Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Sinh học 11 Chủ đề 1: Sinh sản vô tính ở thực vật

Thứ ba - 09/02/2021 07:51
Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật, Trình bày phương pháp nhân vô tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Chuyên đề sinh sản vô tính ở thực vật, Các hình thức sinh sản ở thực vật, Chủ de sinh sản ở thực vật.
Sinh học 11
Sinh học 11
Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật, Trình bày phương pháp nhân vô tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Chuyên đề sinh sản vô tính ở thực vật, Các hình thức sinh sản ở thực vật, Chủ de sinh sản ở thực vật, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vậtTrình bày phương pháp nhân vô tính ở thực vật, Sinh sản hữu tính ở thực vật, Các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật, Sinh sản vô tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản vô tính ở thực vật, Phương pháp nhân giống vô tính, Sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật, Ví dụ về sinh sản hữu tính ở thực vật

Chủ đề 1: Sinh sản vô tính ở thực vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ SINH SẢN
- Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển liên tục của loài
- Có 2 kiểu sinh sản, đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

II. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
1. Sinh sản vô tính là gì?
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, con cái giống nhau và giống cây mẹ.

2. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật
a. Sinh sản bào tử
- Hình thức sinh sản này có ở những cơ thể luôn có sự xen kẽ của hai thế hệ như rêu, dương xỉ.
- Trong hình thức sinh sản bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.

b. Sinh sản sinh dưỡng
- Cơ thể được hình thành từ một bộ phận (thân, lá, rễ) của thực vật.

3. Phương pháp nhân giống vô tính
a. Ghép chồi và ghép cành
- Một chồi hay một cành nhỏ từ cây này có thể được ghép lên một cây khác của các loài có quan hệ họ hàng hay các thứ khác nhau của cùng một loài. Ghép cây phải thực hiện lúc cây còn non.
- Cây cho hệ thống rễ được gọi là gốc ghép, cành hay chồi ghép được gọi là cành ghép. Ghép có thể kết hợp được chất lượng tốt giữa cành ghép và gốc ghép.

b. Giâm cành
Giâm cành là hình thức cắt từ thân, nhánh hay từ đoạn thân có chồi ngọn. Nơi vết cắt sẽ mọc ra một khối tế bào không chuyên hóa gọi là mô sẹo, sau đó các rễ bất định mọc ra từ mô sẹo này.

c. Chiết cành

d. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật
- Là sự nuôi cấy các tế bào lấy từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật như củ, lá, đỉnh sinh trưởng, bao phấn, hạt phấn, túi phôi,… trên môi trường dinh dưỡng thích hợp để tạo ra các cây con. Sau đó, cây con được chuyển ra trồng ở đất.
- Cơ sở của công nghệ nuôi cấy tế bào là tính toàn năng của tế bào

4. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người
a. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật
Sinh sản vô tính giúp cho sự tồn tại là phát triển của loài

b. Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống con người
- Tăng hiệu quả kinh tế nông nghiệp
- Tạo giống cây sạch bệnh
- Nhân nhanh các giống cây trồng
- Bảo tồn các giống cây quý hiếm

Chủ đề 1: Sinh sản vô tính ở thực vật

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1. Xét các ngành thực vật sau:
Hạt trần
Rêu
Quyết
Hạt kín
Sinh sản bằng bao tử có ở
A. (1) và (2)                       B. (1) và  (4)                      C. (2) và (3)                       D. (3) và (4)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2. Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính
A. giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái                           
B. giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái                
C. giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái                             
D. giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3. Xét các đặc điểm sau:
1 Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
2 Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh
3 Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
4 Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
5 Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh
6 Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi
Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?
A. (1), (2), (3), (4) và (6)                                             B. (3) và (5)                      
C. (1) và (2)                                                                  D. (1), (2), (3), (4) và (5)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4. Trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng
A. rễ phụ                            B. lóng                               C. thân rễ                           D. thân bò
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 5. Sinh sản bằng bao tử là tạo ra thế hệ mới từ
A. bao tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể        
B. bao tử được phát sinh do nguyên nhân ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể      
C. bào tử được phát sinh do giảm phân ở pha giao tử thể của những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể                                
D. hợp tử được phát sinh ở những thực vật có xen kẽ thế hệ bào tử thể và giao tử thể
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6. Bào tử ở thực vật mang bộ nhiễm sắc thể (NST)
A. lưỡng bội và hình thành cây đơn bội                      B. đơn bội và hình thành cây lưỡng bội       
C. đơn bội và hình thành cây đơn bội                          D. lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7. Đặc điểm của bào tử là tạo được
A. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
B. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
C. ít cá thể của một thế hệ, được phát tán chỉ nhờ gió, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài    
D. nhiều cá thể của một thế hệ, được phát tán nhờ gió, nước, đảm bảo mở rộng vùng phân bố của loài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 8. Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo ra
A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây         B. chỉ từ rễ của cây           
C. chỉ từ một phần thân của cây                                  D. chỉ từ lá của cây
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9. Để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì
A. cây con dễ trồng và ít công chăm sóc                   
B. phương pháp này giúp nhân giống nhanh và nhiều
C. phương pháp này giúp tránh được sâu bệnh gây hại                                        
D. phương pháp này giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 10. Đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là
A. cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu             
B. tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi                                 
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn                                    
D. tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11. Hình thức sinh sản của cây dương xỉ là sinh sản
A. bằng bào tử                   B. phân đôi                        C. dinh dưỡng                   D. hữu tính
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
A. cần 2 cá thể                  
B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái                                      
C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái      
D. chỉ cần giao tử cái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây