Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Lịch sử 10 Chủ đề 2: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nhật - 24/01/2021 03:37
Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội, Lợi mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời dựa vào tiền đề kinh tế - xã hội nào, Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học.
lịch sử 10
lịch sử 10
Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội, Lợi mở đầu tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời dựa vào tiền đề kinh tế - xã hội nào, Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa họcnhững điều kiện và tiền đề khách quan nào dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học?, Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời dựa vào tiền đề kinh tế - xã hội nào, Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiền đề tư tưởng trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì, Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội, Ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa xã hội khoa học, Tiền đề nào là nguồn gốc lý luận trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ đề 2: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ăng-ghen
- Cơ sở tình bạn Mác và Ăng-ghen:
+ C.Mác và Ăng-ghen đều ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động.
+ C.Mác và Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăng-ghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.
- Hoạt động của Mác:
+ Mác sinh ngày 5 - 5 1818 tại Tơ-ri-ơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh.
+ Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp - Đức. Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
- Hoạt động của Ăng ghen:
+ Sinh ngày 28 - 11 - 1820 ở thành phố Bác-men (Đức).
+ Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn và viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân.
+ Năm 1844 - 1847 C.Mác và Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác.

2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
a. Tổ chức đồng minh những người cộng sản
- C.Mác và Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật là đồng minh những người chính nghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau có thêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức...
- Tháng 6 - 1847 tại đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng-ghen , đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”Đồng minh những người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng minh những người cộng sản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là lật đổ giai cấp tư sản.
Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác và Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.
Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ.
b. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
Hoàn cảnh
- Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (11- 12 -1874) với sự tham gia của C.Mác và Ăng-ghen đã thông qua điều lệ
- Tháng 2 - 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ang-ghen soạn thảo.
Nội dung
- Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa.
- Cần thành lập chính Đảng và thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới.
- Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại".
Nhận xét
- Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình.
- Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.
Ý nghĩa
- Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.
- Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.
Công lao to lớn của C.Mác và Ăng-ghen với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lập là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.

Chủ đề 2: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản là chính đảng đầu tiên của
A. Giai cấp tư sản Đức                                                B. Giai cấp vô sản Đức
C. Những người lãnh đạo Đức                                    D. Giai cấp vô sản quốc tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng mục đích thành lập của Đồng minh những người cộng sản
A. Đoàn kết vô sản tất cả các nước                             B. Lật đổ giai cấp tư sản
C. Thủ tiêu xã hội tư sản                                             D. Thiết lập sự thống trị của vô sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 3. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản do ai soạn thảo
A. Mác                                                                         B. Ăngghen
C. Mác và Ăngghen                                                     D. Xanh ximông
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 4. Cương lĩnh của Đồng minh những người cộng sản có tên gọi là
A. Tuyên ngôn của những người chính nghĩa             B. Tuyên ngôn của những người cộng sản
C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản                             D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5. Tuyên ngôn là một văn kiện quan trọng, là những luận điểm cơ bản
A. Sự phát triển xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa        
B. Về vai trò và sự mệnh của giai cấp vô sản
C. Về sự phát triển xã hội                                           
D. Của chủ nghĩa duy vật biện chứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 6. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản được xác định qua Tuyên ngôn là
A. Đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản   
B. Xây dựng chế độ cộng sản
C. Thành lập chính đảng của mình, thiết lập chuyên chính vô sản   
D. Lãnh đạo cuộc đấu tranh chống sự thống trị và áp bức bóc lột tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 7. Ý không phản ánh đúng điều kiện để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình được xác định qua Tuyên ngôn là
A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH                      B. Thành lập chính đảng của mình
C. Thiết lập nền chuyên chính vô sản                         D. Đoàn kết các lực lượng công nhận trên thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 8. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản kết thúc bằng khẩu hiệu nào?
A. “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại”                    
B. “Thiết lập nền chuyên chính vô sản”
C. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”                    
D. “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. Hãy kết nối tên nhân vật lịch sử ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp
1. C.Mác
2. Ph.Ăngghen
a) Là người Đức gốc Do Thái
b) Được sinh ra tại Bácmen (Đức)
c) Được sinh ra tại thành phố Tơriơ (Đức)
d) Tác giả cuốn Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh
e) Tham gia xuất bản tạp chí Biên niên Pháp – Đức
f) Đề nghị đổi tên Đồng minh những người chính nghĩa thành Đồng minh những người cộng sản
g) Mất năm 1883
h) Mất năm 1895
A. 1 – a, c, e, g; 2 – b, d, f, h                                       B. 1 – b, d, h; 2 – a, c, e, f, g
C. 1 – a, b, f, g; 2 – c, d, e, h                                       D. 1 – a, d, g; 2 – b, c, e, f, h
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 10. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của
A. Đảng Cộng sản                                                        B. Chủ nghĩa xã hội khoa học
C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng                               D. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 11. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu bước đầu tiên kết hợp giữa
A. Phong trào công nhân và chính đảng tiên phong của nó  
B. Chủ nghĩa xã hội khoa học với phát triển công nhân
C. Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc 
D. Lí luận và thực tiễn phong trào công nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây