Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Địa Lí 10 Chủ đề 3: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Thứ năm - 28/01/2021 11:43
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam, Bài 34 Địa lí 10, Địa lí 10 Bài 32, Bài 33 Địa lý 7, Vai trò của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
địa lý 10
địa lý 10
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam, Bài 34 Địa lí 10, Địa lí 10 Bài 32, Bài 33 Địa lý 7, Vai trò của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Trả lời câu hỏi Địa 10 Bài 33Soạn Địa 10 Bài 34, Soạn Địa 10 Bài 33, Soạn Địa 10 Bài 32, Công nghệ 10 bài 33, Địa Bài 33 lớp 7, Bài 33 Địa lí 10 Lý thuyết, Trả lời câu hỏi Địa 10 Bài 33, Giải bài tập Địa Lí 10 Bài 33 trang 132

Chủ đề 3: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

A. Tóm tắt lý thuyết
I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
- Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động.
- Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
1. Một số khái niệm cơ bản

- Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay sơ chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư.
- Khu công nghiệp tập trung là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.
- Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

2. Đặc điểm của một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp
                                                   (Skg)

Chủ đề 3: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng
Câu 1: Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp, bao gồm
A. Các khu công nghiệp, vùng công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.          
B. khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ               
C. khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp không mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.          
D. Các khu công nghiệp, vùng công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp không có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 2: Vùng công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?
A. Đơn giản nhất, quy mô lớn nhất.                            B. Phức tạp nhất, trình độ cao nhất. 
C. Diện tích lớn nhất, nhiều ngành nhất.                     D. Trình độ cao nhất, quy mô lớn nhất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 3. Sự tập hợp của nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ về sản xuất và có những nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp là đặc điểm của
A. Điểm công nghiệp.                                                  B. Khu công nghiệp tập trung.         
C. Trung tâm công nghiệp.                                          D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 4: Khu công nghiệp tập trung có đặc điểm nào dưới đây?
A. Gắn với đô thị vừa và lớn.                                      B. Có ranh giới địa lí xác định.         
C. Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.                                           D. Có ngành công nghiệp chủ đạo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 5. Trung tâm công nghiệp thường là
A. Các thành phố vừa và lớn.                                      B. Các vùng lãnh thổ rộng lớn.         
C. Các thành phố nhỏ.                                                  D. Tổ chức ở trình độ thấp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 6: Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư là đặc điểm nổi bật của
A. Vùng công nghiệp.                                                  B. Điểm công nghiệp.       
C. Trung tâm công nghiệp.                                          D. Khu công nghiệp tập trung.
Hướng dẫn giải:

Câu 7. Hình thức cơ bản nhất để tiến hành hoạt động công nghiệp là:
A. Điểm công nghiệp.                                                  B. Xí nghiệp công nghiệp.
C. Khu công nghiệp.                                                    D. Trung tâm công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 8: Điểm công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?
A. Gồm nhiều xí nghiệp tập trung, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư.                                          
B. Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố cách xa vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư.                                          
C. Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và đồng nhất với một điểm dân cư.
D. Gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ, phân bố gần vùng nguyên nhiên liệu và không bao gồm điểm dân cư.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 9: Ý nào sau đây là đặc điểm của vùng công nghiệp?
A. Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.
B. Có các xí nghiệp hạt nhân(thể hiện hướng chuyên môn hóa).                         
C. Có các xí nghiệp phục vụ, bổ trợ.                          
D. Có các ngành phục vụ, bổ trợ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 10. “Khu công nghiệp tập trung” còn có tên gọi khác là
A. Điểm công nghiệp.                                                  B. Trung tâm công nghiệp.   
C. Khu chế xuất.                                                          D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 11: Vùng công nghiệp không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Gắn với đô thị vừa và lớn.                                      B. Là vùng lãnh thổ rộng lớn.           
C. Có các ngành phục vụ, bổ trợ.                                D. Có ngành công nghiệp chủ đạo.
Hướng dẫn giải:

Câu 12: “Sản xuất các sản phẩm vừa để phục vụ tiêu dùng trong nước, vừa để xuất khẩu”, đây là đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?
A. Điểm công nghiệp.       B. Khu công nghiệp.          C. Trung tâm công nghiệp.    D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 13. Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?
A. Điểm công nghiệp.                                                  B. Khu công nghiệp tập trung.         
C. Trung tâm công nghiệp.                                          D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 14: Khu công nghiệp có đặc điểm nào dưới đây?
A. Chỉ sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước.                
B. Chỉ sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu xuất khẩu.                  
C. Sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu công nhân trong khu công nghiệp đó.
D. Sản xuất các sản phẩm vừa để phục vụ tiêu dùng trong nước, vừa để xuất khẩu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 15. Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc điểm nổi bật của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào dưới đây?
A. Vùng công nghiệp.                                                  B. Điểm công nghiệp.       
C. Trung tâm công nghiệp.                                          D. Khu công nghiệp tập trung.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Câu 16: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp?
A. Chỉ bao gồm 1 – 2 xí nghiệp riêng lẻ.                    
B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu hoặc trung tâm tiêu thụ.              
C. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất.                                    
D. Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: Đặc điểm của điểm công nghiệp là: Gồm 1 đến 2 xí nghiệp; Phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ; Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau. Nhận xét D không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp.

Câu 17. Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào đặc điểm nào dưới đây?
A. Đặc điểm của ngành công nghiệp đó.                    
B. Ngành năng lượng.      
C. Ngành nông – lâm – thủy sản.                               
D. Khai thác, vì không có ngành này thì không có vật tư.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: Để phân bố các ngành công nghiệp hợp lí và mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào đặc điểm của ngành công nghiệp đó.

Câu 18. Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố nào dưới đây?
A. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên.                         B. Vị trí địa lý.                 
C. Cơ sở vật chất, hạ tầng.                                          D. Chính sách của nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án B.
Giải thích: Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố vị trí địa lý.

Câu 19. Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu được gọi là:
A. Điểm công nghiệp.       B. Khu công nghiệp.          C. Trung tâm công nghiệp.    D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích: Tứ giác công nghiệp ở miền Đông Nam Bộ gồm Biên Hoà, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu được gọi là vùng công nghiệp.

Câu 20. Đã Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh là hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:
A. Điểm công nghiệp.       B. Khu công nghiệp.          C. Trung tâm công nghiệp.    D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: Đã Nẵng, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo hình thức trung tâm công nghiệp.

Câu 21: Điểm công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây?
A. Đồng nhất với một điểm dân cư.                           
B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu hoặc trung tâm tiêu thụ.              
C. Có các ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.             
D. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất.
Hướng dẫn giải:
Chọn C.
Giải thích: Đặc điểm của điểm công nghiệp là:
- Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.
- Phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.
- Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau.
- Nhận xét C không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp.

Câu 22: Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau
A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.          
B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp.           
C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp.          
D. Vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, điểm công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích:
- Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trong đó có một hoặc hai xí nghiệp đơn lẻ, thường gắn với một điểm dân cư,phân bố gần vùng nguyên – nhiên liệu.
- Khu công nghiệp là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng (quy mô khoảng vài trăm ngàn ha), vị trí thuận lợi, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt; gồm nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ với nhau, hỗ trợ nhau trong sản xuất.
- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
- Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất, quy mô rộng lớn nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.
=> Như vậy, về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn như sau: Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.

Câu 23: Về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau:
A. Điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp.          
B. Điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp.           
C. Khu công nghiệp, điểm công nghiệp, vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp.          
D. Vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp, điểm công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án D.
Giải thích:
- Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trong đó có một hoặc hai xí nghiệp đơn lẻ, thường gắn với một điểm dân cư,phân bố gần vùng nguyên – nhiên liệu.
- Khu công nghiệp là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng (quy mô khoảng vài trăm ngàn ha), vị trí thuận lợi, có kết cấu hạ tầng tương đối tốt; gồm nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ với nhau, hỗ trợ nhau trong sản xuất.
- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
- Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất, quy mô rộng lớn nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất và nét tương đồng trong quá trình hình thành công nghiệp.
=> Như vậy, về phương diện quy mô có thể xếp các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ như sau: Vùng công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp, điểm công nghiệp.

Câu 24: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chính của khu công nghiệp tập trung?
A. Có vị trí thuận lợi gần cảng biển, quốc lộ lớn.       B. Khu vực có ranh giới rõ ràng, vài trăm ha.
C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.                            D. Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: Có các ngành phục vụ và bổ trợ là đặc điểm của vùng công nghiệp.

Câu 25: Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là
A. Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư, KCN không có dân cư sinh sống.  
B. Điểm công nghiệp không có dân cư sinh sống, khu công nghiệp gắn với đô thị.
C. Điểm công nghiệp có nhiều xí nghiệp tập trung, khu công nghiệp có 1 – 2 xí nghiệp.   
D. Điểm công nghiệp phân bố ở nơi có vị trí thuận lợi, khu công nghiệp phân bố gần các vùng nguyên liệu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: So sánh đặc điểm của điểm công nghiệp và khu công nghiệp:
- Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư. Khu công nghiệp tập trung không có dân cư sinh sống => Nhận xét A đúng, nhận xét B sai.
- Điểm công nghiệp chỉ gồm 1 đến 2 xí nghiệp. Khu công nghiệp tập trung nhiều xí nghiệp trên một khu vực => Nhận xét C sai.
- Điểm công nghiệp phân bố gần vùng nguyên – nhiên liệu; khu công nghiệp tập trung có vị trí thuận lợi, phân bố gần sân bay, cảng biển, quốc lộ lớn, sân bay… => Nhận xét D sai.

Câu 26: Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là
A. Điểm công nghiệp không có dân cư sinh sống, khu công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư.
B. Điểm công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ giữa các xí nghiệp, khu công nghiệp thì không.      
C. Điểm công nghiệp có 1 – 2 xí nghiệp, khu công nghiệp tập trung tương đối nhiều xí nghiệp.    
D. Điểm công nghiệp phân bố ở nơi có vị trí thuận lợi, khu công nghiệp phân bố gần các vùng nguyên liệu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: So sánh đặc điểm của điểm công nghiệp và khu công nghiệp:
- Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư. Khu công nghiệp tập trung không có dân cư sinh sống =>Nhận xét A sai.
- Điểm công nghiệp chỉ gồm 1 đến 2 xí nghiệp. Khu công nghiệp tập trung nhiều xí nghiệp trên một khu vực => Nhận xét C đúng.
- Điểm công nghiệp phân bố gần vùng nguyên – nhiên liệu; khu công nghiệp tập trung có vị trí thuận lợi, phân bố gần sân bay, cảng biển, quốc lộ lớn, sân bay,… => Nhận xét D sai
- Điểm công nghiệp không có mối liên hệ chặt chẽ giữa các xí nghiệp => Nhận xét B sai

Câu 27: Việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam bị chi phối mạnh mẽ bởi yếu tố nào dưới đây?
A. Vị trí địa lí.                                                              B. Khoáng sản và nguồn nước.        
C. Dân cư và chính sách nhà nước.                             D. Cơ sở hạ tầng và vốn đầu tư.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: Các khu công nghiệp và khu chế xuất thường phân bố chủ yếu ở những vùng gần trục đường giao thông, các cảng biển,… để thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, trao đổi máy móc, nguyên vật liệu hàng hóa. Như vậy, vị trí địa lí có tác dụng lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Câu 28: “TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Nam; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau; các khu công nghiệp tiêu biểu là khu công nghiệp Tân Thuận, Hiệp Phước; khu công nghệ cao Linh Trung 1, Linh Trung 2…”. Những đặc điểm trên cho biết TP. HCM thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.       B. Khu công nghiệp.          C. Trung tâm công nghiệp.    D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích:
Đặc điểm của trung tâm công nghiệp:
- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.
- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
=> TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Nam; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau. Các đặc điểm của TP. Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của một trung tâm công nghiệp. Như vậy, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

Câu 29. Ý nào sau đây là một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp?
A. Đồng nhất với một điểm dân cư.                            B. Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi.       
C. Có các ngành phục vụ và bổ trợ.                            D. Khu công nghiệp tập trung.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích: Một trong những đặc điểm của vùng công nghiệp là có các ngành phục vụ và bổ trợ.

Câu 30: Nhân tố nào có tác động lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam?
A. Vị trí địa lí.                                                              B. Tài nguyên thiên nhiên.    
C. Dân cư và nguồn lao động.                                     D. Cơ sở hạ tầng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: Các khu công nghiệp và khu chế xuất thường phân bố chủ yếu ở những vùng gần trục đường giao thông, các cảng biển,… để thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, trao đổi máy móc, nguyên vật liệu hàng hóa => Vị trí địa lí có tác dụng lớn nhất đến việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu công nghiệp trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Câu 31: Đối với các nước đang phát triển, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ là nhờ
A. Xây dựng các khu công nghiệp tập trung.             
B. Phát triển vùng công nghiệp trọng điểm.               
C. Đa dạng cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp.                                         
D. Phát triển, mở rộng quy mô điểm công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án A.
Giải thích: Các khu công nghiệp tập trung là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi (gần cảng, gần sân bay, gần biển, quốc lộ lớn), có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới cùng với cơ chế chính sách thông thoáng. Các khu công nghiệp tập trung được thành lập nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (các nước phát triển chuyển giao công nghệ sản xuất, đặt cơ sở sản xuất tại các nước đang phát triển) từ đó tạo điều kiện chuyển giao kỹ thuật và công nghệ sản xuất hiện đại từ các nước phát triển.

Câu 32: “Hà Nội là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Bắc; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau; các khu công nghiệp tiêu biểu là khu công nghiệp Sài Đồng A, B, Bắc Thăng Long, Nội Chủ đề”. Những đặc điểm trên cho biết Hà Nội thuộc hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?
A. Điểm công nghiệp.       B. Khu công nghiệp.          C. Trung tâm công nghiệp.    D. Vùng công nghiệp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án C.
Giải thích:
Đặc điểm của trung tâm công nghiệp:
- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi.
- Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ.
=> Hà Nội là đô thị đặc biệt của nước ta, là đầu mối giao thông vận tải của khu vực phía Nam; gồm nhiều khu công nghiệp (khu công nghệ cao), điểm công nghiệp, xí nghiệp công nghiệp có mốí liên hệ chặt chẽ với nhau. Các đặc điểm của Hà Nội phù hợp với đặc điểm của một trung tâm công nghiệp. Như vậy, Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây