Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Lịch sử 10 Chủ đề 5: Ôn tập và kiểm tra

Thứ sáu - 22/01/2021 09:44
Câu hỏi vận dụng Lịch sử 10, De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2 trắc nghiệm có đáp AN, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10.
lịch sử 10
lịch sử 10
Câu hỏi vận dụng Lịch sử 10, De kiểm tra 1 tiết Sử 10 hk2 trắc nghiệm có đáp AN, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 2 trắc nghiệm, Câu hỏi tự luận Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10, 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 có đáp an, Câu hỏi nâng cao Lịch sử 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10 học kì 2, De cương on tập Lịch sử 10 học kì 1 trắc nghiệm, Trắc nghiệm Lịch sử 10 trọn bộ, Đề kiểm tra 1 tiết sử 10 HK1 trắc nghiệm có đáp an, 1299 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 10 có đáp an, Đề kiểm tra 1 tiết sử 10 hk1 trắc nghiệm

 Chủ đề 5: Ôn tập và kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào?Đóng đô ở đâu?
A. Năm 938, đóng đô ở Hoa Lư                                  B. Năm 939, đóng đô ở Thăng Long
C. Năm 939, đóng đô ở Cổ Loa                                  D. Năm 938, đóng đô ở Cổ Loa
Câu 2: (0,5 điểm). Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước ta trở nên như thế nào?
A. Nhà Ngô suy vong, "loạn 12 sứ quân" diễn ra, đất nước bị chia cắt        
B. Dương Tam Kha chiếm ngôi vua, tiếp tục xây dựng đất nước
C. Ngô Xương Ngập chiếm ngôi vua , đất nước tiếp tục ổn định     
D. Ngô Xương Văn chiếm ngôi vua, "loạn 12 sứ quân"
Câu 3: (0,5 điểm). Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 931- 933                                                    B. Từ năm 938- 944
C. Từ năm 939- 965                                                    D. Từ năm 939- 968
Câu 4: (0,5 điểm). Ở nước ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào?
A. Cuối Thời Ngô                                                        B. Đầu Thời Ngô
C. Cuối Thời Đinh                                                       D. Đầu Thời Đinh
Câu 5: (0,5 điểm). Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lâọ và tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 939-944                                                     B. Từ năm 968- 979
C. Từ năm 967- 979                                                    D. Từ năm 968- 1001
Câu 6: (0,5 điểm). Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế vào năm nào?Đặt tên nước là gì?
A. NĂm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt                 B. NĂm 968. Đặt tên nước là Đại Việt
C. NĂm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt                 D. NĂm 969. Đặt tên nước là Đại Việt

Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (5 điểm). Trình bày hoàn cảnh dẫn đến "loạn 12 sứ quân"?Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân" Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì để củng cố đất nước? Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào?
Câu 8 (2 điểm). Nhà Đinh –Tiền Lê đã làm được những gì cho đất nước?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C A B A B C

Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
* Hoàn cảnh dẫn đến "loạn 12 sứ quân"
Sau khi đánh bại cuộc xâm lược của nhà Nam Hán, năm 939 Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ loa – kinh đô cũ thời Âu Lạc, thành lập chính quyền mới. Đất nước bắt đầu ổn định, Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha chiếm ngôi vương. Nội bộ chính quyền trung ương lục đục, một số thế lực địa phương nhân đó nổi dậy, gây nên tình trạng chia cắt, tranh chấp lẫn nhau, sử cũ gọi là "loạn 12 sứ quân".
* Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân"
   -Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Nối tiếp sự nghiệp của Nhà Đinh, Nhà Tiền Lê (980-1009) củng cố hơn nữa bộ máy nhà nước Trung ương, chia làm 13 đạo, giao cho các con và các tướng lĩnh trung thành cai quản. Quân đội cũng được chấn chỉnh.
   - Quan hệ ngoại giao Việt- Tống được thiết lập trên cơ sở nhà Tống công nhận nền độc lập của nước Đại Cồ Việt. Nhà Tiền Lê bắt đầu quan hệ với Chăm pa, củng cố các vùng biên cương của đất nước.
* Ý nghĩa:
   - Tạo ra uy lực và thế đứng cho nước ta thời đó.
   - Tạo được khối đoàn kết toàn dân trong việc bảo vệ đất nước.
Câu 8:
   - Sau khi dẹp "loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà Đinh đã xây dựng một nhà nước quân chủ sơ khai bao gồm ba ban: võ ban, văn ban và tăng ban. Thành lập được quân đội để bảo vệ triều đình và đất nước.
   - Tiếp theo đó, nhà Tiền lê củng cố bộ máy nhà nước Trung ương, chia nước làm 10 đạo, chấn chỉnh quân đội để bảo vệ đất nước.
   - Nhà Đinh – Tiền Lê thực hiện quan hệ ngoại giao với nhà Tống và Chăm pa để củng cố đất nước, nhất là các vùng biên cương.

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Tên nước Đại Việt có từ thời vua nào của nhà Lý?
A. Vua Lý Thái Tổ                                                       B. Vua Lý Thái Tông
C. Vua Lý Thánh Tông                                                D. Vua Lý Nhân Tông
Câu 2: (0,5 điểm). Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV, nước ta trải qua các triều đại nào?
A. Lý, Trần, Hồ                                                           B. Đinh, Lê, Lý, Trần
C. Đinh, Lê, Lý, Trần, Hồ                                           D. Lý, Trần, Hồ, Lê
Câu 3: (0,5 điểm). Dưới thời Nhà Trần, người đứng đầu các xã gọi là gì?
A. Xã quan                                                                   B. Tể tướng
C. Tổng quản                                                               D. Xã trưởng
Câu 4: (0,5 điểm).Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo bảng thống kê sau đây?
A B
a.Nhà Ngô
b.Nhà Đinh
c.Nhà Tiền Lê
a. Chia nước làm 10 đạo, giao cho các con cháu và các tướng lĩnh trung thành cai quản
b. “Loạn 12 sứ quân”
c. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư
d. Bắt đầu quan hệ với Chăm pa, củng cố vùng biên cương của đất nước
e. Nhà nước quân chủ sơ khai ra đời, babo gồm ba ban:võ ban, văn ban và tăng ban
g. Kinh đô ở Cổ loa
Câu 5: (0,5 điểm). Bộ luật hành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?Do ai ban hành?
A. Quốc triều hình luật. Do Lê Thánh Tông ban hành          
B. Hình Luật. Do Lý Thánh Tông ban hành
C. Hoàng triều luật lệ. Do Lý Thánh Tông ban hành 
D. Luật Hồng Đức. Do Lê Thánh Tông ban hành
Câu 6: (0,5 điểm). Nhà Lý được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào
A. Từ năm 1010-1209                                                 B. Từ năm 1010-1210
C. Từ năm 1010-1138                                                 D. Từ năm 1010-1225

Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (4 điểm). Hãy trìnhbày và phân tích việc tổ chức bộ máy nhà nước và cai quản đất nước Đại Việt dưới thời Lý, Trần?
Câu 8 (3 điểm). Trình bày chính sách đối ngoại và đối nội dưới thời Lý – Trần?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D A Nối 1 với B,G.
Nối 2 với C,E.
Nối 3 với A,D.
B D

Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
   - Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước thành Đại Việt.
   - Tổ chức bộ máy nhà nước:
      + Vua đứng đầu đất nước, nắm mọi quyền hành cao nhất về chính trị, luật pháp, quân sự, nghi lễ, đối ngoại.
      + Giúp vua có Tể tướng (Thái úy), các đại thần,, các chức Hành khiển, các cơ quan hành chính, pháp lý như sảnh, viện, đài.
   - Tổ chức cai quản đất nước:
      + Chia đất nước thành nhiều lộ, dứoi lộ là phủ, huyện, châu, hương.
      + Quân đội gồm có Cấm binh bảo vệ nhà vua và kinh thành. Lộ binh ở các địa phương. Quân đội được tuyển chọn theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.
      + Luật pháp: Thời Lý có bộ Hình thư. Thời Trần có bộ hình luật riêng.
      + Tuyển chọn quan lại: Ban đầu ở thời Lý – Trần, quan lại chủ yếu được tuyển chọn từ con em các gia đình quý tộc hoặc con cháu quan lại. Về sau, những người thi cử đỗ đạt cũng được làm quan, nắm giữ một số chức quan trọng.
Câu 8:
   - Đại Việt là một quốc gia đa dân tộc. Từ xa xưa, các tộc người khác nhau trong nước đã cùng đấu tranh chống sự đô hộ của phương Bắc để giành lại độc lập và tình nguyện sống chung trên cùng một lãnh thổ. Các triều đại Đinh –Tiền Lê, Lý, Trần đã sớm ý thức dược điều đó. Nhà Lý, ngay từ thời Lý Thái Tổ, đã chủ trương đặt quan hệ thân tộc với các dân tộc ít người như gả công chúa, ban chức tước và cho mời họ về kinh…Nhà Trần cũng giải quyết một cách tốt đẹp các vụ chống đối, li khai của một số tù trưởng.
   - Ở miền xuôi, các thế lực chống đối, phản loạn cũng nhanh chóng được giải quyết một cách êm đẹp. Nhà nước và nhân dân cùng hợp tác chăm lo bảo vệ sản xuất, gia cố đê điều, chống lụt bão.
   - Đối với phương Bắc, các vương triều Lý, Trần, Hồ tuy giữ lệ thần phục, nộp cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.
   - Đối với các nước láng giềng phía nam, đặc biệt là Chăm pa, tuy có lúc căng thẳng nhưng nhà nước Lý –Trần luôn giữ thái độ vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.
   - Ý thức về sự gần gũi nhân dân, đoàn kết dân tộc để bảo vệ quyền tự chủ, tự cường của dân tộc.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây