Liên hệ zalo
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Phần mềm bán hàng toàn cầu

VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHLẾN (1945 - 1946)

Thứ bảy - 17/04/2021 01:42
VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHLẾN (1945 - 1946), Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến, Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 lớp 9, Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 và chủ trương của Đảng, Những khó khăn sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Giải quyết khó khăn sau cách mạng tháng 8, Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ý nào sau đây phản ánh không đúng về khó khăn của việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945?
VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHLẾN (1945 - 1946)
VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHLẾN (1945 - 1946)
VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHLẾN (1945 - 1946), Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến, Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 lớp 9, Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8 và chủ trương của Đảng, Những khó khăn sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Giải quyết khó khăn sau cách mạng tháng 8, Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, ý nào sau đây phản ánh không đúng về khó khăn của việt nam sau cách mạng tháng tám năm 1945? 

VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHLẾN (1945 - 1946)

A - CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Nhận rõ tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năng l945 : chính quyền dân chủ nhân dân ở trong tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc'', vì thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa,...
- Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài : xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân ; diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm ; hoàn cảnh, ý nghĩa của việc kí Hiệp định Sơ bộ 6 - 3 - l946 và Tạm ước 14 - 9 - 1946 ; ý nghĩa của những kết quả bước đầu đã đạt được.

B - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Biết được những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám như trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”
- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động ồ ạt kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai.
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh cũng kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta.
- Các lực lượng phản cách mạng ngóc đầu dậy chống phá cách mạng.
- Nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 - đầu năm 1945 chưa được khắc phục, lụt lội, hạn hán diễn ra, sản xuất đình đốn, nạn đói mới đe dọa đời sống nhân dân.
- Ngân sách nhà nước hầu như trống rỗng. Nhà nước chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương.
- Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.

2. Bước đầu xây dựng chế độ mới

Trình bày được những biện pháp của Đảng và chính phủ để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng :
- Ngày 6 - l - 1946, nhân dân cả nước đi bầu Quốc hội khoá I với hơn 90% cử tri tham gia.
- Ngày 2 - 3 - l946, Quốc hội họp phiên đầu tiên, lập ra Ban Dự thảo Hiến pháp và thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu.
- Sau đó, cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và thành lập Uỷ ban hành chính các cấp được tiến hành ở các địa phương.
- Ngày 29 - 5 - 1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) được thành lập.
- Quan sát hình 41. Cử tri Sài Gòn bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I- SGK đề biết được không khí trong cuộc bầu cử tại đây.

3. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

Trình bày được những  biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị lâu dài: diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết những khó khăn về tài chính :
- Diệt giặc đói  biện pháp trước mắt là tổ chức quyên góp, lập hũ gạo cứu đói, tổ chức ''ngày đồng tâm'', kêu gọi đồng bào nhường cơm sẻ áo. Biện pháp lâu dài là đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chia ruộng đất cho nông dân. Kết quả là nạn đói được đẩy lùi.
- Diệt giặc dốt : Ngày 8 - 9 - l945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ, kêu gọi mọi người tham gia phong trào xoá nạn mù chữ. Các trường học sớm được khai giảng, nội dung và phương pháp dạy học bước đầu đổi mới.
- Giải quyết khó khăn tài chính : kêu gọi nhân dân đóng góp, xây dựng ''Quỹ độc lập, phong trào ''Tuần lễ vàng''. Quốc hội quyết định phát hành tiền Việt Nam (11 -1946)
- Quan sát hình 42, 43 - SGK, nhận xét về những biện pháp của Đảng trong việc diệt giặc đói, giặc dốt.

4. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược

Biết được những diễn biến chính về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược  Nam Bộ:
- Đêm 22 rạng sáng 23 - 9 - l945, quân Pháp đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.
- Nhân dân ta anh dũng đánh trả quân xâm lược ở Sài Gòn - Chợ Lớn, sau đó là ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
- Nhân dân miền Bắc tích cực chi viện cho nhân dân miền Nam chiến đấu : những đoàn quân ''Nam tiến'' nô nức lên đường vào Nam chiến đấu.

5. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng

Trình bày được các biện pháp đối phó với quân Tưởng và bọn tay sai:
- Nhằm hạn chế sự phá hoại của bọn tay sai của Tưởng, Quốc hội đồng ý chia cho chúng 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp.
- Ta còn nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế như cung cấp lương thực nhận tiêu tiền ''quan kim'',...
- Mặt khác, Chính phủ ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng ; giam giữ, lập toà án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng.

6. Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14-9- 1946)

Trình bày được chủ trương của ta trong việc đối phó với Tưởng và Pháp, mục đích, nội dung, ý nghĩa Hiệp định  Sơ bộ (6 - 3 - l946) và Tạm ước 14 -9 -1946:
- Tưởng Giới Thạch và Pháp kí Hiệp ước Hoa - Pháp (28 - 2 -1946), bắt tay chống phá cách mạng nước ta.
- Trước tình hình đó, ta chủ động đàm phán, hoà hoãn với Pháp và kí Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) nhằm đuổi quân Tưởng về nước, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
- Nội dung Hiệp định Sơ bộ : Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng.
- Quân Pháp ra miền Bắc thay thế quân Tưởng để giải giáp quân Nhật và sẽ rút dần trong 5 năm.
- Cuộc đàm phán chính thức tại Phông-ten-nơ-blô (Pháp) thất bại. Hồ Chí Minh đã kí với Pháp bản Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam.
- Ý nghĩa : Việc ta kí Hiệp định Sơ bộ và bản Tạm ước Việt - Pháp đã giúp chúng ta loại được một kẻ thù là quân Tưởng, có thêm thời gian hoà hoãn để chuẩn bị cuộc kháng chiến lâu dài.
- Lập niên biểu về những sự kiện chính của thời kì này.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây