Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 11 Chủ đề 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Tiểu luận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Dân chủ là gì, Thuyết trình nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Công dân 11
Công dân 11
Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Tiểu luận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Dân chủ là gì, Thuyết trình nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt NamNền dân chủ xã hội chủ nghĩa ra đời khi nào, Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Quá trình ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trải qua máy giai đoạn, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ cao hơn về chất so với nền dân chủ tư sản ở chỗ nào?, Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Sự ra đời và phát triển của dân chủ, Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì

Chủ đề 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
a. Khái niệm dân chủ

- Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.

b. Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện:
- Mang bản chất giai cấp công nhân.
- Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.
- Lấy hệ tư tưởng Mác - Lê-nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.
- Là nền dân chủ của nhân dân lao động.
- Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
a. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

- Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần.
- Quyền tự do kinh doanh buôn bán.
- Quyền sử dụng những tư liệu sản xuất chung của xã hội.

b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị
- Quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
- Quyền kiến nghị, biểu quyết với cơ quan nhà nước.
- Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.

c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
- Quyền tham gia vào đời sống văn hóa.
- Quyền hưởng lợi ích từ sáng tạo văn hóa.
- Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội
- Quyền lao động, bình đẳng nam nữ.
- Quyền được hưởng an toàn, bảo hiểm XH.
- Quyền được bảo vệ về vật chất bà tinh thần khi không còn khả năng lao động.
- Quyền bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ cống hiến trong xã hội.

3.Những hình thức cơ bản của dân chủ
a. Dân chủ trực tiếp

- Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết kế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia. Trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, nhà nước.
- Hình thức phổ biến:
   + Trưng cầu dân ý trong phạm vi cả nước
   + Bẩu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
   + Thực hiện sáng kiến pháp luật
   + Nhân dân tự qản, xây dựng quy ước… phù hợp pháp luật.

b. Dân chủ gián tiếp
- Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của nhà nước.

Chủ đề 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. Của nhân dân lao động                                           B. Của tất cả mọi người trong xã hội
C. Của những người lãnh đạo                                      D. Của giai cấp công nhân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 2: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ
A. Rộng rãi nhất và triệt để nhất                                 B. Tuyệt đối nhất
C. Hoàn bị nhất                                                           D. Phổ biến nhất trong lịch sử
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với
A. Đạo đức                                                                   B. Pháp luật
C. Phong tục                                                                D. Truyền thống
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4: Một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện ở
A. Quyền bình đẳng nam nữ                                        B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
C. Quyền tự do kinh doanh                                         D. Quyền tự do lựa chọn nơi ở và làm việc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 5: Quyền nào dưới đây là một trong những nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?
A. Quyền sáng tác văn học                                          B. Quyền bình đẳng nam nữ
C. Quyền tự do báo chí                                                D. Quyền lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6: Quyền lao động thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế                                                                    B. Văn hóa
C. Chính trị                                                                  D. Xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 7: Quyền phê bình văn học thể hiện dân chủ trong lĩnh vực
A. Văn hóa                                                                   B. Giáo dục
C. Chính trị                                                                  D. Xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Quyền nào dưới đây của công dân thể hiện dân chủ trong lĩnh vực xã hội?
A. Quyền được thông tin                                             B. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội
C. Quyền tham gia quản lí nhà nước                           D. Quyền khiếu nại
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 9: Khẳng định nào dưới đây không đúng về nội dung của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
A. Công dân có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước           
B. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội
C. Công dân có quyền quyết định mọi vấn đề chung của Nhà nước
D. Công dân có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 10: Quyền nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa
A. Quyền được đảm bảo về mặt tinh thần khi không còn khả năng lao động           
B. Quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo nghệ thuật của mình
C. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước
D. Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11: Khẳng định nòa dưới đây đứng về nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
A. Công dân được tham gia vào đời sống văn hóa     
B. Công dân được kiến nghị với các cơ quan nhà nước
C. Công dân bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ   
D. Công dân tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12: Hành vi nào dưới đây không phải là dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
A. Nhân dân thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật    
B. Anh H tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã
C. Chị C tố cáo hành vi tham nhũng                          
D. Anh B tham gia vào các lệ hội ở địa phương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường      B. Chị B tham gia phê bình văn học
C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật        D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Dân chủ trực tiếp là nhân dân tham gia trực tiếp quyết điịnh công việc của
A. Nhà nước                                                                 B. Cá nhân
C. Công chức                                                               D. Nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 15: Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?
A. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường        
B. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp
C. Nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương   
D. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 16: Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ để nhân dân bầu ra những người
A. Đại diện thay mặt mình quyết điịnh các công việc chung của Nhà nước
B. Có trách nhiệm thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
C. Có khả năng thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước       
D. Có chuyên môn thay mặt mình quyết định các công việc chung của Nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 17: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chr nào dưới đây?
A. Trực tiếp                                                                 B. Gián tiếp
C. Hợp pháp                                                                D. Thống nhất
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
(mức độ Vận dụng cao)

Câu 18: Trong buổi họp thôn, bác A tham gia góp ý kiến về việc xây dựng đường bê tông của thôn mình. Vậy, bác A đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Dân chủ trực tiếp.                                                   B. Dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ mở rộng.                                                   D. Dân chủ đại diện.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 19: A đã 18 tuổi, A rất vui mừng vì đây là lần đầu mình được cầm lá phiếu đi bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. VậyA đã thực hiệnhình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Dân chủ trực tiếp.                                                   B. Dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ mở rộng.                                                   D. Dân chủ của nhân dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 20: Thấy anh Y đang chặt trộm gỗ ở rừng phòng hộ, X liền tố cáo anh Y,vậy X đang thực hiện quyền dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Trong lĩnh vực kinh tế.                                           B. Trong lĩnh vực chính trị.
C. Trong lĩnh vực văn hoá.                                          D. Trong lĩnh vực xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 21: A là học sinh trường THPT đã tham gia cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo Hoa học trò và đạt giải nhất. Vậy A đã tham gia xây dựng nền dân chủ XHCN ở lĩnh vực nào dưới đây?
A. Kinh tế.                                                                   B. Chính trị.
C. Văn hoá.                                                                  D. Xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 22: “ Bà mẹ khi mang thai, trẻ em đều được tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí” là thể hiện của nội dung dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Văn hóa                                                                   B. Chính trị   
C. Kinh tế                                                                    D. Xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 23: Phường H chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách là thể hiện dân chủ ở lĩnh vực nào sau đây?
A. Kinh tế.                                                                   B. Chính trị.
C. Văn hóa.                                                                  D. Xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 24: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?
A. Anh X ứng cử vào hội đồng nhân dân phường.     B. Chị B tham gia phê bình văn học.
C. Anh H tham gia góp ý vào dự thảo luật.                 D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 25: Trong lần sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân dân được tham gia góp ý xây dựng sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Việc làm này của nhân dân được thực hiện thông qua hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Trực tiếp.                                                                 B. Gián tiếp.
C. Tự do.                                                                     D. Công khai.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 26: Đầu năm học các bạn học sinh lớp 10 được cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn bầu lớp trưởng, bí thư, tổ trưởng. Vậy các bạn đã thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
A. Dân chủ trực tiếp.                                                   B. Dân chủ gián tiếp.
C. Dân chủ mở rộng.                                                   D. Dân chủ hình thức.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A


Câu 27: Nhân dân thôn X tổ chức cuộc họp toàn dân trong đó có nội dung thảo luận về việc tu sửa đường giao thông liên xóm. Trong trường hợp này nhân dân thôn X thực thi hình thức dân chủ nào sau đây?
A. Trực tiếp.                                                                 B. Đại diện.
C. Toàn dân.                                                                D. Gián tiếp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 28: N tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp là việc làm thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị. Việc làm đó đảm bảo quyền nào dưới đây?
A. Sáng tác, phê bình văn học.                                    B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Được tham gia vào đời sống văn hóa.                    D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 29: N tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thể hiện quyền nào dưới đây?
A. Sáng tác, phê bình văn học.                                    B. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Được tham gia vào đời sống văn hóa.                    D. Ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 30: Vào đầu mỗi năm học, học sinh thường tham gia thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp trong việc bầu cử
A. giáo viên chủ nhiệm.                                               B. bầu ban cán sự lớp.
C. bầu chủ tịch công đoàn trường.                              D. bầu hiệu trưởng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Bạn K cho rằng học sinh lớp 11 thì không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị vì chưa đủ 18 tuổi. Em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây để giúp K hiểu rõ hơn về quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ?
A. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở một số nội dung.
B. Được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung.
C. Không được hưởng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở tất cả nội dung.   
D. Muốn được hưởng quyền này phải xin phép nhà trường.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: H có giọng hát hay nên bạn muốn tham gia hội thi văn nghệ do trường tổ chức, nhưng mẹ H nhất định không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến học tâp. Theo em, mẹ H đã vi phạm quyền dân chủ nào sau đây của công dân?
A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.       B. Quyền được tham gia vào đời sống văn hóa.
C. Quyền được hưởng lợi từ sáng tạo của mình.         D. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây