Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

Chủ nhật - 24/01/2021 03:37
Sử 10 bài 39, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai, Ý nghĩa của Quốc tế thứ nhất sử 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân quốc tế, Lịch sử 8 Quốc tế thứ nhất, Số sánh Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai
lịch sử 10
lịch sử 10
Sử 10 bài 39, Ý nghĩa của Quốc tế thứ hai, Ý nghĩa của Quốc tế thứ nhất sử 8, Vai trò của Quốc tế thứ hai đối với phong trào công nhân quốc tế, Lịch sử 8 Quốc tế thứ nhất, Số sánh Quốc tế thứ nhất và Quốc tế thứ hai, Vai trò của Quốc tế thứ nhất, Vì sao Quốc tế thứ nhất giải tán, Trình bày vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế, Vì sao Quốc tế thứ nhất giải tán, Ý nghĩa Quốc tế thứ hai

Chủ đề 3: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

A. Tóm tắt lý thuyết
I. QUỐC TẾ THỨ NHẤT
1. Hoàn cảnh ra đời
- Giữa thế kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo và tập trung cao.
- Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột đối với công nhân.
- Nhiều cuộc đấu tranh của công nhân diễn ra song trong tình trạng phân tán, , chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng phi vô sản,thiếu thống nhất về mặt tư tưởng, mặt khác đặt ra yêu cầu cần phải có một tổ chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân các nước.
- Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy tình trạng biệt lập của phong trào ở mỗi nước kết quả còn hạn chế, mặt khác đặt ra yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo đoàn kết phong trào công nhân quốc tế các nước.
- Ngày 28 - 9 - 1864 một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Luân Đôn, 2000 người tham dự gồm đại biểu của các nước Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Nhiều nhà hoạt động cách mạng ở nước ngoài đang sống ở Luân Đôn cũng tham dự. C.Mác được mời dự buổi mít tinh và tham gia đoàn chủ tịch. Với niềm vui phấn khởi vô cùng song những người tham dự mít tinh thông qua nghị quyết thành lập Hội liên hiệp lao động quốc tế, tức Quốc tế thứ nhất.
- Hội nghị bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 32 người. Việc soạn thảo tuyên ngôn và điều lệ được giao cho một tiểu ban trong đó có C.Mác.
- Ngày 28 - 9 - 1864 Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn với sự tham gia của C.Mác.

2. Hoạt động của Quốc tế thứ nhất.
- Hoạt động của quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông qua các kỳ đại hội. (từ 9 - 1864 đến 7 - 1876 tiến hành 5 đại hội) Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ, thông qua những nghị quyết quan trọng.
- Ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất: Công nhân các nước tham gia ngày càng nhiều vào các cuộc đấu tranh chính trị, các tổ chức công đoàn ra đời.
- Vai trò:
+ Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.
+ Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn vờ chủ nghĩa Mác.
II. CÔNG XÃ PA-RI 1871
1. Cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 và sự thành lập Công xã
Nguyên nhân
- Mâu thuẫn của xã hội tư bản ngày càng sâu sắc, tạo điều kiện cho công nhân đấu tranh.
- Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ ( 19-7-1870),với sự thất bại của Pháp làm cho nhân dân căm ghét chế độ thống trị dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 4 - 9 - 1870 lật đổ đế chế II.
- Sự phản động của giai cấp tư sản Pháp cướp đoạt thành quả cách mạng của quần chúng, đầu hàng Đức để đàn áp quần chúng.
- Dẫn đến cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871.
Diễn biến
- Khi quân Phổ tiến vào Pa-ri, "Chính phủ vệ quốc" đã trở thành chính phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp. Trong khi đó, nhân dân Pa-ri tổ chức thành các đơn vị Quốc dân quân, tự vũ trang và xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô.
- Khoảng 3 giờ sáng ngày 18 - 3 - 1871, Chính phủ Vệ quốc cho quân đánh chiếm đồi Mông-mác nơi tập trung đại bác của quân quốc dân. Quần chúng nhân dân đã kịp thời kéo đến hỗ trợ, bao vây quân chính phủ.
- Ngày 18 - 3 - 1871 Quốc dân quân chiếm các cơ quan chính phủ và công sở, làm chủ thành phố, thành lập công xã. Lần đầu tiên trên thế giới chính phủ thuộc về giai cấp vô sản.
- Toán quân chính phủ chạy về Véc-xai, chính quyền giai cấp tư sản bị lật đổ

2. Công xã Pa-ri - Nhà nước kiểu mới
- Ngày 26 - 3 - 1871 công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Hội đồng gồm nhiều ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước công nhân và có thể bị bãi miễn.
- Những việc làm của công xã:
+ Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân.
+ Nhà thờ tách khỏi trường học.
+ Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: Công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt công nhân, đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc...
* Nhận xét: Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do dân và vì dân.

Chủ đề 3: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Quốc tế thứ nhất được thành lập trong hoàn cảnh nào?
A. Cuộc đấu tranh của công nhân trong tình trạng phân tán về tổ chức, thiếu thống nhất về tư tưởng
B. Phong trào công nhân thu được nhiều thắng lợi quan trọng
C. Công nhân và nông dân đã đoàn kết trong một mặt trận 
D. Giới chủ đã có những thỏa hiệp đối với công nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2. Quốc tế thứ nhất được thành lập vào năm nào?
A. Năm 1848                                                               B. Năm 1864
C. Năm 1876                                                               D. Năm 1895
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. Ý nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?
A. Truyền bá học thuyết Mác trong giai cấp công nhân       
B. Chống những tư tưởng lệnh lạc trong nội bộ
C. Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng 
D. Chỉ đạo việc thành lập các chính đảng của công nhân các nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 4. Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ
A. Nhiều chính đảng của công nhân các nước được thành lập          
B. Công nhân tham gia ngày càng nhiều vào các phong trào đấu tranh chính trị
C. Các tổ chức quần chúng của công nhân được thành lập   
D. Đoàn kết công nhân quốc tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5. Tình hình xã hội nổi bật ở nước Pháp những năm 70 của thế kỉ XIX như thế nào?
A. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng        B. Đội ngũ công nhân đông đảo
C. Tư sản tăng cường bóc lột công nhân                     D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 6. Pháp gây chiến tranh với Phổ nhằm mục đích gì?
A. Dùng chiến tranh để giải quyết những khó khăn trong nước       
B. Ngăn cản nước Đức thống nhất
C. Khắc phục khủng hoảng trong nước và ngăn cản công cuộc thống nhất nước Đức        
D. Chiếm đất, giành dân, mở rộng lãnh thổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 7.Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là
A. Quân Phổ bại trận                                                  
B. Quân Pháp thua, Napôlêông III phải đầu hàng Phổ
C. Pháp – Phổ kí hiệp định đình chiến                       
D. Nhân dân Pari nổi dậy đòi lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 8. Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4 – 9 – 1870 ở Pari?
A. Nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ Đế chế II             B. Toàn bộ quân Pháp bị bắt tù binh
C. Công xã Pari được thành lập                                   D. Nền cộng hòa II được thiết lập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 9. Quần chúng nhân dân và các tầng lớp dân nghèo Pari nổi dậy nhằm
A. Lật đổ Đế chế II, thiết lập nền cộng hòa                 B. Lật đổ Đế chế II, thiết lập chính phủ tư sản
C. Lật đổ Đế chế II, thiết lập Công xã Pari                 D. Khôi phục lại chế độ quân chủ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Quần chúng đã thành lập lực lượng nào để chống quân Phổ
A. Quốc dân quân                                                        B. Tự vệ
C. Quân đội cách mạng                                               D. Tự vệ và du kích
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây