Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Liên từ trong Tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online

Thứ hai - 04/01/2021 01:18
Liên từ trong Tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online, Bài tập trắc nghiệm liên từ trong tiếng Anh có đáp an, Bài tập về liên từ lớp 7, Bài tập về liên từ phụ thuộc, Bài tập conjunction lớp 11, Bài tập viết lại câu sử dụng liên từ, Bài tập về liên từ trong TOEIC, bài tập trắc nghiệm because- because of although in spite of có đáp an
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu
Các thì trong tiếng anh, tiếng anh chuyên sâu

Liên từ trong Tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online, Bài tập trắc nghiệm liên từ trong tiếng Anh có đáp an, Bài tập về liên từ lớp 7, Bài tập về liên từ phụ thuộc, Bài tập conjunction lớp 11, Bài tập viết lại câu sử dụng liên từ, Bài tập về liên từ trong TOEIC, bài tập trắc nghiệm because- because of although in spite of có đáp an, bài tập về although/ in spite of/ despite however/ nevertheless có đáp an, Tổng hợp các liên từ trong tiếng Anh, Bài tập về liên từ trong tiếng Anh, Liên từ và giới từ trong tiếng Anh, Cách sử dụng liên từ trong tiếng Việt, Liên từ trong tiếng Việt, Liên từ là j, Liên từ đẳng lập, Từ nối đăng lập trong tiếng Anh

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI Liên từ trong Tiếng anh

1. Liên từ kết hợp là gì?

Liên từ kết hợp (Coordinating conjunctions) có tổng cộng 7 từ:
And     Nor     But     Or    Yet     So
Để dễ ghi nhớ, các bạn có thể ghép các chữ cái đầu mỗi liên từ kết hợp lại, ta sẽ được: FANBOYS

2. Chức năng Liên từ trong Tiếng anh

*Nối 2 từ trong câu:
Ví dụ: a mouse and a cat (một con chuột và một con mèo) cùng là danh từ
She is nice but old (cô ấy đẹp nhưng già) cùng là tính từ
Lưu ý: các từ phải giống nhau về bản chất (cùng là danh từ hoặc cùng là động từ, trạng từ,…)
*Nối 2 cụm từ:
Ví dụ: once a week or twice a week (1 lần 1 tuần hay 2 lần 1 tuần)
*Nối 2 mệnh đề:
Ví dụ: My mother likes cat but I hate cat. (Mẹ tôi thích mèo nhưng tôi ghét chúng).

3. Phân loại Liên từ trong Tiếng anh

*For: dùng để giải thích lý do hoặc mục đích
Ví dụ: I’m going to school tomorrow, for the subject is very important. (Tôi sẽ đến trường vào ngày mai, vì môn học đó rất quan trọng).
*And: thêm/bổ sung thêm 1 thứ vào 1 thứ khác
Ví dụ: She can play guitar and sing well. (Cô ấy có thể chơi ghi-ta và hát hay)
*Nor: dùng để bổ sung 1 ý phủ định vào ý phủ định đã nêu trước đó.
Ví dụ: I won’t eat meat nor fish. (Tôi sẽ không ăn thịt và cá nữa)
*But: Dùng để diễn tả sự đối lập, trái nghĩa
Ví dụ: I love him but I don’t want him to know. (Tôi yêu anh ấy nhưng tôi không muốn anh ấy biết. )
*Or: dùng để trình bày thêm 1 lựa chọn khác
Ví dụ: Do you want to eat pizza or noodle? (Bạn muốn ăn pizza hay mì?)
*Yet: dùng để diễn tả một ý khác trái ngược với ý trước đó (tương tự “but”)
Ví dụ: Jane is less talkative yet she is very kind. (Jane ít nói nhưng cô ấy là rất tốt)
*So: dùng để nói về một kết quả hoặc một ảnh hưởng của hành động/sự việc diễn ra trước đó.
Ví dụ: I did all homework so I am confident. (Tôi đã làm hết tất cả bài tập về nhà cho nên tôi rất tự tin)

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG Liên từ trong Tiếng anh

Task 1. Chọn đáp án đúng
1. Deserts are harsh and dry, ________ many plants grow there.
A. For                                B. So                                  C. Yet
2. Pat looked at the antique rocker, ________ she couldn’t afford to buy it.
A. And                               B. But                                C. Or
3. Constance might go to the library, ________ she might stay home.
A. But                                B. So                                  C. Nor
4. Sue jogs every day, _______ she wants to stay in shape.
A. But                                B. Yet                                C. For
5. His shoes are worn, _______ he has no socks.
A. For                                B. So                                  C. Or
Hướng dẫn giải:
1. C. Yet
2. B. But
3. A. But
4. C. For
5. A. For
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án C B A C A
Task 2. Chọn đáp án đúng
1. Guy is a contractor, _______ he knows the construction business.
A. So                                  B. And                               C. But
2. Bill went to work, _______ he didn’t punch in.
A. Or                                  B. But                                C. So
3. My brother is in the play, _______ I want to attend the first performance.
A. Or                                  B. So                                  C. For
4. Annette couldn’t go, ________ she was tired.
A. Nor                                B. Yet                                C. For
5. Your niece and I went out to lunch, ________ we both ordered fish.
A. And                               B. Or                                  C. Yet
Hướng dẫn giải:
1. A. So
2. B. But
3. B. So
4. C. For
5. A. And
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án A B B C A
Task 3. Hoàn thành câu bằng cách sử dụng các liên từ kết hợp có trong ngoặc
1. My car has a radio _________ a CD player. (but, or, and)
2. Sharon hates to listen to rap music, _______ will she tolerate heavy metal. (but, nor, or)
3. Carol wanted to drive to Colorado, _________ Bill insisted that they fly. (and, or, but)
4. Carol wanted to drive to Colorado, _________ Bill insisted that they fly. (and, or, but)
5. I have to be on time, _________ my boss will be annoyed if I’m late. (and, nor, for)
Hướng dẫn giải:
1. And
2. Nor
3. But
4. Yet
5. For
Task 4. Hoàn thành câu bằng cách sử dụng các liên từ kết hợp có trong ngoặc
1. Do you like chocolate _________ vanilla ice cream better? (or, nor, and)
2. I have to go to work at six, _________ I’m waking up at four. (but, so, yet)
3. I was on time, _________ everyone else was late. (so, but, for)
4. Nadia doesn’t like to drive, _________ she takes the bus everywhere. (but, yet, so)
5. Our trip to the museum was interesting, _________ there were several new artifacts on display. (but, for, yet)
Hướng dẫn giải:
1. Or
2. So
3. But
4. So
5. For
Task 5. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống ở mỗi câu sau.
1. He got wet_______ he forgot his umbrella.
A. because of                                                               B. because
C. but                                                                           D. and
2. He stops working _______ heavy raining.
A. in spite of                                                                B. although
C. despite                                                                     D. because of
3. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.
A. in spite of                                                                B. although
C. because                                                                    D. because of
4. Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.
A. because                                                                    B. in spite of
C. because of                                                               D. although
5. Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.
A. although                                                                  B. because
C. because of                                                               D. in spite of
Hướng dẫn giải:
1. B. because
2. D. because of
3. D. because of
4. B. in spite of
5. B. because
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B D D B B
Task 6. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống ở mỗi câu sau.
1. We decided to leave early _______the party was boring.
A. although                                                                  B. despite
C. because                                                                    D. because of
2. Many people believe him__________ he often tells a lie.
A. because                                                                    B. in spite of
C. although                                                                  D. because of
3. _______she was very hard working; she hardly earned enough to feed her family.
A. In spite of                                                                B. Because
C. Because of                                                               D. Although
4. _______her absence from class yesterday, she couldn’t understand the lesson.
A. Although                                                                 B. In spite of
C. Because of                                                               D. Because
5. ______her poorness, she feels happy.
A. Although                                                                 B. Because
C. If                                                                              D. In spite of
Hướng dẫn giải:
1. C. because
2. C. although
3. D. Although
4. C. Because of
5. D. In spite of
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án C C D C D
Task 7. Điền một liên từ thích hợp vào chỗ trống
The person that I gave it to was a very good friend of mine at the time. His name was Kaliya (1)__________ he came from India. I knew him (2)_________ we studied together at a language school in Cambridge. (3)____________ we were from different backgrounds and cultures, we got on really well and we had the same sense of humor (4)___________ we became very good friends.
The present was a picture that had been painted of the River Cam in Cambridge. It was not so big - maybe around 10 inches by 14 inches, but it was very beautiful. It came in a gold plated frame and the picture had been drawn by a particularly well-known Cambridge artist. It had been signed by this person as well.
It’s the first time I have given this person a present, and I guess it’s quite different from presents (5)_________ I have given to other people before – I don’t recall ever giving someone a picture actually. If I’m buying for family then I’ll usually buy clothes or maybe some jewelry if it is a special occasion. Normally when I’ve bought something for friends it’s something more jokey so we can have a laugh about it, nothing that serious.
The reason (6)_________ I decided to give this particular gift is because we had spent a lot of time together in Cambridge and we had had some really fun times punting on the River Cam – that’s obviously why I thought this was an appropriate present. We used to go punting at least once a week, sometimes a couple of times. On one occasion there was a group of about ten of us that went down there, and we spent the whole day sitting by the river in the sun (7)__________ as usual we went on a boat trip together. We all have a lot of photos to remind us of this great day.
So my friend, Kaaliya, is the person that I gave a present to and this was because I felt it would always remind him of the fun times that we had and also of Cambridge.
Hướng dẫn giải:
1. and
2. because/ as/ since
3. Though/ Although
4. so
5. that
6. why
7. and
Task 8. Mỗi câu sau chứa một lỗi sai, hãy tìm và sửa chúng
1. Because of feeling very tired, John couldn’t sleep.
2. Though Tom was ill, he couldn’t take part in his little sister’s birthday party.
3. Before she was washing the dishes, her parents came home.
4. “Bring an umbrella with you although it rains”, my mom told me.
5. I had to wait for him in front of his house because of 9 p. m.
6. That was the reason when they didn’t want to come back to their hometown.
7. I am sure they are going to succeed so their difficulties.
Hướng dẫn giải:
1. Because of In spite of
2. Though Because
3. Before While
4. although in case
5. because of until
6. when why
7. so despite/ in spite of
Task 9. Chọn đáp án đúng.
1. She's not only beautiful_________ intelligent.
a. but also                                                                     b. but
c. however                                                                    d. yet
2. I was very tired, ________ I determined to walk on to the next village.
a. therefore                                                                   b. however
c. and                                                                            d. or
3. You can come here either on Monday__________ on Friday.
a. or                                                                              b. nor
c. both                                                                          d. and
4. He had to act immediately; ________ he would have been too late.
a. consequently                                                            b. nevertheless
c. still                                                                           d. otherwise
5. They said both he_________ I were to come.
a. and                                                                           b. but
c. or                                                                              d. so
Hướng dẫn giải:
1. a. but also
2. b. however
3. a. or
4. d. otherwise
5. a. and
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án a b a d a
Task 10. Chọn đáp án đúng
1. Bill is in class 12, _______ John, who is a year older, is only in class 4.
a. and                                                                           b. whereas
c. either                                                                        d. nevertheless
2. You must leave at once, ________ you miss the train.
a. however                                                                   b. yet
c. still                                                                           d. otherwise
3. You need to get some job retraining. _______ it, you risk being laid off.
a. If so                                                                          b. If not
c. With                                                                         d. Without
4. Could I have rice_______ potatoes, please?
a. but                                                                            b. but also
c. instead                                                                      d. instead of
5. _______His denial, we knew that he was guilty.
a. Despite                                                                     b. In spite
c. Because                                                                    d. And
Hướng dẫn giải:
1. b. whereas
2. d. otherwise
3. d. Without
4. d. instead of
5. a. Despite
Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án b d d d a

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây