Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Sinh học 11 Chủ đề 1: Sinh trưởng ở thực vật

Thứ hai - 08/02/2021 11:55
Chủ đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Các hình thực sinh trưởng ở thực vật, Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Soạn Bài sinh trưởng ở thực vật, Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật, Cảm ứng ở thực vật
Sinh học 11
Sinh học 11
Chủ đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Các hình thực sinh trưởng ở thực vật, Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Soạn Bài sinh trưởng ở thực vật, Các nhân to ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật, Cảm ứng ở thực vật, bài 34: sinh trưởng ở thực vật nâng cao, Sinh trưởng ở thực vật Giáo ánNếu các hình thực sinh trưởng ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh trưởng ở thực vật, VD về sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Hình thức sinh trưởng ở cây Hai lá mầm là, Phát triển ở thực vật là gì, Sinh trưởng ở thực vật là

Chủ đề 1: Sinh trưởng ở thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. KHÁI NIỆM
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.

II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
1. Các mô phân sinh
- Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.
Các loại mô phân sinh Mô phân sinh đỉnh Mô phân sinh bên Mô phân sinh lóng
Vị trí Chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ ở thân, rễ của cây Hai lá mầm ở mắt của thân cây Một lá mầm
Chức năng Làm cho thân, rễ cây dài ra Làm dày thân và rễ Làm thân cây dài ra

2. Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

3. Sinh trưởng thứ cấp
Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
a. Các nhân tố bên trong
Sinh trưởng chịu ảnh hưởng của đặc điểm di truyền, các thời kì sinh trưởng của giống, của loài cây.
Ví dụ, ở giai đoạn măng, cây tre sinh trưởng nhanh (có thể hơn 1m/ngày), về sau thì chậm lại.

b. Các nhân tố bên ngoài
- Nhiệt độ ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng của thực vật.
- Hàm lượng nước: sinh trưởng của cơ thể thực vật phụ thuộc vào độ no nước của tế bào mô phân sinh, nơi diễn ra quá trình phân chia và sinh trưởng dãn dài của tế bào. Tế bào chỉ có thể sinh trưởng được trong điều kiện no nước của tế bào không thấp hơn 95%.
- Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng về 2 mặt :
   + Thông qua sự ảnh hưởng đến quang hợp (tích lũy sinh khối khô là cơ sở cho sinh trưởng)
   + Biến đổi hình thái (cây mọc trong bóng tối thì mọc vống lên, còn ở ngoài sáng thì mọc chậm lại)
- Ôxi rất cần cho sinh trưởng của thực vật. Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế
- Dinh dưỡng khoáng : Thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu, đặc biệt là thiếu nitơ thì sinh trưởng của cây bị ức chế, thậm chí cây bị chết.

Chủ đề 1: Sinh trưởng ở thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Quan sát  mặt cắt ngang thân, sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là
A. Bần → tầng sinh bần → mạch rây thứ cấp → tầng phân sinh bên → gỗ dác → gỗ lõi
B. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp          
C. Bần → tầng sinh bần → mạch rây sơ cấp → mạch rây thứ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → gỗ sơ cấp                                          
D. Tầng sinh bần → bần → mạch rây sơ cấp → tầng sinh mạch → gỗ thứ cấp → tủy
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là
A. làm tăng kích thước chiều dài của cây                    B. diễn ra hoạt động của tầng sinh bần         
C. diễn ra cả ở cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm    D. diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3. Phát biểu đúng về mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng là
A. mô phân sinh bên và mô phân sinh lóng có ở thân cây Một lá mầm        
B. mô phân sinh bên có ở thân cây Một lá mầm, còn mô phân sinh lóng có ở thân cây Hai lá mầm
C. mô phân sinh bên có ở thân cây Hai lá mầm, còn mô phân sinh nóng có ở thân cây Một lá mầm          
D. mô phân sinh bên và mô phân sinh nóng có ở thân cây Hai lá mầm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 4. Cho các bộ phận sau:
đỉnh dễ
Thân
chồi nách
Chồi đỉnh
Hoa

Mô phân sinh đỉnh không có ở
A. (1), (2) và (3)                B. (2), (3) và (4)                C. (3), (4) và (5)                D. (2), (5) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5. Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự:
A. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh bên →  mô phân sinh đỉnh rễ        
B. mô phân sinh đỉnh ngọn → mô phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên        
C. mô phân sinh đỉnh rễ → mô phân sinh bên →  mô phân sinh bên                  
D. mô phân sinh bên → mô phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ
Hướng dẫn giải:

Câu 6. Xét  các đặc điểm sau:
làm tăng kích thước chiều ngang của cây
Diễn ra chủ yếu ở cây Một lá mầm và hạn chế ở cây Hai lá mầm
diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch
diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ)
chỉ làm tăng chiều dài của dây
Những đặc điểm trên không có ở sinh trưởng thứ cấp là
A. (1) và (4)                       B. (2) và (5)                       C. (1), (3) và (5)                D. (2), (3) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Cho các nhận định sau:
sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày(đường kính)  của cây do hoạt động của mô phân sinh bên ( tầng phát sinh)  gây nên, còn sinh trưởng  sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân  và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
sinh trưởng thứ cấp làm tăng chiều dài của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh (tầng phát sinh)  gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp  làm tăng bề dày của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên
Sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày của cây do hoạt động của mô phân sinh đỉnh gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh bên phân chia tạo nên
sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành
sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở thực vật Một và Mai lá mầm, sinh trưởng thứ cấp xảy ra chủ yếu ở thực vật Hai lá mầm
Những nhận định đúng về sự khác nhau giữa sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp là
A. (2), (3) à (4)                  B. (1), (2) và (4)                C. (3), (4) và (6)                D. (1), (5) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 8. Sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây
A. do mô phân sinh bên của cây thân thảo tạo ra        B. do mô phân sinh bên của cây thân gỗ tạo ra        
C. do mô phân sinh bên của cây Một lá mầm tạo ra   D. do mô phân sinh lóng của cây tạo ra
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9. Chọn chú thích đúng cho hình sau :

a. Lá Non b. Mắt c. Tầng phát sinh
d. Lóng e. Mô phân sinh đỉnh
Phương án trả lời đúng là
A. 1c, 2e, 3a, 4b, 5d         B. 1c, 2a, 3e, 4b, 5d          C. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d         D. 1b, 2e, 3a, 4c, 5d
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10. Hãy xác định chú thích hình vẽ sau đây đúng hay sai

1 -  gỗ lõi
2 -  tầng phân sinh bên
3 -  gỗ dác
4 -  mạch rây thứ cấp
5 -  bần
6 -  tầng sinh bần
Phương án trả lời đúng là:
A. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6S                                            B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6S
C. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5S, 6Đ                                            D. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6S
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây