Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

Lịch sử 11 Chủ đề 4: Các nước Đông Nam Á

Thứ năm - 21/01/2021 23:36
Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam a, Bài 4: các nước Đông Nam a, Lịch sử 12 Bài 4 trắc nghiệm, Sử 12 - Bài 4 violet, Lịch sử 12 Bài 5, Giải sử 12 Bài 4
Quá trình xây dựng và phát triển của các nước Đông Nam a, Bài 4: các nước Đông Nam a, Lịch sử 12 Bài 4 trắc nghiệm, Sử 12 - Bài 4 violet, Lịch sử 12 Bài 5, Giải sử 12 Bài 4, Lịch sử 12 Bài 4, Giải bài tập Bài 4: Các nước Đông Nam á, trắc nghiệm lịch sử 11 bài 4: các nước đông nam a, Các nước Đông Nam a lịch sử 11 Giáo án, lịch sử 11 -bài 4 violet, Lịch sử 11 Bài 5, Lịch sử 11 Bài 4 violet, Lịch sử 11 Bài 4 ngắn nhất, Giải sử 11 Bài 4, Sử 11 bài 4 loigiaihay

Chủ đề 4: Các nước Đông Nam Á

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á
a. Nguyên nhân:
- Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhu cầu về thị trường, thuộc địa và nhân công đặt ra cho các nước tư bản phương Tây ngày càng bức thiết => các nước này đẩy mạnh việc bành trướng, xâm lược thuộc địa.
- Các nước Đông Nam Á:
+ vị trí địa lí chiến lược quan trọng.
+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào.
+ Chế độ phong kiến ở các nước lâm vào khủng hoảng.
→ Các nước Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây.
b. Quá trình xâm lược.
- Từ thế kỉ XV – XX, thực dân phương Tây từng bước xâm nhập và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á.
c. Kết quả:
- Inđônêxia – thuộc địa của thực dân Hà Lan.
- Philippin – thuộc địa của Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ.
- Miến Điện, Mã lai – thuộc địa của thực dân Anh.
- Ba nước Đông Dương – thuộc địa của thực dân Pháp.
- Xiêm trở thành “vùng đệm” của Anh và Pháp.

2. Phong trào chống thực dân Hà lan của nhân dân Inđônexia.
a. Nguyên nhân:
- Mâu thuẫn giữa nhân dân Inđônêxia với thực dân Hà lan ngày càng sâu sắc => làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc
b. Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:
- Cuối thế kỉ XIX, hàng loạt phong trào đấu tranh yêu nước đã diễn ra:
+ Cuộc khởi nghĩa của nhân dân A-chê (10/1873).
+ Khởi nghĩa của nông dân do Sa-min lãnh đạo (1890).
- Đầu thế kỉ XX, hai khuynh hướng cứu nước (dân chủ tư sản và vô sản) cùng tồn tại song song trong phong trào yêu nước của nhân dân Inđônêxia.
+ Phong trào công nhân sớm hình thành với sự ra đời của các tổ chức: Hiệp hội công nhân đường sắt (1905), Hiệp hội công nhân xe lửa (1908),...
+ Giai cấp tư sản dân tộc ngày càng lớn mạnh, tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu => đóng vai trò nhất định trong phong trào yêu nước ở Inđônêxia vào đầu thế kỉ XX.
3. Phong trào chống thực dân ở Phi-lip-pin.
a. Đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha
* Nguyên nhân :
- Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Philíppin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động => Mâu thuẫn giữa nhân dân Philíppin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng gay gắt dẫn đến sự bùng nổ của các phong trào đấu tranh.
* Phong trào đấu tranh tiêu biểu:
- Khởi nghĩa ở Ca-vi-tô (1872).
- Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Philíppin xuất hiện 2 xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc: xu hướng cải cách và xu hướng bạo động.
b. Phong trào đấu tranh chống Mĩ:
+ Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Philíppin.
+ Nhân dân Philíppin anh dũng chống Mĩ đến năm 1902 thất bại.
Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ.
4. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia
a. Nguyên nhân
- Từ năm 1884, Campuhia trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Ách thống trị nô dịch tàn bạo, hà khắc và phản động của thực dân Pháp đã khiến cho mâu thuẫn giữa nhân dân Campuchia và Pháp ngày càng sâu sắc.
Nhiều phong trào đấu tranh yêu nước đã diễn ra.
b. Phong trào đấu tranh tiêu biểu:
- Khởi nghĩa của hoàng thân Si-vô-tha (1861 – 1892).
- Khởi nghĩa của A-cha Xoa (1863 – 1866).
- Khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 – 1867).
c. Kết quả: Thất bại.
Nguyên nhân thất bại:
- Tương quan lực lượng quá chênh lệch (Pháp có ưu thế hơn về vũ khí, kĩ thuật,...)
- Các phong trào diễn ra lẻ tẻ, tự phát.
5. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX
a. Nguyên nhân
- Từ năm 1893, Lào trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. Ách thống trị nô dịch tàn bạo, hà khắc và phản động của thực dân Pháp đã khiến cho mâu thuẫn giữa nhân dân Lào và Pháp ngày càng sâu sắc.
Nhiều phong trào đấu tranh yêu nước đã diễn ra.
b. Phong trào đấu tranh tiêu biểu:
- Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc (1901 – 1903).
- Khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com-ma-đam (1901 – 1937).
c. Kết quả: Thất bại.
- Tương quan lực lượng quá chênh lệch (Pháp có ưu thế hơn về vũ khí, kĩ thuật,...)
- Các phong trào diễn ra lẻ tẻ, tự phát.
6. Xiêm giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
- Từ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, trước sự nhòm ngó, đe dọa xâm lược của các nước phương Tây, Xiêm đã tiến hành công cuộc cải cách đất nước.
* Công cuộc cải cách đất nước ở Xiêm
- Diễn ra ở Xiêm dưới thời kì trị vì của vua Rama IV và Rama V.
 - Cải cách được tiến hành trên nhiều lĩnh vực, theo hình mẫu các nước phương Tây.
+ Chính trị: thiết lập nền quân chủ lập hiến, bên cạnh nhà vua còn có hội đồng nhà nước – đóng vai trò như 1 cơ quan tư vấn, khởi thảo pháp luật,..
+ Kinh tế: xóa bỏ chế độ nô lệ vì nợ; khuyến khích tư nhân trong và ngoài nước bỏ vốn kinh doanh,..
+ Quân đội được trang bị và huấn luyện theo kiểu phương Tây.
+ Ngoại giao: thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo (“ngoại giao cây tre”).
Kết quả:
- Xiêm giữ được độc lập tương đối về chính trị.
- Đưa Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Tính chất: cách mạng tư sản chưa triệt để.

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng Chủ đề 4: Các nước Đông Nam Á

Câu 1. Thực dân Pháp đã chiếm những quốc gia nào ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX?
A. Philíppin, Brunây, Xingapo                                    B. Việt Nam, Lào, Campuchia          
C. Xiêm (Thái Lan), Inđônêxia                                   D. Malaixia, Miến Điện (Mianma)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 19 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 2. Từ nửa sau thế kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của
A. Thực dân Anh               B. Thực dân Pháp              C. Thực dân Hà Lan          D. Thực dân Tây Ban Nha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 1 Trang 19 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 3. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?
A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng    
B. Chính phue Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước     
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 4. Ông vua nào ở Campuchia buộc phải chấp nhận quyền bảo hộ của thực dân Pháp?
A. Sivôtha                         B. Xihanúc                        C. Nôrôđôm                      D. Pucômbô
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 5. Sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?
A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng    
B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thừa nhận trở thành thuộc địa của Pháp   
C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh mẽ, lan rộng khắp cả nước     
D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới giáp Việt Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng nổ cuối thế kỉ XIX là do
A. Chính sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp                                
B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp     
C. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến                                         
D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 7. Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp ở Campuchia trong những năm 1861 – 1892 là
A. Acha Xoa                      B. Pucômbô                       C. Commađam                  D. Sivôtha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Campuchia chống hực dân Pháp rong những năm 1863 – 1866 do ai lãnh đạo?
A. Acha Xoa                      B. Pucômbô                       C. Commađam                  D. Sivôtha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 9. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là
A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến            
B. Giai cấp phong kiến câu kết với thực dân Pháp đàn áp nhân dân                    
C. Thái độ nhu nhược của triều đình đối với quân Xiêm                                     
D. Ách thống trị của thực dân Pháp gây nên nỗi bất bình trong hoàng tộc và các tầng lớp nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 10. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia cuối thế kỉ XIX nổ ra mạnh nhất ở đâu?
A. Xiêm Riệp và U đông                                             B. Uđông và Phnôm Pênh
C. Khăm Muộn và Xiêm Riệp                                     D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 11. Acha Xoa đã mượn vùng đất nào củaViệt Nam để làm bàn đạp tấn công quân Pháp ở Campuchia?
A. Châu Đốc, Tịnh Biên                                              B. Châu Đốc, Hà Tiên      
C. Châu Đốc, Thất Sơn                                               D. Châu Đốc, Tây Ninh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 12. Năm 1864, nghĩa quân của Acha Xoa đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?
A. Uđông                           B. Paman                           C. Campốt                         D. Phnôm Pênh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 4 Trang 22 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 13. Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về lien minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của Acha Xoa                                       B. Khởi nghĩa của Pucômbô 
C. Khởi nghĩa của Commađam                                   D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 14. Cuộc khởi nghĩa của Pucômbô đã lấy vùng đấ nào ở Việt Nam để xây dựng căn cứ?
A. Châu Đốc                      B. Tây Ninh                       C. Thất Sơn                       D. An Giang
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 15. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa của Pucômbô bao gồm
A. Người Khơme, Chăm, Xtiêng, Kinh                       B. Người Khơme, Chăm, Êđê, Kinh
C. Người Khơme, Chăm, Xtiêng, Bana                      D. Người Khơme, Chăm, Xơđăng, Chứt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 16. Năm 1866, nghĩa quân của Pucômbô đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?
A. Uđông                           B. Paman                           C. Campốt                         D. Phnôm Pênh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 17. Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã lien kết với nghĩa quân của Pucômbô?
A. Trương Quyền, Nguyễn Trung Trực                      
B. Trương Định, Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương)
C. Trương Quyền, Võ Duy Dương ( Thiên hộ Dương)                                        
D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân ( Thủ khoa Huân)
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 18. Ý nghĩa nào phản ánh đúng sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc khởi nghĩa của Pucômbô?
A. Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì thường xuyên cung cấp vũ khí, đạn dược cho nghĩa quân
B. Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân
C. Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì thường xuyên tham gia huấn luyện quân sự, cung cấp lương thực cho nghĩa quân                                          
D. Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên phối hợp chiến đấu cùng nghĩa quân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: Mục 4 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 19. Năm 1893, sự kiện nào đã diễn ra lien quan đến vận mệnh của nước Lào?
A. Chính phủ Xiêm kí hiệp ước thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào            
B. Các đoàn hám hiểm của Pháp bắt đầu xâm nhập nước Lào                             
C. Nghĩa quân của Phacađuốc giải phóng được tỉnh Xavannakhét                      
D. Nghĩa quân Phacađuốc quyết định lập căn cứ tại tỉnh Xavannakhét
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Giải thích: Mục 5 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
Câu 20. Kết quả lớn nhất mà cuộc khởi nghĩa Phacađuốc ở Lào mang lại là
A. Giải phóng Luông Phabang và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào   
B. Giải phóng Uđông và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào 
C. Giải phóng cao nguyên Bôlôven và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào       
D. Giải phóng Xavannakhét và mở rộng hoạt dộng sang cả vùng biên giới Việt - Lào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Giải thích: Mục 5 Trang 23 SGK Lịch sử 11 cơ bản
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây