Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

NGHĨA TƯỜNG MINH, NGHĨA HÀM Ý NGỮ VĂN 9

Thứ ba - 13/04/2021 23:42
NGHĨA TƯỜNG MINH, NGHĨA HÀM Ý NGỮ VĂN 9, Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo), ví dụ về nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo), Ví dụ về nghĩa tường minh và hàm ý, Giáo án Nghĩa tường minh và hàm ý, Nghĩa tường minh và hàm ý Loigiaihay, giáo an nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo), bài 4 (trang 76 sgk văn 9 tập 2), Nghĩa tường minh và hàm ý trang 74
NGHĨA TƯỜNG MINH, NGHĨA HÀM Ý NGỮ VĂN 9
NGHĨA TƯỜNG MINH, NGHĨA HÀM Ý NGỮ VĂN 9
NGHĨA TƯỜNG MINH, NGHĨA HÀM Ý NGỮ VĂN 9, Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo), ví dụ về nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo), Ví dụ về nghĩa tường minh và hàm ý, Giáo án Nghĩa tường minh và hàm ý, Nghĩa tường minh và hàm ý Loigiaihay, giáo an nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo), bài 4 (trang 76 sgk văn 9 tập 2), Nghĩa tường minh và hàm ý trang 74 

NGHĨA TƯỜNG MINH, NGHĨA HÀM Ý NGỮ VĂN 9

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN:

I. Ph©n biÖtt nghÜa t­êng minh vµ nghÜa hµm ý.
1. KN: SGK
2. VÝ dô.
- C¸ch hiÓu phæ biÕn : ChØ cßn 5 phót lµ ph¶i chia tay.
- Cã nh÷ng c¸ch hiÓu sau:
+ TiÕc qu¸ kh«ng cßn nhiÒu thêi gian ®Ó trß chuyÖn t©m t×nh.
+  ThÕ lµ t«i l¹i thui thñi mét m×nh.
+ Gi¸ mµ «ng ho¹ sÜ vµ c« kÜ s­  cßn ë l¹i mét thêi gian n÷a th× hay biÕt bao...
- Nh­ vËy :
+ NghÜa t­êng minh lµ phÇn th«ng b¸o ®­îc diÔn ®¹t trùc tiªps b»ng tõ ng÷ trong c©u.
+ Hµm ý  lµ phÇn th«ng b¸o tuy kh«ng ®­îc diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u nh­ng cã thÓ suy ra tõ nh÷ng tõ ng÷ Êy.
- C©u : ¤ !  c« cßn quªn chiÕc mïi xoa ®©y nµy.
* Bµi tËp :
ThÊy  mét chµng trai mÆc c¸i ¸o s¬ mi míi ®Ñp . C« g¸i lµ b¹n th©n :
- Ai ®· tÆng anh c¸i ¸o nµy?
Hµm ý:
+ Anh ®· cã b¹n g¸i th©n thiÕt h¬n c¶ m×nh.
+  NÕu anh ta b¶o m×nh lµ b¹n g¸i th©n thiÕt nhÊt th× anh ta nãi dèi.
+ M×nh còng h¬i ©n hËn v× ch­a quan t©m ®Õn anh Êy.

B. CÁC DẠNG ĐỀ:  

Bµi tËp 1/
a,  C©u : “ Nhµ häa sÜ tÆc l­ìi ®øng dËy”.
- Ho¹ sÜ còng ch­a  muèn chia tay víi anh thanh niªn.
b, - MÆt ®á öng: Ng­îng ngïng khã nãi.
- NhËn l¹i chiÕc kh¨n : Mét hµnh ®éng thay cho lêi c¶m ín.
- Quay véi ®i: lóng tóng....
Bµi tËp 2/ 
- ë Lµo Cai ®i sím qu¸ nhµ ho¹ sÜ ch­a kÞp uèng n­íc chÌ ®· ph¶i ®i.
Bµi tËp 3/ 
- ¤ng v« ¨n c¬m ®i.
BT 4: ViÕt ®o¹n v¨n cã 2 c©u mang hµm ý vµ chØ ra hµm ý cña nã
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây