Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Các bằng chứng tiến hóa sinh học 12

Chủ nhật - 27/12/2020 05:02
Các bằng chứng tiến hóa sinh học 12, Trong những bằng chứng tiến hóa sau bằng chứng nào là bằng chứng tế bào học, Sinh học 12 Bài 25, Bằng chứng sinh học tế bào được thể hiện là, Các bằng chứng tiến hoá violet, Bằng chứng tiến hóa là gì, Sinh 12 bài 24 Giáo án, Bằng chứng tế bào học
Các dạng bài tập sinh học 12
Các dạng bài tập sinh học 12
Các bằng chứng tiến hóa sinh học 12, Trong những bằng chứng tiến hóa sau bằng chứng nào là bằng chứng tế bào học, Sinh học 12 Bài 25, Bằng chứng sinh học tế bào được thể hiện là, Các bằng chứng tiến hoá violet, Bằng chứng tiến hóa là gì, Sinh 12 bài 24 Giáo án, Bằng chứng tế bào học, Ví dụ về bằng chứng tiến hóa, Khái niệm bằng chứng tiến hóa, Bằng chứng tiến hóa trực tiếp, Trắc nghiệm các bằng chứng tiến hóa, Các bằng chứng tiến hoá violet, trong các bằng chứng tiến hóa, bằng chứng đáng tin cậy nhất là?, Bằng chứng tiến hóa không chứng minh các sinh vật có nguồn gốc chung là, Bằng chứng sinh học tế bào được thể hiện là, Dấu hiệu nào dưới đây là bằng chứng tiến hóa
A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải

I. BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU SO SÁNH.

- Cơ quan tương đồng là các cơ quan ở các loài khác nhau, trhực hiện các chức năng rất khác nhau nhưng được bắt nguồn từ 1 cơ quan ở loài tổ tiên.

- Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.

- Cơ tương tự: là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng thực hiện chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.
KL: Sự tương đồng về đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

II. BẰNG CHỨNG PHÔI SINH HỌC

Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau là một bằng chứng về nguồn gốc chung của chúng. Những đặc điểm giống nhau đó càng nhiều và càng kéo dài trong những giai đoạn phát triển muộn của phôi chứng tỏ quan hệ họ hàng càng gần.

III. BẰNG CHỨNG ĐỊA LÍ SINH VẬT HỌC

Địa lí sinh học là môn khoa học nghiên cứu về sự phân bố địa lí của các loài trên trái đất, cho chúng ta những bằng chứng rằng các loài sinh vật đều bắt nguồn từ 1 tổ tiên chung.
Khi nghiên cứu về sự phân bố địa lí các loài, Dacwin rút ra kết luận:
- Sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do chúng có chung nguồn gốc hơn là do chúng sống trong môi trường giống nhau.
- Do điều kiện môi trường ở mỗi đảo khác nhau và do các sinh vật sống trên đảo cách li sinh sản với nhauà xuất hiện các loài khác nhau

IV. BẰNG CHỨNG TẾ BÀO HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ


- Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào, các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống trước đó.
- Các loài đều có cơ sở vật chất chủ yếu là axit nucleic (gồm ADN và ARN) và prôtein.
- ADN có cấu tạo từ 4 loại nucleotit A, T, G, X.
- Prôtein đều được cấu tạo từ hơn 20 loại axit amin khác nhau.
- Các loài sinh vật đều sử dụng chung một loại mã di truyền.
B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.                                        
B. Trong tiến hóa, các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh nguồn gốc chung.            
C. Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau và có hình thái tương tự nhau.                                    
D. Cơ quan thoái hóa là cơ quant hay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2: Trong tiến hóa, các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh
A. sự tiến hóa phân li                                                   B. sự tiến hóa đồng quy   
C. sự tiến hóa song hành                                              D. nguồn gốc chung giữa các loài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3: Bằng chứng sinh học phân tử là những điểm giống và khác nhau giữa các loài về
A. cấu tạo trong các nội quan                                      B. các giai đoạn phát triển phôi thai 
C. trình tự các nucleotit trong các gen tương ứng       D. đặc điểm sinh học và biến cố địa chất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4: Thành phần axit amin ở chuỗi β-Hb ở người và tinh tinh giống nhau chứng tỏ 2 loài này có cùng nguồn. Đây là ví dụ về
A. bằng chứng giải phẫu so sánh                                 B. bằng chứng phôi sinh học
C. bằng chứng địa lí sinh vật học                                D. bằng chứng tế bào học (hóa sinh)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 5: Cấu tạo khác nhau về chi tiết các cơ quan tương đồng là do
A. sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài                                       
B. CLTN đã diễn ra theo các hướng khác nhau         
C. chúng ó nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.       
D. thực hiện các chức phận giống nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 6: Cánh của dơi, vây ngực của cá vọi, chân trước của mèo và tay người là
A. cơ quan tương đồng, vì cùng nguồn gốc và có hình thái giống nhau              
B. cơ quan tương tự, vì cùng nguồn gốc và có kiểu cấu tạo giải phẫu giống nhau   
C. cơ quan tương đồng, vì cùng nguồn gốc và có kiểu cấu tạo giải phẫu giống nhau          
D. cơ quan tương tự, vì cùng nguồn gốc và có hình thái giống nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7: Khi nói về cơ quan tương đồng, có bao nhiêu nhận định sau đây là không đúng?
(1) Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng phản ánh sự tiến hóa phân li.
(2) Cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung.
(3) Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
(4) Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác về chi tiết cấu tạo, hình thái giữa các cơ quan tương đồng là do chúng có nguồn gốc khác nhau.
A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Phát biểu sai: 1, 3, 4
Câu 8: Khi nói về bằng chứng sinh học phân tử, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sự tương đồng về nhiều đặc điểm ở cấp độ phân tử và tế bào cũng cho thấy các loài trên Trái Đất đều có chung tổ tiên.                    
B. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin trong phân tử protein hay trình tự các nucleotit trong các gen tương ứng càng có xu hướng giống nhau và ngược lại.  
C. Phân tíc trình tự các axit amin của cac loại protein hay trình tự các nucleotit của các gen khác nhau ở các loài có thể cho ta biết mối quan hệ họ hàng giữa các loài.                                   
D. Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên protein,… chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9: Những bộ phận nào trong các bộ phận sau của cơ thể người gọi là cơ quan thoái hóa?
(1) Trực tràng. (2) Ruột già. (3) Ruột thừa. (4) Răng khôn. (5) Xương cùng. (6) Tai
A. (2), (3) và (5)                B. (2), (4) và (5)                C. (3), (4) và (5)                D. (4), (5) và (6)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10: Những bằng chứng tiến hóa chứng minh toàn bộ sinh giới ngày nay đều bắt nguồn từ một tổ tiên chung là
A. cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự              
B. cơ quan tương đồng, cơ quan thoái hóa và cơ quan tương tự                          
C. cơ quan tương đồng, cơ quan thoái hóa                 
D. cơ quan tương tự, cơ quan thoái hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 11: Ví dụ nào sau đây là ví dụ cơ quan tương đồng?
A. Đuôi cá mập và đuôi cá voi.                                   B. Vòi voi và vòi bạch tuộc.
C. Ngà voi và sừng tê giác.                                         D. Cánh dơi và tay người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
Ví dụ về cơ quan tuơng đồng là D, đều là chi trước của thú.
A. cá mập thuộc lớp cá, cá voi thuộc lớp thú
B. Vòi voi là mũi của con voi
C. ngà voi là răng của voi, sừng tê giác có nguồn gốc biểu bì
Câu 12: Xét các cặp cơ quan sau đây:
(1) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người
(2) Gai xương rồng và lá cây mía
(3) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp
(4) Mang cá và mang tôm
Các cặp cơ quan tương đồng là
A. (1), (2), (3)                    B. (2),(3),(4).                     C. (1),(2).                          D. (1), (2), (4).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Các cặp cơ quan tương đồng là: (1),(2)
(3),(4) là cơ quan tương tự
Câu 13: Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của mèo                                         
B. Xương cùng và ruột thừa của người                      
C. Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng.                        
D. Cánh chim và cánh côn trùng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Cơ quan tương tự là các cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng thực hiện 1 chức năng
Ví dụ D là cơ quan tương tư: cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc biểu bì
A,C là cơ quan tương đồng
B là cơ quan thoái hoá
Câu 14: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan t ương đ ồ ng:
A. Chân chuột chũi và chân dế chũi                            B. Vây cá mập và cánh bướm          
C. Mang cá và mang tôm                                             D. Tay ngư ời và vây cá voi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Tay ngư ời và vây cá voi là cơ quan nào dưới đây là cơ quan t ương đ ồ ng.
Câu 15: Khi nói về bằng chứng giải phẫu học so sánh, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cơ quan t ương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu t ạo.                       
B. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc.                            
C. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.                   
D. Cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan t ương đồng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Khi nói về bằng chứng giải phẫu học so sánh, phát biểu sai là cơ quan tương đồng là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau.
Câu 16: Các nghiên cứu về giải phẫu cho thấy có nhiều loài sinh vật có nguồn gốc khác nhau và thuộc các bậc phân loại khác nhau nhưng do sống trong cùng mội môi trường nên đ ược chọn lọc t ự nhiên tích lũy các biến d ị theo một hướng. Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hóa của sinh vật theo xu hướng đó:
A. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.   
B. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân    
C. Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.        
D. Gai xương r ồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Các nghiên cứu về giải phẫu cho thấy có nhiều loài sinh vật có nguồn gốc khác nhau và thuộc các bậc phân loại khác nhau nhưng do sống trong cùng mội môi trường nên đ ược chọn lọc t ự nhiên tích lũy các biến dị theo một hướng. Bằng chứng phản ánh sự tiến hóa của sinh vật theo xu hướng đó:   
B. Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân
Câu 17: Các cơ quan thoái hoá là cơ quan
A. phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.      B. thay đ ổ i cấu t ạo phù hợp vớ i chức năng mới   
C. thay đổ i cấu t ạo                                                     D. biến mất hoàn toàn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Các cơ quan thoái hoá là cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
Câu 18: Các cơ quan tương t ự được hình thành ở các loài khác nhau là do:
A. Các loài được hưởng cùng 1 loạ i gen t ừ loài tổ tiên                                      
B. Các loài sống trong điều kiệ n số ng giố ng nhau  
C. Đột biến đã tạo ra các gen tương t ự nhau ở các loài có cách số ng giố ng nhau 
D. Chọ n lọ c t ự nhiên đã duy trì các gen tương t ự nhau ở các loài khác nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Các cơ quan tương t ự được hình thành ở các loài khác nhau là do: Các loài sống trong điều kiệ n sống giố ng nhau
Câu 19: Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới:
A. Bằng chứng phôi sinh học.                                     B. Bằng chứng giải phẫu so sánh.    
C. Bằng chứng sinh học phân tử.                                D. Bằng chứng tế bào học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới: bằng chứng giải phẫu so sánh.
Câu 20: Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do:
A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài                                      
B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau                                  
C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau     
D. Thực hiện các chức phận giống nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do: Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau
Câu 21: Ý nào không phải là bằng chứng sinh học phân tử?
A. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mọi gen của các loài.                  
B. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của prôtêin của các loài.                    
C. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN của các loài.                       
D. Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mã di truyền của các loài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của mọi gen của các loài không phải bằng chứng sinh học phân tử.
Câu 22: Một số loài trong quá trình tiến hóa lại tiêu giảm một số cơ quan. Nguyên nhân nào giải thích đúng về hiện tượng này?
A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới                            
B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn                                     
C. Có xu hướng tiến hóa quay về dạng tổ tiên           
D. Tất cả nguyên nhân đều đúng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23: Khi nói về các bằng chứng tiến hoá, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trường thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau.                   
B. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng.     
C. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau, được gọi là cơ quan tương tự.      
D. Cơ quan thoái hoá cũng là cơ quan tương đồng vì chúng được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
A. → sai. Các loài động vật có xương sống có các đặc điểm ở giai đoạn trưởng thành rất khác nhau thì không thể có các giai đoạn phát triển phôi giống nhau. (Có nhiều loài cách xa trong hệ thống phân loại có đặc điểm bên ngoài khác nhau, nhưng ở giai đoạn phôi có nhiều giai đoạn rất giống nhau).  
B. →sai. Những cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc được gọi là cơ quan tương đồng. (Đây là cơ quan tương tự).
C. → sai. Những cơ quan ở các loài khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan ở loài tổ tiên, mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau được gọi là cơ quan tương tự. (Gọi là cơ quan tương đồng).                     
D. → đúng. Vì nó là cơ quan thoái hóa và dựa trên cơ quan thoái hóa để chứng minh quan hệ nguồn gốc.
Câu 24: Trong các bằng chứng tiến hoá dưới đây, bằng chứng nào khác nhóm so với các bằng chứng còn lại
A. Các axit amin trong chuỗi β – hemoglobin của người và tinh tinh                  
B. Hoá thạch ốc biển được tìm thấy ở mỏ đá Hoàng Mai thuộc tỉnh Nghệ An    
C. Vây cá voi và cánh dơi có cấu tạo xương theo trình tự giống nhau                 
D. Các loài sinh vật sử dụng khoảng 20 loại axit amin để cấu tạo nên các phân tử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 25: Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?
A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.  
B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.                     
C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.                     
D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
D không phải là bằng chứng sinh học phân tử, đây là bằng chứng tế bào
Câu 26: Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?
A. Người có đuôi hoặc có nhiều đôi vú.                      B. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng.     
C. Ruột thừa, răng khôn                                               D. Tay (chi trước) ngắn hơn chân (chi sau).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Cơ quan thoái hoá ở người là ruột thừa, răng khôn
Ý A đây là hiện tượng lại tổ (xuất hiện lại những đặc điểm ở tổ tiên)
Ý B là sự tiến hoá phù hợp với dáng di thẳng, giúp con người hô hấp tốt hơn, tăng diện tích lồng ngực
Câu 27: Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?
(1) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm .
(2) Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung của sinh giới
(3) Tất cả cảc sinh vật từ virut, vi khuẩn tới động vật, thực vật đều cấu tạo từ tế bào nên bằng chứng tế bào học phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới
(4) Cơ quan tương tự là loại bằng chứng tiến hóa trực tiếp và không phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới
A. 4                                    B. 1                                    C. 3                                    D. 2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Cả 4 phát biểu trên đều sai về bằng chứng tiến hóa
(1) sai vì bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa gián tiếp
(2) sai vì cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới
(3) sai vì virus chưa có cấu tạo tế bào
(4) sai vì cơ quan tương tự là bằng chứng gián tiếp, hóa thạch mới là bằng chứng trực tiếp
Câu 28: Cho những kết luận sau:
(1) Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo.
(2) Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp là những cơ quan tương đồng.
(3) Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng.
(4) Cơ quan thoái hóa là một trường hợp của cơ quan tương đồng.
(5) Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hóa đồng quy.
Số kết luận có nội dung đúng là:
A. 3                                    B. 4                                    C. 1                                    D. 2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Các nội dung đúng là: 1, 2,4,5
(3) sai, đây là cơ quan tương tự
Câu 29: Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, trong những phát biểu sau đây, những phát biểu thuộc về cơ quan tương tự là:
(1). Các cơ quan được bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên mặc dù hiện tại, các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng khác nhau.
(2). Phản ánh sự tiến hóa đồng quy.
(3). Cơ quan được bắt nguồn từ một cơ quan ở một loài tổ tiên nhưng nay không còn chức năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.
(4). Cánh chim và cánh ong
(5). Ruột thừa ở người.
(6). Chân trước của mèo, vây cá voi, cánh dơi, tay người
(7). Phản ánh sự tiến hóa phân li.
(8). Các cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ một nguồn gốc.
(9). Gai xương rồng và gai hoa hồng.
(10). Gai xương rồng và tua cuốn đậu Hà lan.
A. (2), (7), (9), (10).          B. (1), (2), (3), (4).            C. (2), (4), (8), (9).            D. (1), (5), (6), (7).
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 30: Trong số các cặp cơ quan sau, có bao nhiêu cặp cơ quan phản ánh nguồn gốc chung của các loài
I. Tua cuốn của đậu và gai xương rồng.
II. Chân dế dũi và chân chuột chũi.
III. Gai hoa hồng và gai cây hoàng liên.
IV. Ruột thừa ở người và ruột tịt ở động vật
A. 1                                    B. 4                                    C. 3                                    D. 2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Ngoại trừ cơ quan tương tự: II, III. Các loại cơ quan còn lại đều phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới: I là cơ quan tương đồng (lá), IV là cơ quan thoái hóa.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây