Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Lịch sử 10 Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Thứ sáu - 22/01/2021 09:44
Lãnh địa phong kiến là gì, tính chất của chế độ phong kiến ở tây âu trung đại là gì?, Sự khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại, Thời gian ra đời của lãnh địa phong kiến, Lãnh chúa phong kiến Tây Âu
lịch sử 10
lịch sử 10
Lãnh địa phong kiến là gì, tính chất của chế độ phong kiến ở tây âu trung đại là gì?, Sự khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại, Thời gian ra đời của lãnh địa phong kiến, Lãnh chúa phong kiến Tây Âu, Tính chất của chế độ phong kiến ở Tây Âu thời trung đại là, Trình bày những nguyên nhân dân tới sử xuất hiện thành thị trung đại ở Tây Âu, So sánh thân phận của nông nô và nô lệNét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu ký trung đại là, Sự khác nhau giữa lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại, tính chất của chế độ phong kiến ở tây âu trung đại là gì?, Lãnh địa phong kiến là gì, Tính chất của chế độ phong kiến ở Tây Âu thời trung đại là, Vai trò quan trọng nhất của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời trung đại là, Thời gian ra đời của lãnh địa phong kiến, Phần tích những đặc điểm về kinh tế, chính trị của chế độ phong kiến Tây Âu

Chủ đề 3: Ôn tập và kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Đế quốc Rô-ma dần dần lâm vào tình trạng khủng hoảng vào từ thế kỷ nào?
A. Từ thế kỷ III                                                           B. Từ thế kỷ IV
C. Từ thế kỷ V                                                             D. Từ thế kỷ VI
Câu 2: (0,5 điểm). Vì sao đến giữa thế kỷ IV, các bộ lạc người Giéc-man ồ ạt xâm nhập vào đế quốc Rô-ma?
A. Lực lượng đủ mạnh.                                               
B. Máu hiếu chiến trào dâng.
C. Bị sự tấn công của người hung nô.                        
D. Bị sự tấn công của người Rô ma trước đó nên muốn trả thù lại.
Câu 3: (0,5 điểm). Đế quốc Rô-ma hung cứ một thời, đến năm 476, bị bộ tộc nào xâm chiếm?
A. Bị Bộ tộc Giéc-man xâm chiếm.                             B. Bị Bộ tộc Hung-nô xâm chiếm.
C. Bị Bộ tộc Tây-Gốt xâm chiếm.                               D. Bị Bộ tộc Giéc-man và Hung – nô xâm chiếm.
Câu 4: (0,5 điểm). Trong các vương quốc “man tộc” của người Giéc-man, vương quốc nào giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình phong kiến hóa?
A. Vương quốc Tây –Gốt                                            B. Vương quốc Đông –Gốt
C. Vương quốc Văng-đan                                            D. Vương quốc Phơ-răng
Câu 5: (0,5 điểm). Người phơ-răng vốn dĩ là một bộ tộc sống ở miền nào của châu Âu?
A. Sống ở miền Nam Châu Âu                                    B. Sống ở miền Bắc Châu Âu
C. Sống ở miền Tây Châu Âu                                     D. Sống ở miền Đông Châu Âu
Câu 6: (0,5 điểm). Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu gắn liền với sự kiện nào?
A. Các cuộc đấu tranh của nô lệ chống lại chủ nô Rô–ma..  
B. Sự suy yếu của đế quốc Rô ma.
C. Quá trình xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma.        
D. Tất cả các sự kiện trên.

Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (4 điểm). Khi tràn vào lãnh thổ Rô ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm đó có tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu?
Câu 8 (3 điểm).Sự hình thành các vương quốc của người Giéc-man diễn ra như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C A D B C

Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
* Khi tràn vào lãnh thổ Rô ma, người Giec man đã làm:
    - Khi tràn vào lãnh thổ Rô ma, người Giec man đã thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc mới của họ như vương quốc Ăng lô Xắc –xông, Vương quốc Phơ –răng, Vương quốc Tây –gốt, Đông – gốt…
    - Người Giec man còn chiếm ruộng đất của chủ nô Rô ma cũ rồi chia nhau, trong đó các tướng lĩnh quân sự và quý tộc được phân nhiều hơn.
    - người Giec man cũng từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki tô giáo.
* Những việc làm đó có tác động đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Châu âu.
Những việc làm đó dẫn tới sự hình thành các tầng lớp quý tộc tăng lữ vừa có đặc quyền riêng vừa rất giàu có. Họ trở thành những lãnh chúa phong kiến, Quan hệ sản xuất phong kiến châu Âu được hình thành.
Câu 8:
* Sự hình thành các vương quốc của Người Giec man
    - Người Giec man là một trong những bộ tộc lớn thuộc chủng tộc A-ri –an đến sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc và Đông Bắc của đế quốc Rô ma từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên.
    - Đến thế kỷ IV, do sự tấn công của người Hung – nô vào khu vực Đông và Nam âu, các bộ tộc người Giec man ồ ạt xâm nhập vào đế quốc Rô ma.
    - Do sự khủng hoảng về kinh tế chính trị và những cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo làm cho đế quốc Rô ma suy yếu, không còn sức ngăn chặn cuộc tấn công của người “Man tộc”.
    - Vương quốc “man tộc” được thành lập đầu tiên là Vương quốc Tây Gốt, tiếp đó là Vương quốc Văng –đan, Vương quốc Phơ rang và Vương quốc của người Ăng lô Xắc Xông.
    - Sau khi xâm lược Rô ma, Người Giec man đã chiếm ruộng đất của người Rô ma chia cho các gia đình cày cấy. Những gia đình này lập ra “mác-cơ”. Từ đó, chế độ công xã nguyên thủy tan rã. Xã hội của họ bước vào quá trình phong kiến hóa.

Đề kiểm tra 1 tiết (Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1: (0,5 điểm). Xã hội phong kiến ở Tây Âu được hình thành trong khoảng thời gian nào?
A. Khoảng thế kỷ V đến thế kỷ X                               B. Khoảng thế kỷ VI đến thế kỷ XI
C. Khoảng thế kỷ III TCN đến thế kỷ X                     D. Khoảng thế kỷ VII đến thế kỷ X
Câu 2: (0,5 điểm). Trong xã hội phong kiến Tây Âu gồm có những giai cấp cơ bản nào?
A. Lãnh chúa và nông dân tự do                                 B. Chủ nô và nô lệ
C. Lãnh chúa và nông nô                                             D. Địa chủ và nông dân
Câu 3: (0,5 điểm). Lãnh địa phong kiến là gì?
A. Vùng đất rộng lớn của nông dân                            B. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô.
C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến.        D. Vùng đất rộng lớn của quý tộc ,tăng lữ.
Câu 4: (0,5 điểm). Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai?
A. Giai cấp nông dân tự do                                         B. Giai cấp nông nô
C. Giai cấp nô lệ                                                          D. Lãnh chúa phong kiến
Câu 5: (0,5 điểm). Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc trong các lãnh địa phong kiến Tây Âu được biểu hiện như thế nào?
A. Mỗi lãnh địa có một khu vực đất đai rộng lớn, trong đó có ruộng đất, ao, hồ, rừng rú, sông, đầm, bãi hoang....để cho nông nô sản xuất.                              
B. Tất cả những vật phẩm cần dùng cho đời sống của lãnh chúa và nông nô đều được làm ra trong lãnh địa.
C. Nông nô bị buộc chặt vào ruộng đất phong kiến và lãnh địa, nếu ai bỏ trốn sẽ bị trừng phạt hết sức dã man.                                                                                    
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 6: (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây
TT Nội dung Đúng Sai
1. Ở Rô ma từ thế kỷ III do cuộc đấu tranh của nô lệ đã dẫn đến tình trạng sản xuất bị giảm sút, xã hội rối ren    
2. Đến cuối thế kỷ VI, đế quốc Rô ma bị người Giéc-man từ phương Bắc tràn xuống xâm chiếm    
3. Khi đế quốc Rô ma sụp đổ, chế độ chiếm nô ở Địa Trung Hải có điều kiện phát triển    
4. Khi vào đế quốc Rô ma người Giéc-man đã từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki tô giáo    
5. Nông nô và nô lệ là hai lực lượng sản xuất chính trong các lãnh địa phong kiến    
6. Mọi thứ cần dùng trong lãnh địa từ lương thực, thực phẩm cho đến quần áo, giày dép...đều do nông nô sản xuất ra    

Câu hỏi Tự luận
Câu 7 (7 điểm). Tổ chức kinh tế trong các lãnh địa phong kiến ở Tây Âu như thế nào? Hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa?

Đáp án và hướng dẫn giải
Câu hỏi Trắc nghiệm
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A C C B B 1:Đ;2:S;3:S;4:Đ;5:S;6:Đ.
Câu hỏi Tự luận
Câu 7:
* Tổ chức kinh tế trong lãnh địa:
   - Ở Tây Âu, lãnh địa phong kiến bao gồm một khu đất rộng, có cả đất trồng trọt, đồng cỏ, rừng rú, bãi hoang. Trong lãnh địa có lâu đài của quý tộc, nhà thờ , nhà cửa của nông nô.
   - Mỗi lãnh địa thuộc quyền cai quuản của một lãnh chúa; mỗi lãnh chúa có thể có nhiều lãnh địa. Lãnh địa có quyền thừa kế, sau khi lãnh chúa chết thì con trai cả có quyền được thừa hưởng lãnh địa và có nghĩa vụ đối với người đã phân phong lãnh địa đó.
   - Kinh tế trong lãnh địa là kinh tế tự nhiên, tự cấp , tự túc.
   - Kỹ thuật sản xuất trong lãnh địa: đầu thời trung đại, công cụ sản xuất thô sơ, kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất lao động thấp. Từ khoảng thế kỷ IX trở đi, công cụ bắt đầu được cải tiến, do đó sản xuất nông nghiệp dần dần được phát triển.
* Miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa
      + Do cơ sở kinh tế tự nhiên với chế độ nông nô mang tính chất địa phương biệt lập, nên mỗi lãnh địa phong kiến là một đơn vị chính trị độc lập, tương tự như một vương quốc riêng, có quân đội, luật lệ, tòa án riêng, chế độ thuế khóa và đơn vị đo lường riêng.
      + Mỗi lãnh địa như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm.
      + Trong lãnh địa, lãnh chúa có thể hành động theo ý mình. Họ sống cuộc đời nhàn rỗi, xa hoa. Thời bình, họ thường tổ chức săn bắn, tiệc tùng, vũ hội. Họ chuyên quyền, độc đoán trong quan hệ xã hội, tàn nhẫn đối với nông nô.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây