Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 11 Chủ đề 4: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Chính sách dân số và giải quyết việc làm thuộc về các vấn đề, Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế nào, Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là, giáo án bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm.
Công dân 11
Công dân 11
Chính sách dân số và giải quyết việc làm thuộc về các vấn đề, Chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm có quan hệ với nhau như thế nào, Ở nước ta, chính sách dân số và giải quyết việc làm được xem là, giáo án bài 11: chính sách dân số và giải quyết việc làm, GDCD 11 Bài 11 trắc nghiệm, Ví dụ về chính sách dân số và giải quyết việc làm, Trách nhiệm của học sinh đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm, Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

Chủ đề 4: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Chính sách dân số
a. Tình hình dân số nước ta
- Dân số đông
- Quy mô dân số lớ
- Mật độ dân số cao
- Dân cư phân bố không hợp lí
- Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số
- Mục tiêu:
   +Giảm tốc độ gia tăng dân số
   + Ổn định quy mô, cơ cấu dân số, phân bố dân cư hợp lí
   + Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn lực cho đất nước.
- Phương hướng:
   + Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí
   + Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục
   + Nâng cao hiểu biết của người dân
   + Nhà nước đầu tư đúng mức, thực hiện xã hội hóa công tác dân số, tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện tham gia công tác dân số.

2. Chính sách giải quyết việc làm
a. Tình hình nước ta

- Thiếu việc làm ở thành thị và nông thôn
- Thu nhập thấp
- Số người trong độ tuổi lao động tăng
- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp
- Số người đổ về thành thị kiếm việc làm ngày càng tăng
- Tỉ lệ thất nghiệp cao.

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản
- Mục tiêu:
   + Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn
   + Phát triển nguồn nhân lực
   + Mở rộng thị trường lao động
   + Giảm tỉ lệ thất nghiệp
   + Tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo.
- Phương hướng:
   + Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
   + Khuyến khích làm giàu theo pháp luật
   + Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
   + Sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có.

3. Trách nhiệm của công dân
- Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số
- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động
- Động viên người thân và những người khác chấp hành
- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng đúng đắn nghề nghiệp.

Chủ đề 4: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là
A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số                       B. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số
C. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số                 D. Ổn định mức sinh tự nhiên
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 2: Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?
A. Tuyên truyền, giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình
B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số
C. Nâng cao chất lượng dân số                                   
D. Phát triển nguồn nhân lực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?
A. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số   
B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số
C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tằn dân số                       
D. Phân bố dân số hợp lí
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4: Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của
A. Chính sách dân số                                                   B. Chính sách giải quyết việc làm
C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường         D. Chính sách quốc phòng an ninh
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5: Một trong những phương án để nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là
A. Nâng cao đời sống của nhân dân                           
B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản
C. Nâng cao vai trò của gia điình                               
D. Nâng cao hiểu quả của công tác dân số
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 6: Đảng, Nhà nước ta coi chính sách dân số là một yếu tố cơ bản để
A. Nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội           B. ổn định quy mô dân số
C. phát huy nhân tố con người                                    D. giảm tốc độ tăng dân số
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7 : Đảng, Nhà nước ta coi đầu tư cho công tác dân số là
A. đúng đắn nhất để phát triển đất nước                    
B. đầu tư cho phát triển bền vững
C. Cơ sở cho phát triển kinh tế - xã hội                      
D. Yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 8: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước
A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình 
B. cũng cấp các phương tiện tránh thai
C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức      
D. cung cấp các dịch vụ dân số
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9: Chất lượng dân số được đánh giá bằng yếu tố nào dưới đây?
A. Tinh thần, niêm tin, mức sống                                B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền
C. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp                             D. Thể chất, trí tuệ, tinh thần
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 10: Ở nước ta, thực hiện có hiệu quả chính sách dân số là nhằm mục đích nào dưới đây?
A. ổn định mọi mặt đời sống xã hội, phát triển kinh tế         
B. Đảm bảo trạt tự, an toàn xã hôi
C. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo                             
D. Thúc đẩy sản xuất phát triển
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11: Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia điình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?
A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình          
B. Nâng cao chất lượng dân số
C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình        
D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 12: Đảng và Nhà nước ta đang có chủ trương giảm tốc độ tăng dân số, bở vì tăng dân số
A. Ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước         
B. ảnh hưởng đến quá trình công nghiệp hóa đất nước
C. ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng                       
D. ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế của đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 13:Mục tiêu phân bố dân cư hợp lí của chính sách dân số nước ta để
A. Giảm sự chênh lệch lao động giữa các vùng         
B. Khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh của từng vùng, miền
C. Hạn chế tập trung đông dân cư vào đô thị lớn       
D. Giảm lao động thừa ở thành thị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?
A. Cơn hơn cha là nhà có chức                                    B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính                                D. Đông con hơn nhiều của
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 15: Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện sang lọc trước sinh và sau sinh nhằm mục điachs nào dưới đây ?
A. Lựa chọn giới tính thai nhi                                     B. Góp phần nâng cao chất lượng dân số
C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình                            D. Sinh con theo ý muốn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16: Kế hoạch hóa gia đình là biện pháp chủ yếu để
A. Lựa chọn tuổi con cho phù hợp                              B. Lựa chọn số con theo mong muốn của vợ chồng
C. Hạn chế việc sinh con                                             D. Điều chinh số con và khoảng cách sinh con
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Gia đình bạn A có hai chị em gái nên bố mẹ bạn muốn có them con trai. Theo em, bạn A nên chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân ?
A. Góp ý, động viên bố mẹ chấp hành chính sách dân số     
B. Không quan tâm vì đó là chuyện của bố mẹ
C. Khuyến khích bố mẹ sinh thêm em                       
D. Thông báo cho chính quyền địa phương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 18: Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số nào dưới đây, biện pháp nào tác dộng trực tiếp tới nhân thức của người dân?
A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí                   
B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc
C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số        
D. Nhà nước chủ động xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về dân số
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19: Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số ?
A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số          
B. Nâng cao hiệu quả của người dân về chính sách dân số
C. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân về kế hoạch hóa gia đình         
D. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia điình
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 20: Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Q thường xuyên thực hiện giao ban với cán chuyên trách các xã, thị trấn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình biến dộng về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong chính sách dân số?
A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về dân số          
B. Nâng cao vai trò của cán bộ dân số
C. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lí đối với công tác dân số   
D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21: Vợ chồng chị M sinh được hai cô con gái nên chồng chị muốn chị sinh thêm để mong có được cậu con trai. Nhưng chị lại không muốn vì chị cho rằng dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Nếu em là chị M, em sẽ chọn cách nào dưới đây?
A. Nhờ bố mẹ giải thích cho chồng hiểu                    
B. Giải thích cho người chồng hiểu để từ bỏ ý định sinh thêm
C. Nhờ cán bộ dân số ở địa phương giúp đỡ
D. Nhờ hàng xóm giải thích cho chồng hiểu              
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 22: Khi cán bộ dân số đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không quan tâm và không hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên làm theo cách nào dưới đây?
A. Vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác          
B. Cán bộ dân số đứng dậy và ra về
C. Mời gia đình lên Ủy ban nhân dân xã giải quyết   
D. Phê bình, kỉ luật gia đình đó
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 23:Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là
A. Thức đẩy phát triển sản xuất, dịch vụ                     B. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động                                D. Phát triển nguồn nhân lực
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 24: Một trong nhưng phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là
A. Khuyến khích người lao động tự học nâng cao trình độ  
B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật
C. Khuyến khích đào tạo nghề cho người lao động   
D. Khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 25: Tình trạng thiếu việc làm ở nước ta hiện nay là
A. Vấn đề rất bức xúc ở cả nông thôn và thành thị     B. Nội dung quan tâm ở các thành phố lớn
C. Điều đáng lo ngại ở các đô thị                                D. Vấn đề cần giải quyết ở khu vực đồng bằng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 26: Nhà nước đã thực hiện phương hướng nào dưới đây để tạo ra nhiều việc làm?
A. Tập trung phát triển thành phần kinh tế nhà nước 
B. Tập trung phát triển thành phần kinh tế tư nhân
C. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển   
D. Khuyến khích thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 27: Ở nước ta hiện nay, khái niệm việc làm được hiểu như thế nào?
A. Mọi hoạt động tạo ra thu nhập                               
B. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh
C. Mọi hoạt động không bị pháp luật cấm                 
D. Mọi hoạt đọng lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 28: Nội dung nào dưới đay đúng với tình hình việc làm hiện nay ở nước ta
A. Tạo được nhiều việc làm cho người lao động       
B. Tỉ lệ thất nghiệp thấp
C. Thiếu việc làm cho người lao động ở thành phố lớn        
D. Tình trạng thiếu việc làm ở nông thông và thành thị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 29: Để tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, Nhà nước ta đã có những chính sách nào dưới đây?
A. Tập trung phát triển ngành nông ngiệp                  
B. Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống
C. Khuyến khích khai thác tài nguyên thiên nhiên     
D. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 30: Nội dung nào dưới dưới đây đúng với phương hướng của chính sách giải quyết việc là ơ nước ta hiện nay ?
A. Khuyến khích công dân làm giàu                           B. Mở rộng thị trường lao động
C. Đào tạo nguồn nhân lực                                          D. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 31: Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống của nước ta nhằm mục đích gì dưới đây?
A. Đa dạng hóa các ngành nghề                                  B. Giữ gìn truyền thống dân tộc
C. Phát huy tay nghề của người lao động                    D. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 32: Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công của địa phương là nhằm
A. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà nước     B. Khai thác nguồn vốn của người dân ở địa phương
C. Tạo ra nhiều việc làm cho lao động địa phương    D. Tạo thêm nhiều của cải vật chất cho xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 33: Biều hiện nào dưới đây của huyện B là để giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương ?
A. Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh        B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
C. Thu gom và phân loại rác                                       D. Đầu tư nghiên cứu máy thu hoạch rau màu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 34: Giải quyết việc làm cho người lao động hiện nay ở nước ta nhằm
A. Phát huy được tiền năng lao động                         
B. Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động chất lượng cao
C. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế      
D. Huy động được nguồn vốn trong nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 35: Để giải quyết việc làm, Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp
A. Tạo ra nhiều việc lam mới                                      B. Tạo ra nhiều sản phẩm
C. Tăng thu nhập cho người lao động                         D. Bảo vệ người lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 36: Biện pháp nào dưới đây là thực hiện chính sách giải quyết việc làm?
A. Mở rộng các hình tức trợ giúp người nghèo           B. Mở rộng hệ thống trường lớp
C. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí                           D. Nâng cao trình độ người lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 37: Biện pháp nào dưới đây được nhà nước ta vân dụng để giải quyết việc làm cho người lao động trong giai đoạn này ?
A. Đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên  
B. Có chính sách sản xuất kinh doạnh tự do tuyệt đối
C. Tăng thuế thu nhập cá nhân                                   
D. Kéo dài tuổi nghỉ hưu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 38: Nhận định nào dưới đây đúng với chất lượng nguồn lao động nước ta hiện nay ?
A. Nguồn lao động có chát lượng cao                        
B. Nguồn lao động luôn đáp ứng được yêu cầu của đất nước
C. Nguồn lao đọng chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ cao
D. Nguồn lao động rarat dồi dào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 39: Gia đình B có nghề truyền thống làm nón, nhưng khi các bạn nhắc đến nghề đó, B luôn có thái độ không thích. Nếu là bạn của B, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?
A. Khuyên và góp ý với bạn phải biết tôn trọng nghề của gia đình  
B. Không quan tâm đến thái độ của bạn vì đó là chuyện riêng của B
C. Đồng tình với thái dộ của B                                   
D. Tỏ thái độ không thích và không nói chuyện với bạn B
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 40: Anh T tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. Để có thu nhập, anh đã tự tạo việc làm cho mình bằng cách mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn, nhưng lại bị bố mẹ anh phản đối. tTheo em, anh T nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Không quan tâm đến ý kiến của bố mẹ                  
B. Ngưng công việc đó để chờ xin việc thoe ngành đã được học
C. Động viên và giải thích cho bố mẹ hiểu để ủng hộ
D. Tìm việc làm theo yêu cầu của bố mẹ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 41: Quan niệm nào dưới đây ảnh hưởng đến chính sách dân số của Đảng và nhà nước?
A. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.                              B. Đông con hơn nhiều của.
C. Trẻ cậy cha, già cậy con.                                        D. Con hơn cha là nhà có phúc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 42: Quan niệm “ Trọng nam khinh nữ” được hiểu là
A. đề cao vai trò, tầm quan trọng của cả nam giới và nữ giới.          
B. coi nhẹ, hạ thấp vai trò, vị trí của người phụ nữ.
C. xem nhẹ, hạ thấp vai trò của người phụ nữ.          
D. đề cao vai trò của nam giới, coi nhẹ và hạ thấp vai trò của người phụ nữ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 43: Gia đình sinh nhiều con sẽ khó khăn trong việc
A. nuôi dạy con cái, nâng cao địa vị xã hội.               
B. làm kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội.
C. xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.                 
D. nuôi dạy con cái và xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 44: Chủ đề của ngày dân số thế giới 11 - 7- 2019 ở Việt Nam là gì?
A. Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển.
B. Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động nâng cao chất lượng dân số, ổn định cơ cấu dân cư.
C. Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Kế hoạch hoá gia đình.           
D. Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng ở tẻ em.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 45: Chị K tham gia lớp tập huấn về dinh dưỡng để nuôi dạy con tốt. Chị A đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số?
A. Nâng cao hiểu hiết của người dân về dân số.         B. Làm tốt công tác tuyên truyền.
C. Xã hội hóa công tác dân số.                                    D. Kế hoạch hóa gia đình.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 46: Học sinh tham gia thi tìm hiểu về giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên của trường là góp phần thực hiện chính sách nào dưới đây?
A. Chính sách giáo dục và đào tạo.                             B. Chính sách dân số.
C. Chính sách giải quyết việc làm.                              D. Chính sách văn hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 47: Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do coi trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì hai con rồi. Để phù hợp với chính sách dân số, em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Đồng ý với ý kiến của anh K.                                
B. Đồng ý với ý kiến của chị vợ để nuôi dạy con cho tốt.
C. Hỏi người thân để quyết định có sinh con nữa hay không.          
D. Chỉ sinh thêm một lần nữa rồi dừng lại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 48: Cách đây 31 năm, lúc 6 giờ 35 phút, cậu bé người Nam Tư tên là Matej Gašpar ra đời tại thành phố Zagreb, nay là thủ đô của Croatia, và đây cũng là công dân thứ 5 tỷ của thế giới, đứng trước sự gia tăng dân số quá nhanh, vấn đề dân số làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dân số, môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về dân số ở thủ đô Hà Lan, tại diễn đàn Dân số thế giới này đã quyết định lấy ngày sinh của cậu bé Matej Gašpar làm "Ngày Dân số thế giới". Đó là ngày
A. 11-7-1987                                                                B. 7/11/1987
C. 11/7/1978                                                                D. 7/11/1978
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 49: Vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta gặp khó khăn là vì hàng năm nước ta tăng thêm
A. khoảng 2 triệu lao động.                                         B. từ 1 đến 1,4 triệu lao động.
C. từ 2 đến 3 triệu lao động.                                        D. 4 triệu lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 50: Sau 5 năm được nhà nước cho vay vốn để sản xuất, A đã vươn lên làm giàu. Anh A đã góp phần thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.                              B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.                                 D. Giải quyết việc làm ở nông thôn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 51: Anh B tham gia lớp học nghề để đi lao động ở nước ngoài. Anh B đã thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách giải quyết việc làm?
A. Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.                              B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
C. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn.                                 D. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 52: M cho rằng hoạt động ngoại khóa của trường về sức khỏe sinh sản vị thành niên là vô bổ, không thực tế. Nếu là bạn của M, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây ?
A. Nghe theo chính kiến của M.                                 
B. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm.
C. Khuyên M tham gia vì đó là hoạt động giáo dục của nhà trường.
D. Chê bai M về suy nghĩ đó là sai lầm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 53: Dù mới 16 tuổi, đang là học sinh lớp 11 nhưng đã có người yêu nên H định bỏ học để cưới chồng. Nếu em là bạn của H thì em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để khuyên H?
A. Không quan tâm, vì tình yêu là chuyện riêng tư không nên xen vào.      
B. Khuyên H đi theo tiếng gọi của tình yêu.
C. Khuyên H cứ cưới, nhưng chưa vội sinh con và tiếp tục đi học.  
D. Khuyên H tập trung cho học tập, bỏ học để cưới chồng là vi phạm pháp luật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 54: Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức ngày 11/7 tại Hà Nội cho biết: Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0h ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới, tụt 2 bậc so với cách đây 10 năm, và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Thông tin trên cho biết nhân dân ta đã thực hiện tốt chính sách nào của Đảng và Nhà nước?
A. Chính sách dân số.                                                  B. Chính sách giải quyết việc làm.
C. Chính sách giáo dục và đào tạo                              D. Chính sách văn hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 55: Hiện nay ở tất cả các thôn, bản của nước ta đều có nhân viên y tế thôn bản làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình. Điều này thể hiện nội dung nào trong mục tiêu, phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số?
A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số.          
B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình
C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản.       
D. Đầu tư đúng mức và tranh thủ các nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác dân số.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 56: Gia đình Nam có truyền thống làm nón. Khi các bạn cùng lớp ghé nhà chơi Lan đã chê bai: Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn làm cái nghề này chứ. Nếu là Nam em sẽ chọn cách ứng xử nào trong các cách sau đây?
A. Nhẹ nhàng phân tích cho bạn hiểu ý nghĩa và giá trị kinh tế của nghề truyền thống này.           
B. Bức xúc và yêu cầu Lan ra khỏi nhà vì đã không tôn trọng nghề truyền thống của gia đình mình.
C. Khuyên bạn lần sau nên suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Tránh tình trạng xúc phạm người khác.
D. Im lặng, không phản đối vì đó là quan điểm riêng của mỗi người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 57: T tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Để có thu nhập, T đã chung vốn với C cùng mở của hàng kinh doanh đồ ăn uống, nhưng bố mẹ T phản đối vì không muốn con mình làm nghề tự do nên đã không cho tiền làm vốn. Thấy vậy D là anh trai của T đã giúp T và C vay tiền để kinh doanh. Ai đã thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm?
A. T và C.                                                                    B. Bố mẹ T.
C. D, T và C.                                                               D. T và D
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 58: Hết hạn đi lao động ở nước ngoài, Nga muốn trốn ở lại thêm vài năm để lao động tiếp. Nếu em là bạn của Nga, em sẽ khuyên bạn làm theo phương án nào dưới đây để khuyên Nga xử xự cho phù hợp với chính sách việc làm và pháp luật lao động?
A. Ở lại nước ngoài vì mình đã thông thạo rồi, lại đỡ mất chi phí sang lần nữa.     
B. Báo cáo với cơ quan chức năng đẻ họ có biện pháp giải quyết.
C. Chấp hành đúng chính sách xuất khẩu lao động của nhà nước.   
D. Tìm kiếm việc làm mới, không nhất thiết phải xuất khẩu lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 59: Gia đình ông N là hộ nghèo lại cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp vốn để phát triển kinh tế gia đình. Ông N quyết định sử dụng nguồn vốn đó để sửa sang lại nhà cửa, nếu là con ông N em sẽ
A. đồng ý với việc làm của bố vì có nhà đẹp để ở.    
B. không quan tâm vì đó là việc làm của người lớn.
C. bàn với bố nên đầu tư số tiền vào việc sản xuất kinh doanh.       
D. xin luôn số tiền đó để mua xe máy đi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 60: Tốt nghiệp trung học phổ thông do học hành không giỏi nên An quyết định không thi đại học mà ở nhà học nghề làm mì của gia đình mình. Em quyết tâm nói: Nghề làm mì đã nuôi sống bao thế hệ gia đình ta, con sẽ nối tiếp và làm giầu bằng chính nghề này. An đã thực hiện tốt nội dung nào trong mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách việc làm?
A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.               
B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.                              
D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình giải quyết việc làm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 61: Nam học hết lớp 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em không đi học nữa mà xin vào xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ gần nhà làm để giúp đỡ bố mẹ. Thấy thế bà Hương hàng xóm thương cảm đề nghị Nam lên thành phố làm bưng bê cho quán bia của con gái bà, công việc vừa nhàn mà lương lại cao. Nếu là bạn của Nam em sẽ khuyên bạn như thế nào?
A. Lên thành phố làm vì ở đó lương cao hơn giúp bạn giải quyết được khó khăn.  
B. Không lên đó làm vì công việc đó lương cao nhưng ở thành phố chi tiêu tốn kém.
C. Làm gần nhà vì công việc đó phù hợp với lứa tuổi của Nam, lại được ở gần bố mẹ.      
D. Giải quyết khó khăn là công việc của người lớn Nam nên chú tâm vào học tập.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây