Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 11 Chủ đề 7: Chính sách quốc phòng và an ninh

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Liên hệ bản thân về tăng cường quốc phòng an ninh, thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay, chuyên đề đường lối, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, Nội dung nghiên cứu về công tác quốc phòng và an ninh
Công dân 11
Công dân 11
Liên hệ bản thân về tăng cường quốc phòng an ninh, thực trạng quốc phòng, an ninh của việt nam hiện nay, chuyên đề đường lối, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, Nội dung nghiên cứu về công tác quốc phòng và an ninh, Tình hình quốc phòng, an ninh hiện nay, vai trò của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay, quan điểm của đảng về quốc phòng, an ninh trong văn kiện đại hội 12, Nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh

 Chủ đề 7: Chính sách quốc phòng và an ninh

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
a. Vai trò của quốc phòng và an ninh

- Trong chiến tranh: Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do.
- Trong hòa bình: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc.

b. Nhiệm vụ của quốc phòng an ninh
- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
- Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.
- Duy trì trật tự, kỉ cương, an toàn xã hội.
- Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
- Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
- Kết hợp quốc phòng với an ninh
- Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh
⇒ Đòi hỏi khách quan:Xây dựng CAND và QĐND trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với QĐND và CAND.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh
- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.
- Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
- Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.

Chủ đề 7: Chính sách quốc phòng và an ninh

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân      B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân                    D. Nền quốc phòng khu vực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 2: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là
A. Đảng và Nhà nước                                                  B. Toàn dân
C. Đảng, Nhà nước và nhân dân                                 D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 3: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của
A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh      
B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
C. Lực lượng quốc phòng an ninh                              
D. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 4: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của
A. Công an nhân dân                                                   B. Quân đội nhân dân
C. Toàn dân                                                                 D. Công dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 5: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?
A. Dân số                                                                     B. Văn hóa
C. Quốc phòng và an ninh                                           D. Đối ngoại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6: nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?
A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc 
B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ
C. Sức mạnh của hệ thống chính trị                           
D. Sức mạnh của quân sự
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?
A. Sức mạnh dân tộc                                                   B. Sức mạnh thời đại
C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước                          D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi                                B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ
C. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học              D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9: Kết hợp kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh là
A. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc       
B. Các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước
C. Nước ta xây dựng chủ nghĩa sã hội                       
D. Các thế lực đang thực hiện âm mưu “ diễn biến hòa bình”
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với chiến lược quốc phòng và an ninh là biểu hiện của
A. Kết hợp kinh tế - xã hội với lực lượng quốc phòng          
B. Kết hợp kinh tế - xã hội với an ninh nhân dân
C. Kết hợp kinh tế - xã hội với thế trận an ninh         
D. Kết hợp kinh tế - xã hội với an ninh, quốc phòng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11: Anh B tích cực tham gia hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
A. Nêu cáo tinnh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn của kẻ thù      
B. Xây dựng khố đại đoàn kết toàn dân
C. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự                    
D. Sẵn sàng tham gia các hoạt động an ninh và quốc phòng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12: Ông A là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng lí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia điình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?
A. Chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự                        
B. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự
C. Gặp ban chỉ huy quân sự huyện giúp đỡ               
D. Không đăng kí nghĩa vụ quân sự
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13: Anh trai của T có giấy gọi nhập ngũ, nhưng bố mẹ của T không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Biết được điều này, T nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?
A. Coi như không biết vì đây là việc của bố mẹ        
B. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân
C. Đồng ý với việc làm đó của bố mẹ                        
D. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Anh A có hành vi câu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của anh A là
A. Phản bội Tổ quốc                                                    B. Lật đổ chính quyền nhân dân
C. Xâm phạm an ninh quốc gia                                   D. Cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 15: H tình cờ phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước . H cần chọn cách làm nào dưới đây?
A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn          B. Khuyên họ không nên tuyên truyền
C. Bí mật theo dõi                                                       D. Báo cáo cơ quan công an
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 16: Anh trai của H có giấy gọi nhập ngũ nhưng bố mẹ của H không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách cho con ở lại. Biết được điều này H nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?
A. Coi như không biết vì đây là việc của bố mẹ.       
B. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.
C. Đồng ý với việc làm của bố mẹ.                            
D. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 17: Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.                               B. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
C. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học.             D. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 18: Quốc phòng an ninh có vai trò như thế nào trong thời bình?
A. Bảo vệ Đảng                                                           B. Bảo vệ Nhà nước
C. Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ        D. Bảo vệ Đảng, Nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19: Thế trận của quốc phòng và an ninh là
A. việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương. 
B. việc bố trí hợp lí các đơn vị chủ lực trên địa bàn của cả nước .
C. việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn cả nước.         
D. việc tổ chức hợp lí lực lượng trong từng địa phương.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 20: A 20 tuổi, có tên trong danh sách gọi nhập ngũ của địa phương năm 2019. Bố và mẹ A không muốn cho con trai thực hiện nghĩa vụ vì A đang làm cho công ty B với thu nhập khá cao nên đã “xin” cho A dược miễn nhập ngũ. Trong trường hợp này, việc làm của bố và mẹ A là
A. cản trở chủ trương của địa phương.                        B. thể hiện quyền tự do, bình đẳng của công dân.
C. bảo vệ quyền lao động chính đáng của con.           D. vi phạm chính sách quốc phòng và an ninh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 21: Thấy người lạ vào xóm của mình phát tài liệu và tuyên truyền về tôn giáo lạ, K đã báo cho chính quyền đại phương. Việc làm của K là
A. Không cần thiết vì không liên quan đến mình.      
B. Không cần thiết vì không biết người lạ có vi phạm hay không.
C. Cần thiết để góp phần bảo vệ an ninh thôn xóm.   
D. Cần thiết để chứng tỏ bản lĩnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 22: Bạn K, 17 tuổi đang học lớp 11 đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương là thực hiện tốt quy định của pháp luật về lĩnh vực
A. phòng chống tệ nạn.                                                B. an sinh xã hội.
C. quốc phòng, an ninh.                                               D. ngăn ngừa tội phạm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 23: Đảng và Nhà nước ta kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đấu tranh phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan 981 trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào năm 2014. Việc làm đó đã
A. phát huy sức mạnh toàn dân tộc.                           
B. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
C. kết hợp sức mạnh quốc phòng với sức mạnh an ninh.      
D. kết hợp sức mạnh kinh tế với sức mạnh của quốc phòng an ninh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 24: Ông D là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông D, em sẽ khuyên ông D như thế nào trong các cách sau đây?
A. Chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự.                 
B. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
C. Gặp Ban chỉ huy quân sự huyện nhờ giúp đỡ.      
D. Không đi đăng kí nghĩa vụ quân sự.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 25: Anh C tích cực tham gia vào hoạt động bảo vệ an ninh tại thôn xóm mình. Điều này thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?
A. Tin tưởng và chấp hành tốt chính sách, pháp luật về quốc phòng và an ninh.     
B. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.
C. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.                   
D. Tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh nơi cư trú.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 26: N phát hiện một nhóm người lợi dụng việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền chống phá Nhà nước. N cần chọn cách làm nào dưới đây?
A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn.         B. Khuyên họ không nên tuyên truyền.
C. Bí mật theo dõi.                                                      D. Báo cơ quan công an.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 27: Anh B có hành vi cấu kết với người nước ngoài, phát tán tài liệu nói xấu Nhà nước. Hành vi của B đã vi phạm nội dung nào sau đây?
A. Phản bội Tổ quốc.                                                   B. Lật đổ chính quyền nhân dân.
C. Xâm phạm an ninh quốc gia.                                  D. Lơ là, mất cảnh giác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 28: Sắp đến ngày thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, N bàn với mẹ đưa cho X một khoản tiền để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn nghĩa vụ quân sự. Thấy thế mẹ N đã từ chối và phân tích cho con hiểu đó là suy nghĩ sai trái, vi phạm
A. chính sách đối ngoại.                                              B. chính sách quốc phòng và an ninh.
C. chính sách dân số và giải quyết việc làm.               D. chính sách giáo dục và đào tạo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 29: Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực nào sau đây?
A. Phòng chống tệ nạn                                                 B. An ninh xã hội
C. Quốc phòng và an ninh                                           D. Ngăn ngừa tội phạm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 30: Nhiều người dân quê em rất bức xúc trước việc Trung Quốc có những hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta. Họ đã lên nhiều kế hoạch hành động phản đối việc làm này. Em phản đối việc làm nào trong các việc làm sau?
A. Lên án hành vi của Trung Quốc.                           
B. Biểu tình đòi chính phủ phải có hành động đáp trả về mặt quân sự.
C. Giáo dục cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo Việt Nam.          
D. Kêu gọi các lực lượng tiến bộ trên thế giới ủng hộ Việt Nam đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình ở nước ta là
A. từ đủ 18 đến 27 tuổi.                                               B. từ đủ 18 đến 25 tuổi.
C. 18 tuổi trở lên                                                          D. 18 đến 25 tuổi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây