Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Công dân 11 Chủ đề 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
bài giảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước violet
Công dân 11
Công dân 11
bài giảng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước violet, Em thấy minh có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tại sao nước ta phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ví dụ về tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chủ đề 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
a. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa:
   + Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
   + Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới.
   + Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.
- Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa:
   + Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
   + Tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân, nông dân, trí thức.
   + Tạo tiền đề phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
   + Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước.
a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

- Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội.
- Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tếhợp lý, hiện đại và hiệu quả
- Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.
- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển tri thức.

c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

- Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.
- Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học - công nghệ hiện đại.

Chủ đề 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là
A. Công nghiệp hóa                                                     B. Hiện đại hóa
C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa                               D. Tự động hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. Do yêu cầu phải phát triển đất nước                      
B. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác
C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại, hiệu quả       
D. Do yêu cầu phải xây dựng nền kinh tế tri thức
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi lí giải về tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước khác      
B. Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao
C. Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội           
D. Do yeu cầu phải phát triển nhanh để tiến lên chủ nghĩa xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4: Công nghiệp hóa là gì
A. Tất yếu khách quan đối với các nước đi lên chủ nghĩa xã hội      
B. Tất yếu khách quan đối với các nước nghèo, lạc hậu
C. Nhu cầu của các nước kém phát triển                    
D. Quyền lợi của các nước nông nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiến bộ, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế - xã hội là
A. Công nghiệp hóa                                                     B. Hiện đại hóa
C. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa                               D. Tự động hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 6: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Công nghiệp hóa                                                     B. Hiện đại hóa
C. Tự động hóa                                                            D. Trí thức hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Hiện đại hóa                                                            B. Nông thôn hóa
C. Công nghiệp hóa                                                     D. Tự động hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 8: Mục đích của công nghiệp hóa là
A. Tạo ra năng suất lao động cao hơn                         B. Tạo ra một thị trường sôi động
C. Tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người lao động          D. Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì
A. Công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa   
B. Các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này
C. Nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác 
D. Đó là nhu cầu của xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 10: Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là
A. Một số mặt                                                              B. To lớn và toàn diện
C. Thiết thực và hiệu quả                                            D. Toàn diện
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11: Yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động cao hơn là một trong các nội dung của
A. Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa        
B. Tình trạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
C. Đặc điểm quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
D. Nguyên nhân dẫn đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12: Một trong những tác động to lớn, toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là
A. Xây dựng được nền kinh tế nhiều thành phần       
B. Con người có điều kiện phát triển toàn diện
C. Các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng         
D. Tạo tiền đề thức đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế tri thức là nôi dung cơ bản nào dưới đây của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta ?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất                 
B. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả
C. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa
D. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 14: Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì?
A. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
B. Rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển
C. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất                 
D. Tạo ra năng suất lao động xã hội cao
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15: Để xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần
A. Chuyển dịch lao động                                             B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
C. Chuyển đổi mô hình sản xuất                                 D. Chuyển đổi hình thức kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16: Quan điểm nào dưới đây về nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là đúng?
A. Chuyển mạnh từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp
B. Xây dựng một nền kinh tế tri thức toàn diện gắn với tự động hóa
C. Phát triển mạnh mẽ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa    
D. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Giáo dục và đào tạo có vai trò nào dưới đây trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A. Quyết định                                                              B. Quốc sách hàng đầu
C. Quan trọng                                                              D. Cần thiết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 18: Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là
A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội                                    
B. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
C. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
D. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 19: Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần
A. Phát triển kinh tế thị trường                                    B. Phát triển kinh tế tri thức
C. Phát triển thể chất cho người lao động                   D. Tăng số lượng người lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20: Để xây dựng được một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiểu quả trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần
A. Thay đổi vùng kinh tế                                             B. Thực hiện chính sách kinh tế mới
C. Phát triển kinh tế thị trường                                    D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 21: Để tực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động nào dưới đây?
A. Hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội          B. Hoạt động nghiên cứu khoa học
C. Hoạt động chính trị - xã hội                                    D. Hoạt động văn hóa – xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 22: Phương án nào dưới đây xác định đứng trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát nước ?
A. Phê phán, đấu tranh với hành vi cạnh tranh không lành mạnh     
B. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại vào sản xuất
C. Sẵn sang tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội       
D. Coi trọng đúng mức vai trò của hàng hóa và sản xuất hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 23: An nói với Cường học xong cấp 3 sẽ đi làm công nhân nên không cần phải đầu tư học hành chăm chỉ làm gì cho mệt. Theo em quan điểm của An trái với nội dung nào dưới đây?
A. Nội quy của nhà trường.                                         B. Trách nhiệm của công dân đối với CNH, HĐH.
C. Nội dung CNH, HĐH.                                            D. Đó là quan điểm cá nhân không có gì sai trái.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 24: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần tự đầu tư nghiên cứu và xây dựng.         
B. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
C. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần kết hợp tự nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.
D. Để xây dựng CSVC kĩ thuật của CNXH, nước ta cần đầu tư cho xây dựng. không cần nghiên cứu mất thời gian.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 25: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động “ con trâu đi trước, cái cày theo sau” sang lao động bằng máy móc là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Hiện đại hóa                                                            B. Nông thôn hóa
C. Công nghiệp hóa                                                     D. Tự động hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 26: Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Công nghiệp hóa                                                     B. Hiện đại hóa
C. Tự động hóa                                                            D. Tri thức hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 27: Ngành kinh tế nào được coi là ngành "công nghiệp không có khói" ?
A. Du lịch                                                                     B. Thương nghiệp
C. Dịch vụ                                                                   D. Công nghiệp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 28: Trong nông nghiệp, chuyển từ hình tức lao động tát nước vào đồng ruộng sang xây dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu hiện đại là thể hiện quá trình nào ở nước ta hiện nay?
A. Hiện đại hóa                                                            B. Nông thôn hóa
C. Công nghiệp hóa                                                     D. Tự động hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 29: Công ty A ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây ?
A. Hiện đại hoá                                                            B. Công nghiệp hoá
C. Tự động hoá                                                            D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 30: Gia đình bà An đã chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất nông nghiệp từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí như sử dụng máy cày, máy tuốt lúa, máy bơm nước… là quá trình nào sau đây?
A. Hiện đại hoá                                                            B. Công nghiệp hoá
C. Tự động hoá                                                            D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật lần thứ nhất ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?
A. Sản xuất                                                                  B. Nông nghiệp
C. Dịch vụ                                                                   D. Kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ứng dụng vào lĩnh vực nào dưới đây?
A. Sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế - xã hội.  
B. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.
C. Kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội.   
D. Kinh doanh, quản lý kinh tế, xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 33: Sinh viên Việt Vam hiện nay thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua việc thường xuyên học tập nâng cao trình độ theo hướng hiện đại, đáp ứng nguồn lao động có kĩ thuật cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với
A. phát triển kinh tế tri thức.                                       B. hội nhập quốc tế.
C. nền văn hóa tiên tiến.                                              D. tăng trưởng kinh tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 34: Để nâng cao năng suất thu hoạch lúa, anh Mạnh đã đầu tư mua một máy gặt đập liên hoàn. Việc làm của anh Mạnh thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.                 B. Phát triển mạnh mẽ nhân lực.
C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.               D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 35: Gia đình Hải có 15 nhân viên giúp việc. Để quản lí tốt hơn, anh Hải đã mua camera để theo dõi quá trình làm việc của họ. Do vậy, dù đi đâu Hải cũng biết được tình hình ở nhà. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây để phát triển lực lượng sản xuất?
A. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí.      B. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.
C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin.               D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 36: Từ việc nuôi Heo bị thua lỗ do giá cả bấp bênh, anh K đã chuyển sang nuôi bò thịt. Việc làm của anh H thể hiện nội dung nào sau đây đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước?
A. trách nhiệm của công dân.                                      B. trách nhiệm của gia đình.
C. trách nhiệm của dòng họ.                                        D. trách nhiệm của đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 37: Gia đình ông A trồng lúa là nguồn thu chính để sinh sống. Ông A vừa chăm chỉ lại sử dụng máy để cày xới đất, gieo mạ nhằm tiết kiệm thời gian, công sức. Khi lúa phát triển thì từng giai đoạn ông cố gắng nghiên cứu và hỗ trợ cho cây phát triển tốt nhất, do đó mà năng suất lúa của ông A đạt rất cao. Theo em, ông A đã thực hiện tốt trách nhiệm nào sau đây của công dân đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước?
A. Nhận thức đúng đắn về tính khách quan, tác dụng của CNH, HĐH.       
B. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao.
C. Tiếp thu, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.   
D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 38: Gia đình nhà ông Nam đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới cây tự động nhằm giảm công sức, thời gian lao động và nâng cao năng suất lao động. Đây là biểu hiện của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta về nội dung nào dưới đây?
A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.     
B. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
C. Tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN.
D. Xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất XHCN.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 39: Gia đình đang sản xuất mì theo phương pháp truyền thống nhưng thấy hiệu quả kinh tế chưa cao anh Hùng đã mạnh dạn đầu tư dây truyền công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại cho năng xuất cao, chất lượng tốt và giá thành hợp lí. Nhờ đó anh đã làm giầu hợp pháp trên quê hương mình. Đây là nội dung cơ bản nào sau đây của quá trình CNH-HĐH ở nước ta?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.                
B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.
C. Tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất XHCN.
D. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng CNH-HĐH.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 40: Ngày nào Hải cũng thấy mẹ dậy từ rất sớm để nhóm bếp tổ ong chuẩn bị cho việc nấu chè để bán trong ngày. Thấy mẹ vất vả Hải khuyên mẹ nên đầu tư hệ thống nồi áp suất điện tự động để đỡ vất vả, nấu lại nhanh, ngon và không gây ô nhiễm môi trường. Việc làm của Hải thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 
B. Quyền lợi của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
C. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
D. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 41: Phát biểu tại buổi lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - Cúp Thánh Gióng. Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: với việc tăng 3,5 điểm (theo báo cáo xếp hạng của WEF), Việt Nam đã trở thành quán quân về sự bứt phá trên đường đua toàn cầu về cải thiện năng lực cạnh tranh. Đây là kết quả của quá trình thực hiện thắng lợi sự nhiệp
A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.                B. đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước.
C. cải cách hành chính có hiệu quả.                            D. giải quyết tốt các chính sách xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 42: Tốt nghiệp THPT, Nga chọn thi vào khoa công nghệ thực phẩm trường đại học Bách khoa Hà Nội vì em cho rằng: Khi ra trường sẽ đáp ứng được một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH ở nước ta là
A. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.                 B. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí .
C. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật.                   D. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin .
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 43: Gia đình bà Bình coi trồng chè là công việc tạo ra nguồn thu nhập chính nên tìm cách nghiên cứu và hỗ trợ cho cây chè phát triển theo từng giai đoạn để tăng năng suất. Theo em, gia đình bà Bình đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc nào sau đây?
A. Tiếp thu và ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, tạo năng suất cao.
B. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn.
C. Lựa chọn ngành nghề, mặt hàng sản xuất có khả năng cạnh tranh cao.   
D. Nhận thức đúng về tính khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây