Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Sinh học 11 Chủ đề 4: Cảm ứng ở động vật

Thứ hai - 08/02/2021 11:12
Sinh 11 Bài Cảm ứng ở thực vật, Khái niệm về cảm ứng ở sinh vật, Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng của sinh vật, Khái niệm cảm ứng ở thực vật, Liệt kê các hình thức cảm ứng ở thực vật, Đặc điểm cảm ứng ở ĐV.
Sinh học 11
Sinh học 11
Sinh 11 Bài Cảm ứng ở thực vật, Khái niệm về cảm ứng ở sinh vật, Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng của sinh vật, Khái niệm cảm ứng ở thực vật, Liệt kê các hình thức cảm ứng ở thực vật, Đặc điểm cảm ứng ở ĐV, Đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, So sánh cảm ứng ở ĐV và TVVí dụ về cảm ứng ở sinh vật, Cảm ứng ở sinh vật là gì, Cảm ứng ở thực vật là gì, Khái niệm về cảm ứng ở sinh vật, Sinh 11 Bài Cảm ứng ở thực vật, Bài 11: Cảm ứng ở sinh vật, Liệt kê các hình thức cảm ứng ở thực vật, Cho biết các khâu của cảm ứng

Chủ đề 4: Cảm ứng ở động vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải

I. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT LÀ GÌ?

Cảm ứng của thực vật biểu hiện bằng hướng động hoặc ứng động và diễn ra với tốc độ chậm. Cảm ứng động vật có cách biểu hiện khác và tốc độ phản ứng nhanh hơn.
- Cảm ứng ở động vật là tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích đó.
Ví dụ : khi trời trở rét, mèo xù lông, co mạch máu, nằm co mình lại…
- Cảm ứng ở động vật diễn ra theo cung phản xạ, gồm:
   + Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm)
   + Đường dẫn truyền vào (đường cảm giác)
   + Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (thần kinh Trung ương)
   + Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến…)
   + Đường dẫn truyền ra (đường vận động)

II. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH
Động vật đơn bào chưa có tổ chức thần kinh. Động vật đơn bào phản ứng lại các kích thích bằng chuyển động của cả cơ thể hoặc co rút của chất nguyên sinh.
Ví dụ, trùng giày bơi tới chỗ có nhiều ôxi, trùng biến hình thu chân giả để tránh ánh sáng chói

III. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT CÓ TỔ CHỨC THẦN KINH
1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới

- Hệ thần kinh dạng lưới có ở động vật có cơ thể đối xứng tỏa tròn thuộc ngành Ruột khoang.
- Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua các sợi thần kinh, tạo thành mạng lưới thần kinh. Các tế bào thần kinh có các sợi thần kinh liên hệ với tế bào biểu mô cơ.
- Khi tế bào cảm giác bị kích thích, thông tin sẽ được truyền về mạng lưới thần kinh và sau đó đến các tế bào biểu mô cơ, động vật co mình lại để tránh kích thích.

2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch
- Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ở động vật có cơ thể đối xứng hai bên thuộc ngành Giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp.
- Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch phản ứng lại kích thích theo nguyên tắc phản xạ. Hầu hết các phản xạ của chúng là phản xạ không điều kiện.
- Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có hệ thống hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể, mỗi hạch điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên phản ứng chính xác hơn và ít tiêu tốn năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.

Chủ đề 4: Cảm ứng ở động vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích
A. của một số tác nhân môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển
B. của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển                       
C. định hướng của môi trường sống, đảm bảo cho cơ thể tồn tại và phát triển    
D. của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Ở động vật có hệ thần kinh hoàn thiện và phức tạp hơn nên cần phản ứng lại các kích thích bên trong và bên ngoài cơ thể để tồn tại và phát triển.

Câu 2. Cung phản xạ diễn ra theo trật tự:
A. bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin
B. bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận thực hiện phản ứng → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận phản hồi thông tin                                         
C. bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin → bộ phận thực hiện phản ứng
D. bộ phận tiếp nhận kích thích → bộ phận trả lời kích thích → bộ phận thực hiện phản ứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3. Trong các động vật sau:
(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa
 (4) trùng roi (5) giun tròn (6) gián (7) tôm
Bao nhiêu loài có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
A. 1                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: (1), (3), (5), (6), (7).

Câu 4. Trong các phát biểu sau:
(1) phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh
(2) phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ
(3) phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng
(4) phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng
Các phát biểu đúng về phản xạ là:
A. (1), (2) và (4)                B. (1), (2), (3) và (4)          C. (2), (3) và (4)                D. 1), (2) và (3)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5. Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có thể trả lời cục bộ khi bị kích thích vì
A. số lượng tế bào thần kinh tăng lên                         
B. mỗi hạch là một trung tâm điều khiển một vùng xác định của cơ thể             
C. các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau      
D. các hạch thần kinh liên hệ với nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 6. Động vật có hệt hần kinh dạng lưới khi bị kích thích thì
A. duỗi thẳng cơ thể                                                     B. co toàn bộ cơ thể         
C. di chuyển đi chỗ khác                                              D. co ở phần cơ thể bị kích thích
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành bởi các tế bào thần kinh tập trung thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch
A. nằm dọc theo chiều dài cơ thể                                B. nằm dọc theo lưng và bụng          
C. nằng dọc theo lưng                                                  D. phân bố ở một số phần cơ thể
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8. Ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, phản xạ diễn ra theo trật tự:
A. các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các cơ và nội quan thực hiện phản ứng           
B. các giác quan tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các nội quan thực hiện phản ứng                           
C. các tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích → chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các tế bào biểu mô cơ                                
D. chuỗi hạch phân tích và tổng hợp thông tin → các giác quan tiếp nhận kích thích → các cơ và nội quan thực hiện phản ứng
Hướng dẫn giải:

Câu 9. Trong các nội dung sau:
(1) cơ rút chất nguyên sinh
(2) chuyển động cả cơ thể
(3) tiêu tốn năng lượng
(4) hình thành cung phản xạ
Những nội dung đúng với cảm ứng ở động vật đơn bào là:
A. (1), (2) và (4)                B. (1), (2) và (3)                C. (2), (3) và (4)                D. (1), (3) và (4)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10. Điều không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là
A. số lượng tế bào thần kinh tăng so với thần kinh dạng lưới                              
B. khả năng phối hợp giữa các tế bào thần kinh tăng lên                                     
C. phản ứng cục bộ, ít tiêu tốn năng lượng so với thần kinh dạng lưới                
D. phản ứng toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng so với thần kinh dạng lưới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11. Phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới diễn ra theo trật tự :
A. tế bào cảm giác → mạng lưới thần kinh → tế bào biểu mô cơ                        
B. tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh                        
C. mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác → tế bào biểu mô cơ                        
D. tế bào biểu mô cơ → mạng lưới thần kinh → tế bào cảm giác
Hướng dẫn giải:

Câu 12. Hệ thần kinh của côn trùng gồm hạch đầu,
A. hạch ngực, hạch lưng                                              B. hạch thân, hạch lưng    
C. hạch bụng, hạch lưng                                              D. hạch ngực, hạch bụng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13. Ở côn trùng, hạch thần kinh có kích thước lớn hơn hẳn so với các hạch thần kinh khác là hạch thần kinh
A. đầu                                B. lưng                               C. bụng                              D. ngực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 14. Hệ thần kinh dạng lưới được tạo thành bởi các tế bào thần kinh
A. rải rác dọc theo khoang cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
B. phân bố đều trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh   
C. rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
D. phân bố tập trung ở một số vùng trong cơ thể và liên hệ với nhau qua sợi thần kinh tạo thành mạng lưới tế bào thần kinh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15. Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có ở cảm ứng của động vật ?
(1) phản ứng chậm
(2) phản ứng khó nhận thấy
(3) phản ứng nhanh
(4) hình thức phản ứng kém đa dạng
(5) hình thức phản ứng đa dạng
(6) phản ứng dễ nhận thấy
Phương án trả lời đúng là :
A. (1), (4) và (5)                B. (3), (4) và (5)                C. (2), (4) và (5)                D. (3), (5) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 16. Cho các nội dung sau :
(1) các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh
(2) động vật đối xứng hai bên: giun dẹp, giun tròn, chân khớp
(3) phản ứng mang tích chất định khu, chính xác hơn
(4) phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể
(5) ngành Ruột khoang
(6) các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể
(7) tiêu tốn nhiều năng lượng
(8) tiết kiệm năng lượng hơn
Sắp xếp cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới với động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch bằng cách ghép các đặc điểm tương ứng với mỗi nhóm động vật
A. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (5) và (8)   
B. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (8) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (7)   
C. hệ thần kinh dạng lưới: (1), (4), (5) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (2), (3), (6) và (8)   
D. hệ thần kinh dạng lưới: (4), (5), (6) và (7) ; hệ thần kinh dạng chuỗi hạch: (1), (2), (3) và (8)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 17. Phản xạ phức tạp thường là phản xạ
A. có điều kiện, do một số ít tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào vỏ não
B. không điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào vỏ não
C. Có điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào tủy sống
D. Có điều kiện, do một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia, trong đó có các tế bào vỏ não
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 18. Bộ phận của não phát triển nhất là
A. não trung gian               B. bán cầu đại não             C. tiểu não và hành não     D. não giữa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 19. Khi chạm tay phải gai nhọn , trật tự nào sau đây mô tả đúng cung phản xạ co ngón tay?
A. Thụ quan đau ở da → sợi vận động của dây thần kinh tủy → tủy sống→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay           
B. Thụ quan đau ở da→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → các cơ ngón tay
C. Thụ quan đau ở da→ sợi cảm giác của dây thần kinh tủy → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay                                                      
D. Thụ quan đau ở da → tủy sống → sợi vận động của dây thần kinh tủy → các cơ ngón tay
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 20. Bộ phận quan trọng nhất đóng vai trò điều khiển các hoạt động của cơ thể là
A. não giữa                        B. tiểu não và hành não     C. bán cầu đại não             D. não trung gian
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21. Trong hệ thần kinh dạng ống, não gồm những phần nào?
A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và trụ não                       
B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành - cầu não   
C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành - cầu não           
D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành - cầu não.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 22. Phản xạ đơn giản thường là phản xạ không điều kiện, thực hiện trên cung phản xạ do
A. một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia và thường do tủy sống điều khiển   
B. một số ít tế bào thần kinh tham gia và thường do não bộ điều khiển               
C. một số tế bào thần kinh nhất định tham gia và thường do tủy sống điều khiển   
D. một số lượng lớn tế bào thần kinh tham gia và thường do não bộ điều khiển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 23. Trong các đặc điểm sau:
(1) Thường do tủy sống điều khiển
(2) Di truyền được, đặc trưng cho loài
(3) Có số lượng không hạn chế
(4) Mang tính bẩm sinh và bền vững
Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với phản xạ không điều kiện?
A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Đặc điểm đúng là: 2, 4, 1

Câu 24. Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là
A. được hình thành trong quá trình sống và không bền vững                              
B. không di truyền được, mang tính cá thể                
C. có số lượng hạn chế     
D. thường do vỏ não điều khiển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 25. Điều không đúng đối với sự tiến hóa của hệ thần kinh là tiến hóa theo hướng
A. từ dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống               
B. tiết kiệm năng lượng trong phản xạ                       
C. phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường                 
D. tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 26. Trong các nội dung sau:
(1) Ít tế bào thần kinh tham gia
(2) Thường là phản xạ có điều kiện
(3) Thường do não điều khiển
(4) Thường là phản xạ không điều kiện
(5) Thường do tủy sống điều khiển
(6) Nhiều tế bào thần kinh tham gia
Những đặc điểm nào của phản xạ đơn giản, những đặc điểm nào của phản xạ phức tạp?
A. Phản xạ đơn giản : (1), (4) và (5) ; phản xạ phức tạp : (2), (3) và (6)              
B. Phản xạ đơn giản : (1), (3) và (4) ; phản xạ phức tạp : (2), (5) và (6)              
C. Phản xạ đơn giản : (4), (5) và (6) ; phản xạ phức tạp : (1), (2) và (3)              
D. Phản xạ đơn giản : (1), (2) và (5) ; phản xạ phức tạp : (3), (4) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây