Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 11 Chủ đề 1: Chủ nghĩa xã hội

Thứ sáu - 05/02/2021 03:47
Chủ nghĩa xã hội, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Liên hệ thực tiễn môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Khái niệm chủ nghĩa xã hội, Liên hệ thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Công dân 11
Công dân 11
Chủ nghĩa xã hội, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Liên hệ thực tiễn môn chủ nghĩa xã hội khoa học, Khái niệm chủ nghĩa xã hội, Liên hệ thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chủ nghĩa xã hội theo quan điểm mác - lêninVì dụ về chủ nghĩa xã hội, Khái niệm xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội theo quan điểm mác - lênin, Khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học, Bản chất của chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa xã hội và xã hội chủ nghĩa

Chủ đề 1: Chủ nghĩa xã hội

A. Tóm tắt lý thuyết
1. Chủ nghĩa xã hội và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa

- Giai đoạn đầu:
   + Kinh tế phát triển
   + Lực lượng sản xuất phát triển tới giới hạn
   + Nguyên tắc phân phối “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động”.
- Giai đoạn sau:
   + Kinh tế phát triển mạnh mẽ
   + Lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng
   + Của cải dồi dào
   + Nguyên tắc phân phối” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.
⇒ XHCSCN là quá trình phát triển lâu dài qua 2 giai đoạn cơ bản, trong đó CNXH là giai đoạn đầu của XHCNCS.

b. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.
- Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh
- Do nhân dân lao động làm chủ
- KT phát triển cao, lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất.
- Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
- Con người sống tự do hạnh phúc, phát triển toàn diện.
- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ lần nhau.
- Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

2. Quá độ lên CNXH ở nước ta
a. Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam

- Hai hình thức quá độ:
   + Qúa độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH
   + Qúa độ từ XH tiền TB lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN.
- Tính tất yếu đi lên CNXH:
   + Việc làm đúng đắn
   + Phù hợp với điều kiện lịch sử
   + Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân
   + Phù hợp với xu thế của thời đại.

b. Đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta
- Chính trị: Vai trò lãnh đạo của ĐCS, nhà nước của dân, do dân và vì dân.
- Kinh tế: Lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ thấp. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
- Văn hóa: Tồn tại nhiều loại, khuynh hướng khác nhau, tồn tại tư tưởng lạc hậu, phản động.
- Xã hội: Có nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp, đời sống các vùng chưa đều, tệ nạn xã hội…
⇒ Những đặc điểm trên hiện nay đang tồn tại những có những cái tốt ta nên phát huy, những yếu tố cổ, lạc hậu không phù hợp ta cần loại bỏ, để sớm đưa đất nước ta lên CNXH.

Chủ đề 1: Chủ nghĩa xã hội

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đầu xây dựng là
A. Chủ nghĩa quốc tế                                                   B. Chủ nghĩa xã hội
C. Chủ nghĩa tư bản                                                     D. Chủ nghĩa vô sản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng có mấy đặc trưng cơ bản?
A. Bốn đặc trưng                                                         B. Sáu đặc trưng
C. Tám đặc trưng                                                         D. Mười đặc trưng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta
A. Là một xã hôi dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh       
B. Do dân làm chủ
C. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 
D. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 4: Nước ta đang ở giai đoạn phát triển nào dưới đây?
A. Chế độ cộng sản chủ nghĩa                                    
B. Chế độ xã hội chủ nghĩa
C. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa
D. Chế độ tư bản chủ nghĩa
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 5: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển
A. Ưu việt hơn các xã hội trước                                  B. Lợi thế hơn các xã hội trước
C. Nhanh chóng                                                           D. Tự do
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 6: Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là
A. Có nền văn hóa tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc   
B. Có nền văn hóa hiện đại
C. Có di sản văn hóa vật thể và phi vật thể                
D. Có nguồn lao động dồn dào
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 7: Cac dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ là
A. Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam         
B. Điểm mới trong xã hội Việt Nam
C. Biểu hiện của sự phát triển của các dân tộc           
D. Đặc điểm quan trọng của đất nước
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Nguyên nhân nào dưới đây lí giải cho việc nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn đúng đắn?
A. Đi lên chủ nghĩa xã hội xóa bỏ áp lực, bóc lột      
B. Đi lên chủ nghĩa xã hội la nhu cầu của nhiều nước trên thế giới
C. Tư bản chủ nghĩa là một chế độ còn duy trì tình trạng bóc lột     
D. Chủ nghĩa xã hội là chế độ xã hội tốt đẹp và công bằng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 9: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo hình thức nào dưới đây?
A. Quá độ trực tiếp                                                      B. Quá độ gián tiếp
C. Quá độ nhảy vọt                                                      D. Quá độ nửa trực tiếp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 10: Chủ trương “ hòa nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hóa thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta?
A. Là một xã hộ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh        
B. Do nhân dân làm chủ
C. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới      
D. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 11: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời quá đọ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là
A. Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh  
B. Sự tồn tại đan xen và đáu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ
C. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết         
D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 12: Đời sống của nhân dân giữa những vùng, miền của đất nước còn có sự chênh lệch là đặc điểm của thời kì quá độ trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị                                                                  B. Kinh tế
C. Tư tưởng và văn hóa                                               D. Xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 13: Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây
A. Nền văn háo tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc        
B. Quá trình hội nhập với văn hóa thế giới diên ra mạnh mẽ
C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tuongr, văn hóa khác nhau         
D. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 14: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là quá độ
A. Trực tiếp                                                                 B. Tích cực
C. Liên tục                                                                   D. Gián tiếp
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 15: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ
A. Gián tiếp                                                                 B. Nhảy vọt
C. Đứt quãng                                                               D. Không cơ bản
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 16: Sauk hi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn con đường phát triển tiếp theo là đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ
A. Tư bản chủ nghĩa                                                    B. Phong kiến lạc hậu
C. Thuộc địa                                                                D. Nông nghiệp lạc hậu
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 17: Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Xuất phát từ ý định chủ quan của con người.         B. Là một yếu tố khách quan.
C. Do tình hình thế giới tác động.                               D. Do mơ ước của toàn dân.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 18: Chủ trương “hoà nhập nhưng không hoà tan” trong tiến trình hội nhập với văn hoá thế giới thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của chủ nghĩa xã hội ở nước ta ?
A. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.      
B. Do nhân dân làm chủ.
C. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.     
D. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 19: Đặc điểm nổi bật và bao trùm của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đặc điểm nào sau đây?
A. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.  
B. Sự tồn tại đan xen và đấu tranh lẫn nhau giữa những yếu tố của xã hội mới và những tàn dư của xã hội cũ.
C. Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kêt giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.  
D. Nền kinh tế phát triển với trình độ cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20: Trên lĩnh vực tư tường và văn hoá, thời kì quá độ ở nước ta cỏ đặc điểm gì dưới đây ?
A. Nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.     
B. Quá trình hội nhập với văn hoá thế giới diền ra mạnh mẽ.
C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tưởng, văn hoá khác nhau.         
D. Không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai cấp nào dưới đây giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?
A. Nông dân                                                                B. Tư sản
C. Công nhân                                                               D. Địa chủ
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 22: Đặc điểm nào dưới đây thể hiện nội dung trên lĩnh vực chính trị trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.     
B. Các chính sách được thực hiện có hiệu quả.
C. Đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động.        
D. Đảm bảo quyền tự do, dân chủ của công dân
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 23: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào trong các đặc điểm dưới đây?
A. Tất cả đều chưa hình thành.                                    B. Tất cả đều đã hình thành.
C. Có những đặc trưng đã và đang hình thành.           D. Không thể đạt đến đặc trưng đó.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 24: Thời kỳ quá độ đi lên CNXH trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ năm nào trong các năm dưới đây?
A. 1945.                                                                       B. 1954.
C. 1975.                                                                       D. 1986.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 25: Có ý kiến cho rằngV iệt Nam đi lên CNXH nhất thiết phải qua chế độ tư bản chủ nghĩa vì chỉ có qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì mới có đầy đủ cơ sở vật chất để xây dựng CNXH. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. Việt Nam phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Nếu không sẽ tụt hậu so vớ các nước trên thế giới.
B. Việt Nam bỏ qua chế độ TBCN, nhưng tiếp thu, kế thừa khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất, kinh tế hiện đại để xây dựng CNXH.
C. Việt Nam không cần phải trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên CNXH là tất yếu khách quan.                                                                                    
D. Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế phát triển dựa trên việc chuyển giao công nghệ hiện đại của thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 26: Quá độ từ xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là quá độ
A. trực tiếp.                                                                  B. tích cực.
C. liên tục.                                                                   D. gián tiếp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 27: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào trong các kết luận dưới đây?
A. Tất cả đều chưa hình thành.                                    B. Tất cả đều đã hình thành.
C. Có những đặc trưng đã có và đang hình thành.      D. Không thể đạt đến đặc trưng đó.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 28: Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh với nhau và có truyền thống đoàn kết lâu đời trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hoá Việt Nam. Đây là đặc trưng cơ bản nào trong các đặc trưng sau đây của chủ nghĩa xã hội ở Việt nam?
A. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
C. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
D. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 29: Về quan hệ hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 170 quốc gia trên thế giới, mở rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới trên 230 thị trường của các nước và vùng lãnh thổ, ký kết trên 90 Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hoá song phương với các nước và các tổ chức quốc tế. Thông tin trên thể hiện đặc trưng cơ bản nào trong các đặc trưng sau đây của chủ nghĩa xã hội ở Việt nam?
A. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
B. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.
C. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.
D. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 30: Thực tiễn đau khổ của những năm chịu sự thống trị của giai cấp tư sản nước ngoài cho thấy giai cấp tư sản Pháp chỉ muốn kìm hãm Việt Nam trong vòng nô lệ, không cho Việt Nam phát triển (chỉ phát triển trong ngành công nghiệp chế biến, thuốc phiện, rượu; xây dựng rất ít trường học). Chính vì vậy, sau khi hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ta không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà lại đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội là
A. phù hợp với xu thế của thời đại.                             B. tất yếu khách quan.
C. phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.          D. phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ta.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 31: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi của các xã hội trong lịch sử, suy đến cùng cũng là từ nguyên nhân
A. kinh tế.                                                                    B. văn hóa.
C. xã hội.                                                                     D. chính trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 32: Nhà nước xã hội chủ nghĩa của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã được xác lập để phục vụ lợi ích của đa số nhân dân lao động; người lao động thoát khỏi áp bức bất công, được thụ hưởng những thành quả lao động của mình theo nguyên tắc
A. làm theo năng lực, hưởng theo lao động.               B. làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.
C. làm theo quy định, hưởng theo lao động.               D. làm đến đâu, hưởng đến đó.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây