Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

Công dân 11 Chủ đề 2: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, Liên hệ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công dân 11
Công dân 11
Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, Các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, Liên hệ nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩaVì dụ về mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Tiêu luận mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Trình bày mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Mối quan hệ giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào, Câu hội về dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa, Chương 4 dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa,

Chủ đề 2: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
a. Nguồn gốc của nhà nước.

- Nhà nước ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được.

b. Bản chất nhà nước
- Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của các giai cấp này đối với giai cấp khác.
- Nhà nước là bộ máy cưỡng chế và đàn án đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.
⇒ Xét về mặt bản chất, nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị.

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
a. Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật, do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Tính nhân dân
   + Nhà nước của dân, do dân lập nên và nhân dân tham gia quản lí.
   + Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.
   + Nhà nước là công cụ chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình.
- Tính dân tộc
   + Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc.
   + Có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích mọi mặt của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
   + Thực hiện đại đoàn kết dân tộc.

c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Chức năng tổ chức và xây dựng, đảm bảo thực hiện các quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân.

d. Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị
- Thể chế hóa và tổ chức thực hiện đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam, thể chế hóa và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.
- Tổ chức xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa.
- Là công cụ hữu hiệu để Đảng thực hiện vai trò của mình trong xã hội.
- Là công cụ chủ yếu của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
- Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự…
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật
- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch.

Chủ đề 2: Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Nhà nước xuất hiện từ khi
A. Con người xuất hiện                                                B. Xuất hiện chế độ cộng sản nguyên thủy
C. Mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được         D. Phân hóa lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 2: Nhà nước thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân là nói đến đặc điểm nào dưới đây?
A. Tính xã hội                                                              B. Tính nhân dân
C. Tính giai cấp                                                           D. Tính quần chúng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 3: Công cụ nào dưới đây là hữu hiệu nhất để Nhà nước quản lí xã hội
A. Kế hoạch                                                                 B. Chính sách
C. Pháp luật                                                                 D. Chủ trương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 4: Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở
A. Pháp luật                                                                 B. Chính sách
C. Dư luận xã hội                                                        D. Niềm tin
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 5: Chức năng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
A. Trấn áp các lực lượng phá hoại                               B. Tổ chức và xây dựng
C. Giữ gìn chế độ xã hội                                              D. Xây dựng chế độ xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 6: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp
A. Công nhân                                                               B. Nông dân
C. Tri thức                                                                   D. Tiểu thương
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước
A. Của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân                B. Của riêng giaia cấp lãnh đạo
C. Của riêng những người lao động nghèo                 D. Của riêng tầng lớp tri thức
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội
A. Bằng pháp luật                                                        B. Bằng chính sách
C. Bằng đạo đức                                                          D. Bằng chính trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9: Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây?
A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc             
B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam
C. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng của mình                 
D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10: Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc
A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân         
B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam
C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn                   
D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 11: Nhà nước ta kế thừa và pháp huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc thể hiện
A. Tính giai cấp của Nhà nước                                    B. Tính nhân dân của Nhà nước
C. Tính dân tộc của Nhà nước                                     D. Tính cộng đồng của Nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 12: Khẳng định nào dưới đây không đúng về tính nhân dân của Nhà nước ta?
A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên         
B. Nhà nước ta do nhân dân tham gia quản lí
C. Nhà nước ta do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật  
D. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 13: Chức năng nào dưới đây của Nhà nước ta là căn bản nhất
A. Chức năng đảm bảo an ninh chính trị                     B. Chức năng tổ chức và xây dựng
C. Chức năng đam bảo trật tự, an ninh xã hội             D. Chức năng tổ chức và giáo dục
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 14: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?
A. Mặt trận Tổ quốc Việt nam                                     B. Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam                              D. Liên đoàn Lao động Việt Nam
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 15: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm của
A. Các cơ quan                                                            B. Mọi công dân
C. Nhà nước                                                                 D. Lực lượng vũ trang
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16: Trên đường đi Minh thấy một người đnag cắt trộm dây cáp điện, Minh bang khoăn không biết phải làm gì. Nếu là bạn của Minh, em sẽ khuyên Minh lựa chọn cách nào dưới đây cho phù hợp
A. Làm ngơ coi như không hay biết                            B. Xông vào bắt
C. Tránh xa để khỏi nguy hiểm                                   D. Báo cho công an hoặc ủy ban nhân dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 17: Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
A. Mọi công đân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước
B. Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có trách nhiemj tham gia xây dựng Nhà nước
C. Xây dựng và bảo vệ nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân  
D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ nhà nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 18: ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước
A. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước         
B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước
C. Xây dựng nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền         
D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác mỗi người
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 19: Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Anh G không vi phạm pháp luật                            
B. Anh C không tố giác tội phạm
C. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường    
D. Bác D tuyên truyền và vận động mọi người trong khu phố thực hiện tốt pháp luật
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
A. Rủ thêm một sso người tham gia                            B. Báo cho cơ quan nhà nước có thảm quyền biết
C. Lờ đi coi như không biết                                        D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
(mức độ Vận dụng thấp)

Câu 21: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?
A. Thời kì giữa xã hội CSNT.                                     B. Thời kì đầu CSNT.
C. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.                              D. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 22: Nhà nước xuất hiện do đâu?
A. Do ý muốn chủ quan của con người.                      B. Do ý chí của giai cấp thống trị.
C. Là một tất yếu khách quan.                                     D. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 23: Bản chất của nhà nước là gì?
A. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.       
B. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.
C. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.           
D. Mang bản chất của giai cấp thống trị.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 24: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào sau đây?
A. Giai cấp công nhân.                                               
B. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.             
D. Tất cả cá giai cấp trong xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 25: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?
A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động 
B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân
C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam     
D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 26: Thời kì quá độ lên CNXH ở trên phạm vi cả nước ở nước ta bắt đầu từ khi nào.
A. 1945.                                                                       B. 1954.
C. 1975                                                                        D. 1993
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 27: H viết đơn tố cáo hành vi thường xuyên xả nước thải ra môi trường của ông K. Vậy việc làm của H thể hiện điều nào dưới đây trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền?
A. Trách nhiệm.                                                           B. Nghĩa vụ.
C. Sự hiếu thắng.                                                         D. Sự góp ý.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 28: Hoạt động nào sau đây thể hiện Anh B tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
A. Tố cáo hànhvi tham nhũng.                                    B. Quyên góp ủng hộ lũ lụt.
C. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.                   D. Tham gia các hoạt động xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 29: M thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù khi đọc những thông tin trên mạng nói xấu Đảng, nhà nước ta. M đã thể hiện điều nào dưới đây trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền?
A. Trí tuệ của công dân.                                              B. Nghĩa vụ của công dân.
C. Lí tưởng của công dân.                                           D. Trách nhiệm của công dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 30: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?
A. 3                                                                              B. 4
C. 5                                                                              D. 6
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây?
A. Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN    
B. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, tư sản, XHCN
C. Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN        
D. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, phong kiến, XHCN
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ?
A. Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước.
B. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước.
C. Xây dựng và bảo vệ Nhà nước là trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân.
D. Chỉ lực lượng quân đội nhân dân mới có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Nhà nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 33: Ý kiến nào dưới đây là đúng về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước.
A. Chỉ cán bộ, công chức mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.
B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.
C. Xây dựng Nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền.       
D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác của mỗi người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 34: Hành vi nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ?
A. Anh G không vi phạm pháp luật.                           
B. Anh C không tố giác tội phạm.
C. H tham gia vào đội dân quân tự vệ của phường.
D. Bác D tuyên truyền và vận động mọi người trong khu phố thực hiện tốt pháp luật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 35: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chon cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp ?
A. Rủ thêm một số người tham gia                              B. Cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết.
C. Lờ đi coi như không biết.                                       D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 36: Khi bàn về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam, có nhiều ý kiến khác nhau. Em sẽ lựa chọn ý kiến nào dưới đây?
A. Chỉ có cán bộ Nhà nước mới có trách nhiệm.        B. Đây là nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.
C. Đây là quyền và nghĩa vụ của công dân.                D. Đây là trách nhiệm của mọi công dân Việt nam.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 37: Khi phát hiện một hành vi tham ô, tham nhũng. Trong trường hợp nàye sẽ làm gì cho phù hợp với trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
A. Lờ đi xem như không biết gì.                                 B. Viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan có thẩm quyền.
C. Trao đổi với bạn bề về hành vi này.                       D. Đưa sự việc này lên Facebook.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 38: Bạn G đề nghị các bạn trong lớp tổ chức đua xe để biết cảm mạnh. Nếu là thành viên trong lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây để thể hiện trách nhiệm của công dân việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền?
A. Khuyên G và các bạn không nên tổ chức và tham gia đua xe vì nó là hành vi vi phạm pháp luật.
B. Ủng hộ nhiệt tình ý kiến của G và vận động các bạn đồng ý để lên kế hoạch triển khai.
C. Lẳng lặng quay video khi các bạn đang bàn luận rồi đưa lên face book. 
D. Không quan tâm vì mình không thích tham gia trò chơi nguy hiểm này.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 39: Trong buổi ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông, K được cô giáo phân công phát tờ rơi cho các bạn. K không nhận lời vì cho rằng đó là việc của cảnh sát giao thông. Nếu là K em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây ?
A. Không nhận lời vì mình còn bận học.                     B. Vui vẻ nhận lời và thực hiện tốt nhiệm vụ
C. Bảo cô phân công bạn khác.                                   D. Giả vờ đau đầu và xin nghỉ buổi ngoại khóa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 40: Bà K là tổ trưởng tổ dân phố, ngày nào đi làm bà cũng đội mũ bảo hiểm và dặn cậu con trai học lớp 11 thực hiện đúng nội quy nhà trường. Đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng cách khi đi xe đạp điện. Việc làm của bà K thể hiện trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
A. Gương mẫu thực hiện và tuyên tuyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.                                             
B. Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.         
D. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 41: Những ngày cuối năm 2018 Hạnh thường được Trang suốt ngày rao giảng về “Đức thánh chúa trời” và rủ nên đi lễ đẻ không bị ốm đau bệnh tật, tai qua nạn khỏi. Hạnh không nghe theo, không làm theo mà còn phân tích cho Trang hiểu hành động sai tái của mình. Đề nghị Trang tập trung vào học tập để sau này xây dựng quê hương, đất nước. Việc làm trên cuả Hạnh chứng tỏ em đã thực hiện trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
A. Gương mẫu thực hiện và tuyên tuyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.                                             
B. Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.         
D. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 42: Là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị lôi kéo vào ham mê điện tử, nghiện ma túy. Chúng thường bắt Tiến phải lấy trộm tiền hoặc vật dụng có giá trị của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Thấy thế Nam khuyên nhủ Tiến không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ Tiến và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của Tiến và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện. Hành vi của Nam đã thực hiện trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
A. Gương mẫu thực hiện và tuyên tuyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.                                             
B. Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
C. Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.         
D. Thường xuyên nêu cao tinh thần c
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 43: Lần nào ông H say rượu cũng chửi bới khắp làng. Đối tượng mà ông ta hay chửi nhất là bác trưởng thôn và cán bộ xã nhà, vì ông có bức xúc về vấn đề gia đình ông không được công nhận hộ nghèo, nên đứa con út đi học không được miễn giảm học phí (Gia đình ông có 3/4 người trong độ tuổi lao động và đều có việc làm ổn định). Hành vi của ông H đã không thực hiện tốt trách nhiệm nào của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN?
A. Gương mẫu thực hiện và tuyên tuyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.                                             
B. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
C. Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.         
D. Tích cực tham gia các hoạt động : xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 44: A đã sử dụng Facebook để viết bài và tuyên truyền các thông tin sai lệch nói xấu Đảng và Nhà nước. Nếu em là bạn trên Facebook của A, em phải lựa chọn cách ứng xử này sau đây cho phù hợp với trách nhiệm của công dân đối với việc góp phần xây dựng nhà nước?
A. Chia sẻ thông tin.                                                    B. Bình luận để tán thành, cổ vũ.
C. Phê phán, đấu tranh.                                               D. Chỉ đọc không thể hiện thái độ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 45: Ông A kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng không nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định, cơ quan thuế đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp của ông
A. Điều đó chứng tỏ Nhà nước đã sử dụng phương tiện nào sau đây để quản lí Nhà nước?
A. Pháp chế.                                                                 B. Chủ trương.
C. Pháp luật.                                                                D. Hiến pháp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 46: Để đảm bảo an ninh cho biên giới quốc gia, hằng ngày, hằng giờ các chiến sĩ bộ độ biên phòng luôn tuần tra, canh gác, bảo đảm
A. an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.              B. các điều kiện tổ chức, xây dựng đất nước.
C. các quyền tự do dân chủ của nhân dân.                  D. lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây