Xem bóng đá trực tuyến
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Bài 1. SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Chủ nhật - 13/09/2020 21:28
sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước trắc nghiệm, Địa 11 Bài 2, Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế của nhóm nước phát triển và đang phát triển như thế nào, Nguyên nhân của sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước ,Bài 1 Địa lí 11, Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước violet, Cầu 1 trang 9 SGK Địa lí 11, Những quốc gia nào sau đây thuộc nhóm nước kinh tế phát triển
địa lý 11
địa lý 11
sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước trắc nghiệm, Địa 11 Bài 2, Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế của nhóm nước phát triển và đang phát triển như thế nào, Nguyên nhân của sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước ,Bài 1 Địa lí 11, Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước violet, Cầu 1 trang 9 SGK Địa lí 11, Những quốc gia nào sau đây thuộc nhóm nước kinh tế phát triển

I. Sự phân chia thành các nhóm nước.

- Thế giới gồm 2 nhóm nước :
+ Nhóm nước phát triển (có GDP/người lớn, FDI nhiều, HDI cao).
+ Nhóm nước đang phát triển (ngược lại)
- Nhóm nước đang phát triển có sự phân hoá: NIC, trung bình, chậm phát triển.
- Phân bố:
+ Các nước phát triển: phân bố chủ yếu ở phía bắc các châu lục.
+ Các nước đang phát triển: phân bố chủ yếu ở phía nam các châu lục.

II. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước

 
Tiêu chí Nhóm PT Nhóm đang PT

GDP(2004)
 

Lớn(79,3%)

Nhỏ(20,7%)

GDP/người
 

Cao

Thấp

Tỉ trọng GDP(2004)
Khu vực I thấp(2%)
Khu vực III cao(71%)
Khu vực I
còn cao(25%)
Khu vực III thấp(43%)
Tuổi thọ Cao Thấp
HDI Cao Thấp
Trình độ phát triển kinh tế-xã hội
Cao

Lạc hậu

III. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i

1. Thêi gian xuÊt hiÖn:

Cuèi thÕ kû XX, đầu thế k XXI

2. §Æc trư­ng:

- Lµm xuÊt hiÖn vµ bïng næ c«ng nghÖ cao.
- Dùa vµo thµnh tùu khoa häc míi víi hµm l­¬ng tri thøc cao.
- Bèn c«ng nghÖ trô cét: Sinh häc, VËt liÖu, N¨ng l­îng, Th«ng tin.
- T¸c ®éng m¹nh mÏ vµ s©u s¾c ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi.                                  

3. T¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi.

- Khoa häc vµ c«ng nghÖ trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp, cã thÓ trùc tiÕp lµm ra s¶n phÈm.
- XuÊt hiÖn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã hµm l­îng khoa häc cao, c¸c dÞch vô nhiÒu kiÕn thøc.
- Thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng. TØ lÖ nh÷ng ng­êi lµm viÖc b»ng trÝ ãc ®Ó trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm ngµy cµng cao.
- Ph¸t triÓn nhanh chãng mËu dÞch quèc tÕ, ®Çu t­ cña n­íc ngoµi trªn ph¹m vi toµn cÇu.

ĐÁNH GIÁ, CỦNG CỐ:

A. Trắc nghiệm:
Hãy chọn câu trả lời đúng:
1. Các quốc gia trên thế giới đươc chia làm 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển, dựa vào:
a. Sự khác nhau về điều kiện tự nhiên.
b. Sự khác nhau về tổng số dân của mỗi nước.
c. Sự khác nhau về trình độ KT-XH.
d. Sự khác nhau về tổng thu nhập bình quân đầu người.
2. Tiêu chí nào thuộc về các nước đang phat triển:
a. Tổng sản phẩm trong nước( GDP )lớn, đầu tư ra nước ngoài nhiều và GDP bình quân đầu người cao.
b. Có nền kinh tế còn chậm phát triển, nợ nước ngoài lớn, GDP bình quân đầu người thấp.
c. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hoá và chú trọng xuất khẩu.
d. Câu a và c đúng.
3. NIC là tên gọi các nước và lanh thổ:
a. Chậm phát triển.
b. đã thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và chú trọng xuất khẩu.
c. Có vốn đầu tư ra nước ngoài nhiều.
d. Xuất khảu nhiều dầu khí.
4. Nhân tố tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thế giới, chuyển nền kinh tế thế giới sang giai đoạn phát triển nền kinh tế tri thức là:
a. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.
b. Cuộc cahs mạng khoa học.
c. Cuộc cách mạng công nghệ hiện đại.
d. Cuộc cahs mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
B. Tự luận:
1. Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển KT-XH của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.
2. Nêu dặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến nền kinh tế thế giới.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây