Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25

Lịch sử 10 Chủ đề 1: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Thứ sáu - 22/01/2021 09:44
quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ the kỉ 10 đến the kỷ 15), Bài 18 Lịch sử 10, Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam, Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ 10 đến 15, Lịch Sử 10
lịch sử 10
lịch sử 10
quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ the kỉ 10 đến the kỷ 15), Bài 18 Lịch sử 10, Cơ sở hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Việt Nam, Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ 10 đến 15, Lịch Sử 10 Bài 17 VietJack, Lịch sử 10 Bài 17 trắc nghiệm, Lịch Sử 10 Bài 17 ngắn nhất, Lịch sử 10 bài 17 Giáo án, Bộ máy nhà nước thời phong kiến, Nhà nước phong kiến Việt Nam, Các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ 10 đến 15, Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua

Chủ đề 1: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

A. Tóm tắt lý thuyết
I. BƯỚC ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP THẾ KỶ X
- Năm 939 Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Đông Anh Hà Nội
-> Mở đầu xây dựng NN độc lập tự chủ.
- Năm 968 sau khi dẹp loạn 12 sứ quân Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt. Chuyển kinh đô về Hoa Lư, Ninh Bình.
- Tổ chức bộ máy nhà nước: Thời Đinh, tiền Lê chính quyền trung ương có 3 ban: Ban văn; Ban võ; Tăng ban.
+ Về hành chính chia nước thành 10 đạo.
+ Tổ chức quân đội theo chế độ ngụ binh ngư nông.
=>NN quân chủ chuyên chế được thành lập, còn sơ khai, song đã là nhà nước độc lập tự chủ của nhân dân ta.

II. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN Ở ĐẦU THẾ KỶ XI đến XV.
1. Tổ chức bộ máy nhà nước
- Năm 1009, Lý Công Uẩn lên làm vua,nhà Lý thành lập - Lý Thái Tổ.
- Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (thủ đô Hà Nội nay).
- Năm 1045 Lý Thánh Tông đặt quốc hiệu là Đại Việt.
- Mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc.
*)Bộ máy nhà nước Lý, Trần, Hồ
- Đứng đầu nhà nước là vua , vua quyết định mọi việc quan trọng, giúp vua có tể tướng và các đại thần, bên dưới là sảnh, viện, đài.
- Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế được cải tiến hoàn chỉnh hơn.
- Cả nước chia thành nhiều lộ, trấn do các hoàng tử (thời Lý) hay an phủ Sứ (thời Trần, Hồ), đơn vị hành chánh cơ sở là xã.
*)Bộ máy nhà nước thời Lê sơ:
- Năm 1428 sau khi chiến thắng nhà Minh Lê Lợi lên ngôi hoàng đế để lập nhà Lê (Lê sơ).
- Giữa thế kỷ XV, Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách hành chính lớn.
- Chính quyền trung ương:
- Chính quyền địa phương:
+ Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên mỗi đạo có 3 ti (Đô ti, thừa ti, hiến ti).
+ Dưới đạo là: Phủ, Huyện, Châu, Xã.
-> Dưới thời Lê bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.
Nhận xét về cuộc cải cách của Lê Thánh Tông:
Đây là cuộc cải cách hành chính lớn toàn diện được tiến hành từ trung ương đến địa phương. Cải cách để tăng cường quyền lực của nhà vua. Quyền lực tập trung trong tay vua, chứng tỏ bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế nhà Lê đạt đến mức độ cao, hoàn thiện.

2. Luật pháp và quân đội
*)Luật pháp
- 1042 Vua Lý Thánh Tông ban hành Hình thư (bộ luật đầu tiên).
- Thời Trần: Hình luật.
- Thời Lê biên soạn một bộ luật đầy đủ gọi là Luật Hồng Đức
-> Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước và một số quyền lợi chân chính của nhân dân.
*)Quân đội: được tổ chức quy củ
Gồm
Cấm binh (bảo vệ kinh thành) và quân chính quy bảo vệ đất nước,Tuyển theo chế độ "ngụ binh ư nông"

3. Hoạt động đối nội và đối ngoại
*)Đối nội:
- Quan tâm đến đời sống nhân dân.
- Chú ý đoàn kết đến các dân tộc ít người.
*)Đối ngoại: với nước lớn phương Bắc:
+ Quan hệ hòa hiếu.
+ Đồng thời sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
- Với: Chămpa, Lào, Chân Lạp có lúc thân thiện, có lúc xảy ra chiến tranh.

Chủ đề 1: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1. Quốc hiệu Đại Cồ Việt được đặt vào năm nào?
A. Năm 939                                                                 B. Năm 965
C. Năm 968                                                                 D. Năm 980
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 2. Trấn là đơn vị hành chính được đặt ra đầu tiên dưới triều đại nào?
A. Tiền Lê                                                                    B.
C. Trần                                                                         D. Hồ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 3. Bộ máy nhà nước phong kiến ở nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua
A. Lý Thái Tổ                                                              B. Lê Thái Tổ
C. Trần Thánh Tông                                                    D. Lê Thánh Tông
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 4. Tổ chức nhà nước quân chủ sơ khai thời Đinh – Tiền Lê gồm
A. Sáu bộ: Binh, Hình, Công, Hộ, Lại, Lễ                  B. Hai ban: văn ban và võ ban
C. Ba ban: Văn ban, Võ ban và Tăng ban                   D. Vua, Lạc hầu, Lạc tướng và Bồ chính
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 5. Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV được xây dựng theo thể chế
A. Dân chủ                                                                   B. Cộng hòa
C. Quân chủ                                                                 D. Quân chủ chuyên chế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 6. Thể chế quân chủ chuyên chế có nghĩa là
A. Vua là người đứng đầu, có quyền lực tối cao, trực tiếp điều hành và giải quyết mọi việc trọng đại của quốc gia                                                                               
B. Vua và các tướng lĩnh quân sự cùng điều hành quản lí đất nước
C. Quyền lực tập trung trong tay một nhóm quý tộc cao cấp
D. Tầng lớp tăng lữ nắm vai trò quyết định trong các vấn đề chính trị và quân sự
Hướng dẫn giải:
Câu 7. Đại Cồ Việt/ Đại Việt bắt đầu đặt quan hệ với Champa để củng cố các vùng biên giới của đất nước từ
A. Triều Trần – Trần Thái Tông                                  B. Triều Tiền Lê – Lê Đại Hành
C. Triều Đinh – Đinh Tiên Hoàng                              D. Triều Lý – Lý Thái Tổ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 8. Quốc hiệu Đại Việt có từ đời vua
A. Lý Thái Tổ                                                              B. Lý Thái Tông
C. Lý Thánh Tông                                                       D. Lý Nhân Tông
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 9. Bộ Luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì?
A. Hình Luật                                                                B. Quốc triều hình luật
C. Hình thư                                                                  D. Hoàng Việt luật lệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 10. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới triều đại nào?
A. Triều Lý                                                                  B. Triều Trần
C. Triều Lê sơ                                                              D. Triều Nguyễn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 11. Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam
A. Hình thư                                                                  B. Hình luật
C. Quốc triều hình luật                                                D. Hoàng Việt luật lệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 12. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý, Trần, Lê là gì?
A. Bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là dân nghèo       
B. Bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị
C. Bảo vệ đất đai, lãnh thổ của Tổ quốc                    
D. Bảo vệ tài sản và tính mạng của nông dân làng xã
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 13. Trong các thế kỉ XI – XV, quân đội được tổ chức gồm
A. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước  
B. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ cung thành và quân bảo vệ đất nước
C. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành(cấm quân) và quân chính quy bảo vệ đất nước (ngoại binh)                                                                                    
D. Một bộ phận: quân chính quy đảm nhiệm hai nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 14. Trong các thế kỉ X – XV, quân đội được tuyển theo
A. Chế độ “ngụ binh ư nông”                                      B. Chế độ nghĩa vụ quân sự
C. Chế độ lao dịch                                                       D. Chế độ trưng binh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15. Người có công dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước là
A. Đinh Bộ Lĩnh                                                          B. Đinh Công Trứ
C. Đinh Điền                                                               D. Ngô Xương Ngập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 16. Năm 939, ông xưng Vương, xây dựng chính quyền mới và đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội). Ông là ai
A. Ngô Quyền                                                              B. Đinh Tiên Hoàng
C. Lê Hoàn                                                                  D. Lý Công Uẩn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 17. Năm 968, ông lên ngôi Hoàng đế, lập ra triều Đinh. Ông là
A. Ngô Quyền                                                              B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Đinh Liễn                                                                D. Lê Hoàn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 18. Người hạ Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (1010) là
A. Ngô Quyền                                                              B. Đinh Tiên Hoàng
C. Lê Hoàn                                                                  D. Lý Công Uẩn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 19. Vị vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư là
A. Ngô Quyền                                                              B. Đinh Tiên Hoàng
C. Lê Hoàn                                                                  D. Lý Công Uẩn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 20. Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, triều đại có tới hai vị vua trị vì là
A. Nhà Trần                                                                 B. Nhà Lê
C. Nhà Đinh                                                                 D. Nhà Lý
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 21. Nhà Lê được thành lập sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa
A. Hương Khê                                                             B. Bãi Sậy
C. Lam Sơn                                                                  D. Tây Sơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 22. Người tiến hành cuộc cải cách hành chính lớn vào những năm 60 của thế kỉ XV là
A. Lê Thái Tổ                                                              B. Lê Thánh Tông
C. Lê Nhân Tông                                                         D. Lê Thái Tông
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 23. Mô hình tổ chức hành chính nào sau đây thuộc thời Lê sơ sau cải cách?
A. Lộ, phủ, huyện, châu, xã                                         B. Lộ, trấn, phủ, châu, xã
C. Đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã                     D. Đạo, phủ, châu, hương, giáp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 24. Sử dụng các cụm từ cho sẵn dưới đây để hoàn chỉnh những thông tin nói về bộ máy nhà nước thời Lý – Trần
“Từ thời Lý, chín quyền trung ương từng bước được tổ chức hoàn chỉnh. Đứng đầu đất nước ta là …….(1)…..nắm mọi quyền hành về chính trị, luật pháp và quân sự. Giúp việc cho vua là …….(2)…….. và …….(3)……Bên dưới là các cơ quan trung ương như sành, viện, đại. Ngoài ra, còn có các chức quan chuyên trông nom sản xuất nông nghiệp và hệ thống đê điều.
Đất nước được chia thành các…..(4)….., do các hoàng tử (thời Lý) hay An phủ sứ (thời Trần – Hồ) cai quản. Dưới lộ, trấn là các ……(5)……. Và đều có quan lại triều đình trông coi. Đơn vị hành chính cấp cơ sở gọi là xã, do các ……(6)….. đứng đầu”.
A. 1) vua, 2) tể tướng, 3) các đại thần, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) xã quan 
B. 1) vua, 2) các đại thần, 3) tể tướng, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) xã quan
C. 1) vua, 2) tể tướng, 3) các đại thần, 4) phủ, huyện, châu, 5) lộ, trấn, 6) xã quan 
D. 1) vua, 2) tể tướng, 3) xã quan, 4) lộ, trấn, 5) phủ, huyện, châu, 6) các đại thần
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 25. Ý không phản ánh chính xác hoạt động đối nội của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV là
A. Coi trọng đến việc bảo vệ an ninh đất nước          
B. Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc
C. Cho phép các tù trưởng miền núi lập thành vùng tự trị    
D. Chăm lo đến đời sống nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C
Câu 26. Ý không phản ánh chính xác hoạt động đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV là
A. Thực hiện cống nạp với các triều đại phương Bắc, nhưng vẫn giữ vững tư thế của một quốc gia độc lập, tự chủ                                                                              
B. Thần phục các triều đại phương Bắc và các nước láng giềng
C. Giữ mối quan hệ hòa hiếu, thân thiện với các nước láng giềng   
D. Khi bị xâm lược hoặc bị xâm phạm biên giới thì sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây