Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

Công dân 10 Chủ đề 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Thứ ba - 02/02/2021 10:33
Giáo an GDCD 10 bài 4, GDCD 10 Bài 3 violet, GDCD 10 bài 3, GDCD 10 bài 3 lý thuyết, Bài học rút ra từ bài 3 GDCD 10, Giáo an GDCD 10, Sơ đồ tư duy Giáo dục công dân 10 bài 3, Giải bài tập GDCD 10 Bài 3 ngắn nhấtGDCD 10 Bài 3 trắc nghiệm
GDCD 10
GDCD 10
Giáo an GDCD 10 bài 4, GDCD 10 Bài 3 violet, GDCD 10 bài 3, GDCD 10 bài 3 lý thuyết, Bài học rút ra từ bài 3 GDCD 10, Giáo an GDCD 10, Sơ đồ tư duy Giáo dục công dân 10 bài 3, Giải bài tập GDCD 10 Bài 3 ngắn nhấtGDCD 10 Bài 3 trắc nghiệm, Giáo an GDCD 10 bài 4, Bài học rút ra từ bài 3 GDCD 10, Hãy chứng minh phát triển là khuynh hướng tất yếu của thế giới vật chất, tại sao nói phát triển là khuynh hướng chung của sự vật, hiện tượng, GDCD 10 bài 3 lý thuyết, GDCD 10 Bài 3 violet, Giáo an GDCD 10 bài 3

Chủ đề 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Câu 1: Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong
A. Giới tự nhiên và tư duy.                                         B. Giới tự nhiên và đời sống xã hội
C. Thế giới khách quan và xã hội.                               D. Đời sống xã hội và tư duy.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 2: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?
A. Mọi sự biến đổi của sự vật hiện tượng là khách quan.     
B. Mọi sự biến đổi đều là tạm thời.
C. Mọi sự biến đổi của sự vật, hiện tượng xuất phát từ ý thức của con người.        
D. Mọi sự vật, hiện tượng không biến đổi.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 3: Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phát triển theo chiều hướng vận động nào dưới đây?
A. Ngắt quãng.                                                             B. Thụt lùi.
C. Tuần hoàn.                                                              D. Tiến lên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 4: Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?
A. Vận động cơ học.                                                    B. Vận động vật lí
C. Vận động hóa học                                                   D. Vận động xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 5: Bằng vận động và thông qua vận động, sự vật hiện tượng đã thể hiện đặc tính nào dưới đây?
A. Phong phú và đa dạng.                                            B. Khái quát và cơ bản.
C. Vận động và phát triển không ngừng                     D. Phổ biến và đa dạng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 6: Ý kiến nào dưới đây về vận động là không đúng?
A. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.   
B. Vận động là mọi sự biến đổ nói chung của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống xã hội.
C. Triết học Mác – Lênin khái quát có năm hình thức vận động cơ bản trong thế giới vật chất.     
D. Trong thế giới vật chất có những sự vật, hiện tượng không vận động và phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 7: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?
A. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.            B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.
C. Quá trình bốc hơi của nước.                                   D. Sự biến đổi của nền kinh tế.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?
A. Quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.  
B. Sư thay đổi thời tiết của các mùa trong năm.
C. Quá trình điện năng chuyển hóa thành quang năng.         
D. Quá trình thay thế các chế độ xã hội trong lịch sử.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 9: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào dưới đây?
A. Cơ học                                                                     B. Vật lí
C. Hóa học                                                                   D. Xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 10: Hiện tượng thủy triều là hình thức vận động nào dưới đây?
A. Cơ học                                                                     B. Vật lí
C. Hóa học                                                                   D. Sinh học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 11. Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào dưới đây?
A. Cơ học                                                                     B. Vật lí
C. Sinh học                                                                  D. Xã hội
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 12: Các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. Độc lập tách rời nhau, không có mối quan hệ với nhau.  
B. Có mối quan hệ hữu cơ với nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau.
C. Tồn tại riêng vì chúng có đặc điểm riêng biệt.      
D. Không có mối quan hệ với nhau và không thể chuyển hóa lẫn nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 13. Câu nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?
A. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.          B. Sự thay đổi các chế độ xã hội trong lịch sử.
C. Sự biến đổi của công cụ lao động qua các thời kì. D. Sự chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 14. Để sự vật hiện tượng có thể tồn tại được thì cần phải có điều kiện nào dưới đây?
A. Luôn luôn vận động.                                               B. Luôn luôn thay đổi.
C. Sự thay thế nhau.                                                    D. Sự bao hàm nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 15. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?
A. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.  
B. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.
C. Các hình thức vận động không bao hàm nhau.      
D. Các hình thức vận động không có mối quan hệ với nhau.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 16. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?
A. Sự vật và hiện tượng không biến đổi.                    
B. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.
C. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.    
D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 17. Sự biến đổi nào dưới đây được coi là sự phát triển?
A. Sự biến đổi của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.    B. Sự thoái hóa của một loài động vật theo thời gian.
C. Cây khô héo mục nát.                                             D. Nước đun nóng bốc thành hơi nước.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 18. Trong thế giới vật chất, quá trình phát triển của các sự vật và hiện tượng vận động theo xu hướng nào dưới đây?
A. Vận động theo chiều hướng đi lên từ thấp đến cao.         
B. Vận động đi lên từ thấp đến cao và đơn giản, thẳng tắp.
C. Vận động đi lên từ cái cũ đến cái mới.                  
D. Vận động đi theo một đường thẳng tắp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 19. Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?
A. Bé gái → thiếu nữ →người phụ nữ trưởng thành →bà già.         
B. Nước bốc hơi →mây →mưa →nước.
C. Học lực yếu →học lực trung bình → học lực khá 
D. Học cách học →biết cách học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 20. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?
A. Rút dây động rừng                                                  B. Nước chảy đá mòn.
C. Tre già măng mọc                                                   D. Có chí thì nên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 21. Sự phát triển trong xã hội được biểu hiện ntn?
A. Sự thay thế chế độ xã hội này bằng một chế độ xã hội khác tiến bộ hơn.            
B. Sự tác động qua lại giữa các kết cấu vật chất ở mọi nơi trên thế giới.
C. Sự xuất hiện các hạt cơ bản.                                  
D. Sự xuất hiện các giống loài mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 22. Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất, chúng ta phải lưu ý những điều gì dưới đây?
A. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái bất biến.       
B. Xem xét sự vật hiện tượng trong trạng thái vận động, biến đổi không ngừng.
C. Xem xét sự vật hiện tượng trong hoàn cảnh cụ thể của nó để tránh nhầm lẫn.
D. Xem xét sự vật hiện tượng trong hình thức vận động cao nhất của nó.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 23. Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng?
A. Mọi sự vận động đều là phát triển.                        
B. Vận động và phát triển không có mối quan hệ với nhau.
C. Không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển.    
D. Không phải sự phát triển nào cũng là vận động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 24. Khẳng định giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
A. Tự nhiên                                                                  B. Xã hội
C. Tư duy                                                                     D. Đời sống.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 25. Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đấy?
A. Tự nhiên                                                                  B. Xã hội
C. Tư duy                                                                     D. Lao động
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 26. Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi bàn về phát triển?
A. Sự phát triển diễn ra quanh co, phức tạp, không dễ dàng.            
B. Cần xem xét và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ
C. Cần giữ nguyên những đặc điểm của cái cũ          
D. Cần tránh bảo thủ, thái độ thành kiến về cái mới.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 27. Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?
A. Góp gió thành bão                                                   B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ
C. Tre già măng mọc                                                   D. Đánh bùn sang ao.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 28: Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: Cái mới ra đời
A. không đơn giản, dễ dàng.                                        B. đơn giản, dễ dàng.
C. một cách phổ biến.                                                  D. qua đấu tranh với cái cũ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 29: Quá trình hóa hợp và phân giải các chất là hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất?
A. Vận động cơ học.                                                    B. Vận động xã hội.
C. Vận động sinh học.                                                 D. Vận động hóa học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 30: Sự biến đổi nào sau đây được coi là sự phát triển?
A. Nước bốc hơi gặp lạnh ngưng tụ thành nước.        B. Sự thoái hóa của một loài động vật.
C. Cây khô héo, mục nát.                                            D. Sự biến hóa của sinh vật từ đơn bào đến đa bào.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 31: Cây ra hoa kết trái thuộc hình thức vận động nào?
A. Hóa học.                                                                  B. Sinh học.
C. Cơ học.                                                                    D. Xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 32: Hiện tượng thanh sắt bị han gỉ thuộc hình thức vận động nào?
A. Cơ học.                                                                    B. Vật lý.
C. Hoá học.                                                                  D. Sinh học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 33: Vận động viên điền kinh chạy trên sân vận động thuộc hình thức vận động nào?
A. Xã hội.                                                                    B. Cơ học.
C. Vật lý.                                                                     D. Sinh học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 34: Các sự vật, hiện tượng vật chất tồn tại được là do
A. vận động.                                                                B. thượng đế.
C. đứng im.                                                                  D. cân bằng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 35: Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là
A. Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại.       
B. Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau.
C. Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế.
D. Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 36: Sự biến đổi của công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại thuộc hình thức vận động nào?
A. Hoá học.                                                                  B. Vật lý.
C. Cơ học.                                                                    D. Xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 37: Sự vận động nào sau đây không phải là sự phát triển?
A. Bé gái → thiếu nữ → người phụ nữ trưởng thành.           
B. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước.
C. Học lực yếu → học lực trung bình → học lực khá.          
D. Cây nảy mầm → ra hoa → kết trái
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 38: Phương thức tồn tại của thế giới vật chất là
A. tồn tại khách quan.                                                  B. mang tính quy luật.
C. vận động.                                                                D. không thể nhận thức được.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 39: Câu thơ sau đây của Bác Hồ nói về nội dung gì của Triết học?
"Sự vật vần xoay đà định sẵn
Hết mưa là nắng hửng lên thôi "
A. Thuộc tính khách quan của giới tự nhiên.              B. Thuộc tính vận động của giới tự nhiên.
C. Thuộc tính cơ bản của giới tự nhiên.                      D. Thuộc tính vật lý của giới tự nhiên.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 40: Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?
A. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.                                 B. Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B.
C. Tư duy trong quá trình học tập.                              D. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 41: Phát triển là quá trình diễn ra
A. theo đường vòng khép kín                                      B. theo đường parapôn.
C. theo đường thẳng tắp.                                             D. theo đường xoáy trôn ốc.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 42: Vận động và phát triển có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. Phát triển bao hàm vận động.                                 B. Vận động bao hàm phát triển.
C. Vận động và phát triển là một.                               D. Vận động đối lập với phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 43: Theo triết học Mác, "sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian" thuộc dạng vận động
A. cơ học.                                                                     B. hoá học.
C. vật lý.                                                                      D. xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 44: Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2, thải ra khí O2 thuộc dạng vận động nào?
A. Sinh học.                                                                 B. Cơ học.
C. Hoá học.                                                                  D. Xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 45: Khi bạn nào đó trong lớp nêu ra một sáng kiến hoặc một ý tưởng mới có lợi cho tập thể nhưng khác với suy nghĩ thông thường, em sẽ phản ứng thế nào?
A. Ủng hộ ý kiến của bạn.                                           B. Không tán thành.
C. Không quan tâm.                                                     D. Im lặng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 46: Sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, các quá trình điện, nhiệt là hình thức vận động nào dưới đây?
A. Vận động cơ học.                                                    B. Vận động hóa học.
C. Vận động vật lý.                                                      D. Vận động xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 47: Phát triển là quá trình diễn ra
A. đơn giản, thẳng tắp.                                                B. nhảy vọt.
C. quanh co, phức tạp.                                                 D. từ từ, thận trọng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 48: Khuynh hướng phát triển tất yếu của thế giới vật chất là
A. cái mới ra đời thay thế cái cũ.                                 B. cái mới ra đời giống như cái cũ.
C. cái mới ra đời lạc hậu hơn cái cũ.                           D. cái mới ra đời kém hoàn thiện hơn cái cũ.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 49: Những vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là
A. tăng trưởng.                                                             B. tuần hoàn.
C. tiến hoá.                                                                  D. phát triển.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 50: Giới tự nhiên đã phát triển từ vô cơ đến hữu cơ, từ vật chất chưa có xương sống, đến các loài thực vật, động vật, đến con người thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực .
A. tư duy.                                                                     B. xã hội.
C. tự nhiên.                                                                  D. lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 51: Thế giới vật chất biểu hiện sự tồn tại của mình thông qua .
A. vận động.                                                                B. các dạng tồn tại cụ thể.
C. các sự vật, hiện tượng.                                            D. các sự vật hiện tượng cụ thể
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 52: Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự triển trong lĩnh vực
A. tư duy.                                                                     B. xã hội.
C. tự nhiên.                                                                  D. lao động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 53: Sự vận động của thế giới vật chất là
A. do thượng đế quy định.                                           B. quá trình mang tính chủ quan.
C. quá trình mang tính khách quan.                            D. do một thế lực thần bí quy định:
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 54: Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động xã hội?
A. Quá trình bốc hơi của nước.                                   B. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.
C. Sự di chuyển các vật thể trong không gian.            D. Sự biến đổi, thay thế của các xã hội trong lịch sử.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 55: Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?
A. Tư duy trong quá trình học tập.                              B. Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B.
C. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó.          D. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi trong năm.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 56: Ví dụ nào dưới đây không phải là vận động cơ học?
A. Bạn A đang nhảy.                                                   B. Con chim đang bay.
C. Đoàn tàu đang chạy.                                               D. Xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 57: Khẳng định nào dưới đây không đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
A. Phát triển là vận động thụt lùi.                               
B. Vận động và phát triển có quan hệ mật thiết với nhau.
C. Phát triển khái quát xu hướng vận động đi lên của các sự vật.    
D. Phát triển khái quát các hình thức vận động từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 58: Sự vận động nào dưới đây là sự phát triển?
A. Cây khô héo.                                                           B. Thanh sắt bị rỉ.
C. Cây cối lớp lên ra hoa, kết quả.                              D. Một số động vật bị tuyệt chủng.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 59: Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?
A. Xã hội từ Công xã nguyên thủy lên xã hội chiếm hữu nô lệ.       
B. Máy móc thay thế công cụ bằng đá.
C. Sự thoái hóa của một loài động vật. Cái                
D. Học lực yếu -> học lực trung bình -> học lực khá.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 60: Quan điểm nào dưới đây không đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?
A. Các hình thức vận động có thể chuyển hóa lẫn nhau.      
B. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ với nhau.
C. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.  
D. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 61: Quan điểm nào dưới đây đúng khi bàn về mối quan hệ giữa các hình thức vận động?,
A. Các hình thức vận động không bao hàm nhau.      
B. Các hình thức vận động không có mối quan hệ với nhau.
C. Hình thức vận động thấp bao hàm các hình thức vận động cao.  
D. Hình thức vận động cao bao hàm các hình thức vận động thấp.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 62: Quá trình cây xanh hấp thụ khí cacbonic, thải ra khí oxy thuộc dạng vận động nào dưới đây?
A. Sinh học.                                                                 B. Cơ học
C. Hóa học                                                                   D. Xã hội.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 63: Học sinh chạy trên sân tập cự ly 100m do giáo viên yêu cầu là hình thức vận động nào dưới đây?
A. Cơ học.                                                                    B. Vật lý.
C. Hóa học.                                                                  D. Sinh học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 64: Khẳng định nào dưới đây không phải là phát triển trong lĩnh vực tự nhiên?
A. Sự phát triển từ vô cơ đến hữu cơ.                         
B. Sự phát triển từ tư bản chủ nghĩa lên xã hội chủ nghĩa
C. Sự phát triển từ vật chất chưa có sự sống đến con người.            
D. Sự phát triển từ vật chất chưa có sự sống đến các loài thực vật.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 65: Khẳng định nào dưới đây đúng theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?
A. Sự vật và hiện tượng không biến đổi.                    
B. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.
C. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.
D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 66: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động đánh dấu bước phát triển của lĩnh vực nào dưới đây ở nước ta?
A. Công nghiệp.                                                           B. Dịch vụ.
C. Nông nghiệp.                                                          D. Lương thực.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 67: Sự sống trên trái đất được hình thành từ sự chuyển hóa của hình thức vận động nào?
A. Vận động cơ học.                                                    B. Vận động sinh học.
C. Vận động lý học.                                                     D. Vận động hóa học
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Câu 68: Giai đoạn cách mạng nào dưới đây có vai trò quyết định trực tiếp đến sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?
A. 1930 - 1931.                                                            B. 1932 - 1935.
C. 1936 - 1939.                                                            D. 1939 - 1945.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D

Câu 69: Khi xem xét các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, trong xã hội Cế chúng ta phải xem xét chúng như thế nào?
A. Trong trạng thái bất biến,                                       
B. Trong hình thức vận động cao nhất của nó.
C. Trong trạng thái vận động, không ngừng biến đổi.          
D. Trong hoàn cảnh cụ thể của nó để tránh nhầm lẫn.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: C

Câu 70: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Chế độ cộng sản nguyên thủy biến đổi thành chế độ nô lệ, chế độ nô lệ biến thành chế độ phong kiến. Chế độ phong kiến biến thành chế độ tư bản chủ nghĩa, chế độ tư bản chủ nghĩa nhất định biến đổi thành chế độ xã hội chủ nghĩa”. Đoạn viết trên đề cập đến hình thức vận động nào dưới đây?
A. Vận động xã hội.                                                     B. Vận động sinh học.
C. Vận động lý học.                                                     D. Vận động cơ học.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

Câu 71: Trong một buổi thảo luận của học sinh lớp 10A bạn M cho rằng: “Con tàu thì vận động còn đường tàu thì không”. Nếu bạn là bạn của M em sẽ giải thích như thế nào?
A. Đúng, vì đường tàu không vận động.                    
B. Đúng, vì con tàu chạy còn đường sắt thì đứng im.
C. Đúng, vì đó là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng          
D. Sai, vì theo Triết học Mác - Lênin tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều vận động.
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây