Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Sinh học 11 Chủ đề 14: Tiêu hóa ở động vật

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
Giáo an bài 16 Sinh học 11, Sinh học 11 Bài 15, Sinh học 11 Bài 15 bảng 15, Giáo án Sinh 11 Bài 15 violet, Giáo án Bài 15 Sinh học 11 nâng cao, Sinh 11 Bài 15 trắc nghiệm, Giao an dien tu sinh 11 bai 15.
Sinh học 11
Sinh học 11
Giáo an bài 16 Sinh học 11, Sinh học 11 Bài 15, Sinh học 11 Bài 15 bảng 15, Giáo án Sinh 11 Bài 15 violet, Giáo án Bài 15 Sinh học 11 nâng cao, Sinh 11 Bài 15 trắc nghiệm, Giao an dien tu sinh 11 bai 15Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa, Hãy kể tên các bộ phận của ống tiêu hóa ở người, Ưu điểm của tiêu hóa thức an trong túi tiêu hóa, Mô tả quá trình tiêu hóa trong các bộ phận của ống tiêu hóa, Mô tả quá trình tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa, So sánh túi tiêu hóa và ống tiêu hóa, Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào, Tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người

 Chủ đề 14: Tiêu hóa ở động vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
Động vật là sinh vật dị dưỡng chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ lấy các chất dinh dưỡng (có trong thức ăn) từ môi trường ngoài. Các chất dinh dưỡng hữu cơ như prôtêin, lipit và cacbohidrat thường có cấu trúc phức tạp. Các chất này phải trải qua quá trình biến đổi trong hệ tiêu hóa của động vật tạo thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

I. TIÊU HÓA LÀ GÌ?
- Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
- Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa. Ở các nhóm động vật khác, thức ăn được tiêu hóa ở bên ngoài tế bào, trong túi tiêu hóa hoặc trong ống tiêu hóa.

II. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ QUAN TIÊU HÓA
- Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là động vật đơn bào. Tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào là tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong tế bào)
Các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:
- Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong
- Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản
- Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

III. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HÓA
- Các loài ruột khoang và giun dẹp tiêu hóa bằng túi tiêu hóa
- Túi tiêu hóa có hình túi được tạo thành từ nhiều tế bào. Túi tiêu hóa có một lỗ thông duy nhất ra bên ngoài. Lỗ thông vừa làm chức năng của miệng, vừa làm chức năng của hậu môn, nghĩa là thức ăn đi qua lỗ thông để vào túi tiêu hóa, đồng thời các chất thải cũng đi quan lỗ thông đó ra ngoài.
- Trên thành túi có nhiều tế bào tuyến. Các tế bào này tiết enzim tiêu hóa vào lòng túi tiêu hóa
- Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa trong lòng túi tiêu hóa, bên ngoài tế bào) và tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên trong các tế bào trên thành túi tiêu hóa)

IV. TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT CÓ ỐNG TIÊU HÓA
- Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa được cấu tạo từ nhiều bộ phận khác nhau.
- Trong ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa và nhờ tác dụng của dịch tiêu hóa.

- Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu. Các chất không được tiêu hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân và được thải ra ngoài.

Chủ đề 14: Tiêu hóa ở động vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì
A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.                           
B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.                               
C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.      
D. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2. Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóaở người là
A. ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
B. ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.  
C. ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.   
D. ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3. Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?
A. Tuyến nước bọt.           B. Khoang miệng.             C. Dạ dày.                         D. Thực quản.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4. Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là
A. dịch tiêu hóa không bị hòa loãng.                          
B. dịch tiêu hóa được hòa loãng.                                
C. ông tiêu hóa được phân hóa thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyên hóa về chức năng.          
D. có sự kết hợp giữa tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5. Ở động vật có ống tiêu hóa
A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.                           
B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.                               
C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.                                      
D. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Ở động vật có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở động vật có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

Câu 6. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa
A. nội bào nhờ enzim thủy phân những chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.                                 
B. ngoại bào, nhờ sự co bóp của lòng túi mà những chất dinh dưỡng phức tạp được chuyển hóa thành những chất đơn giản.                   
C. ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong lòng túi) và tiêu hóa nội bào.            
D. ngoại bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong lòng túi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 7. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được
A. biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.
B. biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.        
C. biến đổi hóa học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.           
D. biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8. Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng
A. từ thức ăn cho cơ thể.  
B. và năng lượng cho cơ thể.                                      
C. cho cơ thể.                   
D. có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 9. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào?
A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.
B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào.        
C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.    
D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10. Ở tiêu hóa nội bào, thức ăn được tiêu hóa trong
A. không bào tiêu hóa.                                                 B. túi tiêu hóa.                  
C. ống tiêu hóa.                                                            D. không bao tiêu hóa sau đó đến túi tiêu hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11. Trong ống tiêu hóa của người, các cơ quan tiêu hóa được sắp theo thứ tự
A. miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn
B. miệng →thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già→ hậu môn                  
C. miệng → ruột non→ thực quản → dạ dày → ruột già → hậu môn                 
D. miệng → dạ dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu môn
Hướng dẫn giải:

Câu 12. Trong ông tiêu hóa của giun đất, các cơ quan tiêu hóa được sắp theo thứ tự
A. miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn                      
B. miệng → hầu→ mề→ thực quản → diều → ruột → hậu môn                        
C. miệng→ hầu → diều → thực quản → mề → ruột→hậu môn                         
D. miệng → hầu → thực quản → mề → diều→ ruột→ hậu môn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13. Phương án chú thích đúng cho các bộ phận ống tiêu hóa của chim là:

A. 1 - miệng ; 2 - diều ; 3 - thực quản ; 4 - dạ dày tuyến ; 5 - dạ dày cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn     
B. 1 - miệng ; 2 - thực quản ; 3 - diều ; 4 - dạ dày cơ ; 5 - dạ dày tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn     
C. 1 - miệng ; 2 - diều ; 3 - thực quản ; 4 - dạ dày cơ ; 5 - dạ dày tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn     
D. 1 - miệng ; 2 - thực quản ; 3 - diều ; 4 - dạ dày tuyến ; 5 - dạ dày cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 14. Hình bên là ông tiêu hóa của giun đất và châu chấu. Em hãy xác định các bộ phận tương ứng giống nhau của hai loài này bằng cách ghép chữ cái trên ống tiêu hóa của châu chấu với số tương ứng trên ống tiêu hóa của giun đất

Phương án trả lời đúng là:
A. 1 - a ; 3 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f                      B. 1 - a ; 2 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f       
C. 1 - a ; 3 - c ; 4 - d ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f                      D. 1 - a ; 2 - b ; 3 - c ; 4 - d ; 6 - e ; 7 - f
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 15. Hình bên là quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức. Em hãy chú thích cho các số trên hình bằng cách ghép với chữ cái tương ứng
a) Miệng
b) Thức ăn
c) Tế bào trên thành túi tiết ra enzim tiêu hóa
d) Thức ăn đang tiêu hóa dở dang sẽ tiếp tục được tiêu hóa nội bào
e) Túi tiêu hóa

Phương án trả lời đúng là:
A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d                                          B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c   
C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d                                          D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây