Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Công dân 11 Chủ đề 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước, Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây, Ví dụ về các thành phần kinh tế ở nước ta, Ví dụ các thành phần kinh tế ở nước ta GDCD 11.
Công dân 11
Công dân 11
Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước, Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây, Ví dụ về các thành phần kinh tế ở nước ta, Ví dụ các thành phần kinh tế ở nước ta GDCD 11, Ví dụ về kinh tế tư bản nhà nước, Giáo dục công dân 11 bài 8, Trách nhiệm của học sinh đối với nền kinh tế nhiều thành phần, Bài 7 Giáo dục Công dân 11 violet

Chủ đề 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần
a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần.

Khái niệm thành phần kinh tế:
- Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.
Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta
- Về lí luận:Trong thời kì đi lên chủ nghĩa xã hội bất cứ nước nào cũng tồn tại nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
- Về thực tiễn:
   + Trong thời kì quá độ lên CNXH nước ta vẫn tồn tại một số thành phần kinh tế của xã hội trước, trong quá trình xây dựng CNXH xuất hiện thêm một số thành phần kinh tế mới.
   + VN đi lên xây dựng CNXH với lực lượng sản xuất thấp, nhiều trình độ khác nhau, các hình thức sở hữu khác nhau nên thành phần kinh tế là khác nhau.

b. Các thành phần kinh tế ở nước ta
- Kinh tế nhà nước
   + Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất.
   + Bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, các quỹ dự trữ quốc gia…
   + Giữ vai trò chủ đạo, then chốt.
- Kinh tế tập thể
   + Là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.
   + Hợp tác xã là đơn vị kinh tế nòng cốt
   + Kinh tế tập thể cùng kinh tế nhà nước hợp thành nền tảng kinh tế quốc dân.
- Kinh tế tư nhân
   + Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
   + Bao gồm: kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân.
   + Kinh tế tư nhân đóng vai trò là động lực của nền kinh tế
- Kinh tế tư bản Nhà nước
   + Là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước và kinh tế tư bản.
   + Gồm những doanh nghiệp liên doanh (giữa nhà nước với tư bản trong và ngoài nước…)
   + Có tiềm năng to lớn về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lí.
- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
   + Là thành phần kinh yế dựa trên hình thức sở hữu vốn của nước ngoài.
   + Quy mô vốn lớn, trình độ quản lí hiện đại, công nghệ cao, đa dạng
   + Thúc đẩy nển kinh tế nước ta tăng trường, phát triển.
⇒ Các thành phần kinh tế vừa hợp tác, vừa cạnh tranh lẫn nhau, góp phần khai thác mọi nguồn lực để phát triển kinh tế.

c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
- Tin tưởng, ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần.
- Tham gia lao động sản xuất ở gia đình
- Vân động người thân tham gia vào sản xuất, kinh doanh
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề và mặt hàng mà luật pháp không cấm.
- Chủ động tìm kiếm việc làm trong các thành phần kinh yế.

2. Vai trò quản lí kinh tế của nhà nước.
a. Sự cần thiết, khách quan phải có vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

- Do yêu cầu cần phải thực hiện vai trò của chủ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất (vốn) đối với các doanh nghiệp nhà nước
- Do yêu cầu cần phải phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của kinh tế thị trường.
- Do yêu cầu cần phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta.

b. Nội dung quản lí kinh tế của nhà nước
- Quản lí danh nghiệp nhà nước với tư cách nhà nước là người chủ sở hữu.
- Quản lí và điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

c. Tăng cường vai trò và hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước
- Tiếp tục đổi mới các công cụ kế hoạch hóa, pháp luật, chính sách và cơ chế quản lí.
- Tăng cường lực lượng vật chất của nhà nước để điều tiết thị trường.
- Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công thức theo hướng công khai, minh bạch, tinh gọn, có năng lực, sáng tạo và vững mạnh.

Chủ đề 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Thành phần kinh tế là
A. Một hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất  
B. Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất
C. Các kiểu quan hệ kinh tế khác nhau trong xã hội  
D. Các kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh khác nhau trong nền kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế?
A. Quan hệ sản xuất                                                    B. Sở hữu tư liệu sản xuất
C. Lực lượng sản xuất                                                 D. Các quan hệ trong xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Nội dung nào dưới đây lí giải sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta?
A. Nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội   
B. Những thành phần kinh tế cũ vẫn còn và xuất hiện thêm những thành phần kinh tế mới
C. Do sự đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường   
D. Do đòi hỏi tất yếu về việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4: Chính sách phát triển nền kinh tế mà Đảng bà Nhà nước ta đang thực hiện là gì?
A. Kinh tế thị trường tự do cạnh tranh                       
B. Kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa
C. Kinh tế thương mại tăng cường hội nhập              
D. Kinh tế tư nhân theo hướng xã hội hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5: Những tiêu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể                                                        B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế nhà nước                                                    D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 6: Nhiều người cùng góp vốn thành lập nên Hợp tác xã vận tải Đức Phúc chuyên kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, đây là thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Kinh tế tập thể                                                        B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế nhà nước                                                    D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7: Thành phần kinh tế nào dưới đây được coi là “cầu nối” đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
A. Kinh tế tập thể                                                        B. Kinh tế tư bản nhà nước
C. Kinh tế nhà nước                                                    D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8: Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những nghành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế?
A. Kinh tế tập thể                                                        B. Kinh tế tư bản nhà nước
C. Kinh tế nhà nước                                                    D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9: Thành phần kinh tế nào dưới đây có vai trò phát huy nhanh tiềm năng về vốn, sức lao động và tay nghề?
A. Kinh tế tập thể                                                        B. Kinh tế tư bản nhà nước
C. Kinh tế nhà nước                                                    D. Kinh tế tư nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 10: Thành phần kinh tế nào dưới đây không có trong nền kinh tế nước ta hiện nay?
A. Kinh tế tập thể                                                        B. Kinh tế tư nhân
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài                           D. Kinh tế hỗn hợp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11: Kinh tế tư nhân có cơ cấu bao gồm
A. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tập thể             
B. Kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân
C. Kinh tế tập thể và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài        
D. Kinh tế tư bản tư nhân và tư bản nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 12: Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất    
B. Tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ chính quyền
C. Chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân                                                                             
D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 13: Nền kinh tế của nước ta hiện nay phát triển theo điịnh hướng nào?
A. Tư bản chủ nghĩa                                                    B. Xã hội chủ nghĩa
C. Công nghiệp hóa                                                     D. Hiện đại hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Kinh tế nước ta là thành phần kinh tế
A. Dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất      
B. Dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất
C. Dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất  
D. Dựa trên nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15: Các quỹ dự trữ quốc gia thuộc thành phần nào dưới đây ?
A. Kinh tế tư nhân                                                       B. Kinh tế nhà nước
C. Kinh tế tập thể                                                        D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16: Nòng cốt của nền kinh tế tập thể là gì?
A. Doanh nghiệp tư nhân                                             B. Công ty cổ phần
C. Hợp tác xã                                                               D. Cửa hàng kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 17: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần mang lại hiệu quả nào dưới đây?
A. Tạo ra một thị trường sôi động                              
B. Làm cho các giá trị kinh tế được phát triển
C. Làm cho các mối quan hệ kinh tế- xã hội trở nên tốt đẹp hơn     
D. Tạo nhiều vốn, nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 18: Hành động sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Tham gia lao động sản xuất ở gia đình.                  B. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
C. Chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp.                   D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 19: Hành động nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần?
A. Chăm chỉ học tập, tu dưỡng rèn luyện.                  
B. Tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
C. Tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội.  
D. Vận động người thân đầu tư vốn vào sản xuất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 20: Tập đoàn Macdonan xin cấp phép để thành lập công ty tại Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Doanh nghiệp này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.                                                               B. Tư nhân.
C. Tập thể.                                                                   D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 21: Bạn A thắc mắc: Tại sao nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội mà lại có thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Em sẽ dùng ý kiến nào dưới đây để giải thích cho bạn hiểu?
A. Do nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH.
B. Vì nước ta học hỏi theo các nước tư bản.
C. Đó là thành phần kinh tế của CNXH.                   
D. Đó là sự lựa chọn của Nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 22: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.                                                               B. Tư nhân.
C. Tập thể.                                                                   D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 23: Gia đình ông A mở cơ sở sản xuất nước mắm bằng nguồn vốn của gia đình. Sau 2 năm kinh doanh có hiệu quả, gia đình ông quyết định mở rộng quy mô sản xuất và thuê thêm 2 nhân công phụ giúp xản xuất. Vậy theo em, cơ sở sản xuất của ông A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Tập thể.                                                                   B. Tư nhân.
C. Nhà nước.                                                               D. Có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 24: Công ti Cổ phần Tập đoàn xây dựng A do năm thành viên gia đình ông B và hai người bạn góp vốn thành lập. Công ti này thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Tập thể.                                                                   B. Tư nhân.
C. Nhà nước.                                                               D. Có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 25: Hiện nay, tại các vùng quê nghề truyền thống được quan tâm phát triển. Theo em nghề truyền thống thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?
A. Nhà nước.                                                               B. Tư nhân.
C. Tập thể.                                                                   D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 26: Nhiều người cùng góp vốn xây dựng hợp tác xã Homestay Hoàng Tuấn để kinh doanh dịch vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Na Hang, hình thức này thuộc thành phần kinh tế nào?
A. Nhà nước.                                                               B. Tư nhân.
C. Tập thể.                                                                   D. Có vốn đầu tư nước ngoài.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 27: Ông A và ông H cùng nhau góp vốn để thành lập hợp tác xã kinh doanh dịch vụ vận tải, sau đó ông T cũng xin tham ra góp vốn. Cuối năm, ông A và H chia cho ông T phần lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Vậy ông A và H đã thực hiện nguyên tắc nào trong kinh doanh dưới đây?
A. Tự nguyện.                                                              B. Bình đẳng.
C. Cùng có lợi.                                                             D. Quản lí dân chủ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 28: Y cho rằng về việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là do nước ta đang học hỏi các nước Tư bản. K, H có ý kiến do nước ta còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, M nói đó là do sự lựa chọn của chính phủ ta. Bạn nào trên đây có nhận thức đúng?
A. Cả Y,K và H.                                                          B. K và H.
C. K,H và M.                                                               D. Y và M.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 29: A,B,C là học sinh THPT, A nói không phải tham gia lao động ở gia đình vì còn đang đi học. B cho biết mình nên tham gia lao động và có thể vận động người thân đầu tư vốn vào các ngành có lợi. C nói sau khi học xong mới phải lao động. Bạn nào có nhận thức đúng về trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm?
A. Cả A,B và C.                                                           B. A và B.
C. B và C.                                                                    D. B.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 30: Sau khi tốt nghiệp Đại học, chị H được nhận vào làm việc tại một công ty tư nhân X. Nhưng bố mẹ chị phản đối, bắt chị phải làm việc trái ngành mà chị H không thích tại một cơ quan nhà nước vì cho rằng ở đó sẽ ổn định và phù hợp với chị hơn. Nếu là chị H em lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Nghe theo lời bố mẹ vào làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.           
B. Không nói gì và cứ làm theo ý mình.
C. Không đi làm ở công ty X và cơ quan nhà nước mà bố mẹ ép làm          
D. Vẫn đi làm và giải thích cho bố mẹ hiểu sự đúng đắn trong quyết định của mình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 31: Ngày nào Nam cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để cắt hoa mang ra chợ bán. Thấy thế Nam thường học bài xong từ tối hôm trước để sáng sớm phụ mẹ cắt hoa cho kịp buổi chợ. Việc làm của Nam thể hiện
A. trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần. 
B. quyền lợi của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
C. quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.     
D. nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: Thấy mẹ mang tiền đi mua vàng dự trữ lan khuyên Mẹ nên dùng tiền đầu tư sản xuất kinh doanh như thế sẽ ích nước, lợi nhà. Việc làm của Lam thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
A. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.                                                                            
B. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.
D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 33: Tốt nghiệp lớp 9, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hằng đã tạm thời nghỉ học xin việc ở xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ để lấy tiền phụ giúp gia đình. Việc làm của Hằng thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc
A. tin tưởng ủng hộ và chấp hành tốt chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.    
B. chủ động tìm kiếm việc làm ở các ngành nghề thuộc các thành phần kinh tế phù hợp với khả năng của bản thân.
C. vận động người thân trong gia đình đầu tư vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh.
D. tổ chức sản xuất, kinh doanh trong các thành phần kinh tế, các ngành nghề và mặt hàng mà pháp luật không cấm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 34: Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng là hình thức tôn vinh của Cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam đối với người lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống người lao động thuộc
A. mọi thành phần kinh tế.                                          B. thành phần kinh tế Nhà nước
C. thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài         D. thành phần kinh tế tư nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 35: Trong buổi đi thăm quan trải nghiệm tại rừng quốc gia Ba Vì do nhà trường tổ chức. Hoa định nhổ một cây Địa lan mang về trồng thì Huệ ngăn lại: Không được đâu bạn vì nó là tài sản quốc gia đấy. Theo em cây hoa trên thuộc nhóm tài sản nào sau đây trong khối tài sản nhà nước?
A. Các doanh nghiệp nhà nước.                                  B. Các quỹ dự trữ quốc gia
C. Các quỹ bảo hiểm nhà nước.                                  D. Các tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây