Liên hệ zalo
Phần mềm bán hàng toàn cầu
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

Thứ bảy - 17/04/2021 01:42
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939, hãy lập bảng tóm tắt các phong trào cách mạng 1930 – 1931; 1936 – 1939; 1939 – 1945, Việt Nam trong những năm 1930 đến 1939, Các hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930 1931 là, Phong trào cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam, Chủ đề sử 9 Việt Nam trong những năm 1930 1939, Phong trào cách mạng trong những năm 1930 đến 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 của nhân dân Việt Nam, Xã hội Việt Nam những năm 1930
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939, hãy lập bảng tóm tắt các phong trào cách mạng 1930 – 1931; 1936 – 1939; 1939 – 1945, Việt Nam trong những năm 1930 đến 1939, Các hình thức đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930 1931 là, Phong trào cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam, Chủ đề sử 9 Việt Nam trong những năm 1930 1939, Phong trào cách mạng trong những năm 1930 đến 1935, Phong trào cách mạng 1930 đến 1931 của nhân dân Việt Nam, Xã hội Việt Nam những năm 1930 

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939

A - CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam : thời gian, địa điểm, nội dung và ý nghĩa lịch sử.
- Vai trò của Nguyễn ái Quốc trong việc thành lập Đảng.
- Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931. Trình bày đôi nét về Xô viết Nghệ - Tĩnh.
- Những diễn biến chính của phong trào dân chủ những năm 1936 - l939 : Mặt trận Dân chủ Đông Dương, ý nghĩa.
B - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

I.  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

l. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 Lí giải được sự cần thiết phải thống nhất các tổ chức cộng sản , trình bày được nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng:
- Sự cần thiết phải triệu tập hội nghị thành lập Đảng : Ba tổ chức cộng sản ra đời song lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Yêu cầu cấp bách là phải có một đảng thống nhất.
- Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Hội nghị bắt dầu họp từ ngày 6 - l - l930 tại Hương Cảng - Trung Quốc).
- Nội dung Hội nghị :
+ Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.
- Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Ý nghĩa : Hội nghị có ý nghĩa như một đại hội thành lập Đảng.
- Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng Việt Nam.

2. Luận cương chính trị (10 - 1930)

Trình bày được nội dung cơ bản của Luận cương chính trị :
- Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10 -1930, thông qua Luận cương chính trị.
- Nội dung cơ bản của Luận cương :
+ Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường XHCN.
+ Đảng phải coi trọng việc vận động tập hợp lực lượng đa số quần chúng,... phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa nhất là vô sản Pháp.
- Quan sát hình 3l . Trần Phú và đánh giá vai trò của ông đối với sự ra đời của bản Luận cương.

3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

Hiểu được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng :
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
- Là bước ngoặt vĩ dại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.
- Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM l930 - l93l

1.  Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Biết được những nét chính về những tác động của cuộc khủng hoảng đến kinh tế và xã hội Việt Nam :
- Nền kinh tế Việt Nam phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới : nông nghiệp, công nghiệp đều bị suy sụp ; xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm,...
- Đời sống mọi giai cấp, tầng lớp đều bị ảnh hưởng. Pháp còn đẩy mạnh khủng bố, đàn áp,... làm cho tinh thần cách mạng của nhân dân ta ngày càng lên cao.

2. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ- Tĩnh

Trình bày được diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930-1931 trong cả nước và ở Nghệ -Tĩnh trên lược đồ ; làm rõ những hoạt động của Xô viết Nghệ -Tĩnh và ý nghĩa :
- Từ tháng 2 đến tháng 5, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.
- Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày Quốc tế Lao động l- 5 - l930, lần dầu tiên công nhân và nông dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.
- Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất. Tháng 9 - l930, phong trào công - nông phát triển đến đỉnh cao với nhũng cuộc đấu tranh quyết liệt như : tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ, tấn công cơ quan chính quyền địch.
+ Chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã tan rã. Các Ban Chấp hành Nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt dời sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai tỉnh Nghệ - Tĩnh.
+ Chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất,...
+ Phong trào Xô viết có ý nghĩa lịch sử to lớn, chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động.
- Quan sát lược đồ hình 32. Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh trong SGK, xác định địa điểm diễn ra một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trên lược đồ.

III. CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936 -1939

1. Tình hình thế giới và trong nước

Biết được những tác động ảnh hưởng của  tình hình thế giới đến cách mạng nước ta:

1. Tình hình thế giới :

+ Chủ nghĩa phát xít được thiết lập và lên nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh thế giới mới đe dọa hoà bình và an ninh thế giới.
+ Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7 - 1935) đề ra những chủ trương mới : thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm tập trung lực lượng chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.
+ Ở Pháp, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, ban bố một số chính sách tiến bộ đối với các thuộc địa. Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả.
- Trong nước : Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với chính sách phản động của thực dân Pháp ở thuộc địa đã làm cho đời sống nhân dân ta càng đối khổ, ngột ngạt.

2. Mặt trận Dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Trình  bày được những chủ trương mới của Đảng ta và diễn biến các phong tràođấu tranh tiêu biểu trong thời kì này :
- Chủ trương của Đảng:
+ Xác định kẻ thù cụ thể trước mắt là bọn phản động Pháp cùng tay sai.
+ Nhiệm vụ là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do, cơm áo, hoà bình.
+ Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
+ Hình thức đấu tranh : hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.
- Diễn biến :
+ Phong trào Đông Dương Đại hội (8 - 1936) nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội.
+ Phong trào ''đón rước'' phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới, thực chất là biểu dương lực lượng, đưa ''dân nguyện''.
+ Phong trào đấu tranh của quần chúng với các cuộc bãi công, bãi thị, mít tinh... Tiêu biểu là cuộc mít tinh tại Khu Đấu xảo (Hà Nội) nhân ngày Quốc tế Lao động l - 5 - 1938.
+ Trong phong trào báo chí công khai, nhiều tờ báo của Đảng, Mặt trận ra đời như Tiền phong, Dân chúng, Lao động,... nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chính sách của Đảng.
- Quan sát hình 33. Cuộc mít tinh ở Khu Đấu  xảo (Hà Nội) - SGK và nêu nhận xét về quy mô của phong trào.

3. Ý nghĩa của phong trào

- Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, uy tín, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng.
- Quần chúng được tập dượt đấu tranh, một đội quân chính trị hùng hậu được hình thành.
- Phong trào là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC TÀI LIỆU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây