Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Sinh học 11 Chủ đề 2: Hoocmôn thực vật

Thứ hai - 08/02/2021 11:58
Hoocmôn thực vật là, Hoocmôn thực vật, Kể tên các loại hoocmôn thực vật, Ứng dụng của Axit abxixic, Câu hỏi về hoocmôn thực vật, Hormone thực vật, Hoocmon thực vật là gì, Tính chuyên hóa của hoocmôn thực vậtCác loại hoocmôn thực vật
Sinh học 11
Sinh học 11
Hoocmôn thực vật là, Hoocmôn thực vật, Kể tên các loại hoocmôn thực vật, Ứng dụng của Axit abxixic, Câu hỏi về hoocmôn thực vật, Hormone thực vật, Hoocmon thực vật là gì, Tính chuyên hóa của hoocmôn thực vậtCác loại hoocmôn thực vật, Có mấy nhóm hoocmôn thực vật Nêu tên các hoocmôn của mỗi nhóm và ví dụ về tác dụng của chúng, Đặc điểm các loại Hoocmôn thực vật, Bài 35: hoocmôn thực vật, Ứng dụng của hoocmôn thực vật trong nông nghiệp, Hoocmôn thực vật là, Hoocmon thực vật là gì, Tính chuyên hóa của hoocmôn thực vật

Chủ đề 2: Hoocmôn thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. KHÁI NIỆM
Hoocmôn thực vật (còn gọi là phitôhoocmôn) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây
Hoocmôn thực vật có những đặc điểm chung sau:
- Được tạo ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
- Trong cây, hoocmôn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.
- Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể
- Hoocmôn thực vật được phân thành 2 nhóm nhỏ là hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế.

II. HOOCMÔN KÍCH THÍCH
1. Auxin
- Auxin phổ biến trong hầu hết các loại cây là axit inđôl axêtic (AIA)
- Auxin chủ yếu được sinh ra ở đỉnh của thân và cành. Auxin có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm, lá đang sinh trưởng, trong tầng phân sinh bên đang hoạt động, trong nhị hoa.
- Tác động sinh lí của AIA
   + Ở mức tế bào, AIA kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào
   + Ở mức cơ thể, AIA tham gia vào nhiều hoạt động sống của cây như hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của hạt, chồi, kích thích ra rễ phụ, thể hiện ưu thế đỉnh (chồi đỉnh ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên)
- Auxin được sử dụng để kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả (cà chua…), tạo quả không hạt, nuôi cây mô và tế bào thực vật.

2. Gibêrelin
Gibêrelin được viết tắt là GA. Trong cây, gibêrelin được sinh ra chủ yếu ở lá và rễ. GA có nhiều trong lá, hạt, củ, chồi đang nảy mầm, trong hạt và quả đang hình thành, trong các lóng thân, cành đang sinh trưởng.
- Tác động sinh lí của GA :
   + Ở mức tế bào, GA tăng số lần nguyên phân và tăng sinh trưởng dãn dài của mỗi tế bào.
   + Ở mức cơ thể :
Gibêrelin được dùng để kích thích sự nảy mầm của hạt, chồi, củ (khoai tây); kích thích sinh trưởng chiều cao của cây (cây lấy sợi,…) ; tạo quả không hạt (quả nho,…) ; tăng tốc độ phân giải tinh bột (ứng dụng sản xuất mạch nha và công nghiệp đồ uống).

3. Xitôkinin
- Xitôkinin có tác dụng gây ra sự phân chia tế bào
- Tác động sinh lí của xitôkinin
   + Ở mức tế bào, xitôkinin kích thích sự phân chia tế bào, làm chậm quá trình già của tế bào.
   + Ở mức độ cơ thể, xitôkinin kích thích sự sinh chồi, thân trong nuôi cấy mô khi có mặt của auxin.

III. HOOCMÔN ỨC CHẾ
1. Êtilen
- Khí êtilen được sản sinh ra ở hầu hết các phần khác nhau của hầu hết thực vật.
- Tốc độ hình thành êtilen phụ thuộc vào loại mô (mô phân sinh, mấu, mắt, quả…) và giai đoạn phát triển của cơ thể.
- Êtilen được sản sinh nhiều trong thời gian rụng lá, khi hoa già, quả chín, khi mô bị tổn thương hoặc bị tác động của điều kiện bất lợi (ngập úng, rét, hạn, nóng và bị bệnh)
- Êtilen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá

2. Axit abxixic
- Axit abxixic (AAB) là chất ức chế sinh trưởng tự nhiên.
- AAB liên quan đến sự chín và ngủ của hạt, sự đóng mở khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.
- AAB có ở trong mô của thực vật có mạch. Ở thực vật có hoa, AAB được sinh ra ở trong lá (lục lạp), chóp rễ, AAB được tích lũy ở cơ quan đang hóa già.
- Tương quan AAB. GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.

IV. TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT
Tương quan giữa hoocmôn điều tiết sinh trưởng và hoocmôn điều tiết phát triển của thực vật gồm:
- Tương quan giữa hoocmôn kích thích và hoocmôn ức chế sinh trưởng.
Ví dụ : Tương quan giữa chất kích thích và chất ức chế là GA/AAB điều tiết trạng thái sinh lí của hạt. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB cực đại. Trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh và đạt trị số cực đại, còn AAB giảm xuống rất mạnh.
- Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau.
Ví dụ: Tương quan giữa auxin và xitôkinin điều tiết sự phát triển của mô callus. Khi ưu thế nghiêng về auxin, mô callus ra rễ. Khi ưu thế nghiêng về xitôkinin, chồi xuất hiện.

Chủ đề 2: Hoocmôn thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)  và auxin nhân tạo (ÂN, AIB) nhằm mục đích
A. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỉ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ
B. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ                        
C. hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ                               
D. kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2. Gibêrelin có vai trò
A. làm tăng số lần nguyên phân, tăng chiều dài của tế bào và chiều dài thân      
B. làm giảm số lần nguyên phân, tăng chiều dài của tế bào và chiều dài thân     
C. làm tăng số lần nguyên phân, giảm  chiều dài của tế bào và tăng chiều dài thân
D. làm tăng số lần nguyên phân và chiều dài của tế bào, giảm chiều dài thân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3. Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở
A. đỉnh của thân và cành                                              B. lá, rễ
C. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả                       D. Thân, cành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 4. Auxin chủ yếu sinh ra ở
A. đỉnh của thân và cành                                              B. lá, rễ                             
C. tế bào đang phân chia ở rễ, hạt, quả                       D. Thân, cành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5. Xét các đặc điểm sau
Thúc quả chóng chín
ức chế rụng lá và rụng quả
kích thích rụng lá
rụng quả
kìm hãm rụng lá
kìm hãm rụng quả
Đặc điểm nói về vai trò của etilen là
A. (2), (4) và (5)                B. (2), (3) và (5)                C. (1), (3) và (4)                D. (2), (5) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Gibêrelin được dùng để
A. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt
B. Kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây và phát triển bộ rễ, tạo quả không hạt                                          
C. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt           
D. kích thích nảy mầm của hạt, chồi, củ, sinh trưởng chiều cao của cây, phát triển bộ lá, tạo quả không hạt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7. Vai trò  chủ yếu của axit abxixic (AAB)  là kìm hãm sự sinh trưởng của
A. Cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở                       
B. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng    
C. Cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng           
D. Cành, lóng, làm mất trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 8. Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ cho cơ thể thực vật tiết ra
A. Có tác dụng điều hòa hoạt động của cây                B. Chỉ có tác dụng ức chế hoạt động của cây           
C. có tác dụng kháng bệnh cho cây                             D. chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9. Xitôkinin có tác dụng kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và
A. phát triển chồi bên, làm tăng sự hóa già của tế bào
B. Phát triển chồi bên, làm chậm sự hóa già của tế bào                                       
C. làm chậm sự phát triển của chồi bên và sự hóa già của tế bào                        
D. làm chậm sự phát triển của chồi bên, làm chậm sự hóa già của tế bào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10. Tương quan giữa GA/AAB  điều tiết sinh lý của hạt như thế nào?
A. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị số lớn hơn GA  
B. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau
C. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, giảm xuống rất mạnh; còn AAB đạt trị số cực đại                              
D. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt trị số cực đại còn AAB giảm xuống rất mạnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích:
GA có nhiều trong hạt nảy mầm,AAB có nhiều trong hạt khô
Tương quan AAB. GA điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động của hạt.

Câu 11. Cho các hoocmôn sau
Auxin
Xitôkinin
Gibêrelin
Êtilen
Axit abxixic
Hoocmôn thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là
A. (1) và (2)                       B. (4)                                 C. (3)                                 D. (4) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12. Auxin có tác dụng kích thích nảy mầm của hạt
A. Chồi, ra hoa                  B. Chồi, ra lá                     C. Chồi, ra rễ phụ              D. Chồi, ra quả
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 13. Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật là
A. tính chuyển hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao               
B. với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể                       
C. được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây         
D. được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 14. Êtilen được sinh ra ở
A. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả còn xanh    
B. hầu hết các phần khác nhau của cây, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín    
C. hoa, lá, quả, đặc biệt trong thời gian rụng lá, hoa già, quả đang chín              
D. hầu hết các  phần khác nhau của cây, đặc biệt  trong thời gian ra lá, hoa già, quả đang chín
Hướng dẫn giải:

Câu 15. Xác định câu đúng (Đ). Sai (S)  ở những nội dung nói về gibêrelin
gibêrelin kích thích sự phân chia và kéo dài tế bào
gibêrelin ngăn chặn sự rụng lá, hoa

gibêrelin được tổng hợp ở bao lá mầm của phổi hạt
gibêrelin được vận chuyển trong hệ mạch xilem
gibêrelin được tổng hợp ở rễ của cây
A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ                                                 B. 1S, 2S, 3Đ, 4S, 5Đ      
C. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5Đ                                                D. 1Đ, 2Đ, 3S, 4S, 5Đ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 16. Cho các cơ quan sau
Chồi
Hạt đang nảy mầm
Lá đang sinh trưởng
Thân
Tầng phân sinh bên đang hoạt động
Nhị hoa
Auxin có nhiều trong
A. (1), (2), (3), (5) và (6)                                             B. (1), (2), (3), (4) và (5)  
C. (1), (2), (4), (5) và (6)                                             D. (1), (2), (3), (4) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 17. Xét các đặc điểm sau
là các hợp chất hữu cơ được tạo nên trong một thành phần của cơ thể và di chuyển đến các thành phần khác, tại đó chúng kích thích hay ức chế sinh trưởng
với nồng độ rất thấp có thể gây ra những biến đổi lớn trong cơ thể
kích thích cây phát triển nhanh
trong cây, hoocmôn thực vật di chuyển trong mạch gỗ và mạch libe
khác biệt về enzim là chất xúc tác cho một phản ứng sinh hóa, hoocmôn hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái như kích thích hạt và chồi nảy mầm bao gồm rất nhiều quá trình và nhiều phản ứng hóa sinh
Đặc điểm chung của hoocmôn thực vật là những đặc điểm
A. (1), (2), (3) và (4)        B. (1), (2), (3) và (5)          C. (1), (2), (4) và (5)        D. (1), (3), (4) và (5)
Hướng dẫn giải:
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây