Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 11: Hô hấp ở thực vật

Thứ bảy - 06/02/2021 08:53
Giáo an chủ đề hô hấp ở thực vật, Hô hấp ở thực vật Sinh 11, Chủ DE quang hợp ở thực vật Sinh 11, Câu hỏi về hô hấp ở thực vật, Giáo an Sinh học 11 theo chủ đề, Trình bày các con đường hô hấp ở thực vật, Bài tập về hô hấp ở thực vật
Sinh học 11
Sinh học 11
Giáo an chủ đề hô hấp ở thực vật, Hô hấp ở thực vật Sinh 11, Chủ DE quang hợp ở thực vật Sinh 11, Câu hỏi về hô hấp ở thực vật, Giáo an Sinh học 11 theo chủ đề, Trình bày các con đường hô hấp ở thực vật, Bài tập về hô hấp ở thực vật, Tính năng lượng thụ được ở các giai đoạn quá các con ĐƯỜNG hô hấp ở thực vật, Hô hấp sáng là gì, Hô hấp ở thực vật lớp 11, Câu hỏi về hô hấp ở thực vật, Con đường hô hấp ở thực vật bao gồm, Hô hấp hiếu khí, Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, Vai trò của hô hấp

Chủ đề 11: Hô hấp ở thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. KHÁI QUÁT VỀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
1. Hô hấp ở thực vật là gì?
- Hô hấp ở thực vật là quá trình ôxi hóa sinh học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống đến CO2 và H20, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.
- Phương trình tổng quát
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H20 + Q (nhiệt + ATP)


2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật
- Năng lượng nhiệt thải ra để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể thực vật.
- Năng lượng hô hấp tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…), sửa chữa những hư hại của tế bào…
- Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể

II. CON ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
1. Phân giải kị khí (đường phân và lên men)
- Ở thực vật, phân giải kị khí có thể xảy ra trong rễ cây khi bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm vào nước hoặc trong các trường hợp cây thiếu ôxi.
- Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men.
- Đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.
- Lên men là quá trình axit piruvic lên men tạo thành rượu êtylic hoặc axit lactic và giải phóng 2 ATP.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)
Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền êlectron trong hô hấp.
- Chu trình Crep :
   + Diễn ra trong chất nền ti thể.
   + Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic bị ôxi hóa hoàn toàn.
- Chuỗi truyền êlectron :
   + Diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…
   + Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu trình Crep được chuyển qua chuỗi truyền êlectron.
   + Kết quả : Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2 , 6 H20 và tích lũy được 36 ATP.

III. HÔ HẤP SÁNG
- Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.
- Điều kiện xảy ra hô hấp sáng:
   + Cường độ ánh sáng cao
   + Ở lục lạp của thực vật C3 lượng CO2 cạn kiệt, O2 lại tích lũy nhiều (khoảng 10 lần so với CO2 )
- Quá trình: Enzim cacbôxilaza chuyển thành enzim ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2 xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan : lục lạp, perôxixôm và ti thể.
- Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp

IV. QUAN HỆ GIỮA HÔ HẤP VỚI QUANG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
Quang hợp và hô hấp có mối quan hệ mật thiết với nhau:
- Sản phẩm của quang hợp là chất hữu cơ và ôxi cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp
- Sản phẩm của hô hấp là cacbonic và nước là nguyên liệu cho quang hợp

2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường
a. Nước
- Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp
- Đối với các cơ quan ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ nước

b. Nhiệt độ
- Khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.
- Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van – Hôp : Q10 = 2-3 (tăng nhiệt độ thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 – 3 lần.

c. Ôxi
Khi nồng độ ôxi giảm xuống dưới 10 % thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5 % thì cây chuyển sang phân giải kị khí.

d. Hàm lượng CO2
CO2 là sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men êtilic. Nồng độ CO2 cao (> 40%) sẽ ức chế hô hấp.

Chủ đề 11: Hô hấp ở thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là
A. Rễ.                                B. Thân.                             C. .                                 D. Quả
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Ở rễ quá trình hô hấp diễn ra mạnh nhất để tạo ra áp suất thẩm thấu lớn giúp lông hút lấy được nước và các chất khoáng hòa tan cung cấp cho các hoạt động sống của cây.

Câu 2. Giai đoạn đường phân diễn ra tại
A. Ti thể.                           B. Tế bào chất.                  C. Lục lạp.                         D. Nhân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3. Hô hấp là quá trình
A. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O,đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.                
B. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành O2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.                
C. oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.                
D. khử các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 4. Chu trình Crep diễn ra trong
A. Chất nền của ti thể.       B. Tế bào chất.                  C. Lục lạp.                         D. Nhân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?
A. Chu trình crep → Đường phân → Chuối truyền electron hô hấp.                   
B. Đường phân → Chuỗi truyền electron hô hấp→ Chu trình Crep.                   
C. Đường phân → Chu trình Crep→ Chuỗi truyền electron hô hấp.                   
D. Chuỗi truyền electron hô hấp → Chu trình Crep → Đường phân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đầu hô hấp biến thiên trong khoảng
A. (-5oC) - (5 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.                   
B. (0 oC) - (10 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.                 
C. (5 oC) - (10 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.                 
D. (10 oC) - (20 oC), tùy theo loại cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Sản phẩm của phân giải kị khí (đường phân và lên men) từ axit piruvic là
A. rượu etylic + CO2 + năng lượng.                            B. axit lactic + CO2 + năng lượng.   
C. rượu etylic + năng lượng.                                       D. rượu etylic + CO2.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Quá trình phân giải kị khí từ axit piruvic có 2 con đường:
Axit piruvic → rượu etylic + CO2 + năng lượng
Axit piruvic → axit lactic + năng lượng

Câu 8. trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là
A. chuối truyền electron.                                             B. chương trình Crep.       
C. đường phân.                                                             D. tổng hợp Axetyl - Coa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra
A. chỉ rượu etylic.                                                        B. rượu etylic hoặc axit lactic.          
C. chỉ axit lactic.                                                          D. đồng thời rượu etylic và axit lactic.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng
A. 35oC - 40oC.                 B. 40oC - 45oC.                  C. 30oC - 35oC.                 D. 45oC - 50oC.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11. Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật
A. C4.                                 B. CAM.                            C. C3.                                 D. C4 và thực vật CAM.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 12. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được
A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.                           
B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.                           
C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.                           
D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13. Điều không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp )tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp) là
A. quyết định các biện pháp bảo vệ nông sản và chăm sóc cây trồng.
B. cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.        
C. có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây.   
D. xác định được cường độ quang hợp của cây.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 14. Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng
A. 25oC - 30oC.                 B. 30oC - 35oC.                  C. 20oC - 25oC.                 D. 35oC - 40oC.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 15. Chuỗi truyền electron tạo ra
A. 32 ATP.                        B. 34 ATP.                        C. 36 ATP.                        D. 38 ATP.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Chuỗi chuyền electron chỉ tạo ra 34 ATP, còn toàn bộ hô hấp nội bào tạo 38 ATP (Đường phân tạo 2 ATP, chu trình crep 2 ATP).

Câu 16. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?
(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp
(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.
Phương án trả lời đúng là:
A. (3), (4) và (5).               B. (1), (4) và (5).               C. (2), (3) và (6).               D. (1),(4) và (6).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây