Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 2: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Thứ ba - 09/02/2021 07:51
Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp, Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật, Các hình thức sinh sản ở thực vật, Sinh sản vô tính, Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, Chủ de sinh sản ở thực vật.
Sinh học 11
Sinh học 11
Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp, Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật, Các hình thức sinh sản ở thực vật, Sinh sản vô tính, Sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, Chủ de sinh sản ở thực vật, Vai trò của sinh sản hữu tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp, Lấy ví dụ về sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính, Ý nghĩa của sinh sản hữu tính, Đặc trưng của sinh sản hữu tính, Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới được sinh ra tử

Chủ đề 2: Sinh sản hữu tính ở thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. KHÁI NIỆM
Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
Sinh sản hữu tính có những đặc trưng sau:
- Trong sinh sản hữu tính luôn có quá trình hợp nhất giao tử đực và cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen.
- Sinh sản hữu tính luôn gắn liền với giảm phân để tạo giao tử
- Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính :
   + Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống luôn biến đổi
   + Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.

II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA
Hoa là cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1. Cấu tạo của hoa
-Hoa gồm các bộ phận chính như: cánh hoa (tràng hoa), đài hoa, nhị và nhụy. Ngoài ra còn có các bộ phận khác như: cuống hoa và đế hoa.

2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
- Sự hình thành hạt phấn
   + Tế bào mẹ (2n) trong bao phấn thực hiện giảm phân tạo thành 4 tế bào con đơn bội (n) (bào tử đực). Các tế bào nguyên phân tạo thành các hạt phấn (thể giao tử đực)
   + Mỗi hạt phấn gồm 2 tế bào: tế bào bé là tế bào sinh sản và tế bào lớn là tế bào ống phấn
- Sự hình thành túi phôi
Tế bào mẹ (2n) trong bầu nhụy thực hiện giảm phân tạo thành 4 tế bào con (đại bào tử đơn bội), sau đó 3 tế bào tiêu biến chỉ còn lại 1 đại bào tử. Đại bào tử tiếp tục thực hiện nguyên phân hình thành túi phôi hay thể giao tử cái.

3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh
a. Thụ phấn
Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy (đầu nhụy) gọi là thụ phấn.
Có 2 hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và thụ phấn chéo.
Thực vật hạt kín thực hiện thụ phấn nhờ động vật (côn trùng) hoặc nhờ gió.

b. Thụ tinh
- Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n).
- Ở thực vật có hoa, thụ tinh được thực hiện là nhờ ống phấn sinh trưởng xuyên dọc theo vòi nhụy, xâm nhập qua lỗ phôi vào túi phôi và giải phóng ra 2 nhân (2 giao tử), trong đó có 1 nhân hợp nhất với tế bào trứng.
- Thụ tinh kép : cùng lúc giao tử thứ nhất thụ tinh với tế bào trứng tạo thành hợp tử, giao tử thứ hai đến hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi hình thành nên nhân tam bội (3n), hay còn gọi là nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển.

4. Quá trình hình thành hạt, quả
a. Hình thành hạt
- Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chia tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng gọi là nội nhũ nuôi dưỡng phôi phát triển.
- Có hai loại hạt : hạt có nội nhũ (hạt Một lá mầm) và hạt không nội nhũ (hạt Hai lá mầm)

b. Hình thành quả
Quả là do bầu nhụy phát triển thành. Bầu nhụy dày lên, chuyên hóa như một cái túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt
Quá trình chín của quả : Sau khi hình thành, quả sinh trưởng, phát triển thành quả chín với các chuyển hóa sinh lý, sinh hóa làm biến đổi màu sắc, độ cứng và xuất hiện mùi vị, hương thơm đặc trưng, hấp dẫn thuận lợi cho sự phát tán hạt.

Chủ đề 2: Sinh sản hữu tính ở thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Ở cây có hoa, giao tử đực được hình thành từ tế bào mẹ
A. giảm phân cho 4 tiểu bao tử →  1 tiểu bao tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực
B. Nguyên phân 2 lần cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào từ nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực   
C. Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực             
D. Giảm phân cho 4 tiểu bào tử → mỗi tiểu bảo tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh sản nguyên phân 1 lần tạo 2 giao tử đực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 2. Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là
A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi                   
B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền                                      
D. hình thức sinh sản phổ biế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3. Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp
A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới         
B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
C. có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới  
D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4. Thụ tinh ở thực vật có hoa là sự kết hợp
A. hai bộ NST đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST lưỡng bội                                     
B. nhân quả 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử
C. nhân của giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử   
D. của hai tinh tử với trứng trong túi phôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5. Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua
A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân                       B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân        
C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân                       D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Tự thụ phấn là sự
A. thụ phấn của hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài              
B. thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây  
C. thụ phấn của hạt phấn của cây này với cây khác loài                                       
D. kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Điều không đúng khi nói về quả là
A. quả do bầu nhụy dày sinh trưởng lên chuyển hóa thành
B. quả không hạt đều là quá đơn tính                         
C. quả có vai trò bảo vệ hạt                                        
D. quả có thể là phương tiện phát tán hạt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8. Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là sự kết hợp của
A. nhân 2 giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử       
B. hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ 
C. hai bộ NST  đơn bội của giao tử đực và giao tử cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ NST  lưỡng bội                                     
D. hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B


Câu 9. Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa
A. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác loài 
B. hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây
C. hạt phấn của cây này với nhụy của cây khác cùng loài                                    
D. hạt phấn và trứng của cùng hoa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10. Điều không đúng khi nói về hạt
A. hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành         B. hợp tử trong hạt phát triển thành phôi      
C. tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ   D. mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11. Trong quá trình thụ tinh của thực vật có hoa, bộ NST  của các nhân gồm nhân của giao tử là n,
A. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 2n          
B. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 4n          
C. của nhân cực là n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n            
D. của nhân cực là 2n, của trứng là n, của hợp tử là 2n, của nội nhũ là 3n
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12. Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép?
thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)
thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa
thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín
thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu hế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống
tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép
Phương án trả lời đúng là:
A. 2                                    B. 3                                    C. 4                                    D. 5
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Phương án trả lời đúng là: 1,3,4
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây