Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,
Tháp Văn Xương

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Thứ bảy - 17/04/2021 01:42
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930, sơ đồ tư duy lịch sử việt nam 1919-1930, Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong thời gian từ 1919 đến 1930 là, Bài 21: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, Sự kiện lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930, Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930, Trong thời kỳ 1919 1930, Nguyễn Ái Quốc đã, Phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1930, Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 1930 là gì
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930, sơ đồ tư duy lịch sử việt nam 1919-1930, Đặc điểm lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam trong thời gian từ 1919 đến 1930 là, Bài 21: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930, Sự kiện lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930, Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930, Trong thời kỳ 1919 1930, Nguyễn Ái Quốc đã, Phong trào công nhân Việt Nam từ 1919 đến 1930, Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 1930 là gì

VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

- CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp trong các lĩnh vực : nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, thuế,...
- Sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội trên đất nước ta dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
- Phong trào yêu nước và phong trào công nhân ở nước ta trong những năng l9l9 - l929.
- Các hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài từ năm l919 đến năm l925, nêu được ý nghĩa và tác dụng của những hoạt động đó đối với phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta.
- Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cộng sản : Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
- Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
B - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

I.  VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

1. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

Trình bày được nguyên nhân và những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:
- Nguyên nhân : Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, Pháp là nước thắng trận, nhưng bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế kiệt quệ, tư bản Pháp đẩy mạnh chương trình khai thác thuộc địa để bù bắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra.
- Chính sách khai thác của Pháp :
+ Trong nông nghiệp, Pháp tăng cường đầu tư vốn, chủ yếu và đồn điền cao su, làm cho diện tích trồng cây cao su tăng lên nhanh chóng.
+ Trong công nghiệp, Pháp chú trọng khai mỏ, số vốn đầu tư tăng ; nhiều công ti mới ra đời. Pháp còn mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến.
+ Về thương nghiệp, phát triển hơn trước ; Pháp độc quyền, đánh thuế nặng hàng hoá các nước nhập vào Việt Nam.
+ Trong giao thông vận tải, đầu tư phát triển thêm, đường sắt xuyên Đông Dương được nối liền nhiều đoạn.
+ Về ngân hàng, ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy các ngành kinh tế Đông Dương.
- Quan sát hình 27 - SGK, xác định nguồn lợi của tư bản Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai trên lược đồ.
- So sánh với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ở Việt Nam về mục đích, quy mô.

2. Các chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục

Biết được những nét chính về chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp:
- Về chính trị, Pháp thực hiện chính sách ''chia để trị'', thâu tóm mọi quyền hành, cấm đoán mọi quyền tự do dân chủ, thẳng tay đàn áp, khủng bố,...
- Về văn hoá giáo dục, Pháp khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, hạn chế mở trường học,...

3. Xã hội Việt Nam phân hoá

Chỉ ra được sự chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác  động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai :
- Giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng câu kết chặt chẽ và làm tay sai cho Pháp, áp bức bóc lột nhân dân. Có một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.
- Giai cấp tư sản ra đời sau chiến tranh, trong quá trình phát triển phân hoá thành hai bộ phận : tư sản mại bản làm tay sai cho Pháp, tư sản dân tộc ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc và phong kiến.
- Tầng lớp tiểu tư sản thành thị, tăng nhanh về số lượng, nhưng bị chèn ép, bạc đãi, đời sống bấp bênh. Bộ phận trí thức, sinh viên, học sinh có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng của cách mạng.
- Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Họ bị bần cùng hoá, đây là lực lượng hăng hái và đông đảo của cách mạng.
- Giai cấp công nhân ngày càng phát triển, bị áp bức bóc lột, có quan hệ gắn bó với nông dân, có truyền thống yêu nước,... vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng.

II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH

THẾ GIỚI THỨ NHẤT

1. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Biết được những ảnh hưởng, tác động của tình hình tthế giới sau Chiến tranh thế  giới thứ nhất đến cách  mạng Việt Nam:
- Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.
- Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3 - 1919).
- Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như : Đảng Cộng sản Pháp (l920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (l92l),... đã tác động rất lớn đến cách mạng Việt Nam.

2. Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919 - 1925)

Trình bày được những nét chính về các cuộc đấu tranh trong phong trào dân công khai trong những năm 1919 - l925 :
- Tư sản dân tộc phát động phong trào chấn hưng nội hoá, bài trừ ngoại hoá (l9l9), chống độc quyền cảng Sài Gòn và chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì (l923).
- Các tầng lớp tiểu tư sản được tập hợp trong các tổ chức chính trị như Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt,... với nhiều hình thức đấu tranh như : xuất bản những báo tiến bộ, tổ chức ám sát những tên trùm thực dân (tiếng bơm Sa Diện), phong trào đòi thả Phan Bội Châu, đám tang Phan Châu Trinh.

3. Phong trào công nhân (1919 - 1925)

Trình bày được phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919 - l925, qua đó thấy được sự phát triển của phong trào :
- Năm l920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn đã thành lập tổ chức Công hội (bí mật). Năm 1922, công nhân viên chức các Sở Công thương ở Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ chủ nhật có trả lương.
- Năm l924, diễn ra nhiều cuộc bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương.
- Tháng 8 - 1925, công nhân Ba Son bãi công nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc.
- Cuộc đấu tranh này đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân bước đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng.
- Lập niên biểu về phong trào yêu nước và phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1925.
- Nhận xét về phong trào công nhân trong thời kì này.

III. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI (1919 - 1925)

1. Nguyễn ái Quốc ở pháp (1917 - 1923)

Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1923, nhấn mạnh đến việc Người tìm thấy con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam :
- Tháng 6 - l919, Nguyễn ái Quốc gan bản Yêu sách, đồi Chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7 - l920, Nguyễn ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản.
- Tháng 12 - l920, Nguyễn ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
- Tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, viết Bản án chế độ thực dân Pháp. Các sách báo trên được bí mật chuyển về Việt Nam.
- Quan sát hình 28 - SGK để biết được Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hợi của Đảng Xã hội Pháp (l2 - 1920).

2. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1923 đến năm 1924 ở Liên Xô để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tư tưởng cho sự thành lập Đảng:
- Tháng 6 - l923, Nguyễn ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
- Trong thời gian ở Liên Xô, Người làm nhiều việc : nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín Quốc tế.
- Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và tham luận về vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa,...

3. Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Trình bày được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1924 đến năm 1925 ở Trung Quốc để hiểu rõ đó là sự chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng:
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn (6 - 1925).
- Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ.
- Xuất bản báo Thanh niên, in cuốn Đường Kách mệnh (đầu năm 1927).
- Năm l928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương ''vô sản hoá'' nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh.
- Lập bảng hệ thống về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 và nêu nhận xét.

IV. CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

1. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927)

Trình bày được những phong trào cách mạng trong  những năm 1926 - l927, chú ý bước phát triển  mới của phong trào:
- Trong hai năm 1926 - 1927, nhiều cuộc bãi công của công nhân liên tiếp nổ ra như các cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Cam Tiêm và Phú Riềng,...
- Phong trào mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị, có sự liên kết với nhau (nêu vài sự kiện để chứng minh).
- Phong trào nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước. Các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

2. Tân Việt Cách mạng Đảng (7 - 1928)

Biết được' sự ra đời là hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng :
- Hội Phục Việt sau nhiều lần đổi tên đến tháng 7 - 1928 lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng.
- Thành phần : trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
- Địa bàn hoạt động : chủ yếu ở Trung Kì.
- Hoạt động : cử người dự các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Nội bộ diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai xu hướng : vô sản và tư sản, cuối cùng xu hướng vô sản chiếm ưu thế. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị thành lập Đảng.

3. Việt Nam Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Biết được sựr đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng, đồng thời trình bày được những nét chính diễn biến chính cuộc khởi nghĩa Yên Bái trên lược đồ :
- Việt Nam Quốc dân đảng :
+ Bối cảnh ra đời : sự phát triển mạnh của phong trào dân tộc dân chủ, ảnh hưởng của trào lưu tư tưởng bên Ngoài,...
+ Ngày 25 - 12 - l927, Việt Nam Quốc dân đảng ra đời do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính sáng lập. Đây là một chính đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản.
+ Mục tiêu của đảng là nhằm đánh đuổi giặc Pháp, thiết lập dân quyền.
+ Thành phần : tư sản, học sinh, sinh viên, công chức, thân hào, binh lính, hạ sĩ quan,...
+ Địa bàn hoạt động chính là Bắc Kì.
- Khởi nghĩa Yên Bái :
+ Ngày 9 - 2 - 1929, sau vụ Ba-danh bị giết, thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp lớn, Việt Nam Quốc dân đảng bị tổn thất nặng. Những người chủ chốt còn lại quyết định khởi nghĩa.
+ Khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội, nhưng nhanh chóng bị thất bại.
+ Nguyên nhân thất bại là do thực dân Pháp còn mạnh, bản thân Việt Nam Quốc dân đảng còn non kém về chính trị và tổ chức.
+ Ý nghĩa : cổ vũ lòng yêu nước và ý chí căm thù của nhân dân ta đối với bè lũ cướp nước và tay sai.

4. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Trình bày được phong năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời :
- Cuối năm l928 - đầu năm l929, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản phát triển mạnh, đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào.
- Tháng 3 - l929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập tại số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.
- Tháng 5 - l929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp Đại hội lấn thứ nhất. Đoàn đại biểu Bắc Kì đưa ra ý kiến thành lập đảng cộng sản song không được chấp nhận, họ rút khỏi Đại hội về nước.
- Tháng 6 - 1929, Đông Dương Cộng sản đảng thành lập ở Bắc Kì.
- Tháng 8 - l929, An Nam Cộng sản đảng thành lập ở Nam Kì.
- Tháng 9 - l929, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành lập ở Trung Kì.
- Quan sát hình 30 - SGK để biết được trụ sở của Chi bộ Cộng sản đầu tiên - số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây