Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 11 Chủ đề 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa muốn thu được nhiều lợi nhuận các chủ thể kinh tế cần.
Công dân 11
Công dân 11
Ví dụ quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa muốn thu được nhiều lợi nhuận các chủ thể kinh tế cần, Các quy luật kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa, Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa trắc nghiệm, Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua

Chủ đề 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Nội dung của quy luật giá trị
- Nội dung khái quát:
Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.
- Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thông
   + Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.
   + Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.
   + Đối với một hàng hóa, giá cả của một hàng hóa có thể bán cao hoặc thấp so với giá trị của nó nhưng bao giờ ũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa.
   + Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

2. Tác động của quy luật giá trị
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

- Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động.

b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.
- Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa
- Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Những người không có điều kiện thuận lợi làm ăn kém cỏi gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

3. Vận dụng quy luật giá trị
a. Về phía nhà nước

- Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Điều tiết thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

b. Về phía công dân
- Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.
- Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.
- Đổi mới kĩ thuật - công nghệ, hợp lí sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Chủ đề 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào dưới đây?
A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa          
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa          
D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết        
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Lao động cá biệt nhỏ hơn lao động xã hội cần thiết         
D. Lao động cá biết ít hơn lao động xã hội cần thiết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây?
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết        
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
C. Thời gian lao đông cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết  
D. Thời gian lao đông cá biệt lớn hơn hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4: Quy luật giá trị tồn tại ở nền sản xuất nào dưới đây?
A. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa                                B. Nền sản xuất xã hội chủ nghĩa
C. Nền sản xuất hàng hóa                                            D. Mọi nền sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 5: Quy luật giá trị yêu cầu tổng giá trị hàng hóa sau khi bán phải bằng
A. Tổng chi phí để sản xuất ra hàng hóa                    
B. Tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất
C. Tổng số lượng hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất     
D. Tổng thời gian để sản xuất ra hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 6: Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục
A. Giá trị trao đổi                                                         B. Giá trị hàng hóa
C. Giá trị sử dụng của hàng hóa                                  D. Thời gian lao động cá biệt
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 7: Yếu tố nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa?
A. Cung-cầu, cạnh tranh                                              B. Nhu cầu của người tiêu dùng
C. Khả năng của người sản xuất                                 D. Số lượng hàng hóa trên thị trường
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua yếu tố nào dưới đây?
A. Giá cả thị trường                                                     B. Số lượng hoàng hóa trên thị trường
C. Nhu cầu của người tiêu dùng                                  D. Nhu cầu của người sản xuất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9: Quy luật giá trị có mấy tác động?
A. Hai                                                                          B. Ba
C. Bốn                                                                          D. Năm
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10: Một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị là
A. Người sản xuất có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa        
B. Người tiêu dùng mua được hàng hóa rẻ
C. Người sản xuất ngày càng giàu có                         
D. Kích thích lực lượng sản xuất, năng xuất lao động tăng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11: Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị?
A. Phân biệt giàu-nghèo giũa những người sản xuất hàng hóa         
B. Làm cho giá trị hàng hóa giảm xuống
C. Làm cho chi phí sản xuất hàng hóa tăng lên          
D. Làm cho hàng hóa phân phối không đều giữa các vùng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12: Giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi, năng xuất lao động tăng làm cho
A. Lượng giá trị của hàng hóa tăng và lợi nhuận tăng
B. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận giảm
C. Lượng giá trị của một hàng hóa tăng và lợi nhuận giảm  
D. Lượng giá trị của một hàng hóa giảm và lợi nhuận tăng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13: Điều tiết sản xuất là
A. Phân phối lại chi phí sản xuất giữa ngành này với ngành khác    
B. Sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác
C. Điều chỉnh lại số lượng hàng hóa giữa ngành này với ngành khác          
D. Điều chỉnh lại số lượng và chất lượng hàng hóa giữa các ngành
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Nhà nước đã vận dụng quy luật giá trị như thế nào vào nước ta?
A. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển   
B. Xóa bỏ mô hình kinh tế cũ
C. Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  
D. Để mọi cá nhân tự do sản xuất bất cứ mặt hàng nào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 15: Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa               B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
C. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa      D. Tạo năng suất lao động cao hơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 16: Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?
A. Anh A                                                                     B. Anh B
C. Anh C                                                                      D. Anh A và anh B
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Nếu giá cả của rượu nho của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị vào dịp tết không đổi thì năng suất lao động tăng sẽ làm cho lợi nhuận
A. ổn định.                                                                   B. không đổi.
C. giảm xuống.                                                            D. tăng lên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 18: Dịp cuối năm, cơ sở làm mứt A tăng sản lượng để kịp phục vụ tết. Việc làm của cơ sở A chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Sản xuất.                                                                 B. Lưu thông.
C. Tiêu dùng.                                                               D. Phân hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 19: K đang bán hãng bia X tại tỉnh Y nhưng thị trường tỉnh Y lại ưa chuộng hãng bia Z nên cửa hàng của K bán được rất ít bia X. Để phù hợp với quy luật giá trị và để việc kinh doanh có lãi(bỏ qua yếu tố độc quyền), nếu là K, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây?
A. Chuyển từ bia X sang bia Z để bán.                        B. Giữ nguyên bia X dù bán không chạy hàng.
C. Bỏ bán bia để chuyển sang mặt hàng khác.            D. Giảm bớt lượng bia X, tăng thêm lượng bia Z.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 20: Để may một cái áo, anh A phải mất thời gian lao động cá biệt là 2h, trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết là 1,5h. Trong trường hợp này, việc sản xuất của anh A sẽ:
A. Thu được lợi nhu.                                                   B. Hòa vốn.
C. Lỗ vốn.                                                                    D. Có thể bù đắp được chi phí.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào ?
A. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa          
B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa
C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa          
D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 22: Việc là chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất vành mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất.                                                   B. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
C. Tự phát từ quy luật giá trị.                                      D. Điều tiết trong lưu thông.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 23: Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa               B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
C. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa      D. Tạo năng suất lao động cao hơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 24: Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?
A. Anh A                                                                     B. Anh B
C. Anh C                                                                      D. Anh A và anh B
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 25: Nếu sau này trở thành chủ doanh nghiệp. Để kinh doanh có lãi, em cần vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất từng sản phẩm thông qua biểu hiện nào sau đây?
A. Giá cả của hàng hóa = giá trị hàng hóa đó.           
B. Thời gian lao động cá biệt > Thời gian lao động xã hội cần thiết.
C. Giá cả của hàng hóa < giá trị hàng hóa đó.           
D. Thời gian lao động cá biệt phù hợp thời gian lao động xã hội cần thiết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 26: Nếu sau này trở thành chủ doanh nghiệp. Để kinh doanh có lãi, em cần vận dụng quy luật giá trị trong lưu thông tổng sản phẩm thông qua biểu hiện nào sau đây?
A. Tổng giá cả = Tổng giá trị                                      B. Tổng giá cả > Tổng giá trị
C. Tổng giá cả < Tổng giá trị                                      D. Tổng giá cả # Tổng giá trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 27: Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy bác A chịu tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất.                                                   B. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.
C. Tự phát từ quy luật giá trị.                                      D. Điều tiết trong lưu thông.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 28: Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa               B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
C. Phân hóa giữa những người sản xuất hàng hóa      D. Tạo năng suất lao động cao hơn
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 29: Để may một cái áo A may hết 5 giờ. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo đó tương ứng với đáp án nào sau đây?
A. 4,5 giờ.                                                                    B. 4 giờ.
C. 5 giờ.                                                                       D. lớn hơn 5 giờ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 30: Trong năm 2019, hàng nông sản nước ta đã sảy ra nhiều đợt được mùa mất giá: từ hạt tiêu, dừa khô, nhãn, chôm chôm, táo (loại hạt cứng), vú sữa, bưởi, cam... Theo em, trong những nguyên nhân sau đâu là nguyên nhân của hiện tượng trên?
A. Vì chịu tác động của quy luật giá trị                      
B. Vì chịu sự tác động của cung – cầu, cạnh tranh …
C. Vì chịu sự chi phối của người sản xuất                 
D. Vì thời gian sản xuất của từng người trên thị trường không giống nhau
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Bác an là chủ doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Gia Phát. Em hãy tư vấn giúp bác khi sản xuất và lưu thông hàng hóa phải căn cứ vào yếu tố nào sau đây?
A. Thời gian lao động xã hội cần thiết.                       B. Thời gian lao động cá biệt.
C. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa.            D. Thời gian lao động cần thiết.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2019, Công ty Thủy điện Sơn La đã cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt trên 9,27 tỉ kWh điện, trong đó, Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Sơn La phát 6,52 tỉ kWh . Việc tăng năng suất lao động trên sẽ làm cho chi phí sản xuất một kWh điện
A. giảm xuống và lợi nhuận tăng lên.                          B. tăng lên và lợi nhuận giảm xuống.
C. không đổi và lợi nhuận tăng lên.                             D. không đổi và lợi nhuận ổn định.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 33: Bác A trồng được một vườn nho sạch, do ăn không hết nên đã mang 2kg nho sang đổi lấy 10 quả trứng gà của nhà cô hàng xóm. Theo em, nho có thể trao đổi lấy trứng gà là do chúng có
A. chất lượng và giá trị như nhau.                               B. giá trị sử dụng và mẫu mã giống nhau.
C. thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau.       D. chất lượng và giá trị như nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 34: Công ty chế biến nông sản Lạng sơn đã đưa Na Đồng Bành về Hà Nội bán trong hệ thống siêu thị của công ty vì giá cả ở Hà Nội cao hơn. Việc làm đó là thể hiện tác động nào dưới đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất, điều tiết lưu thông hàng hóa.   
B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
C. Tăng năng suất lao động.                                       
D. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 35: Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2019 ghi nhận có 12,1 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể; Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 9 tháng năm nay là 21,2 nghìn doanh nghiệp; Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 28,2 nghìn doanh nghiệp. Thực trạng này là do tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá.             
B. Phân hoá giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.
C. Tăng năng suất lao động.                                       
D. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 36: Để sản xuất ra 1 kg mì, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất 1 kg mì là 2 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ
A. có thể bù đắp được chi phí.                                     B. thu được lợi nhuận.
C. hoà vốn.                                                                  D. thua lỗ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 37: Tại công ty dệt, tổ A sản xuất được 5 triệu mét vải với thời gian lao động cá biệt là 1 giờ/m vải. Tổ B sản xuất được 10 triệu mét vải với thời gian lao động cá biệt là 2 giờ/m vải. Tổ C sản xuất được 20 triệu mét vải với thời gian lao động cá biệt là 1.5 giờ/m vải. Vậy thời gian lao động xã hội để sản xuất ra vải trên thị trường là
A. 1 giờ.                                                                       B. 2 giờ .
C. 1.5 giờ.                                                                    D. 2.5 giờ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 38: Thấy vải thiều được giá, anh V định chặt bỏ 3ha Ổi đang cho thu hoạch để trồng vải thiều trong khi cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân không tăng diện tích vải thiều vì sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Để phù hợp với quy luật giá trị và để sản xuất có lãi, nếu là V, em sẽ
A. phá hết ổi chuyển sang trồng vải thiều.                  B. phá ổi nhưng không trồng vải thiều.
C. chăm sóc vườn ổi để cho năng suất cao hơn.         D. phá một nửa vườn ổi để trồng vải thiều.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây