Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Chủ nhật - 25/04/2021 13:48
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật, Ứng dụng quá trình tổng hợp của vi sinh vật, Trình bày quá trình tổng hợp và phân giải prôtêin ở vi sinh vật, Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật có đặc trung nào sau đây, Phân biết được các quá trình tổng hợp và quá trình phân giải một số chất ở vi sinh vật, Phân biết quá trình tổng hợp và quá trình phân giải, Quá trình tổng hợp là gì, Trình bày môi quan hệ giữa quá trình phân giải và tổng hợp ở vi sinh vật, Bài 23 sinh 10 ViOLET, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 27, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 25, Trắc nghiệm Bài 24 Sinh 10, Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 22, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 26, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 23, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 19, Quá trình nào sau đây của vi sinh vật là quá trình đồng hóa
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật, Ứng dụng quá trình tổng hợp của vi sinh vật, Trình bày quá trình tổng hợp và phân giải prôtêin ở vi sinh vật, Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật có đặc trung nào sau đây, Phân biết được các quá trình tổng hợp và quá trình phân giải một số chất ở vi sinh vật, Phân biết quá trình tổng hợp và quá trình phân giải, Quá trình tổng hợp là gì, Trình bày môi quan hệ giữa quá trình phân giải và tổng hợp ở vi sinh vật, Bài 23 sinh 10 ViOLET, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 27, Trắc nghiệm Sinh 10 bài 25, Trắc nghiệm Bài 24 Sinh 10, Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 22, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 26, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 23, Trắc nghiệm Sinh 10 Bài 19, Quá trình nào sau đây của vi sinh vật là quá trình đồng hóa 

Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

A. Tóm tắt lý thuyết và phương pháp giải

I. Quá trình tổng hợp

- Vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp thu, chuyển hoá, tổng hợp các chất của tế bào diễn ra rất nhanh.
- Vi sinh vật có khả năng tự tổng hợp các thành phần tế bào của chính mình như: prôtêin, polisaccarit, lipit và axít nucleic … từ các hợp chất đơn giản hấp thụ từ môi trường.

II. Quá trình phân giải

1. Phân giải protein và ứng dụng
- Quá trình phân giải các prôtêin phức tạp thành các axit amin diễn ra bên ngoài tế bào nhờ vsv tiết prôtêaza ra môi trường. Các axit amin này được vsv hấp thu và phân giả đểtạo thành năng lượng cho hoạt động sống của tế bào.
- Ứng dụng: phân giải prôtêin của cá và đậu tương để làm nước mắm, nước chấm …
2. Phân giải polisccharit và ứng dụng
a. Lên men êtilic
- Ứng dụng: sản xuất rượu, bia, làm nở bột mì
b. Lên men lactic Tinh
- Ứng dụng: làm sữa chua, muối chua, ủ chua các loại rau quả, thức ăn gia súc
c. Phân giải xenlulôzơ
- Vi sinh vât có khả năng tiết ra hệ enzim phân giải xenlulôzơ để phân giải xác thực vật làm cho đất giàu dinh dưỡng và tránh ô nhiễm môi trường.

III. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải

B. Bài tập rèn luyện kỹ năng

Câu 1: Các axit amin nối với nh bằng liên kết nào sau đây để tạo nên phân tử protein?
A. Liên kết peptit              B. Liên kết dieste              C. Liên kết hidro               D. Liên kết cộng hóa trị
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 2: Trong quá trình tổng hợp polosaccarit, chất khởi đầu là
A. Axit amin                      B. Đường glucozo             C. ADP                             D. ADP – glucozo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 3: Ở vi sinh vật, lipit được tạo nên do sự kết hợp giữa các chất nào sau đây?
A. Glixerol và axit amin                                               B. Glixerol và axit béo     
C. Glixerol và axit nucleic                                           D. Axit amin và glucozo
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 4: Sơ đồ đúng về quá trình tổng hợp nên là axit nucleic là
A. bazo nito + đường 5 cacbon + axit photphoric → nucleotit → axit nucleic    
B. bazo nito + đường 5 cacbon + axit amin → axit photphoric → axit nucleic   
C. bazo nito + đường 5 cacbon + axit amin → axit photphoric → axit nucleic   
D. Glixerol + axit béo → nucleotit → axit nucleic
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 5: Ý nào sau đây là sai về quá trình phân giải protein?
A. Quá trình phân giải protein phức tạp thành các axit amin được thực hiện nhờ tác dụng của enzim proteaza                                          
B. Khi môi trường thiếu nito, vi sinh vật có thể khử amin của axit amin, do đó có hiện tượng khí amoniac bay ra                                       
C. Khi môi trường thiếu cacbon và thừa nito, vi sinh vật có thể khử amin của axit amin, do đó có hiện tượng khí amoniac bay ra           
D. Nhờ có tác dụng của proteaza của vi sinh vật mà protein của đậu tương được phân giải thành các axit amin
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Giải thích: vi sinh vật khử amin của axit amin khi môi trường thừa nito, do đó một phần nito được vi sinh vật thải ra ngoài dưới dạng khí ammoniac (NH3)
Câu 6: Vi khuẩn lactic đồng hình biến đổi glucozo thành
A. khí CO2                        B. axit lactic                      C. axit axetic                     D. etanol
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 7: Glucozo dưới tác dụng của vi khuẩn lactic dị hình có thể bị biến đổi thành
A. Axit lactic, axit axetic, axit amin, etanol,...            B. Axit lactic, axit axetic, axit nucleic, etanol,...
C. Axit lactic, khí CO2, axit amin, etanol,...                D. Axit lactic, khí CO2, axit axetic, etanol,...
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 8: Ý nào sau đây là sai
A. Quá trình phân giải protein diễn ra bên trong tế bào dưới tác dụng của enzim proteaza 
B. Lên men lactic là quá trình chuyển hóa thiếu khí đường glucozo, lactozo… thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic                                 
C. Vi sinh vật sử dụng hệ enzim xenlulaza trong môi trường để biến đổi xác thực vật (chủ yếu là xenlulozo)                                          
D. Sản phẩm duy nhất của quá trình lên men lactic dị hình là axit lactic
Hướng dẫn giải:
Câu 9: Việc làm tương trong dân gian thực chất là tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật thực hiện quá trình nào sau đây?
A. Phân giải polisaccarit    B. Phân giải protein           C. Phân giải xenlulozo      D. Lên men lactic
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B
Câu 10: Vi sinh vật có khả năng tiết ra hệ enzim xenlulaza để phân giải xenlulozo trong xác thực vật nên con người có thể
A. Sử dụng chúng để làm giàu chất dinh dưỡng cho đất                                      
B. Sử dụng chúng để làm giảm ô nhiễm môi trường 
C. Phân giải polisaccarit và protein                            
D. Cả A, B
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 11: Ý nào sau đây là đúng?
A. Đồng hóa cung cấp nguyên liệu cho dị hóa           
B. Dị hóa cung cấp nguyên liệu cho đồng hóa           
C. Dị hóa chính là đồng hóa, những xảy ra ở các thời điểm khác nhau               
D. Đồng hóa cung cấp năng lượng
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 12: Quá trình lên men lactic có sự tham gia của
A. Vi khuẩn lactic đồng hình                                       B. Vi khuẩn lactic dị hình
C. Nấm men rượu                                                        D. A hoặc B
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 13: Muối chua rau, thực chất là tạo điều kiện để quá trình nào sau đây xảy ra?
A. Phân giải xenlulozo, lên men lactic                        B. Phân giải protein, xenlulozo         
C. Lên men lactic và lên men etilic                             D. Lên men lactic
Hướng dẫn giải:
Đáp án: D
Câu 14: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic đồng hình?
A. Sản phẩm chỉ là axit lactic                                     
B. Ngoài sản phẩm là axit lactic còn có rượu, axit axetic, CO2                           
C. Sản phẩm gồm axit lactic và CO2                         
D. Sản phẩm gồm axit lactic và O2
Hướng dẫn giải:
Đáp án: A
Câu 15: Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình lên men lactic dị hình?
A. Sản phẩm chỉ là axit lactic                                     
B. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, CO2                            
C. Ngoài axit lactic, sản phẩm còn có etanol, axit axetic, O2                               
D. Sản phẩm chỉ gồm axit amin
Hướng dẫn giải:
Đáp án: B

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây