Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Xem bóng đá trực tuyến

Công dân 11 Chủ đề 6: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa tiết 2, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, Giáo dục công dân 11 bài 13 .
Công dân 11
Công dân 11
giáo án bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa tiết 2, Ví dụ về chính sách giáo dục và đào tạo, Giáo dục công dân 11 bài 13 powerpoint, Vai trò của chính sách giáo dục và đào tạo, Trình bày nhận thức của bản thần về chính sách giáo dục và đào tạo, Giáo dục công dân 11 Bài 13 tiết 2, Hãy nêu nhận xét của em về việc thực hiện chính sách giáo dục đào tạo ở địa phương

Chủ đề 6: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Chính sách giáo dục và đào tạo
a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

- Nâng cao dân trí
- Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ.
- Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
- Mở rộng quy mô giáo dục
- Ưu tiên đầu tư giáo dục
- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

2. Chính sách khoa học và công nghệ
a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra
- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
- Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ

b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ
- Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ
- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
- Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

3. Chính sách văn hóa
a. Nhiệm vụ của văn hóa

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.

b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
- Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…

4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.
- Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóa
- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
- Ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức KH-KT hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

Chủ đề 6: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là
A. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện 
B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
D. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2:Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục nhằm
A. Đảm bảo quyền học tập suốt đời của công dân     
B. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội được học tập
C. Tạo môi trường cho công dân nâng cao nhận thức
D. Đáp ứng nhu cầu học tập của công dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta là
A. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài   
B. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
C. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa     
D. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4: Nhà nước huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo là thực hiện nội dung của phương hướng?
A. Mở rông quy mô giáo dục                                      B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục           D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5: Nhà nước tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về giáo dục là nhằm
A. Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới         
B. Mở rộng quy mô giáo dục
C. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục                      
D. Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6: Nội dung nào dưới đay thuộc phương hướng của chính scahs giáo dục và đào tạo nước ta?
A. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế     
B. Củng cố và tăng cường quan hệ với các nước
C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ           
D. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 7: Phát triển giáo dục là sự nghiệp của
A. Nhà nước và của toàn dân                                      B. Đảng và Nhà nước
C. Bộ Giáo dục và Đào tạo                                          D. Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Nhà nước có chính sách đúng đắn trong việc phát triển, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài là nhằm
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo         
B. Ưu tiên đầu tiên cho giáo dục
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục          
D. Mở rộng quy mô giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9: Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, chúng ta phải
A. Thực hiện giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học 
B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
C. Tăng cường hợp tác quốc tế và giáo dục               
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10: Đa dạng hóa các loại hình trường lớp và các hình thức giáo dục là nội dung cơ bản của phương hướng nào dưới đây?
A. Mở rộng quy mô giáo dục                                      B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục                               D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 11: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là
A. Yếu tố quyết định để phát triển đất nước              
B. Nhân tố quan trọng trong chính sách của Nhà nước
C. Chính sách xã hội cơ bản                                       
D. Quốc sách hàng đầu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12: Thực hiện tốt phương hướng cơ bản của chính sách giáo dục và giáo sẽ góp phần vào việc
A. Thức đẩy phát triển kinh tế của đất nước              
B. Thức đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
C. Đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân                 
D. Đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13: Phương hướng nào dưới đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của sự nghiệp giáo dục nước ta?
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo         
B. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
C. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục          
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 14: Để người học tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, chính sách giáo dục và đào tạo nước ta đề ra phương hướng nào dưới đây?
A. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục                                  
B. Mở rộng quy mô giáo dục
C. Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo        
D. Đổi mới nội dung và phương hướng dạy học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15: Nhà nước thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn là thể hiện
A. Chu trương giáo dục toàn diện                               B. Công bằng xã hội trong giáo dục
C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục                               D. Sự quan tâm đến giáo dục và đào tạo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16: Nhà nước áp dụng chính sách tín dụng ưu đãi đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn là thực hiện
A. Xóa đói giảm nghèo trong giáo dục                       B. Ưu tiên đầu tư giáo dục
C. Công bằng xã hội trong giáo dục                            D. Xã hội hóa giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 17: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các kì thi học sinh giỏi nhằm mục đích nào dưới đây
A. Thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước
B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của người học
C. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước   
D. Khuyến khích người học tham gia học tập
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 18: Nhà nước cấp ngân sách xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo dục qua Chương trình kiên cố hóa trường học. việc làm này thể hiện phương hướng nào dưới đây?
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo         
B. Mở rộng quy mô giáo dục
C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục                                  
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19: Nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây
A. Nâng cao dân trí                                                      B. Đào tạo nhân tài
C. Bồi dưỡng nhân tài                                                 D. Phát triển nhân lực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 20: Nhà nước thực hiện miễn giảm học phí cho học sinh thuộc gia điình nghèo, khó khăn. Việc làm này nhằm
A. Mở rộng quy mô và đối tượng người học              
B. Ưu tien đầu tư ngân sách cua Nhà nước cho giáo dục
C. Tạo điều kiện để ai cũng được học                        
D. Đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của công dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21: Nhà nước thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh và đào tạo đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là thực hiện phương hướng nào dưới đây?
A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo         
B. Thực hiện công bằng trong xã hội hóa giáo dục
C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục vùng sâu, vùng xa     
D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 22: Nội dung nào dưới đây là thực hện chính sách giáo dục và đào tạo?
A. Trao học bổng                                                         B. Quyên góp ủng hộ vì quỹ người nghèo
C. Hưởng ứng Giờ Trái đất                                         D. Tổ chức cuộc thi sáng tạo Robocon
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 23: Một trong những nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ở nước ta là
A. Góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước           
B. Phát triển nguồn nhân lực, cung cấp cho đất nước nguồn nhân lao động có chất lượng
C. Cung cấp luận cứ khao học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước                                                                                    
D. Thúc đẩy việc áp dụng tiếp bộ khoa học và công nghệ vào đời sống
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 24: Một trong những phương hướng của chính sách khoa học và công nghệ ỏ nước ta hiện nay?
A. Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân     
B. Nâng cao hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ
C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ    
D. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 25: Nhà nước đề ra phương hướng tập trung vào các nhiệm vu trọng tâm để phát triển khoa học và công nghệ là
A. Đổi mới công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế       
B. Chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển các ngành công nghệp
C. Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ      
D. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 26: Một trong những nội dung để xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ ở nước ta là
A. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, tăng thêm số lượng đội ngũ cán bộ khoa học         
B. Hoàn thiện cơ sở pháp lí và hiệu lực thi hành pháp luật về sở hưu trí tuệ
C. Có chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài       
D. Ưu tiên đầu tư ngân sách nhà nước cho các hoạt động khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 27: Một trong những nội dung để tạo ra thị trường cho khoa học và công nghệ
A. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiêm cứu khoa học và công nghệ  
B. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học công nghệ ứng dụng         
D. Tập trung vào nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 28: Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khỏa học và công nghệ?

A. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra 
B. Khai thác mọi tiềm năng sang tạo trong nghiên cứu khoa học
C. Đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ đời sống    
D. Tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tiên tiến
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 29: Nhà nước đổi mới cơ chê quản lí khoa học và công nghệ là nhằm
A. Khai thác mọi tiêm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận     
B. Tạo thị trường cho khoa học công nghệ phát triển
C. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng về khoa học và công nghệ
D. Nâng cao trình độ quản lí của hoạt động khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 30: Để xây dựng tiền năng khoa học và công nghệ, Nhà nước coi trọng việc
A. Nâng cao chất lượng, tăng số lượng đội ngũ cán bộ khoa học     
B. Đổi mới khoa học và công nghệ
C. Hoàn thiện cơ sở pháp lí và nâng cao hiệu lực thì hành Luật Sở hữu trí tuệ       
D. Thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 31: Đảng và Nhà nước ta xác định vai trò của khoa học và công nghệ là
A. Tiền đề để phát triển kinh tế đất nước                   
B. Điều kiện cần thiết để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
C. Nhân tố phát huy nguồn nhân lực của đất nước    
D. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 32: Để có thị trường cho khoa học và công nghệ, nước ta phải:
A. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng                   
B. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại
C. Đầu tư ngân sách của Nhà nước vào khoa học và công nghệ      
D. Huy động các nguồn lực để phát triển khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 33: Nhà nước chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực khoa học và công nghệ nào dưới đây?
A. Khoa học tự nhiên, công nghệ vũ trụ                      B. Khoa học nhân văn, công nghệ thông tin
C. Khoa học xã hội, công nghệ vật chất mới              D. Khoa học y dược, công nghệ sinh học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 34: Nhà nước đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ là để ?
A. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ           
B. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ
C. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng                   
D. Thúc đẩy việc chuyển giao khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 35: Để khai thác được mọi tiền năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, Nhà nước ta đã chu trương
A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ     
B. Coi trọng việc nâng cao chết lượng và tăng số lượng đội ngũ cán bộ khoa học
C. Đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ           
D. Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 36: Hoạt động nào dưới đây là hoạt động khoa học và công nghệ ?
A. Sản xuất trong các nhà máy                                    B. Khai thác khoáng sản
C. Trồng rừng                                                              D. Lai tạo, cấy ghép cây trồng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 37: Nhà nước ta coi trọng chính sách nào dưới đây là quốc sách hàng đầu ?
A. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ        
B. Giáo dục và đào tao, văn hóa
C. Khoa học và công nghệ, quốc phòng và an ninh   
D. Tài nguyên và bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 38: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm của anh T là thực hiện chính sách nào dưới đây?
A. Giáo dục và đào tạo                                                B. Khoa học và công nghệ
C. An ninh và quốc phòng                                           D. Tài nguyên và môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 39: Văn hóa có vai trò là
A. Xây dựng nền văn háo tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
B. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
C. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người          
D. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 40: Tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại là
A. Tiếp thu những cái mới, cái lạ của các nước         
B. Tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ của các nước
C. Tiếp thu những tinh hoa về văn hóa, nghệ thuật của nhân loại    
D. Tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, thành tựu của nhân loại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 41: Một trong những nhiệm vụ của văn hóa ở nước ta là
A. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc     
B. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện
C. Khơi dậy tiềm năng, phát huy sức sáng tạo của con người
D. Xây dựng nền văn hóa mang bản sắc của riêng từng dân tộc      
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 42: Nội dung nào dưới đây thuộc chính sách văn hóa?
A. Cải tiến máy móc sản xuất                                      B. Chủ động tìm kiếm thị trường
C. Phòng chống tệ nạn xã hội                                      D. Lưu giữ các tác phẩm văn hóa nghệ thuật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 43: Đảng và Nhà nước ta coi trọng việc bảo tồn, tôn tạo các dĩ tích lịch sử, di sản văn hóa của đất nước là việc làm thể hiện
A. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc     
B. Tạo điều kiện để nhân dân được tham gia các hoạt động văn hóa
C. Giữ nguyên các di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc       
D. Bảo vệ những gì thuộc về dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 44: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng chính sách văn hóa?
A. Tổ chức các lễ hội truyền thống                             B. Bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử
C. Phá bỏ đình chùa, đền miếu                                    D. Tổ chức lễ hội Hùng Vương hàng năm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 45: Di sản văn hóa nào dưới đây là di sản văn hóa phi vật thể?
A. Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên      B. Vịnh Hạ Long
C. Phố cổ Hội An                                                        D. Cố đô Huế
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 46: Di sản văn hóa phi vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh
A. Hát xoan                                                                  B. Hát chèo
C. Múa rối nước                                                          D. Hát cải lương
Hướng dẫn giải:
Đáp án A

Câu 47: Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chúng ta cần phải
A. Giữ nguyên các truyển thống của dân tộc             
B. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc
C. Ngăn chặn sự xâm phạm văn hóa của các nước    
D. Tiếp thu các nền văn hóa của nhân loại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 48: Di sản văn hóa vật thể nào dưới đây ở nước ta hiện nay đã được UNESCO vinh danh?
A. Văn hóa Quốc Tử Giám                                          B. Di tích Hoàng thành Thăng Long
C. Khu di tích Phố Hiến                                              D. Cố đô Hoa Lư
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 49: Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách văn hóa ở nước ta?
A. Tiếp thu di sản văn hóa nhân loại                           B. Tiếp thu giá trị văn hóa nhân loại
C. Tiếp thu truyền thống văn hóa nhân loại                D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 50: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa
A. Chứa đựng tinh thần yêu nước và tiến bộ              
B. Chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc
C. Nhằm mục tiêu tất cả vì con người                        
D. Chứa đựng nội dung chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 51: Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa
A. Phá bỏ những di sản văn hóa cũ                             B. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ
C. Sưu tầm di vật, cổ vật                                             D. Mua bán, trao đổi trái phép bảo vật quốc gia
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 52: Hoạt động nào dưới đây thể hiện chính sách văn hóa?
A. Vận động học sinh vùng sâu, vùng xa đến trường
B. Giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
C. Tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em           
D. Sáng chế công cụ sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 53: Tổ chức lễ hội Đến Hùng hang năm là việc làm thể hiện
A. Kế thừa, phát huy long yêu nước của dân tộc       
B. Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc
C. Bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc                       
D. Phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 54: Sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, được gọi là
A. Di sản văn hóa vật thể                                            B. Di sản văn hóa phi vật thể
C. Di tích lịch sử - văn hóa                                          D. Sản phẩm văn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 55: Nhà nước nghiêm cấm các hành vi nào dưới đây?
A. Khôi phục và giữ gìn các di sản văn hóa                B. Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa
C. Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa               D. Tôn tạo, nghiên cứu các di tích lịch sử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 56: Nhà nước bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dâ tộc ở Việt Nam là thể hiện
A. Chính sách giáo dục và đào tạo                              B. Chính sách văn hóa
C. Chính sách khoa học và công nghệ                        D. Chính sách dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 57: Việc làm nào dưới đây là góp phần bảo tồn di tích lịch sử?
A. Tu bổ, phục hồi giá trị di tích lịch sử                      B. Tháo dỡ, phá hủy di tích lịch sử
C. Cải tạo, thay thế di tích lịch sử                               D. Giữ nguyên hiện trạng di tích lịch sử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 58: Nơi em ở có một số người hoạt động mê tín dị đoan như sau: bói toán, lên đồng, xóc thẻ, cúng ma, trừ tà, phù phép. Việc làm đó vi phạm chính sách nào dưới đây ?
A. Chính sách dân số                                                   B. Chính sách văn hóa
C. Chính sách an ninh và quốc phòng                         D. Chính sách giáo dục và văn hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 59: Khi đến tham quan di tích lịch sử, nếu bắt gặp một bạn đang khắc tên mình lên di tích, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây để góp phần thực hiện chính sách văn hóa?
A. Kệ bạn vì khắc tên lên đó là việc làm ý nghĩa        B. Góp ý, nhắc nhở bạn nên tôn trọng, giữ gìn di tích
C. Cũng tham gia khắc tên mình làm kỉ niệm             D. Chụp ảnh và bêu xấu bạn đó trên facebook
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 60: Khi đào móng xây nhà, gia đình ông A phát hiện thấy một chiếc bình cổ. Theo em, gia đình ông A nên chọn cách làm nào dưới đây?
A. Giữ lại để trưng bày ở gia đình                              
B. Giao nộp di vật cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
C. Đem bán để có tiền                                                
D. Cất giấu kín để không ai biết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 61: Khi địa phương tiến hành tư bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nếu phát hiện việc làm của lãnh đạo không đúng với nội dung mà Cục Di sản văn hóa đã cho phép, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?
A. Lờ đi, coi như không biết                                       B. Thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
C. Thông báo cho nhân dân địa phương                     D. Đe dọa lãnh đạo địa phương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 62: Khi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, các bạn rủ em ngồi lên hiện vật để chụp ảnh. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây góp phần thực hiện chính sách văn hóa?
A. Cổ vũ việc làm đó của các bạn                               B. Đứng xem các bạn chụp ảnh
C. Tham gia chụp ảnh làm kỉ niệm                              D. Ngăn cản các bạn không nên ngồi lên hiện vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây