Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

Công dân 11 Chủ đề 5: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bài giảng chính sách tài nguyên và môi trường, Bài 13 GDCD 11, GDCD 11 Bài 12 trắc nghiệm, GDCD 11 bài 12 Giáo án, Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạoGDCD 11 Bài 12.
Công dân 11
Công dân 11
Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường, Bài giảng chính sách tài nguyên và môi trường, Bài 13 GDCD 11, GDCD 11 Bài 12 trắc nghiệm, GDCD 11 bài 12 Giáo án, Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạoGDCD 11 Bài 12, GDCD 11 Bài 12 powerpoint, GDCD 11 bài 12 cho vi dụ, Giáo án GDCD 11 bài 12, GDCD 11 bài 13 tiết 1, Bài 12 công dân 11 bài giảng

Chủ đề 5: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay
- Về tài nguyên:
   + Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt
   + Diện tích đất trồng bị thu hẹp
   + Nhiều động, thực vật quý có nguy cơ tuyệt chủng
   + Chất lượng đất giảm sút, đất canh tác bị thu hẹp
   + Tài nguyên biển suy giảm đáng kể.
- Về môi trường:
   + Ô nhiễm môi trường nước
   + Ô nhiễm môi trường không khí
   + Ô nhiễm môi trường đất
   + Môi trường biển bắt đầu bị ô nhiễm

2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
- Mục tiêu
   + Sử dụng hợp lý tài nguyên.
   + Bảo tồn đa dạng sinh học.
   + Từng bước nâng cao chất lượng môi trường.
   + Nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững,nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
- Phương hướng:
   + Tăng cường công tác, quản lý của nhà nước về bảo vệ môi trường từ trung ương đến địa phương.
   + Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho mọi người dân.
   + Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
   + Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.
   + Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên
   + Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên và xử lí chất thải

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
- Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở điạ phương
- Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chủ đề 5: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?
A. Bảo tồn đa dạng sinh học                                       
B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thien nhiên
C. Nâng cao chất lượng mội trường                           
D. Bảo vệ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Khai thác nhiều tài nguyên đê đẩy mạnh phát triển kinh tế         
B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
C. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường           
D. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Một trong những mục tiêu tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?
A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường
B. Tăng tỉ lệ che phủ rừng, bảo vệ động thực vật
C. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải                         
D. Bảo tồn đa dạng sinh học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4: Một trong những phương hướng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là
A. Xây dựng nếp sống vệ sinh                                    
B. Đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ môi trường
C. Ban hành các chính sách bảo vệ môi trường         
D. Thường xuyên giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5: Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?
A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ     
B. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
C. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ    
D. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6: Hoạt động nào dưới đây góp phần bảo vệ môi trường?
A. Thu gom, phân loại, xử lí chất thỉa đúng nơi quy định     
B. Chon chất thải độc hại vào đất
C. Đốt các loại chất thải                                             
D. Tái chế, sử dụng các loại chất thải
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7: Nhà nước quy định mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuế là nhằm
A. Hạn chế sử dụng tài nguyên                                    B. Sử dụng hợp lí tài nguyên
C. Tăng ngân sách nhà nước                                       D. Ngăn chặn khai thác tài nguyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 8: Bảo vệ tài nguyên môi trường là trách nhiệm của
A. Đảng và nhà nước ta                                               B. Các cơ quan chức năng
C. Mọi công dân, cơ quan, tổ chức                             D. Thế hệ trẻ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9: Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ môi trường là việc làm nhằm mục đích
A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường          
B. Xử phạt các hành vi vi phạm môi trường
C. Xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân 
D. Thực hiện vai trò quản lí của Nhà nước đối với môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 10: Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ?
A. Kinh doanh động vật hoang dã quý hiếm               B. Sử dụng thuốc trừ sâu trong trồng trọt
C. Dùng điện để đánh bắt thủy sản                              D. Xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây?
A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia   B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật                             D. Mở rộng diện tích rừng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12: Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất ?
A. Sử dụng nhiều phân bón hóa học trong trồng trọt 
B. Chôn chất thải hữu cơ để làm phân bón
C. Xây dựng hệ thống kênh tưới tiêu                         
D. Sử dụng phân vi sinh cho cây trồng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta chủ trương
A. Giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia                  B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
C. Mở rộng diện tích rừng                                           D. Ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 14: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi
A. Hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh          
B. Kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng
C. Phá hoại tài nguyên, môi trường                           
D. Vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 15: Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích
A. Chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi gây lãng phí         
B. Giữ gìn, không sử dụng nguồn tài nguyên đất nước
C. Ngăn chặn việc khai thác các loại tài nguyên        
D. Cấm các hoạt động khai thác tài nguyên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 16: Hoạt động bảo vệ môi trường nào dưới đây không được khuyến khích?
A. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường     
B. Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng và tái chế chất thải
C. Sử dụng năng lượng sạch                                       
D. Chôn lấp các loại rác thải vào đất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là ?
A. Giữ nguyên tình trạng tài nguyên, không khai thác và sử dụng   
B. Ngăn cấm các hoạt động có ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường
C. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên   
D. Đưa công nghệ hiện đại vào khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 18: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bảo vệ môi trường?
A. Quản lí chất thải                                                      B. Phòng, ngừa, ứng phó với sự cố môi trường
C. Khai thác gỗ bừa bãi                                               D. Phân loại rác
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19: Cơ sở sản xuất A đã xây dựng dây chuyền xử lí rác thải bằng công nghệ hiện đại. Việc làm này là
A. Áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí rác thải        
B. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường
C. Đổi mới trang thiết bị sản xuất                              
D. Tiết kiệm chi phí trong sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 20: Biện pháp nào dưới đây góp phần bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm?
A. Chăm sóc chúng thật tốt khi nuôi nhốt làm cảnh  
B. Thả động vật lại môi trường sống của chúng
C. Tổ chức nuôi nhốt các động vật hoang dã, quý hiếm       
D. Thu mua những động vật hoang dã, quý hiếm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 21: Để bảo vệ và phát triển rừng, pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào dưới đây?
A. Chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép                
B. Trồng rừng, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên
C. Bảo vệ rừng đầu nguồn                                          
D. Mở rộng diện tích rừng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 22: Chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước cho nhân dân để thực hiện mục đích nào dưới đây?
A. Chấm dứt tình trạng khái thác rừng bừa bãi           B. Sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên rừng
C. Quản lí, bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả            D. Mở rộng diện tích rừng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 23: Địa phương A huy động các cá nhân, tổ chức cùng tham gia thu gom rác thải hằng ngày. Việc làm này nhằm
A. Xây dựng tinh thần đoàn kết                                 
B. Xây dựng nếp sống văn minh, dân chủ
C. Phát huy sức mạnh tập thể trong bảo vệ môi trường        
D. Đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 24: Hiện nay, một số hộ dân sống ở miền núi rẻo cao đã và đang nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trong những chiếc lồng, cũi sắt để làm cảnh. Nếu em gặp cnahr tượng trên, em sẽ làm gì ?
A. Không quan tâm vì đó là việc của người lớn          B. Khuyên họ chăm sóc chúng thật tốt
C. Khuyên họ mang nộp cho cơ quan kiểm lâm         D. Thu mua chúng để kinh doanh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 25: Giả sử em là giám đốc công ty hóa chất X, mà chất thải do công ty em sản xuất ra rất độc hại, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nếu đầu tư hệ thống xử lí chất thải thì sẽ làm giảm lợi nhuận, em chọn cách xử lí nào dưới đây?
A. Chấm dứt sản xuất để không gây ô nhiễm môi trường    
B. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải
C. Vẫn tiếp tục sản xuất, không quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường 
D. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải nhưng không hoạt động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 26 :Nếu phát hiện một cơ sở sản xuất ở địa phương có hành vi xả trực tiếp chất thải chưa qua xử lí ra môi trường, em sẽ
A. Thông báo cho nhân dân địa phương biết việc làm của cơ sở sản xuất   
B. Thông báo cho chính quyền địa phương
C. Nói cho bố mẹ biết                                                 
D. Coi như không biết việc làm đó của cơ sở sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 27 : Nếu bắt gặp một bạn đổ rác không đúng nơi quy định trong nhà trường, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây ?
A. Nhắc nhở, góp ý và hướng dẫn bạn đổ rác đúng nơi quy định     
B. Không quan tâm vì đố là việc của nhà trường
C. Thông báo với thầy cô giáo để thầy cô phạt          
D. Báo với công an
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 28:Giả sử em nhìn thấy một ô tô đang vận chyển động vật quý hiếm đi tieu thụ, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây ?
A. Không quan tâm vì đó là việc của cơ quan kiểm lâm       
B. Báo với cơ quan kiểm lâm
C. Lặng lẽ theo dõi việc làm của họ                           
D. Ngăn chặn không cho họ vận chuyển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 29: Vào dịp hè, gia đình H tổ chức đi biển. Sauk hi ăn uống xong, H nhanh nhẹn nhặt rác thải của gia đình cho vào túi ni-lông rồi sau đó ném xuống biển. Em nhận xét gì về việc làm đó?
A. Là việc làm bình thường không cần quan tâm      
B. Là việc làm cần được khuyến lhichs vì có ý thức bảo vệ môi trường
C. Là việc làm thực hiện đúng quy điịnh về vệ sinh nơi công cộng 
D. Là việc làm cần phê phán vì làm hủy hoại môi trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 30: Thấy bạn A rửa tay xà phòng rất mạnh, nước chảy tràn đầy chậu và ra ngoài, em sẽ chọn cách ứng xử nào?
A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của bạn           B. Góp ý và nhắc nhở bạn nên sử dụng hợp lí
C. Tắt ngay vòi nước vì nước chảy quá nhiều             D. Thông báo với thầy cô giáo chủ nhiệm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Khi phát hiện nhà máy sản xuất phân đạm xả nước thải chưa được xử lí xuống dòng sông bên cạnh nhà máy, em sẽ?
A. Lờ đi, coi như không biết                                       B. Báo cho cơ quan công an
C. Ngăn chặn việc xả thải ra môi trường                    D. Đến gặp giám đốc nhà máy để đe dọa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 32 : Khi đi chơi công viên, em thấy một nhóm bạn xả rác bừa bãi. Em sẽ làm gì?
A. Không can thiệp, vì đó là việc làm bình thường   
B. Nhắc nhở, góp ý với họ phải dọn và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ
C. Chụp ảnh và bêu xấu họ trên facebook                 
D. Quát mắng cho họ sợ để họ ra khỏi công viên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 33: Trong các biện pháp dưới đây, đâu là biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học ?
A. Đưa vào “Sách đỏ Việt Nam” những động, thực vật quý hiếm cần bảo vệ.        
B. Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. Tăng cường bảo vệ rừng và đẩy mạnh việc trồng rừng.   
D. Nghiêm cấm việc khai thác rừng, săn bắn động vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 34: Một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ rừng đang được triển khai ở nước ta hiện nay là biện pháp nào dưới đây?
A. Cấm không được khai thác và xuất khẩu gỗ.          B. Nhập khẩu gỗ từ các nước để chế biến.
C. Giao đất giao rừng cho nông dân.                          D. Trồng mới 5 triệu ha rừng cho đến năm 2010.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 35: Đối với nước ta, để bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái cần phải áp dụng biện pháp nào sau đây?
A. Duy trì diện tích rừng ít nhất là như hiện nay.       
B. Nâng diện tích rừng lên khoảng 14 triệu ha.
C. Đạt độ che phủ rừng lên trên 50%.                        
D. Nâng độ che phủ lên từ 45% - 50% ở vùng núi lên 70% - 80%.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 36: Môi trường tự nhiên có vai trò
A. cung cấp các điều kiện sống cho con người.         
B. định hướng các hoạt động của con người.
C. quyết định sự phát triển của xã hội.                       
D. cung cấp những tiện nghi, phương tiện cho con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 37: Bảo vệ môi trường được hiểu là
A. tránh tác động vào môi trường để khỏi gây ra những tổn thất.    
B. làm giảm đến mức cao nhất tác động có hại của con người lên môi trường.
C. biến đổi môi trường theo cách có lợi nhất cho con người.           
D. tuân thủ quy luật phát triển của tự nhiên một cách tuyệt đối.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 38: Chia tài nguyên thành 3 loại: Tài nguyên có thể phục hồi, tài nguyên không thể phục hồi, tài nguyên không thể hao kiệt là dựa vào đặc điểm nào sau đây?
A. Thuộc tính của tự nhiên                                          B. Khả năng tái sinh
C. Môi trường hình thành                                            D. Công dụng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 39: Để kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là
A. ô nhiễm không khí.                                                 B. ô nhiễm nguồn nước
C. ô nhiễm tiếng ồn.                                                    D. ô nhiễm đất.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 40: Để kêu gọi mọi người cân nhắc cách thay đổi cuộc sống hàng ngày để giảm lượng ô nhiễm không khí thải ra môi trường, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm không khí gây nên sự nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng tới sức khỏe của chính chúng ta. Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới năm 2019 đã được tổ chức vào ngày 05/6 tại
A. Nhật Bản                                                                 B. Trung Quốc
C. Hà Lan                                                                    D. Nam Phi
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 41: Tại Việt Nam, Lễ kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm nay đã được tổ chức tại tỉnh
A. Hà Nam.                                                                  B. Đà Nẵng.
C. Cần Thơ.                                                                 D. Bạc Liêu.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 42: Để từng bước giải quyết vấn đề này, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc đã đưa ra Chủ đề hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 là “Ô nhiễm không khí” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để
A. nâng cao chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.
B. bảo vệ chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.
C. cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.
D. xây dựng tốt chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 43: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 nhằm
A. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
B. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
C. nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triể kinh tế, xã hội đất nước.                                                                           
D. góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 44: Ngày 5 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên hết sức quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm
A. 1980                                                                        B. 1982
C. 1984                                                                        D. 1986
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 45: Để giải quyết vấn đề môi trường ở các nước đang phát triển giải pháp có tính thiết thực hơn cả là.
A. Có chính sách dân số hợp lý, nâng cao dân trí      
B. Thực hiện công nghiệp hóa phù hợp với đặc điểm của từng nước
C. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư           
D. Khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 46: Nhà máy X không áp dụng công nghệ xử lí rác thải mà chôn lấp rác thải gần khu dân cư. Hành động này đã vi phạm chính sách
A. khoa học và công nghệ.                                          B. tài nguyên và bảo vệ môi trường.
C. bảo vệ và phát triển tài nguyên.                              D. bảo tồn thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 47: Một đoàn học sinh đi tham quan, cắm trại tại rừng khu sinh thái nghỉ dưỡng. Sau khi cắm trại xong, các bạn tự giác thu dọn các rác thải, phế liệu của đoàn. Việc làm của các bạn học sinh trên thể hiện ý thức
A. giữ gìn, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên.      B. sử dụng tiết kiệm, hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
C. ngăn chặn ô nhiễm môi trường.                              D. chống ô nhiễm đất, nước, không khí.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 48: Do bất cẩn nên trong lúc giúp gia đình đốt nương làm rẫy, bạn An 18 tuổi đã để lửa cháy lan thiêu rụi 2 ha rừng dù đã cố gắng dập lửa. Theo em, ai phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này?
A. gia đình An vì bố mẹ phải chịu trách nhiệm khi con chưa đủ 18 tuổi.     
B. An phải chịu trách nhiệm vì đã đủ 18 tuổi.
C. Không ai cả vì An chỉ vô ý và đã cố gắng dập lửa.          
D. Chính quyền địa phương vì quản lý lỏng lẻo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 49: Cha bạn N bị bệnh, ông B khuyên cha N dùng sừng tê giác mài ra pha với nước uống sẽ khỏi. N đang rất băn khoăn không biết phải giúp bố bằng cách nào. Nếu là N, em sẽ lựa chọn phương án xử sự nào sau đây để khuyên cha mình?
A. Không dùng vì không có cơ sở khoa học và tê giác là động vật quý hiếm cần được bảo vệ.      
B. Không dùng và phê phán ông B trên mạng xã hội về sự mê tín của ông.
C. Nên dùng vì bảo vệ sức khỏe bản thân là quan trọng nhất, dù có đắt thậm chí bị bắt vì mua sừng tê giác.                                                                                    
D. Nên dùng vì có bệnh thì phải chữa bệnh cho bằng khỏi, ai mách dâu chữa đó.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 50: Pháp luật về bảo vệ môi trường không cấm hành vi nào sau đây?
A. Dùng mìn để khai thác hải sản.                               B. Chặt bỏ cây gây cản trở giao thông.
C. Vô ý làm cháy rừng.                                               D. Nhập khẩu động vật từ vùng cảnh báo dịch bệnh.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 51: Trên đường đi học về thấy một người đổ chất bẩn xuống hồ nước gần nhà em sẽ ứng xử như thế nào trong các trường hợp sau đây?
A. Phê phán, ngăn chặn.                                              B. Lên án gay gắt.
C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.                     D. Đồng tình, ủng hộ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 52: Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa mầu. Hơn nữa chúng đã giẫm chết và làm bị thương nhiều người. Theo em cần phải xử lý như thế nào trong các cách sau đây?
A. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đó là việc của các cơ quan chức năng.        
B. Tìm cách giết chết ngay đàn voi, không để chúng gây hại tiếp vì chúng rất nguy hiểm.
C. Cứu hộ và sơ tán nhân dân đến vùng an toàn hơn, khuyến cáo nhân dân sống xa rừng núi.       
D. Báo cho cơ quan chức năng giải quyết và nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ chỗ ở của đàn voi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 53: Vào chiều thứ 6 hàng tuần, thầy và trò trường X lại cùng nhau quét dọn, vệ sinh trường lớp, cải tạo chăm bón vườn hoa cây cảnh. Trường X đã thực hiện tốt hoạt động nào sau đây?
A. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.                   B. Bảo vệ môi trường.
C. Nâng cao ý thức vệ sinh trường lớp.                      D. Khắc phục ô nhiễm môi trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 54: Trung tâm cứu hộ thú Linh Trưởng Cúc Phương được xây dựng từ đầu năm 1994. Có nhiệm vụ cứu hộ từng cá thể các loài thú Linh Trưởng quý hiếm (Voọc mông trắng, Voọc Hà Tình, Voọc đen tuyền, Voọc Lào, Voọc Cát Bà, Voọc Chà vá chân xám…). Sự ra đời của trung tâm đã thể hiện mục tiêu, phương hướng cơ bản nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?
A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ MT.         
B. Giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, MT cho mọi người dân.
C. Coi trọng nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực về bảo vệ MT.
D. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện MT, bảo tồn thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 55: Tại Điều 15 Nghị định 103/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, có quy định: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản (trừ hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này và việc sử dụng kích điện tại ao nuôi để thu hoạch thủy sản). Quy định trên thể hiện mục tiêu, phương hướng cơ bản nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?
A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ MT.         
B. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.
C. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.        
D. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện MT, bảo tồn thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 56: Nhà máy Thủy điện Sơn La có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy. Là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam sử dụng thiết bị tự động hóa nên tại mỗi phòng chức năng chỉ cần một đến hai kỹ sư giám sát. Hệ thống truyền đóng cắt truyền dẫn kín, cho phép truyền dẫn dòng điện 500kV vận hành trong không gian nhỏ. Thông tin trên thể hiện mục tiêu, phương hướng cơ bản nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?
A. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ MT.         
B. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác tài nguyên.
C. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.        
D. Phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện MT, bảo tồn thiên nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 57: Trên đường đi du lịch Sơn La trở về, đến đỉnh đèo Đá Trắng xe dừng nghỉ thấy nhiều người dân bày bán những con thú rừng mà họ săn bắn được. Bố Hùng định mua một con về làm bữa cơm thịnh soạn cho cả gia đình ăn thử, nhưng Hùng ngăn lại: Bố đừng mua, việc mua thú rừng là tiếp tay cho bọn săn bắn thú rừng trái phép, là vi phạm pháp luật đấy bố ạ. Theo em hành động của Hùng thể hiện em là người
A. yêu thiên nhiên và biết bảo vệ thiên nhiên.            B. có ý thức bảo vệ động vật, thực vật.
C. có ý thức thực hiện pháp luật                                  D. biết bảo tồn đa dạng sinh học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây