Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Mẫu đề án nhân sự đại hội đoàn trường

Chủ nhật - 20/09/2020 12:44
Ban de an nhân sự BCH chi đoàn, Đề an nhân sự Ban chấp hành, Cách xây dựng de an nhân sự, De an nhân sự đại hội chi đoàn, De an nhân sự Bí thư chi đoàn
đại hội đoàn trương
đại hội đoàn trương
Ban de an nhân sự BCH chi đoàn, Đề an nhân sự Ban chấp hành, Cách xây dựng de an nhân sự, De an nhân sự đại hội chi đoàn, De an nhân sự Bí thư chi đoàn

 
HuyÖn ®oµn yªn ®Þnh
§oµn tr­­êng THPT Yªn §Þnh 2
***
§OµN TNCS Hå CHÝ MINH

Yªn §Þnh, ngµy  20  th¸ng  9  n¨m 2020
                                                                                                                       

®Ò ¸n nh©n sù
BCH §oµn tr­êng THPT Yªn §Þnh 2, nhiÖm kú 2020 - 2021


          - Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Thực hiện kế hoạch số: 37-KH/ĐTN ngày  07 tháng 09 năm 2020 của Ban Chấp hành Huyện Đoàn Yên Định về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở.
          - Căn cứ tình hình đặc điểm công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị.
          Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Đảng  uỷ và Ban thường vụ huyện Đoàn, BCH Đoàn trường THPT Yên Định 2 nhiệm kỳ 2019 - 2020 xây dựng đề án nhân sự BCH Đoàn trường THPT Yên Định 2 nhiệm kỳ 2020 - 2021 như sau:
 
  1. Về tiêu chuẩn của Ban chấp hành:
Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Yên Định 2 nhiệm kỳ 2020 – 2021 phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:
- Có đạo đức và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh niên.
- Có khả năng cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên và cấp cơ sở, gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở đơn vị.
- Năng động, sáng tạo, xung kích, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
- Có kiến thức tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên, am hiểu về tình hình đơn vị.
- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.
- Cã n¨ng lùc chuyªn m«n tèt.
2- Về độ tuổi trung bình, trình độ văn hoá của BCH.
a - Về độ tuổi:
- Căn cứ điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
  - Căn cứ vào Quy chế cán bộ đoàn ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Tuổi bình quân trong BCH  không quá 28 tuổi
- Căn cứ tình hình thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên, BCH Đoàn trường THPT Yên Định 2 nhiệm kỳ 2019 – 2020 xây dựng BCH nhiệm kỳ 2020– 2021có độ tuổi bình quân là 24 tuổi. Người cao tuổi nhất không quá 38 tuổi.
b. Về trình độ:
Để đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới, trình độ trong BCH phải đảm bảo về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ:
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với uỷ viên BCH là giáo viên, nhân viên
          3 - Về số lượng uỷ viên ban chấp hành:          
- Thực hiện kế hoạch số: 37- KH/ĐTN ngày  07 tháng 09 năm 2020 của Ban Chấp hành huyện Đoàn Yên Định  về việc tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở.
Căn cứ tình hình thực tế về số chi đoàn trực thuộc và số đoàn viên thanh niên hiện có. Được sự đồng ý của Đảng bộ và BTV Huyện Đoàn Yên Định, số lượng BCH khoá mới xây dựng là 15 đồng chí trong đó Ban thường vụ: 5 đồng chí (1 Bí thư, 2 phó bí thư.)
4- Về cơ cấu ban chấp hành.
Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, những đồng chí có uy tín, có năng lực và trẻ hoá đội ngũ Ban chấp hành. BCH nhiệm kỳ tới cần đảm bảo cơ cấu như sau:
+ Cơ cấu nữ trong BCH là:        9 đồng chí             60%
+ Chi  §oµn gi¸o viªn :              8 ®ång chÝ              53,33%
                    + C¸c chi ®oµn häc sinh lµ :       7 ®ång chÝ             53,33%
                                Trong ®ã:  - K12       :     2 ®ång chÝ             13,33%
                                                 -  K11       :    2 ®ång chÝ             13,33%
                                                 -  K10       :    3 ®ång chÝ             20%
          Trªn ®©y lµ ®Ò ¸n x©y dùng BCH §oµn tr­êng kho¸ 48; BCH §oµn tr­êng kho¸ 47 xin tr×nh vµ xin ý kiÕn §¹i héi./.
                                                               BCH §oµn tr­êng kho¸ 47                                                                                          
                                                                            NHIỆM KỲ 2019 – 2020
 
           HuyÖn ®oµn yªn ®Þnh
§oµn tr­­êng THPT Yªn §Þnh 2
***
§OµN TNCS Hå CHÝ MINH

Yªn §Þnh, ngµy  20 th¸ng 09  n¨m 2020
                                                                                                                       
Dù kiÕn nh©n sù
BCH §oµn tr­êng THPT Yªn §Þnh 2 lÇn thø 48, nhiÖm kú 2020 - 2021

 
TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Trình độ Chi đoàn Đảng viên Chức danh
Chuyên môn Lý luận
1 Phạm Văn Giáp 1984 Nam Đại học   GV X UVBTV Bí Thư
2 Nguyễn Thị Luyến 1986 Nữ Đại học   GV X UVBTV P. bí thư
3 Triệu Thị Mai 1987 N Đại học   GV X UVBTV P. bí thư
4 Trịnh Huy Hiệp 1984 Nam Đại học   GV   UVBCH
5 Phạm Thị Quyên 1985 Nữ Đại học   GV   UVBCH
6 NguyÔn ThÞ YÕn 1985 Nữ Đại học   GV X UVBTV
7 Bùi Đức Quân 1982 Nam Đại học   GV X UVBCH
8 Trịnh Thị Loan 1984 Nữ Đại học   GV X UVBCH
9 Phạm Lê Quý Phương 2003 Nam 12   12A1   UVBTV
10 Trịnh Thị Quỳnh Trang 2003 Nữ 12   12A3   UVBCH
11 Lê  Minh Đức 2004 Nam 11   11B1   UVBCH
12 Lê Ngọc Anh 2004 Nữ 11   11B2   UVBCH
13 Trịnh Quế Chi 2005 N 10   10C1   UVBCH
14 Trương Thị Nhật Lệ 2005 Nữ 10   10C5   UVBCH
15 Nguyễn Đình Lộc 2005 Nam 10   10C7   UVBCH
Dự khuyết: Trịnh Ngọc Mai               Bí thư chi đoàn 10C9
Dự khuyết: Phạm Thị Thu Hiền          Bí thư chi đoàn 12A8

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
Bí ThưNguyễn Thị Nhung
 
T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thưPhạm Văn Giáp
                                                                                                                                                                             
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây