………………………………………
3. The report must be on my desk tomorrow. (has)
The report ……………………………………………………………………. .
4. I managed to finish all my work. (able)
I ……………………………………………………………………………….
5. It was not necessary for Nancy to clean the flat. (didn’t)
Nancy …………………………………………………………………………
Hướng dẫn giải:
1. Susan may know the address
2. Joanna mightn’t have received my message
3. The report has to be on my desk tomorrow
4. I was able to finish all my work
5. Nancy didn’t need to clean the flat
Task 4. Choose the best option for each sentence
1. Young people ______ obey their parents.
a.must                                                                           b. may
c. will                                                                           d. ought to
2. Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.
a. can                                                                            b. may
c. should                                                                       d. would
3. I ______ be delighted to show you round the factory.
a. ought to                                                                    b. would
c. might                                                                        d. can
4. Leave early so that you ______ miss the bus.
a. didn’t                                                                        b. won’t
c. shouldn’t                                                                  d. mustn’t
5. Jenny’s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune
a.must                                                                           b. might
c. will                                                                           d. should
Hướng dẫn giải:
1. a.must
2. c. should
3. b. would
4. b. won’t
5. a.must
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án a c b b a
Task 5. Choose the best option for each sentence
1. You ______ to write them today.
a. should                                                                      b. must
c. had                                                                            d. ought
2. I hope I ______ find it.
a. will                                                                           b. shall
c. could                                                                        d. must
3. Unless he runs he______ catch the train.
a. will                                                                           b. mustn’t
c. wouldn’t                                                                   d. won’t
4. ______ you be in Rome tonight.
a. will                                                                           b. may
c. might                                                                        d. maybe
5. We ______ have time to help you tomorrow.
a.may                                                                           b. must
c. will                                                                           d. could
Hướng dẫn giải:
1. c. had
2. b. shall
3. c. wouldn’t
4. a. will
5. c. will
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án c b c a c
Task 6. Choose the best option for each sentence
1. ″______ you hand me that pair of scissors, please?”
a. May                                                                          b. Will
c. Shall                                                                         d. Should
2. Jeanette did very badly on the exam. She _____ harder.
a.must have studied                                                     b. could have studied
c. should have studied                                                  d. must studied
3. He was very lucky when he fell off the ladder. He _____ himself.
a. could have hurt                                                        c. must have hurt
b. should have hurt                                                      d. will have hurt
4. Marcela didn’t come to class yesterday. She _____ an accident.
a. should have had                                                       c. must have
b. might have                                                               d. may have had
5. John still hasn’t come out. He ______ everything for the trip now.
a.must have been preparing                                         c. must be preparing
b. will be preparing                                                      d. will have prepared
Hướng dẫn giải:
1. a. May
2. b. should have studied
3. a. could have hurt
4. d. may have had
5. c. must be preparing
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án a b a d c
Task 7. Choose the best option for each sentence
1. Thomas received a warning for speeding. He _____ so fast.
a. shouldn’t have driven                                              b. should have
c. would have driven                                                    d. might have driven
2. The photos are black. The X-ray at the airport _____ them.
a. should have damaged                                              b. would have damaged
c. would damage                                                          d. must have damaged
3. Tom didn’t do his homework, so the teacher became very angry. He _____ his homework.
a.must have done                                                         b. should have done
c. might have                                                               d. will have done
4. My car stopped on the high way. It _____ out of gas
a.may run                                                                     b. must be
c. may have run                                                            d. should have run
5. Robert arrived without his book. He _____ it.
a. could have lost                                                         b. would have lost
c. should have lost                                                       d. will have lost
Hướng dẫn giải:
1. a. shouldn’t have driven
2. d. must have damaged
3. a.must have done
4. b. may have run
5. a. could have lost
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án a d a b a
Task 8. Write the phrases in brackets in their correct forms into the gaps.
1. Last week we. . . . . . . . . . . . swimming, this week we can't. (can/ to go)
2. Maybe the Smiths. . . . . . . . . . . . a new house next year. (can/ to build)
3. If you try hard, you. . . . . . . . . . . . your examinations. (can/ to pass)
4. When I was five, I. . . . . . . . . . . . . (not/ can/ to swim)
5. Dennis. . . . . . . . . . . . the trumpet after four months. (can/ to play)
6. Luke has passed his driving test, now he. . . . . . . . . . . . a car. (can/ to drive)
7. I. . . . . . . . . . . . to him on the phone for three weeks last month. (not/ can/ to speak)
Hướng dẫn giải:
1. could go
2. will be able to build
3. can pass
4. could not swim
5. could play
6. can drive
7. could not speak
Task 9. Complete the sentences with might or might not
1. I am still not sure where to go for my holiday. I _____ go to Da Lat.
2. The weather is not very good. It _____ rain this afternoon.
3. There _____ be a meeting on Friday because the teacher is ill.
4. Ann _____ come to the party tonight because she is busy.
5. Phong is thinking about what he will do on Sunday. He _____ go to a judo club or he _____ stay at home and study English.
Hướng dẫn giải:
1. might
2. might
3. might not
4. might not
5. might, might
Task 10. Complete the sentences with mustn't or don't/ doesn't have to
1. I don't want anyone to know about our plan. You mustn't tell anyone.
2. Richard doesn't have to wear a suit to work but he usually does.
3. I can stay in bed tomorrow morning because I . . . . go to work.
4. Whatever you do, you . . . . touch that switch. It's very dangerous
5. There's a lift in the building so we . . . . climb the stairs.
6. You . . . . forget what I told you. It's vry important.
7. Sue . . . . get up early, but she usually does.
8. Don't make so much noise. We . . . . wake the children.
9. I . . . . eat too much. I'm supposed to be on a diet.
10. You . . . . be good player to enjoy a game of tennis.
Hướng dẫn giải:
3: don't have to
4: mustn't
5: don't have to
6: mustn't
7: doesn't have to
8: mustn't
9: mustn't
10: don't have to

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây