Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25
Tháp Văn Xương

Chuyên đề ngữ âm tiếng anh ôn thi vào 10 thpt

Thứ năm - 29/10/2020 01:47
Bài tập trọng âm thi vào 10, Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 10, Bài tập phát âm Tiếng Anh lớp 9, Bài tập phát âm Tiếng Anh lớp 8, Bài tập phát âm thi vào 10, Bài tập trọng âm lớp 9, Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 12, Chuyên đề ngữ âm và trọng âm
tài liệu ôn thi vào 10
tài liệu ôn thi vào 10
Bài tập trọng âm thi vào 10, Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 10, Bài tập phát âm Tiếng Anh lớp 9, Bài tập phát âm Tiếng Anh lớp 8, Bài tập phát âm thi vào 10, Bài tập trọng âm lớp 9, Bài tập phát âm tiếng Anh lớp 12, Chuyên đề ngữ âm và trọng âm

Chuyên đề ngữ âm tiếng anh ôn thi vào 10 thpt 

PHONETICS- NGỮ ÂM

C có thể phát âm bằng nhiều cách khác nhau  /s/       /k/        /t/      //
1. Khi được theo sau bởi e,i hoặc y c thươngf được đọc là /s/ giống như trong từ  sing
Cent                 race                 face                 city                  recycle                         cell                  rice                         center
2. khi C theo sau ngoai các từ trên thì được phát âm là /k/ như trong từ cook
Coat                 cat                   come               came                 computer
3. mẫu tự C còn được phát âm là  // như trong từ she
Ocean              special                         social         
official                         delicious                      musician
 1. a. space                       b. musician                  c. center                       d. importance
 2. a. cartoon                    b. carry                        c. face                          d. coin
 3. a. decision                   b. conservation            c. replace                     d. concert
 4. a. receive                     b. certain                     c.guidance                   d. expect
 5. a. coming                    b. ocean                       c. contrary                   d. obstacles
 6. a. course                      b. special                     c. facial                       d. social
 7. a. satisfactory             b. prospect                   c. encounter                 d. voice
 8. a. choice                      b. recent                      c. company                  d. conceal
 9. a. principal                  b. colorful                   c. collection                 d. collect
 10. a. clean                        b. once                         c. communicate d. commerce
G có thể phát âm bằng nhiều cách khác nhau
1. Khi được theo sau bởi e,i hoặc y G thường được đọc là /d/ giống như trong từ  jump
Ngoai le : get tiger                 gear                 gift                   hamburger
2.  khi G theo sau ngoai các từ trên thì được phát âm là /g/ như trong từ go
Game   good                guest
figure   drug                 gone
3. g trong ng được phát âm la // có nghĩa là g câm
Sing                 running                        song                 singer
 1. a. general         b. dangerous                c. game                        c. engineer
 2. a. original        b. hungry                     c. guide                       d. grocery
 3. a. energy         b. gift                           c. biology                    d. agency
 4. a. glacier         b. glad                         c. given                       d. average
 5. a. goal             b. god                          c. grow                                   d. language
 6. a. collage         b. gray                         c. greeting                   d. grape
 7. a. change         b. geography               c. again                        d. age
 8. a. generater      b. grandparents          c. greeting                   d. gravity
 9. a. gyroscope    b. safeguard                 c. engine                      d.  gesture
 10. a. carriage       b. drug                         c. ginger                      d. edge
T 1. thường được phát âm là /t/ như trong từ
Teacher           ten       tell       tone
take                 computer         untill
2. T trước u thườngđược phát âm la  /t
Picture mixture adventure future satue …
3. T còn được phát âm là //
Notion       information                 option
calculation             esential            potential ….
 
 1. technology                  team                            eqation
 2. table                            picture                         punctual
 3. temperature                 test                              natural
 4. mixture                       literature                     tour
 5. adventure                    fortunate                     application
TH thường được phát âm là         /ð/       /ố/
 1. //  có thể đứng đầu từ giữa từ hay cuối từ
 2. //  chỉ dạng danh từ của một tính từ
wide (adj)              width
long (adj)               length
strong (adj)            strength  ….
 1. //  chỉ số thứ tự: fouth           thirteen           fortith ….
 2. /ð/  có thể đứng đầu từ giữa từ hay cuối từ that; then; although; mother …
 1. a. theme                       b. then                         c. three                        d. tenth
 2. a. death                        b. bath                         c. thus                          d. truth
 3. a. mouth                      b. northern                   c. south                        d. north
 4. a. toothache                 b. another                    c. feather                     d. clothing
 5. a. that                          b. they                         c. then                         d. throw
 6. a. sixth                         b. three                        c. the                           d. wealth
 7. a. smooth                     b. think                        c. thick                        d. Thursday
CH 1. thường được đọc bằng nhiều âm khác nhau nhưng phổ biến nhất vẫn là âm /t/ như trong từ    chair
Cheep choose             chicken            chat
change             children           watch   catch                teach                much
2. Ch còn được phát âm là /k/ như trong từ key
Christmas                    school chemistry                    chorus monarch                      echo                 mechanic         chaos               orchestra
3. ch còn được phát âm là // giống như từ  she
Machine                chef                 chute
mustache   parachute
 
 1. a. chin                         b. stomachache           c. aching                     d. chrome
 2. a. approach                 b. brochure                  c. purchase                  d. achieve
 3. a. echo                         b. change                     c. cheek                       d. catch
 4. a. porch                       b. chimney                  c. ditch                        d. parachute
 5. a. chocolate                 b. chemistry                c. speech                     d. lunch
 6. a. cheque                     b. scheme                    c. china                       d. chess
 7. a. christmas                 b. monarch                  c. chemical                  d. machine
 8. a. character                 b. challenge                 c. chin                         d. cheese
 9. a. watch                       b. catch                       c. chief                        d. chaos
 10. a. charity                     b. charming                 c. christ                       d. church
OO 1. có thể phát âm là /u/.
            Good               wood               wool                book
            Took                foot                  look                 cook
2.còn được phát âm là /u:/
Pool                 mood               noon                school
Too                  boot                 moon               choose
 1. Còn được phát âm là /Ù/
Blood flood
 1. Còn được phát âm là /o:/
Door                floor
1A.floor                      B.door                         C.more            D.too
2.A.poor                      B.door                         C.more            D.saw
3.A.door                      B.floor                         C.more            D.dog
4.A.good                     B.food                         C.took             D.foot
5.A.good                     B.book                        C.boot             D.foot
6.A.moon                    B.tooth                        C.soon             D.good
7. A. bamboo              B. afternoon                             C. soon           D. took
8. A. poor                     B. football                  C. pool           D. neighborhood
Quy tắc phát âm đuôi ‘s’ và ‘ed’
 1. Quy tắc phát âm đuô ‘S’
 1. nếu từ có tận cùng là :k,p,t,gh,ph,fthì s được phát âm la /s/
 2. nếu từ có tận cùng là : sh,ch,x,ss,ce,ge,z thì S được phát âm là /iz/
 3. nếu động từ là các âm còn lại thì S được phát âm là /z/
Chỳ ý: say/sei/; says/sez/; said/sed/
 1. Quy tắc phát âm đuôi ‘ed’
 1. nếu từ có tận cùng là : k,p,gh,ph,ce,ge,ss,ch,sh,x,z thì ed -> /t/
 2. nếu từ có tận cùng là : t,d thì ed -> /id/
 3. nếu từ có tận cùng là âm còn lại thì ed -> /d/
Chỳ ý: các từ sau có đuôi ED được phát âm là /id/ : naked(trần truồng); crooked (cong); ragged(nhàu,cũ); wretched(khốn khổ); rugged(ghồ ghề); learned(uyên bác); deservedly(xứng đáng); supposedly;allededly(cho là);markedly(một cách rừ rang)
 1. a. needed                     b.worked                     c.stopped                     d.booked
 2. a. needed                     b.afforded                   c.advanced                  d.invented
 3. a. astonished               b. toured                      c.rubbed                      d.erased
 4. a. disposed                  b.satified                     c.missed                       d.timed
 5. a. asked                       b.advised                     c.worked                     d.promised
 6. a. moaned                    b.presided                    c.viewed                      d.robbed
 7. a. washed                    b.matched                    c.intended                   d.walked
 8. a. liked                        b.wrapped                   c.traveled                     d.worked
 9. a. stopped                    b.added                       c.produced                  d.worked
 10. a. hoped                       b.annoyed                    c.preferred                   d.played
 11. a. maps                        b.cats                           c.ooks                          days
 12. a. wishes                      b.caculates                   c.matches                    d.misses
 13. a. boxes                       b.comes                       c.goes                          d.lives
 14. a. rooms                       b.pens                          claughs                        d.hairs
 15. a. massages                  b.washes                      c.mixes                        d.bathes
 16. A. danced                   B. explained                C. gained                     D. ironed
 17. A. asked                      B. ached                      C. depended               D. stamped
 18. A. handed                   B. hoped                     C. liked                       D. shopped
 19. A. lived                       B. loved                      C. joined                     D. looked
 20. A. measured                B. offered                   C. missed                    D. managed
 21. A. minded                   B. posted                     C. painted                   D. passed
 22. A. phoned                   B. planned                   C. played                     D. practiced
 23. A. pulled                     B. pushed                    C. preferred                 D. raised
 24. A. wanted                   B. shouted                   C. naked                      D. needed
Tổng hợp bài tập ngữ õm:
1.A.cat                       B.hat                            C.that                          D.hate
2.A.at                          B.hate                          C.ate                            D.late
3.A.feel                       B.ill                             C.we                            D.see
4.A.may                      B.face                          C.fat                            D.cake
5.A.thank                    B.that                          C.their                        D.the
6A.love                       B.home                        C.come                        D.some
7.A.luck                      B.put                           C.love                          D.cup
8.A.spend                    B.pen                           C.she                           D.men
9.A.pens                      B.books                       C.chairs                       D.toys
10.A.like                     B.lively                        C.live                           D.life
11.A.friend                 B.mean                        C.ten                           D.men
12.A.feed                    B.clean                        C.empty                      D.sweep
13.A.tank                    B.can                           C.have                        D.start
14.A.floor                   B.door                         C.more                       D.too
15.A.able                     B.table                         C.may                         D.rack
16.A.above                  B.no                            C.to                             D.oh
17.A.stay                     B.dad                          C.tale                           D.great
18.A.poor                    B.door                         C.more                       D.saw
19.A.brother                B.money                      C.love                          D.lose
20.A.tell                      B.sale                          C.hell                           D.best
21.A.tour                     B.proud                       C.pronounce                D.sound
22.A.home                  B.come                        C.tongue                     D.one
23.A.here                    B.learn                        C.her                            D.verse
24.A.need                   B.eat                            C.it                              D.meat
25.A.after                    B.late                           C.half                          D.hard
26.A.blind                   B.mint                          C.hire                         D.light
27.A.take                    B.part                          C.date                         D.favour
28.A.form                   B.born                         C.hobby                      D.outdoor
29.A.busy                    B.much                        C.but                           D.some
30.A.live                     B.nice                          C.write                       D.alive
31.A.hold                    B.know                       C.told                          D.shop
32.A.area                     B.are                            C.ant                           D.art
33.A.club                    B.cup                           C.pub                          D.tube
34.A.owner                 B.soccer                      C.photo                       D.motor
35.A.fresh                   B.view                         C.friend                       D.went
36.A.nothing               B.country                    C.province                   D.once
37.A.bear                    B.there                        C.tear                          D.hear
38.A.door                    B.floor                         C.more                        D.dog
39.A.books                  B.cats                          C.pens                         D.cups
40.A.learned               B.played                      C.cooked                     D.ruled
41.A.bear                    B.tear                          C.here                          D.hear
42.A.worked               B.cleaned                    C.helped                      D.asked
43.A.aunt                    B.are                            C.harm                        D.late
44.A.beef                    B.beat                          C.hit                            D.heat
45.A.thing                   B.there                        C.their                         D.this
46.A.may                    B.bat                           C.fat                            D.cat
47.A.lucky                  B.other                        C.through                    D.jungle
48.A.good                   B.food                         C.took                        D.foot
49.A.mind                   B.window                   C.find                          D.tidy
50.A.grow                   B.open                         C.officer                      D.moment
51.A.vacation              B.restaurant                 C.lake                          D.information
52.A.small                   B.law                           C.tall                           D.plane
53.A.float                    B.noun                        C.about                       D.out
54.A.arrive                  B.abroad                     C.around                     D.armchair
55.A.snowy                 B.cold                         C.prison                       D.chicago
56.A.great                   B.hate                          C.heat                          D.afraid
57.A.held                    B.flew                         C.mend                       D.tent
58.A.quiet                   B.industry                   C.relative                     D.participant
59.A.nothing               B.clothes                     C.hold                         D.told
60.A.bear                    B.ear                            C.tear                          D.hear
61.A.lot                       B.floor                         C.box                          D.dog
62.A.famous               B.tourist                      C.tedious                     D.anxious
63.A.study                  B.much                        C.century                    D.button
64.A.only                    B.royal                        C.moment                   D.total
65.A.turn                     B.plug                         C.under                       D.company
66.A.mouse                 B.tour                          C.hour                         D.our
67.A.wrong                 B.knock                       C.knob                        D.monitor
68.A.unique                B.computer                 C.university                 D.discuss
69.A.process               B.follow                      C.chocolate                 D.roller
70.A.family                 B.factory                     C.beauty                      D.liquify
71.A.tube                    B.document                C.business                   D.huge
72.A.behave                B.medal                       C.refine                       D.rewrite
73.A.city                     B.my                           C.sky                           D.cry
74.A.mention              B.option                      C.federation                D.question
75.A.ghost                  B.office                       C.long                        D.modern
76.A.climate                B.comprise                  C.notice                       D.divide
77.A.rather                  B.ethnic                       C.although                  D.without
78.A.region                 B.group                       C.dialogue                   D.guitar
79.A.match                 B.chair                         C.watch                       D.chemistry
80.A.impression          B.division                    C.conclusion              D.revision
81.A.compulsory         B.education                 C.instruct                    D.public
82.A.correspond         B.insdustry                  C.tropics                      D.as
83.A.minority              B.slit                            C.stripe                        D.line
84.A.cloth                   B.clothes                     C.whether                   D.gather
85.A.maize                  B.afraid                       C.pair                          D.raise
86.A.supply                 B.simply                      C.deny                       D.reply
87.A.huge                   B.garage                      C.villager                     D.dangerous
88.A.thus                    B.earth                        C.theater                     D.there
89.A.child                   B.time                         C.minute                     D.high
90.A.good                   B.book                        C.boot                         D.foot
91.A.dear                    B.wear                         C.fear                          D.hear
92.A.needed               B.worked                    C.stopped                    D.booked
93.A.husband               B.useless                    C.must                         D.industrial
94.A.usage                  B.message                   C.village                      D.age
95.A.christmas            B.mechanic                 C.machine                   D.school
96.A.honest                 B.honey                       C.homeless                  D.health
97.A.hour                    B.honest                      C.budhist                    D.husk
98.A.cost                     B.most                            C.post                      D.cold
99.A.here                    B.there                        C.atmosphere              D.mere
100.A.laugh                B.enough                     C.though                     D.rough
101.A.country             B.count                       C.noun                        D.ground
102.A.scholarship       B.chemist                    C.cheerful                   D.ache
103.A.buys                  B.advise                      C.forks                        D.precise
104.A.treat                  B.sweater                    C.heat                          D.feat
105.A.adventure         B.tear                          C.volunteer                 D.tomorrow
106.A.father                B.healthy                     C.other                        D.another
107.A.astonished        B.rubbed                     C.erased                      D.used
108.A.cut                    B.bus                           C.full                           D.shut
109.A.stay                   B.says                          C.nation                      D.face
110.A.hero                  B.ghost                        C.happy                       D.hint
111.A.birth                  B.thick                           C.neither                  D.thing
112.A.noon                 B.food                          C.foot                         D.moon
113.A.creature             B.tea                            C.bean                         D.pea
114.A.asked                B.advised                    C.worked                    D.promised
115.A.power                 B.cow                        C.snow                        D.crowd
116.A.group                B.route                         C.soup                        D.cousin
117.A.knife                 B.knit                          C.know                       D.key
118.A.washed             B.matched                   C.intended                  D.walked
119.A.win                   B.wind                        C.wrong                      D.wet
120.A.think                 B.knife                        C.find                          D.line
121.A.teenagers          B.seasons                    C.rights                       D.husbands
122.A.moon                B.tooth                        C.soon                         D.good
123.A.now                  B.tomorrow                 C.slow                         D.snow
124.A.idea                  B.kite                          C.divide                      D.impossible
125.A.stopped            B.added                      C.produced                 D.worked
126.A.any                   B.fat                            C.add                          D.habit
127.A.problems           B.museums                  C.confronts                 D.engines
128.A.courage             B.religious                   C.manage                    D.together
129.A.complimentsB.volunteers                     C.fights                       D.tanks
130.A.children                        B.kitchen                     C.teacher                     D.school
131.A.most                 B.nose                         C.purpose                    D.hold
132.A.pleasure            B.leisure                      C.escape                      D.decision
133.A.friendly            B.funny                       C.pretty                       D.fry
134.A.ache                  B.chorus                      C.chip                          D.schedule
135.A.could                B.mount                      C.found                       D.count
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây