Tháp Văn Xương
Koko Giữ trọn tuổi 25
Bán tài liệu, giáo án tất cả các môn toán, lý,hoá,sinh,văn,sử,địa,tiếng anh, công dân,

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Thứ bảy - 17/04/2021 01:42
CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, Diễn biến cách mạng tháng 8 năm 1945, Tiểu luận cách mạng tháng 8 năm 1945, Kết quả của cách mạng tháng 8 năm 1945, Việt Nam trong những năm 1939 đến 1945, Tài liệu công tác bí mật cho Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung nào, Trong giai đoạn 1940 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương xác định đối Tưởng cách mạng là, Cách mạng Tháng 8, Bối cảnh lịch sử cách mạng tháng 8
CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945
CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, Diễn biến cách mạng tháng 8 năm 1945, Tiểu luận cách mạng tháng 8 năm 1945, Kết quả của cách mạng tháng 8 năm 1945, Việt Nam trong những năm 1939 đến 1945, Tài liệu công tác bí mật cho Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung nào, Trong giai đoạn 1940 1945 Đảng Cộng sản Đông Dương xác định đối Tưởng cách mạng là, Cách mạng Tháng 8, Bối cảnh lịch sử cách mạng tháng 8 

CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

A - CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH
- Thành hình thế giới và Đông Dương trong năm 1939 - l945 ; các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương : nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, ý nghĩa.
- Tình cảnh nhân dân ta dưới hai tầng áp bức của Nhật - Pháp ; các chủ trương của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 5 - l941 (chú ý việc đặt vấn đề dân tộc lên hàng đầu và vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc).
- Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh và việc xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang trên khắp các vùng trong cả nước.
- Cao trào kháng Nhật cứu nước : nét chính về diễn biến, khí thế cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, bước phát triển mới của lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, sự kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, chính quyền cách mạng bắt đầu hình thành.
- Thời cơ khởi nghĩa và lệnh Tổng khởi nghĩa.
- Cuộc Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (diễn biến, đặc biệt chú ý khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn).
- Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.
- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm l945.
B - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

I.  VIỆT NAM TRONG NHŨNG NĂM 1939 - l945

1. Tình hình thế giới và Đông Dương

Biết được những nét chính về tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm chiến tranh :
- Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phát xít Đức tấn công nước Pháp, tư bản phản động Pháp đầu hàng và làm tay sai cho Đức.
- Quân phiệt Nhật Bản tiến sát biên giới Việt - Trung và tiến vào Đông Dương (9 - l940).
- Nhật - Pháp câu kết với nhau cùng áp bức bóc lột nhân dân ta, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với Pháp - Nhật càng sâu sắc.

2. Những cuộc nổi dậy đầu tiên

Trình bày được những nét chính diễn biến những cuộc khởi nghĩa theo lược đồ :
- Khởi nghĩa Bắc Sơn (27 - 9 - l940)
+ Quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân Pháp thua chạy qua châu Bắc Sơn.
+ Đảng bộ Bắc Sơn đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy tước vũ khí của tàn quân Pháp, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng (27 - 9 - l940).
+ Tuy khởi nghĩa thất bại, nhưng đội du kích Bắc Sơn ra đời.
- Khởi nghĩa Nam Kì (23 - 11 - 1940)
+ Thực dân Pháp bắt binh lính Việt Nam đi làm bia đỡ đạn chống lại quân phiệt Xiêm.
+ Đảng bộ Nam Kì quyết định khởi nghĩa (đêm 22 rạng ngày 23 - l l - 1940) ở hầu hết các tỉnh Nam Kì, thành lập chính quyền nhân dân và toà án cách mạng, cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện.
- Binh biến Đô Lương (13 - l - 1941)
+ Binh lính người Việt bất bình vì bị bắt sang Lào làm bia đỡ đạn cho quân Pháp nên đã nổi dậy đấu tranh.
+ Binh lính đồn Chợ Rạng nổi dậy (13 - 1 l - l940), đánh chiếm đồn Đô Lương, kéo về thành Vinh.
- Các cuộc khởi nghĩa và binh biến đã thể hiện tình thần yêu nước.
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng lực lượng vũ trang, về thời cơ khởi nghĩa,...
Quan sát lược đồ 34, 35, 36 trong SGK và xác định một số địa điểm diễn ra các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương trên lược đồ.

II. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM l945

1. Mặt trận Việt Minh ra đời (19 - 5 - 1941)

Trình bày được chủ trương mới của Đảng được đề ra trong Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, sự ra đời và phát triển của Mặt trận Việt Minh .
- Chiến tranh thế giới thứ hai bước sang năm thứ ba. Trên thế giới đã hình thành hai trận tuyến. ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức đàn áp cách mạng. Ngày 28 - l - 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người chủ trì Hội nghị  Trung ương lần thứ 8 họp tại Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày10 đến ngày 19 - 5 - l94l.
- Hội nghị chủ trương trước hết phải giải phóng cho được các dân tộc Đông Dương ra khỏi ách Pháp - Nhật. Tạm giác khẩu hiệu ''Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày'', thực hiện khẩu hiệu ''Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo...''. Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh.
- Sự phát triển lực lương cách mạng :
+ Lực lượng chính trị : Mặt trận Việt Minh được thành lập ngày 19-5- l94l, bao gồm các đoàn thể cứu quốc ở khắp cả nước.
+ Lực lượng vũ trang : duy trì đội du kích Bắc Sơn, phát triển thành Cứu quốc quân, phát động chiến tranh du kích, thành lập dội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (22 - 12 - l944).
- Nhận xét về vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
- Quan sát hình 37 - SGK, tìm hiểu thêm về những đội viên của đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

2. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám nam 1945

a) Nhật đảo chính Pháp (9 - 3 - l945)
Biết được những nét chính về cuộc Nhật đảo chính Pháp:
- Chiến tranh bước và giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật bị nguy khốn.
- Quân Pháp ở Đông Dương cũng ráo riết chuẩn bị, chờ thời cơ để giành lại địa vị thống trị cũ tình thế trên buộc Nhật phải đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.
- Đêm 9 - 3 - l945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng.
b) Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Trình bày được chủ trương của Đảng và diễn biến cao trào kháng Nhật cứu nước:
- Ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng hợp hội nghị mở rộng và ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta'', xác định kẻ thù chính, cụ thể trước mắt là phát xít Nhật.
- Hội nghị quyết định phát động cao trào ''Kháng Nhật cứu nước'' mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa.
- Từ giữa tháng 3 - l945, cách mạng đã chuyển sang cao trào đấu tranh vũ trang và những cuộc khởi nghĩa từng phần. Ở căn cứ địa Cao-Bắc- Lạng nhiều xã, châu, huyện được giải phóng.
- Ngày l5 - 4 - l945, Hội nghị quân sự Bắc Kì họp, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân, Uỷ ban Quân sự Bắc Kì được thành lập, khu giải phóng Việt Bắc ra đời (6 - 1945).
Khẩu hiệu ''Phá kho thóc, giải quyết nạn đói'' đã dấy lên phong trào đánh chiếm kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo. Không khí khởi nghĩa sục sôi trong cả nước.
- Quan sát hình 38. Khu giải phóng Việt Bắc - SGK, xác định các địa danh trong khu giải phóng Việt Bắc và nêu nhận xét về cao trào kháng Nhật cứu nước.

III. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NUỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

1.  Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố

Biết được thời cơ của cách mạng đã đến, Đảng đã nắm được thời cơ và quyết tâm khởi nghĩa :
- Chiến tranh thế giới thứ hai ở giai đoạn cuối ; phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8 - l945). Ở trong nước, quân Nhật hoang mang, dao động cực độ.
- Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, Uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số l kêu gọi toàn dân nổi dậy.
- Đảng ta họp Hội nghị toàn quốc (ngày l4 và l5 - 8 - l945) ở Tân Trào (Tuyên Quang), quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào nước ta.
- Tiếp đó, Đại hội Quốc dân Tân Trào họp (16-8) tán thành quyết định khởi nghĩa của Đảng, lập Uỷ ban Giải phóng dân tộc. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi thư kêu gọi đồng bào cả nước nổi dậy khởi nghĩa.

2. Giành chính quyền ở Hà Nội

Trình bày được những nét chính diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội:
- Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng rất sôi động... Các đội Tuyên truyền xung phong của Việt Minh hoạt động khắp thành phố...
- Ngày l5 - 8, Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở ba rạp hát trong thành phố. Ngày 16 - 8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp mọi nơi. Chính phủ bù nhìn lung lay đến tận gốc rễ.
- Ngày l9 - 8, mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.
- Quan sát hình 39. Cuộc mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội (19 - 8 - 1945) - SGK và nhận xét về cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội.

3. Giành chính quyền trong cả nước

Trình bày được nét chính về các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước:
- Từ ngày 14 đến ngày l8 - 9, bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.
- Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23 - 8), Sài Gòn (25 - 8). Đến ngày 28 - 8, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.
- Ngày 2 - 9 - l945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
- Quan sát hình 40. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập (2-9 - l945) - SGK và nhận xét về sự kiện này.
- Liên hệ với cuộc khởi nghĩa ở địa phương.

4. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám

Trình bày được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám :
- Ý nghĩa :
+ Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật - Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta – kỉ nguyên độc lập, tự do.
+ Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hoà bình ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, trên toàn thế giới nói chung.
- Nguyên nhân thắng lợi :
+ Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng.
+ Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.
+ Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sữa Momcare
tỏi đen
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây