Tháp Văn Xương
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Koko Giữ trọn tuổi 25

THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM NGỮ VĂN LỚP 9

Thứ ba - 13/04/2021 23:42
THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM NGỮ VĂN LỚP 9, Chuyên de thơ hiện đại Việt Nam lớp 9, Thơ hiện đại lớp 9 kì 2, Thơ hiện đại lớp 9 hk1, Thơ hiện đại Việt Nam, Bảng thống kê thơ hiện đại lớp 9, Bảng thống kê các tác phẩm văn học hiện đại lớp 9, Chủ de thơ hiện đại Việt Nam lớp 9, Các bài thơ hiện đại lớp 7
THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM NGỮ VĂN LỚP 9
THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM NGỮ VĂN LỚP 9

THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM NGỮ VĂN LỚP 9, Chuyên de thơ hiện đại Việt Nam lớp 9, Thơ hiện đại lớp 9 kì 2, Thơ hiện đại lớp 9 hk1, Thơ hiện đại Việt Nam, Bảng thống kê thơ hiện đại lớp 9, Bảng thống kê các tác phẩm văn học hiện đại lớp 9, Chủ de thơ hiện đại Việt Nam lớp 9, Các bài thơ hiện đại lớp 7 

PhÇn II: Th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam

 
TT T¸c phÈm T¸c gi¶ Thêi gian ThÓ lo¹i Néi dung NghÖ thuËt
1 §ång chÝ
 (lµ mét trong nh÷ng TP tiªu biÓu nhÊt viÕt vÒ ng­êi lÝnh c¸ch m¹ng cña VH thêi kú KC chèng Ph¸p 1946-1954)
ChÝnh H÷u
Hµ TÜnh
(1926-2005)
Nhµ th¬ qu©n ®éi tr­ëng thµnh tõ hai cuéc KC chèng Ph¸p vµ chèng Mü.
1948
(Sau khi t¸c gi¶ cïng ®ång ®éi tham gia chiÕn ®Êu trong chiÕn dÞch ViÖt B¾c – Thu §«ng).
Th¬ tù do - T×nh ®ång chÝ cña nh÷ng ng­êi lÝnh dùa trªn c¬ së cïng chung c¶nh ngé vµ lý t­ëng chiÕn ®Êu ®­îc thÓ hiÖn thËt tù nhiªn, b×nh dÞ mµ s©u s¾c trong mäi hoµn c¶nh, nã gãp phÇn quan träng t¹o nªn søc m¹nh vµ vÎ ®Ñp tinh thÇn cña nh÷ng ng­êi lÝnh c¸ch m¹ng. Chi tiÕt, h×nh ¶nh, ng«n ng÷, c« ®äng, giµu søc biÓu c¶m.
2 Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh
(®­îc tÆng gi¶i nhÊt cuéc thi th¬ cña b¸o V¨n nghÖ n¨m 1969 vµ ®­îc ®­a vµo tËp th¬ “vÇng tr¨ng quÇng löa”).
Ph¹m TiÕn DuËt
Phó Thä
(1941-2007)
Trë thµnh mét trong nh÷ng g­¬ng mÆt tiªu biÓu cña thÕ hÖ c¸c nhµ th¬ trÎ thêi chèng Mü cøu n­íc.
1969
(thêi kú ¸c liÖt cña cuéc chiÕn tranh chèng Mü)
Tù do - Bµi th¬ kh¾c ho¹ h×nh ¶nh ®éc ®¸o: Nh÷ng chiÕc xe kh«ng kÝnh.
- Qua ®ã kh¾c ho¹ næi bËt h×nh ¶nh nh÷ng ng­êi l¸i xe Tr­êng S¬n víi t­ thÕ hiªn ngang, tinh thÇn l¹c quan, dòng c¶m, bÊt chÊp khã kh¨n, nguy hiÓm vµ ý chÝ chiÕn ®Êu gi¶i phãng MiÒn Nam.
- Giµu chÊt hiÖn thùc sinh ®éng cña cuéc sèng chiÕn tr­êng.
- Ng«n ng÷, giäng ®iÖu giµu tÝnh khÈu ng÷, mang nÐt riªng, tù nhiªn, khoÎ kho¾n.
3 §oµn thuyÒn ®¸nh c¸
In trong tËp th¬ “Trêi mçi ngµy l¹i s¸ng” (1958)
Huy CËn
Hµ TÜnh
(1919-2005)
Lµ mét trong nh÷ng nhµ th¬ tiªubiÓu cña nÒn th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam.
1958
Trong chuyÕn ®i thùc tÕ dµi ngµy ë vïng má Qu¶ng Ninh.
ThÊt ng«n tr­êng thiªn Bµi th¬ kh¾c ho¹ nhiÒu h×nh ¶nh ®Ñp tr¸ng lÖ, thÓ hiÖn sù hµi hoµ gi÷a thiªn nhiªn vµ con ng­êi lao ®éng, béc lé niÒm vui, niÒm tù hµo cña nhµ th¬ tr­íc ®Êt n­íc vµ cuéc sèng. - S¸ng t¹o h×nh ¶nh th¬ b»ng liªn t­ëng, t­ëng t­îng phong phó, ®éc ®¸o.
- ¢m h­ëng khoÎ kho¾n, hµo hïng, l¹c quan.
4 BÕp löa
In trong tËp H­¬ng c©y – BÕp löa (1968), tËp th¬ ®Çu tay cña B»ng ViÖt vµ L­u Quang Vò.
B»ng ViÖt
Hµ Néi
Sinh n¨m 1941, thuéc thÕ hÖ c¸c nhµ th¬ tr­ëng thµnh trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü.
1963
Khi t¸c gi¶ ®ang lµ sinh viªn häc ngµnh luËt ë Liªn X«.
ThÊt ng«n tr­êng thiªn Qua håi t­ëng vµ suy ngÉm cña ng­êi ch¸u ®· tr­ëng thµnh, bµi th¬ ®· gîi l¹i nh÷ng kû niÖm ®Çy xóc ®éng vÒ ng­êi bµ vµ t×nh bµ ch¸u, ®ång thêi thÓ hiÖn lßng kÝnh yªu tr©n träng vµ biÕt ¬n cña ng­êi ch¸u ®èi víi gia ®×nh, quª h­¬ng, ®Êt n­íc. - KÕt hîp gi÷a biÓu c¶m víi miªu t¶, tù sù vµ b×nh luËn.
- H×nh ¶nh th¬ s¸ng t¹o, giµu ý biÓu t­îng; bÕp löa g¾n liÒn víi h×nh ¶nh ng­êi bµ, lµm ®iÓm tùa kh¬i gîi mäi kû niÖm, c¶m xóc vµ suy nghÜ vµ bµ vµ t×nh bµ ch¸u.
5 Khóc h¸t ru nh÷ng em bÐ NguyÔn Khoa §iÒm 1971 T¸m tiÕng h¸t ru T×nh yªu th­¬ng con g¾n víi t×nh yªu ®Êt n­íc vµ ­íc väng cña ng­êi mÑ d©n téc Tµ ¤i trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc. - Giäng ®iÖu th¬ thiÕt tha, ngät ngµo, tr×u mÕn.
- Bè côc ®Æc s¾c: hai lêi ru ®an xen ë mçi khæ th¬ t¹o nªn mét khóc h¸t ru tr÷ t×nh, s©u l¾ng.
6 ¸nh tr¨ng
®­îc tÆng gi¶i A cña Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam n¨m 1984.
NguyÔn Duy
Thanh Ho¸
Sinh n¨m 1948, g­¬ng mÆt tiªu biÓu trong líp nhµ th¬ trÎ thêi chèng Mü cøu n­íc.
1978
T¹i TP Hå ChÝ Minh, 3 n¨m sau ngµy miÒn nam hoµn toµn gi¶i phãng, thèng nhÊt ®Êt n­íc.
N¨m tiÕng - Bµi th¬ lµ lêi nh¾c nhë vÒ nh÷ng n¨m th¸ng gian lao ®· qua cuéc ®êi ng­êi lÝnh g¾n bã víi thiªn nhiªn, ®Êt n­íc, b×nh dÞ, hiÒn hËu.
- Tõ ®ã, gîi nh¾c ng­êi ®äc th¸i ®é sèng “uèng n­íc nhí nguån”, ©n nghÜa thñy chung cïng qu¸ khø.
- Giäng ®iÖu t©m t×nh, tù nhiªn kÕt hîp gi÷a yÕu tè tr÷ t×nh vµ tù sù.
- H×nh ¶nh giµu tÝnh biÓu c¶m: tr¨ng giµu ý nghÜa biÓu t­îng.
 

Néi dung «n tËp truyÖn hiÖn ®¹i

 
TT T¸c phÈm T¸c gi¶ Hoµn c¶nh ThÓ lo¹i Néi dung NghÖ thuËt
1 Lµng
Lµ TP xuÊt s¾c thÓ hiÖn thµnh c«ng h/a ng­êi n«ng d©n thêi ®¹i c¸ch m¹ng.
Kim L©n
B¾c Ninh
(1920-2007)
Nhµ v¨n am hiÓu cuéc sèng n«ng th«n vµ ng­êi n«ng d©n miÒn B¾c, th­êng viÕt vÒ ®Ò tµi ng­êi n«ng d©n
1948
Thêi kú ®Çu cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p
TruyÖn ng¾n T×nh yªu lµng quª th¾m thiÕt thèng nhÊ víi lßng yªu n­íc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn ë nh©n vËt «ng Hai - X©y dùng t×nh huèng truyÖn ®Æc s¾c.
- Miªu t¶ t©m lý
- Ng«n ng÷ nh©n vËt ®Æc s¾c mang tÝnh khÈu ng÷.
2 LÆng lÏ Sa Pa
TruyÖn ng¾n hiÖn ®¹i rót tõ tËp “Gi÷a trong xanh” xuÊt b¶n n¨m 1972.
NguyÔn Thµnh Long
(Qu¶ng Nam)
(1925-1991)
C©y bót v¨n xu«i ®¸ng chó ý chuyªn viÕt truyÖn ng¾n vµ ký – mang vÎ ®Ñp th¬ méng, trong trÎo.
1970
Lµ kÕt qu¶ chuyÕn ®i thùc tÕ lªn Lµo Cai cña t¸c gi¶
TruyÖn ng¾n - H×nh ¶nh ng­êi lao ®éng b×nh th­êng mµ tiªu biÓu lµ anh thanh niªn lµm c«ng t¸c khÝ t­îng ë mét m×nh trªn ®Ønh nói cao.
- Qua ®ã, kh¼ng ®Þnh vÎ ®Ñp cña con ng­êi lao ®éng vµ ý nghÜa cña nh÷ng c«ng viÖc thÇm lÆng.
- T×nh huèng hîp lý.
- C¸ch kÓ chuyÖn tù nhiªn kÕt hîp gi÷a tù sù, tr÷ t×nh víi b×nh luËn.
- TruyÖn to¸t lªn chÊt th¬ trong s¸ng tõ phong c¶nh thiªn nhiªn Sa Pa th¬ méng ®Õn h×nh ¶nh nh÷ng con ng­êi n¬i ®©y.
3 ChiÕc l­îc ngµ NguyÔn Quang S¸ng
((An Giang)
1932
1966 TruyÖn ng¾n T×nh cha con cao ®Ñp vµ s©u lÆng trong c¶nh ngé Ðo le cña chiÕn tranh - NghÖ thuËt x©y dùng t×nh huèng bÊt ngê mµ tù nhiªn hîp lý.
-NghÖthuËt miªu t¶ t©m lý vµ x©y dùng tÝnh c¸ch nh©n vËt (bÐ Thu)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây